Галузева угода

17 Травня 2011 12:21 Поділитися

11 травня на офіційному сайті МОЗ України розміщено Галузеву угоду  між МОЗ України, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та Центральною Радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України.

Сторони Угоди визнають одна одну єдиним партнером у вирішенні правових, трудових, соціально-економічних та інших питань працівників підприємств, установ і організацій медичної та мікробіологічної галузей промисловості

ГАЛУЗЕВА УГОДА
між Міністерством охорони здоров’я України, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та Центральною Радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2011–2013 роки

1. Загальні положення.

1.1. Галузева Угода (далі — Угода) укладена відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» між повноважними представниками власників та організацією роботодавців, які об’єдналися для ведення колективних переговорів, в особі:

 • Міністерства охорони здоров’я України (далі — МОЗ);
 • Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (далі — Організація роботодавців) з однієї сторони, та
 • Центральної Ради профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України (далі-ЦР профспілки), з другої сторони (далі — Сторони).

1.2. Сторони визнають одна одну, після укладення Угоди, єдиним партнером у вирішенні правових, трудових, соціально-економічних та інших питань працівників підприємств, установ і організацій медичної та мікробіологічної галузей промисловості (далі — Підприємства), відповідно до Положення про МОЗ, Статуту Організації роботодавців та Статуту профспілки.

1.3. Метою Угоди є регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, забезпечення конституційних прав і гарантій працівників, роботодавців, зайнятих у медичній та мікробіологічній галузях промисловості (далі — галузі).

1.4. До закінчення строку дії Угоди до неї можуть вноситись зміни і доповнення лише при взаємній згоді сторін. Пропозиції про зміни і доповнення подаються сторонами у письмовій формі не пізніше ніж за один місяць / про зміни в умовах оплати праці — за два місяці/ до їх введення в дію. Про згоду внести зміни протилежна сторона повідомляє письмово. При недосягненні згоди спірні питання розглядаються у відповідності до Закону України «Про колективні договори і угоди».

1.5. Положення цієї Угоди та зміни до неї є обов’язковими для всіх підприємств галузі в ході укладення та виконання колективних договорів або внесення змін та доповнень до них.

1.6. Укладення колективних договорів на підприємствах рекомендується проводити до 15 березня поточного року, а внесення змін та доповнень до них — протягом терміну їх дії відповідно до встановленого порядку.

2. Строк і сфера дії положень Угоди.

2.1. Угода набуває чинності з дня її підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

2.2. У випадку зміни складу, структури, реорганізації Сторін, що уклали Угоду, вона зберігає чинність протягом строку, на який вона укладена.

Умови Угоди залишаються обов’язковими для підприємств-банкрутів на весь період проведення процедури банкрутства або санації.

2.3. Положення цієї Угоди є обов’язковими для виконання Сторонами, діють безпосередньо і поширюються на всі підприємства галузі незалежно від форм власності і господарювання, що перебувають у сфері дії хоча б однієї із Сторін, які підписали Угоду».

2.4. Гарантії, передбачені даною Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами не можуть бути нижчі рівнів, встановлених цією Угодою та законодавством.

Колективними договорами, за рахунок власних коштів підприємств для працівників, можуть встановлюватись додаткові, порівняно з цією Угодою, трудові та соціальні пільги і гарантії.

3. Зобов’язання Мінохорони здоров’я та Об’єднання організацій роботодавців спільно з підприємствами.

3.1. З питань забезпечення стабільності та розвитку галузі

3.1.1. З метою захисту вітчизняного виробника домагатися встановлення митних бар’єрів та введення квоти на зарубіжні медичні препарати та обладнання, виробництво яких налагоджено в України. Разом з цим:

 • ініціювати запровадження та реалізацію в м. Києві пілотного проекту централізованої закупівлі у 2011 р. лікарських засобів установами та закладами охорони здоров’я міста за рахунок бюджетних коштів за кожним найменуванням окремо:1 лот — 1 найменування (за міжнародними непатентованими назвами);
 • звернутись до уряду країни з пропозицією щодо розміщення державного замовлення на розробкута виробництво лікарських засобів на вітчизняних підприємствах фармацевтичної галузі для забезпечення державної програми з боротьби проти туберкульозу на 2011 рік;
 • з метою недопущення підвищення цінна вітчизняні лікарські засоби, які широко застосовуються всіма верствами населення, в тому числі і самими малозабезпеченими та незахищеними громадянами України, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної фармацевтичної продукції розробити та затвердити Порядок реєстрації допоміжних матеріалів та речовин, які ввозяться на митну територію України і застосовуються для виробництва лікарських засобів.

