Постанова КМУ від 29.12.2021 р. № 1440

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29.12.2021 р. № 1440
Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році

Відповідно до статті 19 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році, що додається.

2. Установити, що Порядок, затверджений цією постановою, застосовується з 1 січня 2022 року.

3. Міністерству охорони здоров’я протягом п’яти днів з дати набрання чинності цією постановою подати до Національної служби здоров’я перелік установ державної та/або комунальної форми власності, які виконують функції експертного та регіонального центрів неонатального скринінгу, а також перелік адміністративно-територіальних одиниць, визначених для кожного із цих закладів охорони здоровʼя для надання відповідних медичних послуг.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) забезпечити розподіл централізовано закуплених лікарських засобів та медичних виробів згідно з обсягами відповідних медичних послуг, що підлягають оплаті за програмою медичних гарантій у 2022 році, між усіма надавачами медичних послуг, які уклали договір з Національною службою здоров’я, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2020 р., № 10, ст. 373);

2) протягом п’яти робочих днів з дати набрання чинності цією постановою подати до Національної служби здоров’я перелік закладів охорони здоров’я, що визначені як готові до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуаціях.

Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29.12.2021 р. № 1440

ПОРЯДОК
реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році

I. Загальна частина

1. Цей Порядок визначає особливості реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій) у 2022 році.

2. Дія цього Порядку поширюється на всі заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі — договір) із НСЗУ, а також на суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які уклали договір про реімбурсацію із НСЗУ.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) базова ставка — середня вартість медичної послуги, що розрахована як співвідношення обсягу бюджетних коштів та прогнозної кількості медичних послуг за відповідним напрямом, визначена на початок бюджетного періоду;

2) ваговий коефіцієнт діагностично-спорідненої групи — коригувальний коефіцієнт, що враховує характеристики складності пролікованих випадків та інтенсивність використання ресурсів для профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації в рамках однієї діагностично-спорідненої групи відносно загальної середньої вартості профілактики, діагностики, лікування та реабілітації клінічного випадку в умовах стаціонару;

3) діагностично-споріднена група — група клінічних випадків, що характеризуються схожими (пов’язаними за діагнозами) клінічними станами та подібною інтенсивністю використання ресурсів для профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації в умовах стаціонару;

4) індекс структури випадків — середньозважене значення всіх вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп за всіма пролікованими випадками за відповідний період;

5) ліміт — оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ;

6) пакет медичних послуг — перелік медичних послуг та лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, у межах певного виду медичної допомоги, до яких встановлюються єдині специфікації, умови закупівлі, тип тарифу та базова ставка, оплату надання яких здійснює НСЗУ згідно з договором;

7) принцип екстериторіальності — надання рівних державних гарантій для реалізації пацієнтами права на охорону здоров’я незалежно від зареєстрованого місця проживання або перебування;

8) принцип нейтральності бюджету — відповідність тарифів і запланованої кількості медичних послуг загальному обсягу бюджетних асигнувань, передбачених для реалізації програми медичних гарантій;

9) пролікований випадок — комплекс наданих пацієнтові медичних послуг за умови його госпіталізації до стаціонару для профілактики та/або діагностики, та/або лікування, та/або реабілітації, що завершується вибуттям пацієнта із стаціонару.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

4. Програма медичних гарантій включає пакети медичних послуг, що пов’язані з наданням за принципом екстериторіальності екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (спеціалізованої), спеціалізованої, паліативної медичної допомоги, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, а також реабілітацією у сфері охорони здоров’я.

5. У межах програми медичних гарантій НСЗУ здійснює реімбурсацію лікарських засобів, міжнародні непатентовані назви та форми випуску яких наведені в розділі III цього Порядку, і що включені до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою медичних гарантій, затвердженого МОЗ, згідно з Порядком реімбурсації лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 67, ст. 4230), відповідно до договорів про реімбурсацію.

6. НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій, крім медичних послуг, включених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567) (крім випадку, визначеного пунктом 40 розділу I зазначеного переліку), та медичних послуг, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів інших програм державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

7. НСЗУ оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами (які застосовуються шляхом множення), визначеними в цьому Порядку, на підставі звітів про медичні послуги, які надані у звітному періоді та інформація про які внесена до електронної системи охорони здоров’я не пізніше п’ятого робочого дня після закінчення цього звітного періоду, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2021 р., № 82,
ст. 5250), відповідно до укладеного договору в межах бюджетних асигнувань, передбачених на відповідний період за відповідним напрямом. Вимагати та отримувати оплату від пацієнтів або їх представників за такі медичні послуги забороняється.

НСЗУ не оплачує медичні послуги, які надаються за направленнями в паперовій формі, крім випадків направлення пацієнтів, які тримаються в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

НСЗУ не оплачує медичні послуги, які оплачено за рахунок коштів інших джерел, не передбачених договором. Інформація про медичні послуги, які оплачуються за рахунок коштів інших джерел, не заборонених законодавством, вноситься надавачами медичних послуг до електронної системи охорони здоров’я.

До тарифів на медичні послуги не включається вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які мають забезпечуватися в централізованому порядку за рахунок коштів інших програм державного бюджету.

Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, запланована та фактична вартість медичних послуг за всіма пакетами медичних послуг, передбаченими розділом II цього Порядку, на місяць розраховується як 1/12 від загальної орієнтовної ціни договору, починаючи з місяця введення воєнного стану. Положення розділу II цього Порядку щодо розрахунку фактичної вартості медичних послуг для всіх пакетів медичних послуг не застосовуються.

Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території територіальних громад, які станом на перший день звітного періоду розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких визначений наказом Мінреінтеграції, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетами медичних послуг, наведеними в главах 4–10, 17–23, 25–33 (крім пакета медичних послуг «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги») розділу II цього Порядку, на місяць встановлюється на рівні більшого значення з таких значень:

Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, протягом строку дії такого стану, крім місяця, в якому воєнний стан було введено, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетами медичних послуг, наведеними в главах 4—23, 25—3335 розділу ІІ цього Порядку, на місяць встановлюється на рівні більшого значення з  таких значень:

фактичної вартості відповідних медичних послуг, наданих протягом січня 2022 р.;

1/n від запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг, де n — кількість місяців дії договору за відповідним пакетом медичних послуг.

Для місяця, в якому було введено воєнний стан, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетами медичних послуг, наведеними в главах 4—23, 25—35 розділу ІІ цього Порядку, розраховується як різниця між більшим значенням з таких значень: фактичної вартості відповідних медичних послуг, наданих протягом січня 2022 р., або 1/n від запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг та сумою фактично сплачених коштів за зазначений місяць.

Для надавачів медичних послуг, які надають медичну допомогу пацієнтам з хронічними хворобами нирок, за пакетами медичних послуг, наведеними в главах 17 і 18 розділу ІІ цього Порядку, та у яких добуток  кількості фактично наданих медичних послуг у будь-якому місяці після введення воєнного стану, за даними електронної системи охорони здоровʼя, і відповідних тарифів є більшим за суму сплачених коштів за цей місяць,  різниця між таким добутком та  фактично сплаченими коштами за зазначеними пакетами медичних послуг  підлягає сплаті у місяці, що настає за місяцем, в якому така різниця була розрахована.

Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території територіальних громад, які станом на перший день звітного періоду розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких визначений наказом Мінреінтеграції, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетами медичних послуг, наведеними в главі 3 розділу II цього Порядку, на місяць встановлюється на рівні більшого значення з таких значень:

Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, протягом строку дії такого стану, крім місяця, в якому воєнний стан було введено, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетами медичних послуг, наведеними в главі 3 розділу ІІ цього Порядку, на місяць встановлюється на рівні більшого значення з таких значень:

суми добутків фактичної кількості відповідних медичних послуг, наданих протягом січня 2022 р. за кожною діагностично-спорідненою групою, крім тих, оплата за які відбуватиметься за іншими пакетами медичних послуг, визначеними в розділі ІІ цього Порядку, базової ставки на пролікований випадок, що визначено в главі 3 розділу ІІ цього Порядку, та відповідних вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп, значення яких наведено в додатку 1 , та коефіцієнтів за готовність надавати медичну допомогу дітям або дорослим за умови відповідності додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі та гірського коефіцієнта, якщо такі умови застосовуються до закладу;

1/n від запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг, де n – кількість місяців дії договору за відповідним пакетом медичних послуг.

Для місяця, в якому було введено воєнний стан, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетами медичних послуг, наведеними в главі 3 розділу ІІ цього Порядку, розраховується як різниця між більшим значенням з таких значень:

добутку фактичної кількості відповідних медичних послуг, наданих протягом січня 2022 р. за кожною діагностично-спорідненою групою, крім тих, оплата за які відбуватиметься за іншими пакетами медичних послуг, визначеними в розділі ІІ цього Порядку, базової ставки на пролікований випадок, що визначено в главі 3 розділу ІІ цього Порядку, та відповідних вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп, значення яких наведено в додатку 1;

1/n від запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг, де n — кількість місяців дії договору за відповідним пакетом медичних послуг починаючи з місяця, в якому воєнний стан було введено, та сумою фактично сплачених коштів за зазначений місяць.

Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території територіальних громад, які станом на перший день звітного періоду розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких визначений наказом Мінреінтеграції, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 24 розділу II цього Порядку, на місяць розраховується за такою формулою:

z = s/ (n-1)

Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, протягом строку дії такого стану, фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 24 розділу ІІ цього Порядку, на місяць розраховується за формулою:

Z=S/(n−1),

де Z — фактична вартість медичних послуг за пакетом медичних послуг, передбачених в главі 24 розділу ІІ цього Порядку, на місяць;

S — залишок запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг з урахуванням фактичної оплати медичних послуг за цим пакетом за січень 2022 р.;

n − кількість місяців дії договору за відповідним пакетом медичних послуг.

Фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 1 розділу ІІ цього Порядку, на місяць розраховується  на рівні фактичної вартості медичних послуг, наданих за таким пакетом медичних послуг,  у лютому 2022 року.

Положення розділу ІІ цього Порядку щодо розрахунку фактичної вартості медичних послуг для всіх пакетів медичних послуг не застосовуються.

Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, протягом строку дії такого стану фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 1 розділу II цього Порядку, на місяць розраховується на рівні фактичної вартості медичних послуг, наданих за таким пакетом медичних послуг, у березні 2022 року.

Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, протягом строку дії такого стану положення розділу II цього Порядку щодо розрахунку фактичної вартості медичних послуг для всіх пакетів медичних послуг не застосовуються.

Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, протягом строку дії такого стану фактична вартість медичних послуг, передбачених пакетом медичних послуг, наведеним у главі 1 розділу II цього Порядку, на місяць розраховується на рівні фактичної вартості медичних послуг, наданих за таким пакетом медичних послуг, станом на 1 липня 2022 року.

Особливості розрахунку фактичної вартості медичних послуг для надавачів медичних послуг, які розташовані на території територіальних громад, які станом на перший день звітного періоду розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких визначений наказом Мінреінтеграції, застосовуються у тому числі для розрахунку фактичної вартості послуг у місяці, що настає за місяцем виключення відповідних територіальних громад, на території яких розташовані такі надавачі медичних послуг, із зазначеного переліку.

8. Попередня оплата медичних послуг за договорами здійснюється в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

9. Визначення медичної послуги як такої, що підлягає оплаті за тарифом, встановленим для відповідного пакета медичних послуг, здійснюється НСЗУ за основним діагнозом та/або проведеними медичними процедурами чи хірургічними операціями, зазначеними у відповідному медичному записі, внесеному в електронну систему охорони здоров’я, відповідно до затвердженої МОЗ таблиці співставлення медичних послуг із кодами національного класифікатора НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я» та/або національного класифікатора НК 026:2021 «Класифікатор медичних інтервенцій», затверджених Мінекономіки, у разі відповідності специфікаціям та умовам закупівлі.

10. Надавачі медичних послуг зобов’язані забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, обладнання, всіх медичних виробів, витратних матеріалів і лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, відповідно до галузевих стандартів і медико-технологічних документів у сфері охорони здоров’я, специфікацій та умов закупівлі.

Надавачі медичних послуг зобов’язані забезпечити за умови наявності технічних можливостей, які забезпечує НСЗУ, та за згодою пацієнта надання йому додаткових послуг (сервісів), пов’язаних із наданням медичних послуг та виписуванням електронного рецепта (надсилання повідомлень через засоби мобільного зв’язку, на адресу електронної пошти тощо).

11. НСЗУ укладає договори на підставі поданих пропозицій про укладення договорів (далі — пропозиція) відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59).

У разі перевищення розрахункової загальної орієнтовної ціни договорів за кожним пакетом медичних послуг, розрахованої на підставі поданих пропозицій з урахуванням максимальної кількості послуг за відповідними пакетами медичних послуг, визначеними в розділі II цього Порядку, над сумою бюджетних асигнувань, передбачених для кожного пакета медичних послуг на відповідний бюджетний рік, до запланованої кількості медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг застосовується коригувальний коефіцієнт, який розраховується як співвідношення суми бюджетних асигнувань до загальної орієнтовної ціни договорів за кожним пакетом медичних послуг, розрахованої на підставі поданих пропозицій із урахуванням максимальної кількості послуг за відповідними пакетами медичних послуг, визначеними в розділі II цього Порядку, кількість медичних послуг при цьому заокруглюється до цілого числа.

Договори про реімбурсацію укладаються відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136 «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 21, ст. 717).

12. НСЗУ не укладає договори з одним надавачем медичних послуг про надання одночасно медичних послуг, які відносяться до пакетів медичних послуг:

зазначених у главі 1 та главах 2–7, 19–24, 28, 30–33 розділу II цього Порядку, — з 1 липня 2022 р.;

зазначених у главах 24 і 25 розділу II цього Порядку.

Медичні послуги, що передбачені пакетом медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня», наведеним у главі 3 розділу ІІ цього Порядку, включаються до договору із НСЗУ за умови надання медичних послуг відповідним надавачем медичних послуг, що включені до пакета медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», передбаченого тією ж главою.

Медичні послуги, що передбачені пакетом медичних послуг, наведеним у главі 23 розділу II цього Порядку, включаються до договору з НСЗУ тільки у разі, коли надавач медичних послуг надає медичні послуги, що передбачені пакетом медичних послуг, наведеним у главі 22 розділу II цього Порядку.

Медичні послуги, що передбачені пакетами медичних послуг, наведеними у главах 19–21 розділу II цього Порядку, включаються до договору з НСЗУ тільки у разі, коли надавач медичних послуг надає медичні послуги, що передбачені пакетом медичних послуг, наведеним у главі 8 розділу II цього Порядку.

Медичні послуги, що передбачені пакетом медичних послуг, наведеним у главі 25 розділу II цього Порядку, включаються до договору з НСЗУ тільки у разі, коли надавач медичних послуг надає медичні послуги, що передбачені пакетом медичних послуг, наведеним у главі 1 розділу II цього Порядку.

У разі коли надавач медичних послуг одночасно надає за договором (договорами) медичні послуги, що віднесені до пакетів медичних послуг, зазначених у главах 8 і 10–21 або 23–24, або 26–27, або 29–32 розділу II цього Порядку, розрахунок вартості медичних послуг, які передбачені різними пакетами медичних послуг, здійснюється в рамках пакетів медичних послуг, зазначених у главах 10–21 або 23–24, або 26–27, або 29–32 розділу II цього Порядку.

У разі коли надавач медичних послуг одночасно надає за договором (договорами) медичні послуги, віднесені до пакетів медичних послуг, зазначених у главах 3 і 4–7 або 19–22, або 24, або 28, або 30–33
розділу II цього Порядку, розрахунок вартості медичних послуг, які передбачені різними пакетами медичних послуг, здійснюється в рамках пакетів медичних послуг, зазначених у главах 4–7 або 19–22, або 24, або 28, або 30–33 розділу II цього Порядку.

НСЗУ здійснює оплату за пакетами медичних послуг, передбаченими у главах 10, 17, 18, 25 розділу II цього Порядку, за пацієнтів, що подали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Медичні послуги, пов’язані з веденням вагітності пацієнтів та проведенням діалізу в амбулаторних умовах для пацієнтів, які не подали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, оплачуються НСЗУ за пакетом медичних послуг, зазначеним у главі 8 розділу II цього Порядку.

НСЗУ здійснює оплату за пакетами медичних послуг, передбаченими у главах 11–16 розділу ІІ цього Порядку, за договором із надавачем медичних послуг один раз для одного пацієнта. Подальше надання тих самих послуг тому ж самому пацієнтові оплачується за пакетом медичних послуг, передбаченим у главі 8 розділу ІІ цього Порядку.

НСЗУ оплачує медичні послуги, що включені до пакетів медичних послуг, передбачених:

у главах 28 і 29 розділу ІІ цього Порядку, — лише ті послуги, які надавалися сім календарних днів або більше (у тому числі не підряд), крім випадків смерті пацієнта до закінчення зазначених семи днів;

у главах 31 і 32 розділу ІІ цього Порядку, — лише ті послуги, які надавалися 14 календарних днів або більше (у тому числі не підряд), крім випадків смерті пацієнта до закінчення зазначених 14 днів;

у главі 30 розділу ІІ цього Порядку, — лише ті послуги, які надавалися п’ять календарних днів або більше (у тому числі не підряд), крім випадків смерті пацієнта до закінчення зазначених п’яти днів.

НСЗУ здійснює оплату за пакетами медичних послуг, передбаченими у главах 11–16 розділу ІІ цього Порядку, за медичні послуги, що надані поза межами періоду стаціонарного лікування, а також у перший та останній дні перебування у стаціонарі.

У разі коли надавач медичних послуг одночасно надає медичні послуги, що передбачені пакетами медичних послуг, наведеними
у главах 19–22, 24 розділу ІІ цього Порядку, та пакетом медичних послуг «Стаціонарна медична допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій», наведеним у главі 3 розділу ІІ цього Порядку, медичні послуги, що пов’язані з лікуванням супутніх захворювань під час надання медичної допомоги, передбаченої главами 19–22, 24 розділу ІІ цього Порядку, оплачуються в рамках пакетів медичних послуг, наведених у цих главах.

13. Для визначення запланованої кількості медичних послуг на підставі даних, які містяться в електронній системі охорони здоров’я, щодо кількості наданих медичних послуг у 2021 році, використовуються дані про надані медичні послуги (у тому числі надавачами медичних послуг, які припинені шляхом реорганізації), які відносяться до пакетів медичних послуг, що аналогічні тим, які було включено до договорів, за якими оплачувалися медичні послуги протягом 2021 року, якщо інше не визначено цим Порядком. У разі коли суб’єкт господарювання надавав відповідні медичні послуги протягом 2021 року, але не укладав при цьому договір, під час визначення запланованої кількості послуг враховуються дані, внесені цим суб’єктом в електронну систему охорони здоров’я.

Під час укладання договору про внесення змін до договору, що пов’язані із зміною запланованої вартості медичних послуг та/або граничної суми оплати на наступні місяці, використовуються дані про надані медичні послуги, які містяться в електронній системі охорони здоров’я.

14. У разі перевищення загальної вартості медичних послуг за місяць за всіма договорами обсягу бюджетних асигнувань, запланованих на відповідний період за відповідним пакетом медичних послуг, несплачений залишок підлягає сплаті НСЗУ в наступних звітних періодах у межах загальної суми бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом, у частині, пропорційній до суми таких залишків за всіма договорами. При цьому оплата несплаченого залишку здійснюється за тарифом із застосуванням коригувальних коефіцієнтів, що діяли в періоді, протягом якого відповідні медичні послуги надавалися.

15. У разі реорганізації юридичної особи — надавача медичних послуг шляхом приєднання або злиття до завершення зазначеної процедури в установленому порядку НСЗУ здійснює оплату за надані медичні послуги за відповідними пакетами медичних послуг
закладу охорони здоровʼя, якому передано в оперативне управління майно закладу (закладів) охорони здоров’я, який (які) припиняється (припиняються), за умови його звернення до НСЗУ, внесення відповідних змін до договору та відповідності такого закладу умовам закупівлі відповідних медичних послуг за договором, зокрема в частині, що стосується медичних працівників.

Запланована вартість медичних послуг (які оплачуються за глобальною ставкою) за договором із закладом охорони здоров’я, якому передано в оперативне управління майно закладу (закладів) охорони здоров’я, який (які) припиняється (припиняються), необхідне для надання відповідних медичних послуг, на період починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем передачі такого майна в оперативне управління або переведення медичних працівників, які були залучені до надання таких медичних послуг (залежно від того, що відбулося пізніше), розраховується як сума добутків глобальної ставки (з урахуванням коригувальних коефіцієнтів) на місяць і кількості місяців до закінчення строку дії договорів, укладених із кожною юридичною особою, яка припиняється, та юридичною особою, до якої здійснюється приєднання (у разі приєднання).

16. У разі виявлення за результатами аналізу інформації в електронній системі охорони здоров’я зміни обсягу фактично наданих медичних послуг порівняно із обсягом, запланованим у договорі, НСЗУ має право ініціювати внесення змін до цього договору, на підставі яких здійснюється коригування вартості медичних послуг. Скоригована вартість медичних послуг визначається виходячи із розрахунку запланованої кількості послуг у періоді, наступному за періодом, протягом якого проводився аналіз інформації на підставі даних, внесених в електронну систему охорони здоров’я. Перерахунок проводиться в межах суми бюджетних асигнувань, передбачених для кожного пакета медичних послуг на відповідний період, у порядку, визначеному в договорі.

У разі перевищення сум перерахунку над сумою бюджетних асигнувань, передбачених для кожного пакета медичних послуг, до скоригованої запланованої кількості медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг застосовується коригувальний коефіцієнт, який розраховується як співвідношення суми бюджетних асигнувань до сум перерахунку за кожним пакетом медичних послуг. Значення кількості медичних послуг при цьому заокруглюється до цілого числа.

Для надавачів медичних послуг, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, та у яких за договорами запланована вартість медичних послуг за пакетами медичних послуг, передбаченими главами 3—7, 10—18, 20, 23, 25—27, 34 розділу ІІ цього Порядку, менша, ніж фактична вартість медичних послуг, наданих протягом січня 2022 р., помножена на 12, протягом строку дії воєнного стану скоригована запланована вартість медичних послуг за зазначеними пакетами медичних послу,  починаючи з місяця, в якому введено воєнний стан, розраховується як добуток фактичної вартості наданих медичних послуг протягом січня 2022 р. та кількості місяців дії договору за відповідним пакетом медичних послуг, починаючи з місяця в якому було введено воєнний стан.

17. У межах бюджетних асигнувань, передбачених для реалізації програми медичних гарантій, на початок бюджетного періоду формується резерв коштів в обсязі не більше ніж 1 відсоток обсягу бюджетних асигнувань, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою, за рахунок коштів якої реалізується програма медичних гарантій.

Резерв коштів формується для оплати послуг, передбачених програмою медичних гарантій, і може бути використаний НСЗУ для оплати медичних послуг, що визначені в розділі II цього Порядку, за відповідними напрямами.

II. Пакети медичних послуг, що підлягають оплаті в рамках програми медичних гарантій

Глава 1. Первинна медична допомога

18. Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги, що передбачені специфікаціями, визначається як базова капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — декларація), та становить 786,65 гривні на рік.

19. До тарифу на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги щодо кожного пацієнта, що подав декларацію, застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта:

від 0 до 5 років — 2,465;

від 6 до 17 років — 1,356;

від 18 до 39 років — 0,616;

від 40 до 64 років — 0,739;

понад 65 років — 1,232.

20. Якщо медичні послуги з надання первинної медичної допомоги надаються в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», до тарифу додатково до коригувальних коефіцієнтів, зазначених у пункті 19 цього Порядку, застосовується коригувальний коефіцієнт 1,25. Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації.

21. До тарифу на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги, які надані пацієнтам, що подали декларації понад ліміт, застосовуються такі коефіцієнти залежно від рівня перевищення ліміту:

Рівень перевищення ліміту Коефіцієнт
Від 100 відсотків ліміту + одна декларація до 110 відсотків ліміту включно 0,616
Від 110 відсотків ліміту + одна декларація до 120 відсотків ліміту включно 0,493
Від 120 відсотків ліміту + одна декларація до 130 відсотків ліміту включно 0,37
Від 130 відсотків ліміту + одна декларація до 140 відсотків ліміту включно 0,246
Від 140 відсотків ліміту + одна декларація до 150 відсотків ліміту включно 0,123.

Медичні послуги, надані за деклараціями, поданими після досягнення 150 відсотків ліміту плюс одна декларація, НСЗУ не оплачуються.

Розподіл пацієнтів, що подали декларації понад ліміт за віковими групами, зазначеними в пункті 19 цього Порядку, здійснюється за фактичною структурою пацієнтів, що подали декларації. Ліміт лікаря, який надає первинну медичну допомогу та працює за кількома спеціальностями в межах одного або кількох надавачів медичних послуг, визначається за найменшим лімітом відповідної спеціалізації лікарів, які надають первинну медичну допомогу, визначеним Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.

22. Коригувальні коефіцієнти, зазначені в пункті 19 цього Порядку, не застосовуються до тарифу на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги за обслуговування пацієнтів, що подали декларацію понад ліміт.

23. Запланована вартість медичних послуг з надання первинної медичної допомоги визначається за даними електронної системи охорони здоров’я:

для надавачів медичних послуг, що мають подані декларації на перше число місяця подання пропозицій, — як сума добутків 1/12 базової капітаційної ставки, коригувального коефіцієнта кожної вікової групи пацієнтів, кількості поданих декларацій за відповідною віковою групою пацієнтів та кількості місяців строку дії договору. Кількість поданих декларацій визначається на перше число місяця подачі надавачем медичних послуг пропозиції. Така кількість не може перевищувати суму добутків лімітів лікарів відповідно до їх спеціальності та кількості лікарів відповідної спеціальності в цього надавача медичних послуг
(із урахуванням загального ліміту в 150 відсотків плюс одна декларація) за даними електронної системи охорони здоров’я на перше число місяця подачі пропозиції;

для надавачів медичних послуг, що не мають поданих пацієнтами декларацій на перше число місяця подання пропозиції, — як добуток 1/12 базової капітаційної ставки, прогнозної кількості декларацій та кількості місяців строку дії договору. Прогнозна кількість декларацій встановлюється як 1/2 суми добутків лімітів лікарів відповідно до їх спеціальності та кількості лікарів у цього надавача медичних послуг.

24. Фактична вартість медичних послуг з надання первинної медичної допомоги за один місяць за кожним договором розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки та кількості декларацій, які не припинені або не зупинені (активні декларації) станом на перше число звітного періоду, з урахуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів із заокругленням до двох знаків після коми.

25. Один раз на три місяці НСЗУ проводить оцінку досягнення надавачами медичних послуг індикаторів виконання умов договору в частині проведення вакцинації. Розрахунок суми доплати за результатами проведеної оцінки досягнення індикаторів виконання умов договору здійснюється:

з 1 березня 2022 р. — для рівня вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Розмір доплати розраховується як добуток суми вартості медичних послуг за два місяці, що передують періоду оцінки, і місяця, в якому проводиться така оцінка, та коригувального коефіцієнта за досягнення індикаторів виконання умов договору в частині проведення вакцинації за відповідний період, який становить 0,05 за період оцінки станом на 1 березня та 0,025 за наступні періоди оцінки протягом строку дії договору;

з 1 червня 2022 р. — для рівня вакцинації дітей до 6 років (включно) згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим МОЗ. Розмір доплати розраховується як добуток суми вартості медичних послуг за два місяці, що передують періоду оцінки, і місяця, в якому проводиться така оцінка, та коригувального коефіцієнта за досягнення індикаторів виконання умов договору в частині проведення вакцинації за відповідний період, який становить 0,025 протягом строку дії договору.

Глава 2. Екстрена медична допомога

26. НСЗУ укладає договори щодо надання екстреної медичної допомоги з одним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, який відповідає умовам закупівлі.

27. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка, яка розраховується на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, протягом року, яка становить 289 гривень на рік.

28. Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних із екстреною медичною допомогою, розраховується як добуток n/12 базової капітаційної ставки, де n — кількість місяців строку дії договору, та чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2021 року. Запланована вартість медичних послуг при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

29. Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних із екстреною медичною допомогою, за один місяць за кожним договором розраховується як добуток 1/12 базової капітаційної ставки та чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2021 року, із заокругленням до двох знаків після коми.

Глава 3. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах, хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

30. НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг, що пов’язані з хірургічними операціями дорослим та дітям у стаціонарних умовах, хірургічними операціями дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня, стаціонарною допомогою дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій і стаціонарною медичною допомогою пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за чотирма пакетами медичних послуг:

«Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»;

«Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня»;

«Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»;

«Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2».

31. Тариф на медичні послуги, які включені до зазначених у пункті 30 пакетів медичних послуг, що передбачені специфікаціями, визначається як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок, яка становить 7506 гривень.