3.1.2. У відповідності з рекомендаціями ВООЗ, Міністерству охорони здоров’я України у 2011–2013 роки забезпечити створення, обговорення та затвердження стандартів лікування небезпечних хвороб, які входять до державних програм, прийнятих Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

3.1.3. Міністерству охорони здоров’я України протягом 2011 року переглянути та затвердити «Типові галузеві норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників і службовців виробництва медикаментів, медичних та біологічних препаратів у зв’язку з введенням в Україні державних стандартів з впровадження правил GMP (належна виробнича практика)».

3.1.4. Міністерство охорони здоров’я:

 • надає нормативно-правову та практичну допомогу підприємствам, які знаходяться у сфері їх діяльності у вирішенні питань захисту цих підприємств від протиправних дій рейдерів з їх захоплення;
 • на запит Організації роботодавців, ЦР профспілки, надає інформацію з соціально-економічних питань, та питань пов’язаних з трудовими відносинами, розвитком галузі;
 • питання соціально-економічного характеру та розвитку галузі, які готує для подання Кабінету Міністрів України, попередньо погоджує з Організацією роботодавців а також ЦР профспілки.

3.1.5. Впроваджують заходи, спрямовані на застосування міжнародних стандартів, спрямованих на збереження конкурентоспроможності підприємств галузі у зв’язку із приєднанням України до умов СОТ.

3.1.6. Міністерству охорони здоров’я України, Держлікінспекції МОЗ України в установленому порядку вжити заходів щодо забезпечення виписки рецептів на лікарські засоби за міжнародними непатентованими назвами.

3.1.7. Прискорити розроблення проекту Державної програми розвитку фармацевтичної промисловості та сприяти її прийняттю.

3.1.8. Проводити не рідше ніж раз на п’ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства.

3.1.9. Залучення представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення та внесення змін до статутів підприємств у частині повноважень профспілки представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав.

3.2. З питань оплати праці.

3.2.1. Підприємства самостійно, через колективні договори, встановлюють форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

З метою вдосконалення структури заробітної плати, підвищення вартості кваліфікованої робочої сили, здійснюють заходи щодо забезпечення долі тарифної частини в заробітній платі не менше 60 відсотків.

3.2.2. Роботодавці гарантують розмір тарифної ставки робітника першого розряду з нормальними умовами праці, за умови виконання місячної (годинної) норми праці не менше 120 відсотків розміру законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати (додаток №1).

Як виняток, за узгодженням з виборним органом первинної профспілкової організаціїдопускається оплата праці нижче від норми, визначеної Угодою на період подолання фінансових труднощів підприємства, терміном не більш як шість місяців, але не нижче від законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Сторона роботодавців бере зобов’язання взяти під особливий контроль підприємства, які знаходяться у сфері її управління щодо:

 • своєчасної виплати заробітної плати, її першочергове забезпечення, поряд з іншими платежами, з урахуванням сум індексації у зв’язку із зростанням споживчих цін і тарифів на товари та послуги;
 • погашення заборгованості із заробітної плати протягом 2011 року.

При зміні законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати підприємство самостійно, проводить зміни тарифних ставок і посадових окладів працівників із збереженням міжрозрядних, міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень та забезпечує своєчасне внесення їх до колективних договорів.

3.2.3. Оплату праці працівників, які виконують роботи (надають послуги), невластиві основній діяльності галузі (підгалузі), проводять згідно зі ст.17 Закону України «Про оплату праці».