Глобальна ставка на місяць встановлюється (крім медичних послуг, віднесених до пакета медичних послуг «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2») як більше значення з таких значень:

фактична вартість відповідних медичних послуг, наданих протягом січня 2022 р., яка визначається як сума добутків фактичної кількості відповідних медичних послуг, наданих протягом січня 2022 р. за кожною діагностично-спорідненою групою, крім тих, оплата за які здійснюватиметься за іншими пакетами медичних послуг, визначеними в розділі II цього Порядку, базової ставки на пролікований випадок та відповідних вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп, значення яких наведено в додатку 1, та коефіцієнтів за готовність надавати медичну допомогу дітям або дорослим за умови відповідності додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі, та гірського коефіцієнта, якщо такі умови застосовуються до надавача;

1/n від запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг, де n — кількість місяців дії договору за відповідним пакетом медичних послуг.

Глобальна ставка на місяць для медичних послуг, віднесених до пакета медичних послуг «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», встановлюється як добуток середньомісячної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. (за пакетом медичних послуг «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», — за період з 1 квітня до 30 листопада 2021 р.), крім тих, оплата за які здійснюватиметься за іншими пакетами медичних послуг, визначеними в розділі II цього Порядку, базової ставки на пролікований випадок та відповідних вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп, значення яких наведені в додатку 1.

31. Тариф на медичні послуги, які включені до зазначених у пункті 30 пакетів медичних послуг, що передбачені специфікаціями, визначається як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок, яка становить 7 506 гривень.

Глобальна ставка на місяць встановлюється як добуток середньомісячної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою за період з 1 квітня до 30 вересня
2021 р. (за пакетом медичних послуг «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», — за період з 1 квітня до 30 листопада
2021 р.), крім тих, оплата за які відбуватиметься за іншими пакетами медичних послуг, визначеними в розділі ІІ цього Порядку, базової ставки на пролікований випадок та відповідних вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп, значення яких наведені в додатку 1 до цього Порядку.

32. До глобальної ставки на місяць застосовуються коригувальні коефіцієнти:

1) коефіцієнт частки застосування глобальної ставки, який становить:

протягом періоду з 1 січня до 31 березня 2022 р. — 0,8;

протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2022 р. — 0,75;

протягом періоду з 1 липня до 30 вересня 2022 р. — 0,7;

протягом періоду з 1 жовтня до 31 грудня 2022 р. — 0,65;

2) коефіцієнт за готовність надавати медичну допомогу дітям або дорослим за умови відповідності додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі, який становить 1,3 (застосовується до пакетів медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» та «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2»);

3) гірський коефіцієнт, який становить 1,2 і застосовується до надавачів медичних послуг, які мають щонайменше одне місце надання медичних послуг, в якому надаються медичні послуги, передбачені пакетами медичних послуг, визначеними в цій главі, у населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

33. До ставки на пролікований випадок застосовуються такі коригувальні коефіцієнти:

1) коефіцієнт частки застосування ставки на пролікований випадок:

протягом періоду з 1 січня до 31 березня 2022 р. — 0,2;

протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2022 р. — 0,25;

протягом періоду з 1 липня до 30 вересня 2022 р. — 0,3;

протягом періоду з 1 жовтня до 31 грудня 2022 р. — 0,35;

2) коефіцієнт збалансованості бюджету, що розраховується не рідше одного разу на квартал у порядку, визначеному в додатку 2. Станом на 1 січня 2022 р. значення коефіцієнта збалансованості бюджету становить 1;

3) ваговий коефіцієнт діагностично-спорідненої групи, значення якого наведені в додатку 1 до цього Порядку;

4) коефіцієнт за готовність надавати медичну допомогу дітям або дорослим за умови відповідності додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі, який становить 1,3 (застосовується до пакетів медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» та «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»);

5) гірський коефіцієнт, який становить 1,2 і застосовується до надавачів медичних послуг, які мають щонайменше одне місце надання медичних послуг, в якому надаються медичні послуги, що передбачені пакетами медичних послуг, визначеними в цій главі, у населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

34. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток глобальної ставки на місяць (без урахування коригувального коефіцієнта частки застосування глобальної ставки) та кількості місяців строку дії договору.

35. Фактична вартість медичних послуг, що передбачені цією главою, за місяць розраховується як сума відповідної глобальної ставки на місяць з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта частки застосування глобальної ставки та добутку загальної фактичної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою протягом місяця, базової ставки, фактичного індексу структури випадків, коефіцієнта збалансованості бюджету та інших коефіцієнтів, що застосовуються у відповідному періоді.

Розрахунок фактичної вартості медичних послуг за місяць здійснюється за формулою:

DRGi = Cases × BR × CMI × PPD × CR × MR × BBR,

де DRGi — фактична сума оплати за проліковані випадки у відповідному місяці;

Cases — фактична кількість пролікованих випадків у відповідному місяці;

BR — базова ставка за пролікований випадок;

CMI — фактичний індекс структури випадків у відповідному місяці;

PPD — коефіцієнт частки застосування ставки на пролікований випадок у відповідному місяці;

CR — коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу дітям або дорослим за умови відповідності додатковим умовам, визначеним в умовах закупівлі;

MR — гірський коефіцієнт, який застосовується в порядку, визначеному в цій главі;

BBR — коефіцієнт збалансованості бюджету.

Фактичний індекс структури випадків для відповідного надавача медичних послуг розраховується за формулою:

СМІfact = ΣCasesfact_i × RWi,

Casesfact

де CMIfact — фактичний індекс структури випадків для відповідного надавача медичних послуг;

Casesfact_i — фактична кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідною діагностично-спорідненою групою;

RWi — ваговий коефіцієнт за відповідною діагностично-спорідненою групою;

Casesfact — загальна фактична кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг.

Глава 4. Медична допомога при гострому мозковому інсульті

36. НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті з надавачами медичних послуг, які за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. пролікували не менше 50 пацієнтів із діагнозами, визначеними в умовах закупівлі за цим пакетом медичних послуг (крім випадків надання послуг з медичної реабілітації або паліативної медичної допомоги), за винятком надавачів медичних послуг, розташованих на території адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких кількість надавачів медичних послуг, які уклали договори щодо надання зазначених медичних послуг, менша ніж 1 на 150 000 населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на цій території станом на 1 січня 2021 року.

Під час подання пропозицій декількома надавачами медичних послуг, розташованими на території таких адміністративно-територіальних одиниць, договір (у разі дотримання встановлених вимог) укладається з надавачами медичних послуг, які відповідають додатковим умовам закупівлі за відповідним пакетом медичних послуг та надають більше послуг із ендоваскулярними втручаннями, а в разі відсутності надавачів медичних послуг, які відповідають наведеним у цьому пункті критеріям (наявності декількох надавачів, які відповідають критеріям), договір укладається з надавачами медичних послуг, у зоні обслуговування яких (район відповідної адміністративно-територіальної одиниці) відсутні надавачі медичних послуг, які відповідають умовам закупівлі та надають медичні послуги, передбачені цією главою, за договором, а в разі відсутності надавачів медичних послуг, які відповідають наведеним критеріям (наявності декількох надавачів, які відповідають критеріям), — із надавачами медичних послуг, які пролікували більше випадків із тромболітичною терапією за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., але в кількості, що не перевищує загальну кількість закладів із розрахунку один заклад на 150 000 населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на цій території станом на 1 січня 2021 року.

У разі коли протягом трьох місяців підряд надавач медичних послуг надає щонайменше 25 медичних послуг, за даними електронної системи охорони здоров’я, і відповідає умовам закупівлі, НСЗУ може укласти договір з 1 числа місяця, наступного за місяцем виконання умови щодо кількості медичних послуг.

37. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить
131 472 гривні за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті із застосуванням ендоваскулярних втручань, 62 565 гривень — за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті із застосуванням тромболітичної терапії, 21 875 гривень — за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті без застосування ендоваскулярних втручань або тромболітичної терапії.

Ставка на пролікований випадок за надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті із застосуванням ендоваскулярних втручань, зазначена в цьому пункті, включається до умов договору з надавачами медичних послуг, які відповідають додатковим умовам закупівлі.

38. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як сума добутків запланованої середньомісячної кількості медичних послуг (із застосуванням ендоваскулярних втручань, із застосуванням тромболітичної терапії, без застосування ендоваскулярних втручань або тромболітичної терапії), відповідної ставки на пролікований випадок та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг визначається відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

середньомісячна фактична кількість пролікованих випадків надавачем медичних послуг за кожним видом послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали зазначені медичні послуги у визначений період за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна фактична кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., що становить 19, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я.

39. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті за місяць за кожним договором розраховується як добуток відповідної ставки на пролікований випадок та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 5. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда

40. НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда з надавачами медичних послуг, які за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. пролікували не менше 25 випадків із діагнозами, визначеними в умовах закупівлі за відповідним пакетом медичних послуг, за винятком надавачів медичних послуг, розташованих на території адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких кількість надавачів медичних послуг, які уклали договори щодо надання зазначених медичних послуг, менше ніж 1 на
150 000 населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на цій території станом на 1 січня 2021 року.

Під час подання пропозицій декількома надавачами медичних послуг, розташованими на території таких адміністративно-територіальних одиниць, договір (у разі дотримання встановлених вимог) укладається з надавачами медичних послуг, у зоні обслуговування яких (район відповідної адміністративно-територіальної одиниці) відсутні надавачі медичних послуг, які відповідають умовам закупівлі та надають медичні послуги, передбачені цією главою, за договором, а в разі відсутності надавачів медичних послуг, які відповідають наведеним у цьому пункті критеріям (наявності декількох надавачів, які відповідають критеріям), договір укладається з надавачами медичних послуг, які пролікували більше випадків із проведенням стентування за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., але в кількості, що не перевищує загальну кількість закладів із розрахунку один заклад на 150 000 населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на цій території станом на 1 січня 2021 року.

У разі коли протягом трьох місяців підряд надавач медичних послуг надає щонайменше 13 медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я і відповідає умовам закупівлі, НСЗУ може укласти договір з 1 числа місяця, наступного за місяцем виконання умови щодо кількості медичних послуг.

41. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить 43 409 гривень за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда із проведенням стентування, 25 194 гривні — за надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда без проведення стентування.

42. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як сума добутків запланованої середньомісячної кількості медичних послуг (із проведенням стентування та без проведення), відповідної ставки на пролікований випадок та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

середньомісячна фактична кількість пролікованих випадків надавачем медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали зазначені медичні послуги у визначений період за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна фактична кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., що становить 9, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я.

43. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда за місяць за кожним договором розраховується як добуток відповідної ставки на пролікований випадок та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 6. Медична допомога при пологах

44. НСЗУ укладає договори щодо надання медичної допомоги при пологах з надавачами медичних послуг, які за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. надали допомогу щонайменше 75 породіллям, за винятком надавачів медичних послуг, розташованих на території адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких кількість надавачів медичних послуг, які уклали договори щодо надання зазначених медичних послуг, менше ніж 1 на 150 000 населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на цій території станом на 1 січня 2021 року.

Під час подання пропозицій декількома надавачами медичних послуг, розташованими на території таких адміністративно-територіальних одиниць, договір (у разі дотримання встановлених вимог) укладається з надавачами медичних послуг, у зоні обслуговування яких (район відповідної адміністративно-територіальної одиниці) відсутні надавачі медичних послуг, які відповідають умовам закупівлі та надають медичні послуги, передбачені цією главою, за договором, а в разі відсутності надавачів медичних послуг, які відповідають наведеним у цьому пункті критеріям (наявності декількох надавачів, які відповідають критеріям), договір укладається з надавачами медичних послуг, які надали допомогу більшій кількості пацієнток за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., але в кількості, що не перевищує загальну кількість закладів із розрахунку один заклад на 150 000 населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даними Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на цій території станом на 1 січня 2021 року.

У разі коли протягом трьох місяців підряд надавач медичних послуг надає щонайменше 38 медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я і відповідає умовам закупівлі, НСЗУ може укласти договір з 1 числа місяця, наступного за місяцем виконання умови, щодо кількості медичних послуг.

45. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при пологах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на пролікований випадок, яка становить 15 101 гривня.

До ставки на пролікований випадок застосовується коригувальний коефіцієнт за надання комплексних медичних послуг матері та дитині, який становить 1,3. Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа. Цей коригувальний коефіцієнт застосовується до надавачів медичних послуг, які надаватимуть за програмою медичних гарантій у 2022 році одночасно медичні послуги, визначені у главах 6 і 7 розділу II цього Порядку, та відповідають додатковим умовам щодо надання зазначених медичних послуг, визначеним у договорі.

46. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на пролікований випадок із урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

середньомісячна фактична кількість пролікованих випадків надавачем медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали зазначені медичні послуги у визначений період за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна фактична кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., що становить 54, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я.

47. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при пологах за місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на пролікований випадок, відповідного коригувального коефіцієнта та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 7. Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках

48. НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках із надавачами медичних послуг, у яких за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. менше 30 відсотків пролікованих випадків немовлят закінчилися їх переведенням до інших надавачів медичних послуг.

49. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на пролікований випадок та становить 135 026 гривень за надання медичної допомоги новонародженим з масою тіла до 1 500 грамів і 33 073 гривні за надання медичної допомоги новонародженим з масою тіла 1 500 грамів і більше.

До ставки на пролікований випадок застосовується коригувальний коефіцієнт за готовність надавати медичну допомогу за допомогою виїзної неонатальної бригади, який становить 1,194. Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа. Коригувальний коефіцієнт застосовується до надавачів медичних послуг, які мають у своєму складі одну або більше виїзну неонатальну бригаду та відповідають додатковим умовам щодо надання зазначених медичних послуг, що визначені в договорі. У разі коли жодна виїзна неонатальна бригада, утворена надавачем медичних послуг, не здійснює виїзди протягом трьох місяців підряд, такий коригувальний коефіцієнт не застосовується до завершення строку дії договору.

50. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, відповідної ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж середньомісячна фактична кількість пролікованих випадків надавачем медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали зазначені медичні послуги у визначений період за даними електронної системи охорони здоров’я.

51. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках за місяць за кожним договором розраховується як добуток відповідної ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 8. Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах

52. Тариф на медичні послуги з профілактики, діагностики, спостереження, лікування та реабілітації пацієнтів в амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка на місяць.

Глобальна ставка на місяць розраховується як сума добутків кількості послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, ставки на медичні послуги, яка становить 150 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти:

1) залежно від складності медичної послуги, які становлять:

0,371 — за консультації;

0,721 — за основні лабораторні дослідження;

1,412 — за специфічні лабораторні дослідження;

2,165 — за інші лабораторні дослідження;

1,174 — за інструментальну діагностику із використанням рентгенологічних (скопічних), ультразвукових, ендоскопічних методів дослідження;

3,935 — за інструментальну діагностику із використанням комп’ютерної томографії (КТ), магнітно-резонансної томографії (МРТ) та методів радіонуклідної діагностики;

2,236 — за іншу інструментальну діагностику;

3,379 — за хірургічні втручання;

1,298 — за лікувально-профілактичні процедури;

0,823 — за лікувально-діагностичні процедури;

5,628 — за інші діагностичні процедури;

2) гірський коефіцієнт, який становить 1,2 і застосовується до надавачів медичних послуг, які мають щонайменше одне місце надання медичних послуг, що передбачені пакетом медичних послуг, визначеним у цій главі, у населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Тариф при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

Кількість послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, встановлюється на підставі інформації, зазначеної у пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

середньомісячна кількість медичних послуг за кожною групою послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я — для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг за кожною групою послуг (яка визначається залежно від складності послуги) за три місяці, що передують місяцю, в якому здійснюється розрахунок такої кількості для укладення договору, який діє з місяця, наступного за місяцем здійснення розрахунку, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги у визначений період за даними електронної системи охорони здоров’я. Строк дії таких договорів починається не раніше 1 травня 2022 року.

53. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

54. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 9. Стоматологічна допомога дорослим та дітям

55. Тариф на медичні послуги із стоматологічної допомоги дорослим та дітям, пов’язаної із зняттям гострого болю та станами, що потребують невідкладної медичної допомоги, та планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування), що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка на місяць.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості послуг, які надавач готовий надати протягом місяця, ставки на медичні послуги, яка становить 123,19 гривні, та гірського коригувального коефіцієнта, який становить 1,2 і застосовується до надавачів медичних послуг, які мають щонайменше одне місце надання медичних послуг, що передбачені пакетом медичних послуг, визначеним у цій главі, у населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Кількість послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, встановлюється на підставі інформації, зазначеної у пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

середньомісячна кількість медичних послуг за період з 1 квітня до
30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я — для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг за три місяці, що передують місяцю, в якому здійснюється розрахунок такої кількості для укладення договору, який діє з місяця, наступного за місяцем здійснення розрахунку, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги у визначений період за даними електронної системи охорони здоров’я. Строк дії таких договорів починається
не раніше 1 травня 2022 року.

56. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

57. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 10. Ведення вагітності в амбулаторних умовах

58. Тариф на медичні послуги із ведення вагітності в амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 762 гривні.

59. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток капітаційної ставки, запланованої кількості осіб, яким буде надано медичну допомогу, та кількості місяців, протягом яких в середньому надається медична допомога вагітним в амбулаторних умовах, яка становить вісім місяців. Якщо строк дії договору становить менше восьми місяців, то під час розрахунку запланованої вартості медичних послуг застосовується кількість місяців строку дії договору.

Запланована кількість осіб, яким буде надано медичну допомогу, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше:

кількості вагітних, яким було надано амбулаторну медичну допомогу за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середня фактична кількість вагітних, яким було надано медичні послуги надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., що становить 146, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я.

60. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором розраховується як добуток капітаційної ставки та кількості вагітних, яким було надано медичну допомогу протягом місяця. У разі надання медичних послуг пацієнтові більше ніж одним надавачем медичних послуг, передбачених цією главою, оплата капітаційної ставки за такого пацієнта здійснюється такому надавачеві медичних послуг, який останнім надав медичну послугу у звітному місяці.

Глава 11. Мамографія

61. Тариф на медичні послуги з проведення мамографії в амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 233 гривні.

62. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на медичну послугу та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг надавачем медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., що становить 111, — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я.

63. Фактична вартість медичних послуг з проведення мамографії в амбулаторних умовах на один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу та кількості фактично наданих послуг за відповідний місяць.

Глава 12. Гістероскопія

64. Тариф на медичні послуги з проведення гістероскопії в амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 2 240 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7. Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа.

65. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг (окремо діагностичних і з проведенням ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції), ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг надавачем медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., що становить вісім послуг для послуг з проведенням ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, та шість — для послуг без проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я.

66. Фактична вартість медичних послуг з проведення гістероскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за місяць.

Глава 13. Езофагогастродуоденоскопія

67. Тариф на медичні послуги з проведення езофагогастродуоденоскопії в амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 854 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7. Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа.

68. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг надавачем медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., що становить 11 послуг для послуг з проведенням ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, та 22 — для послуг без проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я.

69. Фактична вартість медичних послуг з проведення езофагогастродуоденоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за місяць.

Глава 14. Колоноскопія

70. Тариф на медичні послуги з проведення колоноскопії в амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 1 076 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7. Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа.

71. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг надавачем медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., що становить дев’ять послуг для послуг з проведенням ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, та 11 — для послуг без проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я.

72. Фактична вартість медичних послуг з проведення колоноскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за місяць.

Глава 15. Цистоскопія

73. Тариф на медичні послуги з проведення цистоскопії в амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 914 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7. Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа.

74. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг надавачем медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., що становить дві послуги для послуг з проведенням ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, та дев’ять — для послуг без проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я.

75. Фактична вартість медичних послуг з проведення цистоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за місяць.

Глава 16. Бронхоскопія

76. Тариф на медичні послуги з проведення бронхоскопії в амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка на медичну послугу, яка становить 1 103 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт за проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, який становить 1,7. Значення тарифу при цьому округлюється до цілого числа.

77. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг надавачем медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна кількість відповідних медичних послуг, наданих надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., що становить дев’ять послуг для послуг з проведенням ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, та 10 — для послуг без проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції, — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я.

78. Фактична вартість медичних послуг з проведення бронхоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за місяць.

Глава 17. Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах

79. Тариф на медичні послуги з лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як ставка за медичну послугу, яка становить 2 269 гривень.

80. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток ставки на медичну послугу, запланованої кількості осіб, яким буде надано медичну допомогу, 13 послуг, які в середньому надаються на місяць одному пацієнтові, та кількості місяців строку дії договору.

Запланована кількість осіб, яким буде надано медичну допомогу, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж:

кількість пацієнтів, яким було надано відповідні медичні послуги за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середня фактична кількість пацієнтів, яким було надано медичні послуги надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., що становить 81, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я.

81. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу та кількості наданих медичних послуг протягом місяця.

Глава 18. Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах

82. Тариф на медичні послуги з лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка за одну особу на день та становить 861 гривня за проведення постійного перитонеального діалізу та 1 582 гривні за проведення апаратного перитонеального діалізу.

83. Запланована в договорі вартість зазначених медичних послуг розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, капітаційної ставки та кількості днів строку дії договору.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше ніж:

кількість пацієнтів, яким було надано відповідні медичні послуги за період з 1 липня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середня фактична кількість пацієнтів, яким було надано медичні послуги надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., що становить 34, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду, за даними електронної системи охорони здоров’я.

84. Фактична вартість медичних послуг з лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах за місяць за кожним договором розраховується як добуток кількості пацієнтів, які отримали медичні послуги в надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг, капітаційної ставки та кількості днів у звітному періоді. У випадку надання медичних послуг пацієнтові більше ніж одним надавачем медичних послуг, що має договір за відповідним пакетом, оплата капітаційної ставки здійснюється тому надавачеві медичних послуг, який останнім надав медичну послугу протягом звітного періоду.

Глава 19. Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах

85. Тариф на медичні послуги з хіміотерапевтичного лікування та супроводу дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток 1/n кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати зазначені медичні послуги, де n — кількість місяців строку дії договору, та капітаційної ставки, яка становить 36 807 гривень, до якої застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залежно від віку пацієнта:

3,555 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам, яким не виповнилося 18 років;

0,97 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам від 18 років і старше.

Глобальна ставка на місяць при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється для кожної групи відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше ніж:

кількість пацієнтів, які почали отримувати хіміотерапевтичне лікування в надавача медичних послуг за період з 1 жовтня 2020 р. до 30 вересня 2021 р., — для надавачів медичних послуг, які надавали медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середня фактична кількість пацієнтів, які почали отримувати хіміотерапевтичне лікування у надавачів медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 жовтня 2020 р. до 30 вересня 2021 р., що становить 162, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я.

86. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

87. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 20. Радіологічне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах

88. Тариф на медичні послуги з радіологічного лікування та супроводу дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка за одного пацієнта за отримане лікування та становить 51 368 гривень, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,5 у разі наявності в надавача медичних послуг одного або більше елементів обладнання, визначеного у додаткових умовах договору. Тариф заокруглюється до двох знаків після коми.

89. Запланована в договорі вартість зазначених медичних послуг розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, та капітаційної ставки.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше ніж:

кількість пацієнтів, яким було надано відповідні медичні послуги за період з 1 жовтня 2020 р. до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середня фактична кількість пацієнтів, які почали отримувати радіологічне лікування в надавачів медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 жовтня 2020 р. до 30 вересня 2021 р., що становить 421, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я. Для договорів, дія яких починається після 1 січня 2022 р., до значення середньої фактичної кількості пацієнтів застосовується коефіцієнт n/12, де n — кількість місяців дії договору.

90. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором розраховується як добуток кількості пацієнтів, які отримали лікування в надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг, та капітаційної ставки.

Глава 21. Лікування та супровід дорослих і дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах

91. Тариф на медичні послуги з лікування та супроводу дорослих і дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка, яка становить 74 429 гривень за готовність надати лікування одній особі, із застосуванням таких коригувальних коефіцієнтів залежно від віку пацієнтів:

3,008 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам, яким не виповнилося 18 років;

0,824 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам від 18 років і старше.

Тариф при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

  1. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток n/12 кількості пацієнтів, яким надавач готовий надати медичні послуги, що заокруглюється до більшого цілого числа, де n — кількість місяців строку дії договору, та глобальної ставки.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється для кожної групи відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж кількість пацієнтів, яким було надано відповідні медичні послуги за період з 1 жовтня 2020 р. до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я.

  1. Фактична вартість зазначених медичних послуг за кожен місяць за кожним договором, крім останнього місяця дії договору, розраховується як 1/n запланованої вартості медичних послуг, де n — кількість місяців строку дії договору.

Фактична вартість зазначених медичних послуг за останній місяць дії договору розраховується як різниця між запланованою вартістю медичних послуг та сумою фактичних оплат за попередні місяці дії договору.

91. Тариф на медичні послуги з лікування та супроводу дорослих і дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток 1/n кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати зазначені медичні послуги, де n — кількість місяців дії договору, та капітаційної ставки, яка становить 74 429 гривень, до якої застосовуються такі коригувальні коефіцієнти залежно від віку пацієнтів:

3,008 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам, яким не виповнилося 18 років;

0,824 — за готовність надати медичні послуги пацієнтам від 18 років і старше.

Глобальна ставка на місяць при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж кількість пацієнтів, яким було надано відповідні медичні послуги за період з 1 жовтня 2020 р. до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я.

92. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

93. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 22. Стаціонарна психіатрична допомога

94. Тариф на медичні послуги із стаціонарної психіатричної допомоги, що передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на місяць.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості послуг, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, ставки на пролікований випадок, яка становить 11 526 гривень.

До тарифу застосовуються такі коригувальні коефіцієнти:

залежно від складності пролікованого випадку (за кодами класифікатора НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я», затвердженого Мінекономіки):

1,317 — F00 — F09. Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади;

0,518 — F10 — F19. Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин;

1,672 — F20 — F29. Шизофренія, шизотипові стани, маревні розлади;

1,296 — F30 — F39. Розлади настрою (афективні розлади);

0,751 — F40 — F48. Невротичні, пов’язані із стресом та соматоформні розлади;

0,474 — F50 — F59. Поведінкові синдроми, пов’язані з фізіологічними порушеннями та фізичними факторами;

0,412 — F60 — F69. Розлади особистості та поведінки у дорослому віці;

0,900 — F70 — F79. Розумова відсталість;

0,951 — F80 — F83, F85 — F89. Розлади психічного розвитку;

1,672 — F84. Первазивні розлади психологічного розвитку;

0,924 — F90 — F98. Розлади поведінки та емоцій, які зазвичай починаються в дитячому та підлітковому віці;

0,318 — F99. Розлади психіки, неуточнені;

залежно від готовності надавати медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії:

1,102 — за готовність надавати послуги в умовах інтенсивної терапії відповідно до додаткових умов закупівлі;

0,982 — за готовність надавати послуги без інтенсивної терапії.

Кількість пролікованих випадків, які надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж:

1/12 кількості пролікованих випадків за кожною групою (залежно від коефіцієнта, що застосовується) згідно з даними звіту за 2019 рік за формою звітності № 10, затвердженою МОЗ, із заокругленням до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги у 2020 році;

середньомісячна фактична кількість наданих медичних послуг за три місяці, що передують місяцю, в якому здійснюється розрахунок такої кількості для укладення договору, який діє з місяця, наступного за місяцем здійснення розрахунку, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги у визначений період за даними електронної системи охорони здоров’я. Строк дії таких договорів починається
не раніше 1 травня 2022 року.

95. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

96. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 23. Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами

97. НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг дорослим та дітям з надання психіатричної допомоги мобільними мультидисциплінарними командами, які діють в порядку, затвердженому МОЗ, укомплектованими штатними медичними працівниками надавачів медичних послуг, які мають договір щодо надання стаціонарної психіатричної допомоги і відповідають специфікаціям та умовам закупівлі, у кількості не більше ніж одна мобільна мультидисциплінарна команда на 200 000 населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Надавач медичних послуг може утворити команд не більше, ніж необхідно для забезпечення навантаження 50 осіб під супроводом на одну команду.

Збільшення кількості мобільних мультидисциплінарних команд, утворених надавачем медичних послуг, здійснюється в разі, коли кожна з існуючих мобільних мультидисциплінарних команд одночасно протягом одного місяця надає психіатричну допомогу щонайменше 50 пацієнтам, за даними електронної системи охорони здоров’я.

У разі необхідності утворення одночасно кількома надавачами медичних послуг додаткових мобільних мультидисциплінарних команд, що може призвести до перевищення їх максимальної кількості, встановленої в цьому пункті, такі команди утворюються надавачем (надавачами) медичних послуг, визначеним (визначеними) Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, про що інформуються відповідні надавачі медичних послуг та НСЗУ протягом одного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

98. Тариф на медичні послуги з психіатричної допомоги, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка на місяць на одну команду, що становить 107 156 гривень, та застосовується
(не дорівнює 0) під час надання медичної допомоги щонайменше одному пацієнтові протягом місяця.

99. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток глобальної ставки на місяць на одну мобільну мультидисциплінарну команду, кількості таких утворених команд та кількості місяців строку дії договору.

100. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором розраховується як добуток кількості мобільних мультидисциплінарних команд та глобальної ставки на місяць, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти, які визначаються залежно від навантаження зазначених команд та розраховуються як співвідношення кількості пацієнтів, які отримали медичну допомогу протягом місяця за зазначеним пакетом медичних послуг, до кількості мобільних мультидисциплінарних команд, утворених надавачем медичних послуг, із заокругленням до цілого числа, та становить:

1 — за надання медичної допомоги 50 і більше пацієнтам протягом місяця;

0,75 — за надання медичної допомоги від 35—49 пацієнтам протягом місяця;

0,5 — за надання медичної допомоги від 20—34 пацієнтам протягом місяця;

0,25 — за надання медичної допомоги від 1—19 пацієнтам протягом місяця.

Глава 24. Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом в амбулаторних та стаціонарних умовах

101. НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг з діагностики та лікування дорослих і дітей із туберкульозом із одним надавачем медичних послуг в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, який відповідає умовам закупівлі.

102. Тариф на медичні послуги з діагностики та лікування дорослих і дітей із туберкульозом, що передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка за одного пацієнта за отримане лікування та становить 46 522 гривні, до якої застосовуються такі коригувальні коефіцієнти:

1 — за лікування лікарсько-чутливого туберкульозу;

1,4 — за лікування лікарсько-стійкого туберкульозу.

103. Запланована в договорі вартість зазначених медичних послуг розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, та капітаційної ставки.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше ніж кількість пацієнтів кожної групи (залежно від застосування коригувальних коефіцієнтів), яким було надано відповідні медичні послуги за період з 1 жовтня 2020 р. до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я.

104. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором розраховується як сума добутків кількості пацієнтів, які почали отримувати лікування туберкульозу в цьому місяці, капітаційної ставки, відповідного коригувального коефіцієнта та коефіцієнта початку лікування, який становить 0,75, та кількості пацієнтів, які закінчили лікування туберкульозу в цьому місяці, капітаційної ставки, відповідного коригувального коефіцієнта та коефіцієнта закінчення лікування, який становить 0,25.

Глава 25. Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги

105. Тариф на медичні послуги із супроводу та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги, що передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка на місяць, яка становить 835 гривень.

106. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток капітаційної ставки, кількості дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, яким надавач медичних послуг готовий надавати медичні послуги, що визначені специфікаціями, та кількості місяців, протягом яких в середньому надається медична допомога хворим на туберкульоз в амбулаторних умовах, що становить п’ять місяців. Якщо строк дії договору становить менше п’яти місяців, то під час розрахунку запланованої вартості медичних послуг застосовується кількість місяців строку дії договору.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше ніж:

кількість пацієнтів, яким було надано відповідні медичні послуги за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 2, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середня фактична кількість пацієнтів, які отримують відповідні медичні послуги в надавачів медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 квітня до 30 вересня
2021 р., що становить 15, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я.

107. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором розраховується як добуток капітаційної ставки, кількості дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, які отримували медичну допомогу, передбачену специфікаціями, у лікаря, який надає первинну медичну допомогу, протягом місяця та таких коригувальних коефіцієнтів, які встановлюються відповідно до результату лікування:

2 — за місяць, в якому пацієнт досяг результату «вилікуваний» і «лікування завершено» за даними електронної системи охорони здоров’я;

0,75 — за кожен місяць, в якому пацієнт продовжує лікування.

Глава 26. Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)

108. Тариф на медичні послуги з діагностики, лікування та супроводу осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ), передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка, яка становить
4 091 гривня на рік.

109. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток 1/12 капітаційної ставки, кількості пацієнтів із ВІЛ або підозрою на ВІЛ, яким надавач медичних послуг готовий надавати медичні послуги, що визначені специфікаціями, та строку дії договору. Запланована вартість зазначених медичних послуг при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної у пропозиції, але не більше ніж:

кількість пацієнтів, яким було надано відповідні медичні послуги за період з 1 жовтня до 30 листопада 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середня фактична кількість пацієнтів, які отримують відповідні медичні послуги в надавачів медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 жовтня до 30 листопада 2021 р., що становить 271, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я.

110. Фактична вартість зазначених медичних послуг на місяць відповідно до договору розраховується як добуток 1/12 капітаційної ставки із заокругленням до двох знаків після коми та кількості пацієнтів, які отримують медичні послуги за відповідним пакетом. У разі надання медичних послуг пацієнтові більше ніж одним надавачем медичних послуг, що має договір за відповідним пакетом, оплата капітаційної ставки здійснюється такому надавачеві медичних послуг, який останнім надав медичну послугу протягом звітного періоду.

Глава 27. Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії

111. Тариф на медичні послуги з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, що передбачені специфікаціями, визначається як капітаційна ставка, яка становить 6 874 гривні на рік.

112. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток 1/12 капітаційної ставки із заокругленням до двох знаків після коми та кількості осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, які отримують лікування препаратами замісної підтримувальної терапії, яким надавач медичних послуг готовий надавати медичні послуги, що визначені специфікаціями. Запланована вартість зазначених медичних послуг при цьому заокруглюється до двох знаків після коми.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж:

кількість пацієнтів, яким було надано відповідні медичні послуги за період з 1 жовтня до 30 листопада 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, — для надавачів медичних послуг, які надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я;

середня фактична кількість пацієнтів, які отримують відповідні медичні послуги в надавачів медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 жовтня до 30 листопада 2021 р., що становить 94, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я.

113. Фактична вартість зазначених медичних послуг на місяць, які надаються відповідно до договору розраховується як добуток 1/12 капітаційної ставки із заокругленням до двох знаків після коми та кількості пацієнтів, які отримують медичні послуги за відповідним пакетом. У разі надання медичних послуг пацієнтові більше ніж одним надавачем медичних послуг згідно з договором за відповідним пакетом, оплата капітаційної ставки здійснюється такому надавачеві медичних послуг, який останнім надав медичну послугу протягом звітного періоду.

Глава 28. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям

114. Тариф на медичні послуги, пов’язані з паліативною медичною допомогою дорослим та дітям у стаціонарних умовах, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати протягом місяця, та ставки на пролікований випадок, яка становить 19 041 гривня.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати медичні послуги протягом місяця, встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції, але не більше ніж:

середньомісячна фактична кількість унікальних пацієнтів, яким були надані медичні послуги надавачем медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали зазначені медичні послуги у визначений період за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна фактична кількість пацієнтів, яким було надано медичні послуги надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 квітня до 30 вересня
2021 р., що становить 18, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я.

115. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

116. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 29. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям

117. Тариф на медичні послуги, пов’язані з мобільною паліативною медичною допомогою дорослим і дітям, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати зазначені послуги протягом місяця, та ставки на пролікований випадок, яка становить 19 101 гривня.

Кількість пацієнтів, яким надавач медичних послуг готовий надати зазначені медичні послуги протягом місяця, встановлюється відповідно до інформації, вказаної у пропозиції, але не більше ніж:

середньомісячна фактична кількість унікальних пацієнтів, яким були надані медичні послуги надавачем медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали зазначені медичні послуги у визначений період за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна фактична кількість пацієнтів, яким було надано медичні послуги надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 квітня до 30 вересня
2021 р., що становить 12, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я.

118. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

119. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 30. Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя

120. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка на місяць.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості епізодів лікування, які надавач медичних послуг готовий забезпечити протягом місяця, та капітаційної ставки, яка становить 10 820 гривень.

Кількість епізодів лікування, які надавач медичних послуг готовий забезпечити протягом місяця, встановлюється відповідно до пропозиції, але не більше ніж:

середньомісячна фактична кількість пролікованих випадків надавачем медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали зазначені медичні послуги у визначений період за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна фактична кількість пацієнтів, яким було надано медичні послуги надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., що становить 33, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я.

121. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

122. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 31. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату

123. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка на місяць.

Глобальна ставка на місяць розраховується як добуток кількості епізодів лікування, які надавач медичних послуг готовий забезпечити протягом місяця, та капітаційної ставки, яка становить 10 820 гривень.

Кількість епізодів лікування, які надавач медичних послуг готовий забезпечити протягом місяця, встановлюється відповідно до пропозиції, але не більше ніж:

середньомісячна фактична кількість епізодів лікування в надавача медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали зазначені медичні послуги у визначений період за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна фактична кількість пацієнтів, яким було надано медичні послуги надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 квітня до 30 вересня 2021 р., що становить 121, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я.

124. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

125. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 32. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи

126. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи, що передбачені специфікаціями, визначається як глобальна ставка на місяць, яка розраховується як добуток кількості епізодів лікування, які надавач медичних послуг готовий забезпечити протягом місяця, та капітаційної ставки, яка становить 10 820 гривень.

Кількість епізодів лікування, які надавач медичних послуг готовий забезпечити протягом місяця, встановлюється відповідно до пропозиції, але не більше ніж:

середньомісячна фактична кількість епізодів лікування в надавача медичних послуг за період з 1 квітня до 30 вересня 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, заокруглена до цілого числа, — для надавачів медичних послуг, які надавали зазначені медичні послуги у визначений період за даними електронної системи охорони здоров’я;

середньомісячна фактична кількість пацієнтів, яким було надано медичні послуги надавачами медичних послуг за даними електронної системи охорони здоров’я протягом періоду з 1 квітня до 30 вересня
2021 р., що становить 65, — для надавачів медичних послуг, які не надавали зазначені медичні послуги протягом зазначеного періоду за даними електронної системи охорони здоров’я.

127. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

128. Фактична вартість зазначених медичних послуг за місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

Глава 33. Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях

129. НСЗУ укладає договори за пакетом медичних послуг «Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях» для забезпечення готовності до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях із надавачами медичних послуг, які визначені Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних держадміністрацій (в областях, мм. Києві та Севастополі), із розрахунку один надавач медичних послуг на 200 000 населення.

130. Тариф на медичні послуги із забезпечення готовності до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях визначається як глобальна ставка на місяць, яка становить 1 053 510 гривень.

131. Запланована вартість зазначених медичних послуг розраховується як добуток глобальної ставки на місяць та кількості місяців строку дії договору.

132. Фактична вартість зазначених медичних послуг за один місяць за кожним договором дорівнює глобальній ставці на місяць.

1321. НСЗУ укладає договори за пакетом «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги» для забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги із надавачами медичних послуг комунальної форми власності (крім спеціалізованих стоматологічних закладів), які мають укладені договори:

у період з 1 березня 2022 р. до 31 травня 2022 р. включно — в яких різниця між нарахованою заробітною платою за відповідний місяць та виплаченою за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати надходження коштів, за даними бухгалтерського обліку становить більш як 50 000 гривень;

у період з 1 червня 2022 р. до 1 листопада 2022 р. включно — в яких виникла прострочена заборгованість із виплати заробітної плати, сума якої становить більш як 50 000 гривень, і які включені до відповідного переліку, наданого Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних держадміністрацій / військових адміністрацій (в областях, мм. Києві та Севастополі).

1322. Тариф на забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги встановлюється у вигляді глобальної ставки на місяць та розраховується як сума заборгованості з оплати праці станом на перше число місяця, що настає за звітним, відповідно до пропозиції, але не більше суми фактичної заборгованості з оплати праці, зазначеної в щомісячній інформації про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленої надавачем медичних послуг відповідно до вимог пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2021 р., № 82, ст. 5250), станом на перше число місяця укладення договору.

1323. Запланована вартість за договорами в частині пакета медичних послуг, передбаченого пунктом 1321 цього Порядку, встановлюється як сума добутків тарифу, кількості місяців до кінця дії договору та коригувального коефіцієнта за відповідний період, який становить:

2 — за період з 1 до 31 березня 2022 р.;

1 — за період з 1 до 30 квітня 2022 р.;

0,8 — за період з 1 до 31 травня 2022 р.;

1 — за період з 1 червня до 31 грудня 2022 року.

1324. Фактична вартість за договорами в частині пакета медичних послуг, передбаченого пунктом 1321 цього Порядку, в період з 1 червня до 31 липня 2022 р. розраховується як добуток тарифу та коефіцієнта динаміки, який розраховується як співвідношення суми заборгованості з оплати праці станом на перше число місяця, що настає за звітним, згідно із щомісячною інформацію про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленою надавачем медичних послуг відповідно до вимог пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2021 р., № 82, ст. 5250), та тарифу.

За відсутності інформації або під час неподання такої інформації до тарифу застосовується 0.

Фактична вартість за договорами в частині пакета медичних послуг, передбаченого пунктом 1321 цього Порядку, в період з 1 серпня по 31 грудня 2022 р. встановлюється на рівні меншого значення з таких значень:

сума заборгованості з оплати праці станом на перше число місяця, що настає за звітним, згідно із щомісячною інформацію про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленою надавачем медичних послуг відповідно до вимог пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2021 р., № 82, ст. 5250);

різниця нормованого значення фонду оплати праці та сплаченої частини суми фонду оплати праці.

Нормоване значення фонду оплати праці розраховується як сума добутків фактичної штатної чисельності працівників відповідної категорії та розміру оплати праці, який становить:

для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності, — 20 тис. гривень;

для молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства — 13,5 тис. гривень;

для керівників закладу охорони здоров’я та керівників структурних підрозділів — визначається як розмір фонду оплати праці лікарів та середнього медичного персоналу, поділений на кількість лікарів та середнього медичного персоналу, яким нараховано заробітну плату, та коефіцієнта 1,6;

для інших працівників на рівні мінімальної заробітної плати, визначеної відповідно до законодавства.

Сплачена частина суми фонду оплати праці визначається як різниця суми фонду оплати праці за місяць згідно із щомісячною інформацією про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленою надавачем медичних послуг відповідно до вимог пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2021 р., № 82, ст. 5250), та суми заборгованості з оплати праці станом на перше число місяця, що настає за звітним, згідно із зазначеною щомісячною інформацією про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленою за відповідний період.

У разі перевищення сплаченої частини суми фонду оплати праці над нормованим значенням фонду оплати праці сума таких різниць приймає значення 0.

За відсутності інформації або під час неподання такої інформації до фактичної вартості застосовується 0.

Фактична вартість заокруглюється до двох знаків після коми.