3.2.4. Фонди оплати праці підприємства формують, виходячи із тарифних умов (діючих ставок, розцінок, окладів), розмірів доплат, надбавок, премій або прирістних нормативів чи планової чисельності персоналу і планової середньої заробітної плати одного працівника, та зростання обсягів виробництва, продуктивності праці та зниження витрат на 1 гривню собівартості продукції.

Для встановлення та диференціації оплати праці залежно від професії, посади, кваліфікації працівників, складності та умов виконуваних ними робіт, застосовують коефіцієнти співвідношень в оплаті праці, згідно з додатками № 2,3,4,5.

Мінімальний посадовий оклад техніка без категорії встановлюється на рівні місячної тарифної ставки робітника ІІІ розряду основного виробництва з нормальними умовами праці.

3.2.5. Роботодавець забезпечує своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Конкретний строк і розмір цієї виплати встановлюється колективним договором.

У разі затримки виплати заробітної плати працівникам виплачують компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків її виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III та постанов Кабінету Міністрів України від 20.12.97 р. № 1427, від 23.04.99 р. № 692, від 21.02.01 р. № 159, від 31.03.03 р. №430.

3.2.6. Оплату праці за простої, які відбулися не з вини працівника, проводять відповідно до колективного договору, але не нижче двох третин тарифної ставки, встановленого працівникові розряду (окладу). При цьому умови знаходження або відсутності працівників на робочому місці визначаються колективним договором.

3.2.7. Не допускають перегляду умов оплати праці, передбачених у контракті для керівника в сторону збільшення (крім випадків, передбачених чинним законодавством), якщо не зростає заробітна плата працівникам і не підвищуються темпи росту обсягів виробництва; працівникам, в тому числі і керівнику підприємства, при наявності заборгованості з виплати заробітної плати по платежах до бюджету усіх рівнів, цільових державних фондів та інших обов’язкових платежах.

3.2.8. Роботодавці забезпечують на підприємствах:

 • виплату доплат і надбавок, передбачених додатком № 6 до цієї Угоди;
 • розробку та впровадження доплат і надбавок працівникам будівельних організацій, що носять галузевий характер;
 • збереження за працівниками середньої заробітної плати у випадках:

а) зупинення підприємств, цехів, інших виробництв та устаткування відповідними службами із охорони праці та навколишнього середовища, іншими уповноваженими на це органами;

б) у разі відмови працівників від виконання робіт на несправному обладнанні, що може привести до аварійної ситуації та нещасних випадків;

в) у період освоєння нового виробництва або нової продукції, але не більше як 6 місяців;

г) в інших випадках, передбачених законодавством та колективними договорами підприємств.

3.2.9. Оплату праці у надурочний час проводять у подвійному розмірі, в тому числі при підсумованому обліку робочого часу. Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається.

3.2.10. Зміни в оплаті праці, в істотних умовах праці проводять за погодженням з виборними органами первинних профспілкових організацій, з якими укладено колективний договір. Про зміни істотних умов праці в бік погіршення, працівники повинні бути повідомлені не пізніше як за два місяці до їх запровадження.

3.2.11. Визначають конкретні зобов‘язання щодо поліпшення стану нормування праці працівників, забезпечують впровадження технічно обґрунтованих норм виробітку, вводять міжгалузеві норми та нормативи праці, затверджують нові і переглядають діючі норми за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації підприємства. Про впровадження нових, заміну і перегляд норм праці повідомляють працівників не пізніше, як за два місяці до запровадження.

3.2.12. Мінохорони здоров’я прийматиме рішення, в тому числі на підставі подання Центральної Ради профспілки щодо розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, які не забезпечують своєчасну виплату заробітної плати, її компенсацію та індексацію, виконання умов колективних договорів та цієї Угоди, а також якщо вони порушують законодавство про працю, про колективні договори та угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

3.2.13. У випадку банкрутства підприємства забезпечити першочерговість виплати заробітної плати працівникам у повному обсязі.

3.2.14. Роботодавці забезпечують на підприємствах щорічне збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вище трьох прожиткових мінімумів.