1321. Для забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги із надавачами медичних послуг комунальної форми власності (крім спеціалізованих стоматологічних закладів), які мають укладені договори і в яких різниця між нарахованою заробітною платою за відповідний місяць та виплаченою за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати надходження коштів, за даними бухгалтерського обліку (далі — різниця між нарахуванням і виплатами) становить більше ніж 50 000 гривень, НСЗУ укладає договори за пакетом «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги».

Договори за пакетом «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги» укладаються на підставі результатів аналізу поданих матеріалів та щомісячної інформації про стан розрахунків із заробітної плати, підготовленої надавачем медичних послуг відповідно до вимог пункту 28 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2021 р., № 82, ст. 5250), з надавачами медичних послуг згідно з переліком таких надавачів, які визначаються Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних держадміністрацій/військових адміністрацій/цивільно-військових адміністрацій (в областях, мм. Києві та Севастополі) на підставі даних бухгалтерського обліку закладів охорони здоров’я та відповідного обґрунтування, підготовленого надавачем медичних послуг.

1322. Тариф на забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги встановлюється у вигляді глобальної ставки на місяць та розраховується як різниця між нарахованою заробітною платою за лютий 2022 року та виплаченою за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, незалежно від фактичної дати надходження коштів, за даними бухгалтерського обліку, що надається Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних держадміністрацій/військових адміністрацій/цивільно-військових адміністрацій (в областях, мм. Києві та Севастополі) до НСЗУ.

1323. Запланована вартість за договорами в частині пакету медичних послуг, передбаченого пунктом 1321 цього Порядку, встановлюється як сума добутків тарифу та коригувального коефіцієнту за відповідний період, який становить:

2 — за період з 1 до 31 березня 2022 р.;

1 — за період з 1 до 30 квітня 2022 р.;

0,8 — за період з 1 до 31 травня 2022 р.;

0 — за період з 1 червня до 31 грудня 2022 р.

1324. Фактична вартість за договорами в частині пакету медичних послуг, передбаченого пунктом 1321 цього Порядку, розраховується як добуток тарифу та коригувальних коефіцієнтів:

2 — за період з 1 до 31 березня 2022 р.;

1 — за період з 1 до 30 квітня 2022 р.;

0,8 — за період з 1 до 31 травня 2022 р.;

0 — за період з 1 червня до 31 грудня 2022 р.;

динаміки різниці між нарахуваннями і виплатами, який розраховується як співвідношення різниці між нарахуванням і виплатами за місяць, за який  здійснюється виплата та різниці між нарахуванням і виплатами за лютий 2022 року.

Інформація про нараховану заробітну плату та виплачену за рахунок коштів, що надійшли надавачу медичних послуг, у відповідний період дії договору щомісячно надається НСЗУ до 15 числа наступного місяця у порядку, визначеному цим пунктом. У разі неподання інформації до НСЗУ щодо конкретного надавача медичних послуг до фактичної вартості послуг за договором з таким надавачем в частині пакету медичних послуг, передбаченого пунктом 1321 цього Порядку, застосовується шляхом множення коефіцієнт 0.

Глава 34. Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

133. Тариф на медичні послуги з вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, визначається як ставка на медичну послугу за проведення вакцинації та становить:

35 гривень — за проведення першого щеплення одному пацієнтові (перший раунд вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) згідно з даними електронної системи охорони здоров’я;

84 гривні — за проведення другого щеплення одному пацієнтові (другий раунд вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) згідно з даними електронної системи охорони здоров’я;

60 гривень — за проведення третього щеплення одному пацієнтові (третій раунд вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) згідно з даними електронної системи охорони здоров’я.

134. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток запланованої середньомісячної кількості медичних послуг (окремо щодо проведення першого, другого та третього щеплень), відповідної ставки на медичну послугу та кількості місяців строку дії договору.

Запланована середньомісячна кількість медичних послуг встановлюється відповідно до інформації, зазначеної в пропозиції надавача медичних послуг, але не більше ніж:

фактична кількість проведених щеплень першою та другою дозами в листопаді 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я — для надавачів медичних послуг, які надавали зазначені медичні послуги у визначений період за даними електронної системи охорони здоров’я;

середня кількість проведених щеплень першою та другою дозами в листопаді 2021 р. за даними електронної системи охорони здоров’я, що становить 2 690 за першу дозу та 2 749 за другу дозу, — для надавачів медичних послуг, які не надавали відповідні медичні послуги за даними електронної системи охорони здоров’я.

З 1 травня 2022 р. запланована вартість зазначених медичних послуг встановлюється на рівні фактично сплачених коштів згідно з цим пакетом медичних послуг.

135. Фактична вартість зазначених медичних послуг за один місяць за кожним договором розраховується як добуток відповідної ставки на медичну послугу та кількості наданих медичних послуг (щеплень першою, другою та третьою дозою відповідно) згідно з даними електронної системи охорони здоров’я.

З 1 травня 2022 р. до фактичної вартості зазначених медичних послуг за кожен місяць шляхом множення застосовується коефіцієнт 0.

Глава 35. Неонатальний скринінг

136. НСЗУ укладає договори щодо надання протягом періоду починаючи з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому воєнний стан припинено або скасовано, до 31 грудня 2022 р. послуг з неонатального скринінгу, що передбачені специфікаціями, з надавачами медичних послуг, які визначені МОЗ і відповідають умовам закупівлі.

136. НСЗУ укладає договори щодо надання протягом періоду з 1 березня до 31 грудня 2022 р. послуг з неонатального скринінгу, що передбачені специфікаціями, з надавачами медичних послуг, які визначені МОЗ і відповідають умовам закупівлі.

137. Тариф на медичні послуги з неонатального скринінгу, визначається як ставка на медичну послугу за проведення одного дослідження та становить 784 гривні.

138. Запланована вартість зазначених медичних послуг, що надаються за договором, розраховується як добуток ставки на медичну послугу, запланованої середньомісячної кількості медичних послуг, яка становить 5 840, та кількості місяців строку дії договору.

139. Фактична вартість зазначених медичних послуг за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу та кількості наданих медичних послуг згідно з даними електронної системи охорони здоров’я.

Глава 36. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів

1391. НСЗУ укладає договори за пакетом медичних послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» з 1 травня до 31 грудня 2022 р. із надавачами медичних послуг комунальної форми власності, яких включено до переліку баз стажування лікарів-інтернів, визначеного МОЗ, та які уклали договори про медичне обслуговування населення.

1392. Тариф за пакетом медичних послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» визначається як добуток мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», та коефіцієнта 1,22.

1393. Запланована вартість за договором розраховується як добуток тарифу, кількості посад лікарів-інтернів згідно із штатним розписом надавача медичних послуг, фінансування підготовки в інтернатурі яких здійснюється за кошти державного бюджету, зазначеної у пропозиції надавача медичних послуг, та кількості місяців строку дії договору.

1394. Фактична вартість за травень 2022 р. за договором розраховується як добуток тарифу та кількості фактично зайнятих посад лікарів-інтернів, фінансування підготовки в інтернатурі яких здійснюється за кошти державного бюджету, згідно з даними електронної системи охорони здоров’я, але не більше кількості, яка зазначена в переліку таких лікарів-інтернів, наданому до НСЗУ МОЗ за кожним надавачем медичних послуг, станом на 1 червня 2022 року.

Фактична вартість за інші місяці за договором розраховується як добуток тарифу та кількості фактично зайнятих посад лікарів-інтернів, фінансування підготовки в інтернатурі яких здійснюється за кошти державного бюджету, згідно з даними електронної системи охорони здоров’я, але не більше кількості, яка зазначена в переліку таких лікарів-інтернів, наданому до НСЗУ МОЗ за кожним надавачем медичних послуг, станом на перший день місяця.

1394. Фактична вартість за місяць за договором розраховується як добуток тарифу та кількості фактично зайнятих посад лікарів-інтернів, фінансування підготовки в інтернатурі яких здійснюється за кошти державного бюджету, згідно з даними електронної системи охорони здоров’я.

III. Реімбурсація

140. НСЗУ в межах програми медичних гарантій: з урахуванням пункту 141 цього Порядку:

1) здійснює реімбурсацію таких лікарських засобів (міжнародних непатентованих назв та форм випуску) для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, у тому числі з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів, цукрового та нецукрового діабету, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, розладів психіки та поведінки, епілепсії:

Міжнародна непатентована назва Форма випуску
Серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання
Аміодарон (Amiodarone) таблетки
Амлодипін (Amlodipine) —«—
Атенолол (Atenolol) —«—
Бісопролол (Bisoprolol) —«—
Верапаміл (Verapamil) тверда пероральна лікарська форма (у тому числі пролонгованої дії)
Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) тверда пероральна лікарська форма
Дигоксин (Digoxin) таблетки, розчин оральний
Еналаприл (Enalapril) тверда пероральна лікарська форма
Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) тверда пероральна лікарська форма (у тому числі пролонгованої дії)
Карведилол (Carvedilol) таблетки
Клопідогрель (Clopidogrel) —«—
Лозартан (Losartan) —«—
Метопролол (Metoprolol) тверда пероральна лікарська форма (у тому числі пролонгованої дії)
Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) —«—
Симвастатин (Simvastatin) таблетки
Спіронолактон (Spironolactone) тверда пероральна лікарська форма
Фуросемід (Furosemide) таблетки
Варфарин (Warfarin) —«—
Ніфедипін (Nifedipine) —«—
Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) тверда пероральна лікарська форма
Цукровий діабет
Глібенкламід (Glibenclamide) тверда пероральна лікарська форма
Гліклазид (Gliclazide) тверда пероральна лікарська форма (у тому числі з контрольованим (модифікованим) вивільненням)
Метформін (Metformin) тверда пероральна лікарська форма (у тому числі пролонгованої дії)
Інсуліни та аналоги для ін’єкцій швидкої дії
Інсулін людини (Insulin (human) флакон, картридж, шприц-ручка
Інсулін лізпро (Insulin lispro) —«—
Інсулін аспарт (Insulin aspart) шприц-ручка
Інсулін глюлізин (Insulin glulisine) —«—
Інсуліни та аналоги для ін’єкцій середньої тривалості дії
Інсулін людини (Insulin (human) флакон, картридж, шприц-ручка
Комбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін’єкцій з інсулінами швидкої дії
Інсулін людини (Insulin (human) флакон, картридж, шприц-ручка
Інсулін аспарт (Insulin aspart) шприц-ручка
Інсулін лізпро (Insulin lispro) картридж, шприц-ручка
Інсуліна деглюдек та інсулін аспарт (Insulin degludec and insulin aspart) шприц-ручка
Інсуліни та аналоги для ін’єкцій тривалої дії
Інсулін гларгін (Insulin glargine) флакон, картридж, шприц-ручка
Інсулін детемір (Insulin detemir) шприц-ручка
Інсулін деглюдек (Insulin degludec) —«—
Інсулін гларгін та ліксисенатид (Insulin glargine and lixisenatide) —«—
Інсулін деглюдек та ліраглутид (Insulin degludec and liraglutide) —«—
Нецукровий діабет
Десмопресин (Desmopressin) таблетки, спрей назальний, ліофілізат оральний, краплі назальні
Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів
Беклометазон (Beclometasone) аерозоль для інгаляцій
Будесонід (Budesonide) порошок для інгаляцій дозований, суспензія для розпилення
Сальбутамол (Salbutamol) аерозоль для інгаляцій, розчин для інгаляцій
Іпратропію бромід (Ipratropium bromide) —«—
Тіотропію бромід (Tiotropium bromide) порошок для інгаляцій, тверді капсули
Будесонід + Формотерол (Formoterol + Вudesonide) порошок для інгаляцій, інгаляції (порошок, аерозоль)
Сальметерол + Флютиказон порошок для інгаляцій
Розлади психіки та поведінки, епілепсія
Фенітоїн (Phenytoin) тверда пероральна лікарська форма, розчин для перорального застосування
Карбамазепін (Carbamazepine) тверда пероральна лікарська форма (у тому числі пролонгованої дії), суспензія для перорального застосування
Вальпроєва кислота (Valproic Acid) розчин/сироп для перорального застосування, тверда пероральна лікарська форма (у тому числі пролонгованої дії)
Ламотриджин (Lamotrigine) тверда пероральна лікарська форма (у тому числі пролонгованої дії)
Галоперидол (Haloperidol) розчин для перорального застосування, таблетки
Клозапін (Clozapine) тверда пероральна лікарська форма
Рисперидон (Risperidone) розчин оральний, тверда пероральна лікарськаформа
Кломіпрамін (Clomipramine) тверда пероральна лікарська форма
Амітриптилін (Amitriptyline) таблетки
Флуоксетин (Fluoxetine) тверда пероральна лікарська форма

2) здійснює реімбурсацію таких лікарських засобів (міжнародних непатентованих назв та форм випуску) для лікування в амбулаторних умовах хвороби Паркінсона (з дати початку дії затвердженого МОЗ Реєструнабрання чинності наказом МОЗ, яким затверджується Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою медичних гарантій) з жовтнялипня 2022 р. до 31 грудня 2022 р.:

Міжнародна непатентована назва Форма випуску
Біпериден (Biperiden) таблетки
Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa) таблетки (у тому числі пролонгованої дії)

141. З 1 липня 2022 р. НСЗУ здійснює реімбурсацію лікарських засобів, призначених для лікування захворювань, що зазначені в пункті 140 цього Порядку, відповідно до кодів національного класифікатора НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я», затвердженого Мінекономіки, визначених НСЗУ.