3.2.15. Вживають дієві заходи щодо погашення у 2011 році боргів із заробітної плати працівникам неактивних підприємств та підприємств-банкрутів, що склалися на кінець 2010 року.

3.2.16. У разі наявності заборгованості із виплати заробітної плати та соціальних виплат на підприємствах з часткою державного майна (акцій), які виставляються на продаж, обов’язково передбачати в договорах купівлі-продажу державного майна (акцій) зобов’язання покупця щодо повного погашення такої заборгованості у строк, передбачений договором купівлі-продажу.

3.2.17. Сторони домовилися забезпечити у 2011–2013 роках зростання середньої заробітної плати не менше ніж на 16 відсотків.

3.2.18. Вживати заходів щодо поступового наближення розміру мінімальної заробітної плати до 45 відсотків від середньої заробітної плати по економіці.

3.3. З питань охорони праці.

З метою створення на підприємствах безпечних умов праці:

3.3.1. Для профілактики та запобігання нещасних випадків, професійних захворювань, аварій і пожеж роботодавці та виборні органи первинних профспілкових організацій підприємств проводять:

 • щотижневі виробничі наради щодо аналізу стану охорони праці в кожному виробничому підрозділі з визначенням конкретних заходів щодо усунення виявлених недоліків;
 • щоквартальну оцінку ефективності роботи з охорони праці та здоров’я працівників. Посадових осіб, які не вживають необхідних заходів для забезпечення належних умов праці і виробничого побуту, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством;
 • роботу щодо укладення строкових трудових договорів з працівниками, які приймаються або переводяться на роботу з особливо шкідливими, шкідливими умовами праці, на строк виконання таких робіт, але не більше ніж передбачено законодавством, для дострокового виходу на пенсію за пільговими умовами.

3.3.2. Роботодавці передбачають у колективних договорах порядок та періодичність виділення коштів, у розмірі не менше 0.5 відсотка від суми реалізованої продукції, та спрямовують їх на комплексні заходи з охорони праці і забезпечують цільове їх використання у відповідності до законодавства.

3.3.3. Залучають представників виборних профспілкових органів з питань охорони праці до профілактичної роботи з охорони праці (в тому числі комплексних, цільових перевірок) спільно з посадовими особами та спеціалістами підприємства, членами комісії з охорони праці із збереженням за ними середнього заробітку під час зазначеної роботи.

3.3.4. Забезпечують страхування працівників відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Надають допомогу потерпілому на виробництві в оформленні та отриманні документів, які підтверджують право на відшкодування шкоди за нещасний випадок, профзахворювання.

3.3.5.Забезпечують своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, для підтвердження їх прав на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників, про що інформують їх за два місяці до запровадження.

3.3.6. При групових нещасних випадках та нещасних випадках із смертельним наслідком, аваріях, випадках професійних захворювань забезпечують роботу комісій спеціального розслідування, відповідно до «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (Постанова КМ України від 25.08.2004р. №1112).

3.3.7. Роботодавці, за рахунок власних коштів та в порядку визначеному колективним договором, здійснюють виплату одноразової допомоги та інших додаткових виплат потерпілим від нещасних випадків на виробництві, з тимчасовою втратою працездатності, а при виявленні порушень зі сторони потерпілого, керуються додатком № 8.

3.3.8. Протягом року погашають за минулі роки заборгованість з виплат сум відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, а також сім’ям і утриманцям загиблих на виробництві.

3.4. З питань зайнятості, режиму праці і відпочинку.

З метою продуктивної зайнятості працівників, підвищення ефективності використання діючих робочих місць:

3.4.1. Сприяють працівникам:

 • у переважному працевлаштуванні в межах підприємства у випадку скорочення штатів або реорганізації підприємства;
 • у перенавчанні іншій професії та одержанні відповідних консультацій за місцем роботи.

3.4.2. Забезпечують першочергове право прийому на роботу за фахом та кваліфікацією протягом одного року з дня звільнення працівників у зв’язку з скороченням чисельності або штату, якщо підприємство відновило або збільшило обсяги виробництва.

В період неповної зайнятості працівників не використовують працю сторонніх осіб на роботах, які можуть бути виконані штатними працівниками.

3.4.3. Сприяють створенню нових робочих місць \виробництв\ для працівників галузі, в тому числі і для інвалідів, які втратили здоров’я на виробництві.

3.4.4. Запроваджують упереджувальні заходи щодо запобігання на підприємствах масових звільнень працюючих з ініціативи власника, проводять їх лише за умови попереднього (не менше ніж за три місяці) письмового повідомлення відповідного виборного профоргану про причини і обсяги скорочень, термін вивільнення, спеціальності та кваліфікації працівників, що підлягають скороченню, та проводять спільні консультацій щодо заходів, спрямованих на сприяння працевлаштуванню працівників, що вивільняються.

У разі скорочення чисельності працюючих з ініціативи роботодавців протягом року більше 5% загальної чисельності працюючих (як одноразове так і підсумоване), погоджують це питання з ЦР профспілки.

У разі невідворотності масових звільнень розробляти спільні заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню.

3.4.5. Працевлаштовують випускників навчальних закладів, які навчалися за замовленням підприємств згідно з договором.

3.4.6. Передбачають у колективному договорі додаткове недержавне страхування своїх працівників на випадок втрати ними роботи за рахунок коштів підприємства.

3.4.7. При укладенні колективних договорів, розглядають питання про можливість встановлення для працюючих жінок, які мають дітей шкільного та дошкільного віку або дитину інваліда незалежно від віку, 38-годинного робочого тижня.

3.4.8. Роботодавці, через колективні договори, визначають перелік професій і посад працівників з ненормованим робочим днем. Надання відпусток за ненормований робочий день здійснюють з урахуванням вимог частини першої статті 10 Закону України «Про відпустки». (Додаток № 7 — Орієнтовний перелік).

3.4.9. Не допускаютьзалучення працівників до роботи вище норми при підсумованому обліку робочого часу.

За умов зменшення обсягів робіт та\або фінансовими труднощами підприємства за згодою працівника може встановлюватися неповний робочий час.

3.4.10. Не застосовують на підприємствах контрактну форму трудового договору, крім випадків, які прямо передбачені законами України.

3.4.11. Періодичність обов’язкового професійного навчання працівників, їх перепідготовки встановлюють у колективному договорі, але не менше одного разу на 5 років, на що використовують у межах 2% фонду оплати праці відповідного періоду.

3.4.12. Щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та особливий характер праці (ст. 7 і 8 Закону України «Про відпустки») надають працівникам зайнятим у несприятливих умовах праці за Списками виробництв, цехів, професій і посад, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 за № 1290 (додаток 1 і 2 редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13. травня 2003 року №679).

Конкретну тривалість цих відпусток встановлюють колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці у разі надання щорічних додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та часу зайнятості працівників у цих умовах.

3.4.13. Скорочену тривалість робочого тижня встановлюють колективним договором в залежності від результатів атестації робочих місць за умовами праці працівникам відповідно до «Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.01 за № 163).

3.5. З питань соціальних прав та гарантій працівників.

3.5.1.З метою проведення соціальної політики, спрямованої на зростання доходів працівників, заробітної плати, соціальних допомог та інших видів грошових доходів враховують величину прожиткового мінімуму працездатної особи.

3.5.2. Не запроваджують заходи соціально-економічного характеру, які б погіршували права та законні інтереси працівників.

3.5.3. Підприємства, в тому числі дочірні, в обов’язковому порядку щомісяця відраховують кошти на рахунки первинних виборних органів первинних профспілкових організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. Розмір цих відрахувань встановлюється в колективних договорах не нижче 0,3 відсотка фонду оплати праці.

3.5.4. Забезпечують фінансування та господарське утримання об’єктів культури, спорту, охорони здоров’я та дитячих дошкільних закладів\у частині будівництва, капітального і поточного ремонтів, експлуатації будівель, споруд, їх обладнання/, що знаходяться на балансі підприємства. Без згоди виборного органу первинної профспілкової організаціїне допускають їх закриття чи перепрофілювання, передачу чи продаж.

3.5.5. Підприємства організовують лікувально-профілактичне харчування трудящих на виробництві згідно з нормативами, а також можуть організовувати громадське харчування.