Додаток 1
до Порядку

ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
діагностично-споріднених груп

Для пакетів медичних послуг, передбачених у главі 3 розділу II Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році, застосовуються такі вагові коефіцієнти діагностично-споріднених груп:

Код Група Пакет послуг Ваговий коефіцієнт діагностично-споріднених груп
A13 Інвазивна вентиляція (проводилася 336 годин і більше) Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 16,047
A14 Інвазивна вентиляція (проводилася від 96 до 335 годин включно) Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 9,042
A15 Лікування пацієнта, що потребувало трахеостомії Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 7,512
A40 EКMO Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 12,703
B01 Ревізія вентрикулярного шунта Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,942
B02 Операції на черепі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,55
B03 Операції на хребті Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,299
B04 Операції на екстракраніальних судинах голови Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,876
B05 Розкриття зап’ястного каналу Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,421
B06 Операції при дитячому церебральному паралічі, м’язовій дистрофії і невропатії Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,295
B06-01 Операції при дитячому церебральному паралічі, м’язовій дистрофії і невропатії до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 2,965
B07 Операції на черепному або периферичному нерві та інші операції на нервовій системі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,599
B07-01 Операції на черепному або периферичному нерві та інші операції на нервовій системі до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 2,339
B40 Плазмоферез при неврологічних захворюваннях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,249
B41 Телеметричний моніторинг електроенцефалографії Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,685
B42 Розлади нервової системи, що потребували застосування інвазивної штучної вентиляції легень Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,209
B62 Аферез Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,194
B63 Деменція та інші хронічні порушення функції мозку Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,307
B64 Делірій Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,435
B65 Дитячий церебральний параліч Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,471
B66 Доброякісні новоутворення нервової системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,623
B67 Дегенеративні захворювання нервової системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,501
B68 Розсіяний склероз і мозочкова атаксія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,333
B69 Транзиторна ішемічна атака та оклюзія магістральних артерій головного мозку Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,807
B70 Інсульт та інші цереброваскулярні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,362
B71 Ураження черепних та периферичних нервів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,99
B72 Інфекція нервової системи, крім вірусного менінгіту Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,101
B73 Вірусний менінгіт Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,179
B74 Нетравматичний ступор і кома Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,792
B75 Фебрильні судоми Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,284
B76 Пароксизмальні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,633
B77 Головний біль Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,342
B78 Внутрішньочерепні травми Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,48
B79 Переломи черепа Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,08
B80 Інші травми голови Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,544
B81 Інші розлади нервової системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,048
B82 Хронічна та неуточнена параплегія/квадроплегія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,065
B83 Гостра параплегія та квадроплегія і стани, пов’язані з ураженням спинного мозку Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,31
C01 Операції, пов’язані з проникаючою травмою ока Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,379
C01-01 Операції, пов’язані з проникаючою травмою ока до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,241
C02 Енуклеації і операції на очниці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,498
C03 Операції на сітківці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,513
C03-01 Операції на сітківці до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,462
C04 Операції на рогівці, склері і кон’юнктиві Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,247
C04-01 Операції на рогівці, склері і кон’юнктиві до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,122
C05 Дакриоцисториностомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,722
C10 Операції з виправлення косоокості Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,61
C10-01 Операції з виправлення косоокості до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,549
C11 Операції на повіках Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,79
C12 Інші операції на рогівці, склері і кон’юнктиві Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,806
C12-01 Інші операції на рогівці, склері і кон’юнктиві
до 24 годин
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,725
C13 Операції на слізному апараті Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,42
C13-01 Операції на слізному апараті до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,378
C14 Інші операції на оці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,691
C14-01 Інші операції на оці до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,622
C15 Хірургічне лікування глаукоми та комплексні операції для лікування катаракти Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,593
C15-01 Хірургічне лікування глаукоми та комплексні операції для лікування катаракти до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,534
C16 Операції на кришталику Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,509
C16-01 Операції на кришталику до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,458
C60 Гострі та генералізовані інфекції ока Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,1
C61 Неврологічні та судинні захворювання ока Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,605
C62 Гіфема та травми ока, які не потребують хірургічного лікування Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,444
C63 Інші захворювання ока Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,582
D02 Операції на голові та шиї Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,937
D03 Хірургічне усунення вродженого незрощення верхньої губи та піднебіння Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,425
D04 Щелепні хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,352
D04-01 Щелепні хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,217
D05 Операції на привушній слинній залозі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,647
D05-01 Операції на привушній слинній залозі до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,482
D06 Операції на придаткових пазухах носа та комплексні операції на середньому вусі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,072
D06-01 Операції на придаткових пазухах носа та комплексні операції на середньому вусі до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,965
D10 Операції на носі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,846
D10-01 Операції на носі до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,761
D11 Тонзилектомія та аденоїдектомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,625
D11-01 Тонзилектомія та аденоїдектомія до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,563
D12 Інші операції на вусі, носі, роті і горлі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,133
D12-01 Інші операції на вусі, носі, роті і горлі до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,02
D13 Міринготомія з катетером Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,374
D13-01 Міринготомія з катетером до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,337
D14 Операції у порожнині рота та на слинних залозах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,713
D14-01 Операції у порожнині рота та на слинних залозах до
24 годин
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,642
D15 Операції на соскоподібному відростку Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,899
D15-01 Операції на соскоподібному відростку до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,709
D40 Видалення і реставрація зубів Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,522
D60 Злоякісні новоутворення вуха, носа, рота і горла Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,833
D61 Порушення утримання рівноваги Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,314
D62 Носова кровотеча Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,383
D63 Запалення середнього вуха та інфекції верхніх дихальних шляхів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,464
D64 Ларинготрахеїти та епіглотити Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,328
D65 Травми і деформації носа Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,368
D66 Інші захворювання носа, рота і горла Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,421
D67 Захворювання зубів і ротової порожнини Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,53
E01 Складні операції на грудній клітці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,124
E02 Інші загальні втручання на органах дихання Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,415
E40 Захворювання органів дихання, що потребують інвазивної штучної вентиляції легень Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,902
E41 Захворювання органів дихання, що потребують неінвазивної штучної вентиляції легень Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,518
E42 Бронхоскопія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,13
E60 Муковісцидоз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,512
E61 Легенева емболія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,723
E62 Респіраторні інфекції і запалення Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,883
E63 Апное сну Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,299
E64 Набряк легень та дихальна недостатність Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,12
E65 Хронічні обструктивні захворювання дихальних шляхів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,885
E66 Важка травма грудної клітки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,008
E67 Респіраторні ознаки і симптоми Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,304
E68 Пневмоторакс Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,105
E69 Бронхіти та астма Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,57
E70 Кашлюк та гострі бронхіоліти Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,592
E71 Новоутворення органів дихання Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,285
E72 Респіраторні проблеми, що виникають з неонатального періоду Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,694
E73 Плевральний випіт Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,025
E74 Інтерстиціальна хвороба легень Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,095
E75 Інші захворювання органів дихання Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,578
E76 Респіраторний туберкульоз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,904
E77 Бронхоектатична хвороба Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,295
F01 Імплантація та заміна автоматичного імплантованого кардіовертера-дефібрилятора, всієї системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,768
F02 Інші процедури, пов’язані з автоматичним імплантованим кардіовертером-дефібрилятором Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,94
F03 Операції на клапанах серця з використанням апарата штучного кровообігу під час проведення інвазивного обстеження серця Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 11,005
F04 Операції на клапанах серця з використанням апарата штучного кровообігу без проведення інвазивного обстеження серця Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 7,961
F05 Коронарне шунтування з проведенням інвазивного обстеження серця Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 6,622
F06 Коронарне шунтування без проведення інвазивного обстеження серця Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,083
F07 Інші кардіоторакальні/судинні операції з використанням апарата штучного кровообігу Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,942
F08 Реконструкція великих судин з використанням апарата штучного кровообігу або без його використання Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,885
F09 Інші кардіоторакальні операції з використанням апарата штучного кровообігу або без його використання Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,296
F10 Інтервенційні коронарні втручання, які виконуються при гострому інфаркті міокарда Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,134
F11 Ампутація, крім верхніх кінцівок і пальців ніг при порушеннях кровообігу Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,078
F12 Імплантація та заміна електрокардіостимулятора, всієї системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,045
F13 Ампутація верхніх кінцівок і пальців ніг при порушеннях кровообігу Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,956
F14 Судинні операції, крім реконструкції великих судин, з використанням апарата штучного кровообігу або без його використання Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,654
F17 Встановлення та заміна генератора електрокардіостимулятора Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,427
F17-01 Встановлення та заміна генератора електрокардіостимулятора до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,284
F18 Інші процедури з електрокардіостимулятором Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,775
F18-01 Інші процедури з електрокардіостимулятором до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,56
F19 Транссудинні перкутанні втручання на серці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,367
F19-01 Транссудинні перкутанні втручання на серці
до 24 годин
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 2,13
F20 Лігування та екстирпація вен Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,8
F20-01 Лігування та екстирпація вен до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,72
F21 Інші загальні втручання на органах кровообігу Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,906
F24 Інтервенційні коронарні втручання, які не виконуються при гострому інфаркті міокарда Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,105
F24-01 Інтервенційні коронарні втручання, які не виконуються при гострому інфаркті міокарда до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,895
F40 Захворювання органів кровообігу, що потребували застосування інвазивної штучної вентиляції легень Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,685
F41 Захворювання органів системи кровообігу, пов’язані із гострим інфарктом міокарда, з інвазивним обстеженням серця Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,578
F42 Захворювання органів системи кровообігу, не пов’язані із гострим інфарктом міокарда, з інвазивним обстеженням серця Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,388
F43 Захворювання органів системи кровообігу, що потребували застосування неінвазивної штучної вентиляції легень Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,945
F60 Захворювання органів системи кровообігу, пов’язані з гострим інфарктом міокарда, без інвазивного обстеження серця Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,78
F61 Інфекційний ендокардит Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 3,317
F62 Серцева недостатність і шок Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,013
F63 Венозний тромбоз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,724
F64 Виразки на шкірі при захворюваннях органів системи кровообігу Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,183
F65 Захворювання периферичних судин Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,883
F66 Атеросклероз коронарних судин Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,585
F67 Артеріальна гіпертензія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,446
F68 Вроджені вади серця Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,467
F69 Порок клапана серця Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,646
F72 Нестабільна стенокардія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,68
F73 Непритомність (синкопе) і колапс Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,371
F74 Біль у грудях Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,221
F75 Інші захворювання органів системи кровообігу Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,158
F76 Порушення ритму, провідності та зупинка серця Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,741
G01 Резекція прямої кишки Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,07
G02 Складні операції на тонкому і товстому кишечнику Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,937
G03 Операції на шлунку, стравоході і дванадцятипалій кишці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,859
G04 Видалення перитонеальних спайок Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,005
G05 Нескладні операції на тонкому і товстому кишечнику Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,856
G06 Пілороміотомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,329
G07 Апендектомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,419
G10 Операції з вправлення грижі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,535
G10-01 Операції з вправлення грижі до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,382
G11 Операції на задньому проході та стомі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,778
G11-01 Операції на задньому проході та стомі до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,6
G12 Інші загальні втручання на органах травної системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,366
G46 Комплексна ендоскопія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,321
G46-01 Комплексна ендоскопія
до 24 годин
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,289
G47 Гастроскопія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,118
G48 Колоноскопія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,161
G60 Злоякісне новоутворення органів травної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,442
G61 Шлунково-кишкова кровотеча Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,733
G64 Запальні захворювання кишечника Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,678
G65 Обструкція шлунково-кишкового тракту Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,756
G66 Біль у животі та мезентеріальний лімфаденіт Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,343
G67 Езофагіт і гастроентерит Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,479
G70 Інші розлади травної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,594
H01 Шунтування та операції на підшлунковій залозі, печінці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,367
H02 Складні операції на біліарному тракті Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,075
H02-01 Складні операції на біліарному тракті до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 4,567
H05 Діагностичні процедури на гепатобіліарній системі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,266
H05-01 Діагностичні процедури на гепатобіліарній системі
до 24 годин
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,139
H06 Інші загальні втручання на гепатобіліарній системі і підшлунковій залозі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,12
H07 Відкрита холецистектомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,681
H08 Лапароскопічна холецистектомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,318
H08-01 Лапароскопічна холецистектомія до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 2,986
H60 Цироз та алкогольний гепатит Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,207
H61 Злоякісні новоутворення гепатобіліарної системи і підшлункової залози Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,714
H62 Захворювання підшлункової залози, крім злоякісних новоутворень Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,738
H63 Інші захворювання печінки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,79
H64 Захворювання біліарного тракту Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,001
H65 Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,709
I01 Двосторонні та множинні операції на великих суглобах нижньої кінцівки Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 6,005
I02 Мікроваскулярні пересадки тканин чи шкіри, крім рук Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 6,346
I03 Ендопротезування кульшового суглоба після травми Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,905
I04 Ендопротезування колінного суглоба Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,321
I05 Ендопротезування інших суглобів Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,042
I06 Спондилодез у зв’язку з деформацією Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 6,434
I07 Ампутація Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,037
I08 Інші операції на кульшовому суглобі і стегні Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,863
I09 Спондилодез Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,704
I10 Інші операції на шиї та спині Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,114
I10-01 Інші операції на шиї та спині до 24 годин Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару одного дня 2,803
I11 Операції з подовження кінцівок Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,149
I12 Різні операції на опорно-руховому апараті через інфекції/запалення кісток/суглобів Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,236
I12-01 Різні операції на опорно-руховому апараті через інфекції/запалення кісток/суглобів до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 2,912
I13 Операції на плечовій кістці, великогомілковій кістці, малогомілковій кістці і щиколотці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,886
I15 Черепно-лицеві хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,52
I16 Інші операції на плечовому поясі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,252
I17 Щелепно-лицеві хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,092
I17-01 Щелепно-лицеві хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 2,783
I18 Інші операції на коліні Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,142
I18-01 Інші операції на коліні до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,928
I19 Інші операції на лікті і передпліччі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,224
I19-01 Інші операції на лікті і передпліччі до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 2,902
I20 Інші операції на ступнях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,386
I20-01 Інші операції на ступнях до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 2,147
I21 Місцеве висічення або видалення внутрішніх пристроїв фіксації кульшового суглоба і стегна Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,808
I21-01 Місцеве висічення або видалення внутрішніх пристроїв фіксації кульшового суглоба і стегна до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,627
I23 Місцеве висічення або видалення внутрішніх пристроїв фіксації, за виключенням кульшового суглоба і стегна Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,688
I23-01 Місцеве висічення або видалення внутрішніх пристроїв фіксації, за виключенням кульшового суглоба і стегна до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,519
I24 Артроскопія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,84
I24-01 Артроскопія до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,756
I25 Діагностичні процедури на кістках і суглобах, включаючи біопсію Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,193
I25-01 Діагностичні процедури на кістках і суглобах, включаючи біопсію, до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,074
I27 Процедури на м’яких тканинах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,25
I27-01 Процедури на м’яких тканинах до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,125