3.5.6. Підприємства вносять до Пенсійного фонду України плату, що покриває 100% витрат на виплату пенсій відповідно до п.п. ‘б-з’ ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» до досягнення працівником пенсійного віку\чоловіки — 60 років, жінки — 55 років\.

3.5.7. Підприємства через колективні договори за рахунок власних коштів здійснюють виплати, понад законодавчо встановлені, працівникам:

 • звільненим за власним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсію;
 • надають грошову допомогу:
 • на здешевлення харчування в їдальнях підприємств, на лікування, протезування та інші види медичної допомоги; сім’ї працівника, загиблого на виробництві з вини підприємства, а також внаслідок його смерті від професійного захворювання; одноразову допомогу працівнику, який втратив професійну працездатність повністю або частково з вини підприємства; сім’ї працівника, який помер від загального захворювання або нещасного випадку у побуті у розмірі витрат на поховання; одноразової допомоги на оздоровлення під час відпустки; допомоги працівникам на утримання дітей у дошкільних закладах; при одруженні; батькам, які виховують дітей-інвалідів; колишнім працівникам, які знаходяться на пенсії і не працюють; на придбання сільськогосподарської продукції та товарів народного споживання, а також на часткове покриття витрат на житло, комунальні послуги, в тому числі оплати за користування електроенергією, газом, тощо;
 • виділяють на пільгових умовах хіміко-фармацевтичну продукцію, паливо; надають за рахунок підприємства автомобільний транспорт для доставки працівників на дачні і городні ділянки, проведення культурно-оздоровчих заходів;
 • надають працівникам довгострокові безпроцентні позики на індивідуальне та кооперативне будівництво; пільгових кредитів для придбання ліків та оплати за лікування;
 • забезпечують працівникам підприємств, що приватизуються, можливості стати співвласником приватизованого майна шляхом надання їм безпроцентних цільових позичок для викупу майна, виходячи з фінансових можливостей підприємств;
 • надають додаткові оплачувані відпустки у випадках:
 • вступу працівника до шлюбу;
 • шлюбу дітей;
 • смерті подружжя або близьких родичів;
 • першого дня навчального року дітей перших класів загальноосвітніх шкіл;
 • жінкам щомісячно одного дня для вирішення побутових проблем;
 • встановлюють доплати працівникам за роз’їзний характер роботи за умов, якщо тривалість переїзду до місця роботи і назад перевищує дві години -40% годинної тарифної ставки\окладу\;
 • проводять оплати новорічних подарунків, оплату путівок до літніх таборів відпочинку для дітей працівників;
 • проводять оплату лікарняних листків, виходячи із середньомісячної заробітної плати та страхового стажу працівників, при цьому витрати, понад передбачені законодавством, здійснюються за рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства;
 • впроваджують недержавне медичне, пенсійне та інші види страхування з метою соціального захисту та охорони здоров’я працівників;
 • щорічно безкоштовно забезпечують дітей шкільного віку, батьки яких загинули або яким заподіяна шкода каліцтвом, або іншим ушкодженням здоров’я на виробництві путівками до дитячих оздоровчих таборів.

Трудові колективи, за рахунок власних коштів підприємств, у колективних договорах можуть встановлювати інші трудові і соціально-побутові пільги для працівників підприємств та організацій, що їх обслуговують.

3.5.8. Гарантують жінкам, які працюють в медичній та мікробіологічній галузях промисловості, виведення їх із шкідливих умов праці з моменту встановлення вагітності, на підставі медичного висновку, із збереженням середньої заробітної плати та пільг за попереднім місцем роботи.

3.5.9. Членам виборних профспілкових органів, основна робота яких не пов’язана з виробничою діяльністю на підприємстві, гарантують відшкодування шкоди лише у разі травм та нещасних випадків, пов’язаних з виконанням ними своїх трудових обов’язків.

3.5.10. Підприємства проводять роботу щодо створення недержавного пенсійного фонду та залучення до нього працівників галузі.

3.6. З питань гарантії прав профспілки.

З метою вдосконалення соціального партнерства, координації діяльності Сторін та забезпечення контролю за виконанням цієї Угоди

Сторона роботодавців:

3.6.1. Всебічно сприяє діяльності ЦР профспілки, обласних, Кримського республіканського та Київського міського профспілкових органів та виборних органів первинних профспілкових організацій.

3.6.2. Надає безкоштовно виборним профспілковим органам, які представляють інтереси працівників службові приміщення з опаленням та освітленням, засоби зв’язку, транспорту та інші необхідні умови для їх ефективної праці.

3.6.3. З метою здійснення контролю за оплатою праці, додержанням законодавства про охорону праці, забезпечує працівникам виборних профспілкових органів право безперешкодного відвідування підприємств.

3.6.4. У разі затримки виплати заробітної плати, на вимогу виборних профспілкових органів, надає їм інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства.

3.6.5. Надає можливість здійснення своїх повноважень працівникам підприємств, обраним до складу виборних профспілкових органів.

3.6.6. Змiну умов трудового договору, оплати працi, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв, якi є членами виборних профспiлкових органiв, допускає лише за попередньою згодою виборного профспiлкового органу, членами якого вони є.

3.6.7. Звiльнення членiв виборного профспiлкового органу пiдприємства, установи, органiзацiї (у тому числi структурних пiдроздiлiв), його керiвникiв, профспiлкового представника (там, де не обирається виборний орган професiйної спiлки), крiм випадкiв додержання загального порядку, допускає лише за наявностi попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цiєї професiйної спiлки (об’єднання професiйних спiлок).

3.6.8. Не допускає звiльнення з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу працiвникiв, якi обиралися до складу виборних профспiлкових органiв пiдприємства, установи, органiзацiї протягом року пiсля закiнчення строку, на який обирався цей склад (крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, виявленої невiдповiдностi працiвника займанiй посадi або виконуванiй роботi у зв’язку iз станом здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працiвником дiй, за якi законом передбачена можливiсть звiльнення з роботи чи служби). Таку гарантiю не надає працiвникам у разi дострокового припинення повноважень у цих органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язкiв або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов’язано із станом здоров’я.

3.6.9. Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов‘язків, надає на умовах, передбачених колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов‘язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше як 2 годин на тиждень.

3.6.10. На час профспiлкового навчання працiвникам, обраним до складу виборних профспiлкових органiв пiдприємства, установи, органiзацiї, надає додаткову вiдпустку тривалiстю до 6 календарних днiв iз збереженням середньої заробiтної плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

3.6.11. За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, зберігає соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. На підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам надає додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

3.6.12. Профспілковим працівникам, звільненим з роботи внаслідок їх обрання на виборні профспілкові посади, після закінчення терміну їх повноважень надаєпопередню роботу (посаду) або за згодою працівника іншу рівноцінну роботу \посаду\.

3.6.13. Продовжує безоплатноцентралізований збір і щомісячне відрахування профспілкових внесків через бухгалтерію підприємств у безготівковому порядку.

З працівників, які вперше приймаються на роботу на підприємства, на підставі їх письмової заяви внески відраховує в такому ж порядку.

Порядок та місце зберігання таких письмових заяв членів профспілки передбачається у колективному договорі.

3.6.14. Включає до складу комісій з питань корпоратизації, реструктуризації, реорганізації підприємств представників виборних органів первинних профспілкових організацій.

3.6.15. При затвердженні або перегляді діючих Статутів підприємств доповнювати їх, відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», пунктами щодо повноваження профспілкового органу представляти права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцями в управлінні підприємствами.

4. Зобов’язання ЦР профспілки та відповідних виборних профспілкових органів.

Виборні профспілкові органи всіх рівнів:

4.1. Сприяють реалізації Угоди, зниженню соціальної напруги у колективах.

4.2. На підприємствах всіх форм власності здійснюють контроль дотримання законодавства щодо оплати праці, режиму робочого часу і часу відпочинку, трудової та технологічної дисципліни, ефективного використання і дбайливого ставлення до майна підприємства.

4.3. Роз’яснюють членам профспілки діючі нормативно-правові акти із соціально-економічних питань та питань охорони праці і контролюють їх виконання.

4.4. Проводять силами правових інспекторів праці або інших відповідальних працівників профспілки разом з державною інспекцією праці Міністерства праці і соціальної політики України перевірки підприємств, в першу чергу, на яких допущено порушення строків виплати заробітної плати та оплати листків непрацездатності за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємств.

4.5. Вживають заходи, спрямовані на недопущення колективних трудових спорів (конфліктів) і організації страйків з питань, передбачених цією Угодою, за умови їх виконання.

4.6. Захищають трудові, соціально-економічні права та інтереси працівників, представляють їх в органах державної влади та самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

4.7. Здійснюють громадський контроль за додержанням на підприємствах законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, за створенням безпечних і нешкідливих умов праці, за належним виробничим побутом та забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту.

4.8. Перевіряють стан умов і безпеки праці на виробництві. Проводять обстеження будівель та приміщень, санітарно-побутових умов робочих місць, контролюють виконання відповідних програм та зобов’язань колективних договорів з питань охорони праці. За результатами перевірок вносять керівникам підприємств подання, звертаються у відповідні державні органи для прийняття необхідних заходів до порушників чинного законодавства з цих питань.

4.9. Беруть участь:

4.9.1. У розробці комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, при впровадженні прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництв.

4.9.2. У розробці та здійсненні державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.

4.9.3. В роботі комісій під час проведення атестації робочих місць, у вирішенні конфліктів з умов праці працівників, та у комісії підприємства із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

4.9.4. У перевірці знань з охорони праці посадових осіб, спеціалістів та робітників підприємств.

4.9.5. У розслідуванні нещасних випадків на виробництві та у розробці заходів щодо їх запобігання.

Роблять відповідні висновки щодо складення актів про нещасні випадки або зміни їх змісту в разі конфліктів між потерпілими та роботодавцями підприємств і подають їх до органів з розгляду трудових спорів.

4.11. Відстоюють законні інтереси членів профспілки при розгляді індивідуальних та колективних трудових спорів.

4.12. Забезпечують контроль за дотриманням на підприємствах трудового та житлового законодавства, а також виконання заходів щодо соціального захисту працівників, надають членам профспілки безкоштовну консультативну допомогу.

4.13. Здійснюють через своїх представників контроль за ефективним використанням коштів соціального страхування, своєчасною виплатою допомоги за час тимчасової непрацездатності, вагітності, в зв’язку народженням дитини та з інших питань, передбачених законодавством.

4.14. Сприяють розвитку мережі санаторно-курортних установ, розширенню сімейного відпочинку, вдосконаленню ефективності лікування працівників та членів їх сімей.

4.15. Контролюють використання цільових витрат на утримання санаторіїв-профілакторіїв та дитячих оздоровчих таборів, дитячих і юнацьких спортивних шкіл.

4.16. Проводять навчання профспілкового активу, спеціалістів підприємств з питань: трудового, соціально-економічного характеру та правового статусу працівників; охорони праці.

Приймають участь у заходах, що проводять Мінохорони здоров’я, Організація роботодавців.

4.17. У разі вирішення питань корпоратизації та приватизації підприємств, а також у ході визнання підприємств банкрутами:

 • протистоять звільненню працівників у ході зміни власника підприємства, його перепідпорядкування, або реорганізації згідно з договором купівлі-продажу;
 • аналізують соціально-економічні наслідки приватизації та повідомляють відповідний орган приватизації про порушення умов приватизації, якщо вони виникають;
 • рекомендують загальним зборам акціонерів представників виборних органів первинних профспілкових організацій у члени правління акціонерних товариств; до складу комісій з питань реструктуризації, санації, передприватизаційної підготовки підприємств;
 • • приймають участь у засіданнях спостережної ради акціонерних товариств;
 • представляють інтереси трудового колективу у комітеті кредиторів.

4.18. У разі виникнення загрози банкрутства ініціюють вимоги трудового колективу, щодо першочергового погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі та її компенсації відповідно до чинного