I28 Інші процедури з опорно-руховим апаратом Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,178
I29 Реконструкції колінного суглоба і ревізії реконструкцій Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,512
I30 Операції на кисті Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,742
I31 Ревізія кульшового суглоба після ендопротезування Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,111
I32 Ревізія колінного суглоба після ендопротезування Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,681
I33 Ендопротезування кульшового суглоба, не пов’язане з травмою Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,223
I60 Переломи діафіза стегнової кістки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,138
I61 Дистальні переломи стегнової кістки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,99
I63 Розтягнення, вивихи і зміщення в ділянці кульшового суглоба, таза і стегнової кістки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,45
I64 Остеомієліт Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,614
I65 Злоякісні новоутворення опорно-рухового апарата Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,997
I66 Запальні захворювання опорно-рухового апарата Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,816
I67 Септичний артрит Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,408
I68 Захворювання хребта, які не потребують хірургічних втручань Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,607
I69 Захворювання кісток та артропатії Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,644
I71 Інші захворювання м’язів і сухожиль Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,388
I72 Специфічні захворювання м’язів і сухожиль Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,437
I73 Післяопераційний догляд за м’язово-скелетними імплантами або протезами Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,671
I74 Травми передпліччя, зап’ястя, кисті і ступні Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,409
I75 Травми плечового пояса, плеча, ліктя, коліна, гомілки і щиколотки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,683
I76 Інші м’язово-скелетні захворювання Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,618
I77 Переломи таза Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,019
I78 Переломи шийки стегна Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,373
I79 Патологічні переломи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,297
I80 Переломи стегнової кістки (від перелому до переведення у відділення інтенсивної терапії минуло менше двох днів) Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,143
J01 Мікроваскулярні пересадки при ушкодженнях шкіри, підшкірної клітковини і захворюваннях молочних залоз Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,521
J06 Складні операції при захворюваннях молочних залоз Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,658
J07 Нескладні операції при захворюваннях молочних залоз Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,673
J07-01 Нескладні операції при захворюваннях молочних залоз до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,606
J08 Інші пересадки шкіри і видалення некротичних тканин Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,842
J08-01 Інші пересадки шкіри і видалення некротичних тканин до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,658
J09 Процедури при пілонідальній кісті та в періанальній ділянці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,552
J09-01 Процедури при пілонідальній кісті та в періанальній ділянці до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,497
J10 Загальні пластичні операції на шкірі, підшкірній клітковині і молочних залозах за медичними показаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,316
J10-01 Загальні пластичні операції на шкірі, підшкірній клітковині і молочних залозах за медичними показаннями
до 24 годин
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,184
J11 Інші операції на шкірі, підшкірній клітковині і молочних залозах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,829
J11-01 Інші операції на шкірі, підшкірній клітковині і молочних залозах до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,746
J12 Операції на нижніх кінцівках при виразках або флегмонах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,772
J13 Операції на нижніх кінцівках без виразок або флегмонах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,592
J13-01 Операції на нижніх кінцівках без виразок або флегмонах до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,433
J14 Складні операції з пластики молочної залози за медичними показаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,439
J60 Виразки шкіри Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,145
J62 Злоякісні захворювання молочних залоз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,549
J63 Доброякісні захворювання молочних залоз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,431
J64 Інші захворювання шкіри, жирової клітковини і молочних залоз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,555
J65 Травми шкіри, підшкірної клітковини і молочних залоз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,497
J67 Незначні ушкодження шкіри Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,522
J68 Значні ушкодження шкіри Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,816
J69 Злоякісне новоутворення шкіри Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,645
K01 Загальні втручання щодо діабетичних ускладнень Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,08
K02 Операції на гіпофізі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,619
K03 Операції на надниркових залозах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,632
K05 Операції на паращитовидній залозі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,566
K06 Операції на щитовидній залозі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,841
K06-01 Операції на щитовидній залозі до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,657
K08 Операції на щитоподібно-під’язиковій ділянці Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,72
K09 Інші загальні втручання, пов’язані з порушеннями ендокринного, травного і метаболічного характеру Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,799
K10 Ревізійні та відкриті баріатричні операції Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,2
K11 Великі лапароскопічні баріатричні операції Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,896
K12 Інші баріатричні операції Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,466
K13 Загальні пластичні втручання при ендокринних, травних і метаболічних розладах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,82
K40 Ендоскопічні процедури і діагностичні обстеження при метаболічних розладах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,043
K40-01 Ендоскопічні процедури і діагностичні обстеження при метаболічних розладах до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,939
K60 Діабет Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,865
K61 Важкі порушення травлення Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,948
K62 Інші метаболічні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,696
K63 Вроджені порушення метаболізму Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,591
K64 Ендокринні порушення Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,708
L02 Хірургічне встановлення перитонеального катетера для діалізу Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,849
L02-01 Хірургічне встановлення перитонеального катетера для діалізу до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,664
L03 Операції на нирці, сечоводі та складні операції на сечовому міхурі при новоутвореннях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,732
L04 Операції на нирці, сечоводі та складні операції на сечовому міхурі, не пов’язані з новоутвореннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,889
L05 Трансуретральна простатектомія при порушенні сечовиділення Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,835
L06 Інші операції на сечовому міхурі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,912
L06-01 Інші операції на сечовому міхурі до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,721
L07 Інші трансуретральні операції Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,603
L07-01 Інші трансуретральні операції до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,443
L08 Операції на сечівнику Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,809
L08-01 Операції на сечівнику до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,628
L09 Інші операції при захворюваннях нирок і сечовивідних шляхів Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,481
L40 Уретроскопія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,146
L41 Цистоуретроскопія при порушенні сечовиділення Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,102
L41-01 Цистоуретроскопія при порушенні сечовиділення до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,092
L42 Екстракорпоральна ударнохвильова літотрипсія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,601
L42-01 Екстракорпоральна ударнохвильова літотрипсія до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,541
L60 Ниркова недостатність Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,259
L61 Гемодіаліз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,069
L62 Новоутворення нирок і сечовивідних шляхів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,047
L63 Інфекції нирок і сечовивідних шляхів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,661
L64 Камені та обструкція сечовивідних шляхів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,507
L65 Ознаки і симптоми захворювання нирок і сечовивідних шляхів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,628
L66 Стриктури сечівника Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,403
L67 Інші розлади нирок і сечовивідних шляхів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,542
L68 Перитонеальний діаліз Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,136
M01 Складні операції на органах малого таза у чоловіків Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,253
M02 Трансуретральна простатектомія при захворюваннях органів репродуктивної системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,899
M03 Операції на чоловічому статевому органі Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,712
M03-01 Операції на чоловічому статевому органі до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,541
M04 Операції на яєчках Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,754
M04-01 Операції на яєчках до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,679
M05 Обрізання Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,636
M05-01 Обрізання до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,572
M06 Інші загальні втручання на органах чоловічої репродуктивної системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,947
M06-01 Інші загальні втручання на органах чоловічої репродуктивної системи
до 24 годин
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,752
M40 Цистоуретроскопія при захворюваннях органів чоловічої репродуктивної системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,097
M40-01 Цистоуретроскопія при захворюваннях органів чоловічої репродуктивної системи до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,087
M60 Злоякісні захворювання органів чоловічої репродуктивної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,295
M61 Доброякісна гіпертрофія передміхурової залози Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,555
M62 Запалення органів чоловічої репродуктивної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,6
M64 Інші розлади чоловічої репродуктивної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,302
N01 Евісцерація органів малого таза і радикальна вульвектомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,984
N04 Гістеректомія при доброякісних новоутвореннях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,742
N05 Оофоректомія та комплексні операції на фаллопієвих трубах при доброякісних новоутвореннях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,426
N06 Реконструктивні операції на органах жіночої репродуктивної системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,331
N06-01 Реконструктивні операції на органах жіночої репродуктивної системи
до 24 годин
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,198
N07 Інші операції на матці і придатках матки при доброякісних новоутвореннях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,816
N08 Ендоскопічні і лапароскопічні операції на органах жіночої репродуктивної системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,269
N08-01 Ендоскопічні і лапароскопічні операції на органах жіночої репродуктивної системи до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,142
N09 Інші операції на піхві, шийці матки і жіночих зовнішніх статевих органах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,642
N09-01 Інші операції на піхві, шийці матки і жіночих зовнішніх статевих органах до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,578
N10 Діагностичне вишкрібання та діагностична гістероскопія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,304
N10-01 Діагностичне вишкрібання та діагностична гістероскопія до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,274
N11 Інші загальні втручання щодо жіночої репродуктивної системи Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,332
N11-01 Інші загальні втручання щодо жіночої репродуктивної системи до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,199
N12 Операції на матці і придатках матки при злоякісних новоутвореннях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,177
N12-01 Операції на матці і придатках матки при злоякісних новоутвореннях до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,959
N60 Злоякісні новоутворення жіночої репродуктивної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,634
N61 Інфекції жіночої репродуктивної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,447
N62 Менструальні та інші розлади жіночої репродуктивної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,289
O03 Позаматкова вагітність Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,003
O04 Післяпологовий і післяабортний період із загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,363
O04-01 Післяпологовий і післяабортний період із загальними втручаннями до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,227
O05 Аборт із загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,375
O05-01 Аборт із загальними втручаннями до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 0,338
O61 Післяпологовий і післяабортний період без загальних втручань Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,61
O63 Аборт без загальних втручань Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,303
O66 Антенатальна та інша акушерська госпіталізація Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,308
O67 Пологи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,956
P69 Неонатальна допомога Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,293
Q01 Спленектомія Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,255
Q02 Порушення з боку системи кровотворення та імунної системи з іншими загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,248
Q60 Розлади системи мононуклеарних фагоцитів та імунної системи Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,919
Q61 Захворювання, пов’язані з еритроцитами Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,473
Q62 Розлади коагуляції Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,2
R01 Лімфома та лейкемія із значними загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,479
R02 Інші неопластичні захворювання із значними загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,778
R03 Лімфома та лейкемія з іншими загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,258
R04 Інші неопластичні захворювання з іншими загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,837
R60 Гостра лейкемія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,69
R61 Лімфома і хронічна лейкемія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,185
R62 Інші неопластичні захворювання Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,083
R63 Хіміостаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,21
T01 Інфекційні і паразитарні захворювання із загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,579
T40 Інфекційні і паразитарні захворювання, що потребували застосування інвазивної штучної вентиляції легень Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,339
T60 Септицемія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,066
T61 Післяопераційні інфекції Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,98
T62 Лихоманка невідомого генезу Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,592
T63 Вірусні захворювання Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,538
T64 Інші інфекційні та паразитарні захворювання Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,347
U40 Лікування психічних розладів за допомогою електросудомної терапії Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,186
U60 Лікування психічних розладів без електросудомної терапії Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,07
U61 Шизофренія Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,435
U62 Параноя і гострі психотичні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,422
U63 Складні афективні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,239
U64 Інші афективні і соматоформні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,629
U65 Тривожні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,604
U66 Розлади харчової поведінки та обсесивно-компульсивні розлади Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,517
U67 Розлади особистості і гострі реакції на стрес Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,445
U68 Розлади психіки у дітей Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,775
V60 Алкогольна інтоксикація та абстиненція Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,339
V61 Наркотична інтоксикація та абстиненція Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,372
V62 Зловживання алкоголем та алкогольна залежність Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,463
V63 Вживання і залежність від опіоїдів Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,321
V64 Вживання і залежність від інших наркотиків та речовин Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,504
W01 Вентиляція, трахеотомія та черепно-мозкові операції при множинних значних травмах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 9,841
W02 Операції на кульшовому суглобі, стегні і нижніх кінцівках при множинних значних травмах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,367
W03 Абдомінальні операції при множинних значних травмах Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,834
W04 Множинні значні травми з іншими загальними втручаннями Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 5,802
W60 Пацієнти з множинними значними травмами, переведені до відділення інтенсивної терапії (від перелому до переведення у відділення інтенсивної терапії минуло менше п’яти днів) Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,95
W61 Множинні значні травми без загальних втручань Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,257
X02 Мікроваскулярні пересадки тканин та шкіри при пошкодженнях кисті Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 3,473
X04 Інші операції при пошкодженні нижніх кінцівок Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,982
X04-01 Інші операції при пошкодженні нижніх кінцівок до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,784
X05 Інші операції при пошкодженні кисті Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,557
X05-01 Інші операції при пошкодженні кисті до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,401
X06 Інші операції при інших пошкодженнях Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,887
X06-01 Інші операції при інших пошкодженнях до 24 годин Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня 1,698
X07 Пересадки шкіри при пошкодженнях, крім кистей Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,224
X40 Травми, отруєння та інтоксикація в результаті споживання наркотиків або речовин із застосуванням вентиляції Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,063
X60 Травми Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,934
X61 Алергічні реакції Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,268
X62 Отруєння/інтоксикація в результаті споживання наркотиків та інших речовин Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,458
X63 Ускладнення в результаті лікування Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,712
X64 Інші пошкодження, отруєння та інтоксикації Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,541
Y01 Вентиляція, що здійснювалася 96 годин і більше, або трахеостомія при опіках, або загальні втручання при важких глибоких опіках Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 24,363
Y02 Пересадки шкіри при інших опіках Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 4,155
Y03 Інші загальні втручання при інших опіках Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 2,155
Y60 Пацієнти з опіками, переведені до відділення інтенсивної терапії (госпіталізація менше п’яти днів) Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,993
Y61 Важкі опіки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 2,529
Y62 Інші опіки Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,929
Z01 Інші звернення до органів охорони здоров’я щодо загальних втручань Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,639
Z40 Інші звернення до органів охорони здоров’я щодо ендоскопії Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 0,159
Z60 Реабілітація Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,151
Z61 Ознаки і симптоми Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,62
Z63 Інші контрольні огляди після операцій і надання медичної допомоги Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,853
Z64 Інші фактори, які впливають на статус здоров’я Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,743
Z65 Вроджені аномалії і проблеми, що діагностуються після неонатального періоду Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,797
Z66 Порушення сну Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 0,154
801 Загальні втручання, не пов’язані з основним діагнозом Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,337
802 Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, середньої важкості Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 1,227
803 Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, високої важкості Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 3,143
804 Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, критичної важкості Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 8,741
805 Інші хірургічні втручання, пов’язані з віддаленими наслідками мінно-вибухової травми Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах 1,91
806 Наслідки мінно-вибухової травми (важкі опіки, внутрішньочерепні травми) Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 3,17
807 Інші захворювання, пов’язані з віддаленими наслідками мінно-вибухової травми Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій 1,02

Додаток 2
до Порядку

КОЕФІЦІЄНТ
збалансованості бюджету

Коефіцієнт збалансованості бюджету для пакетів медичних послуг, визначених у главі 3 розділу II Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році (далі — Порядок), розраховується за такою формулою:

BRCplan = (Budtotal — Budgb — DRGfact)/DRGplan,

де BRCplan — коефіцієнт збалансованості бюджету для поточного періоду;

Budtotal — обсяг бюджетних асигнувань, передбачений для оплати медичних послуг, що включені до відповідних пакетів медичних послуг, визначених у главі 3 розділу II Порядку;

Budgb — загальний обсяг глобальних бюджетів, передбачених за всіма договорами за пакетами медичних послуг, визначеними у главі 3 розділу ІІ Порядку;

DRGfact — сума добутків кількості фактично наданих медичних послуг, що віднесені до відповідного пакета медичних послуг за кожним договором у попередніх звітних періодах, базової ставки та відповідних коригувальних коефіцієнтів, визначених у главі 3 розділу ІІ Порядку;

DRGplan — сума добутків кількості запланованих медичних послуг за кожним договором у майбутніх звітних періодах, базової ставки та відповідних коригувальних коефіцієнтів, визначених у главі 3 розділу ІІ Порядку.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті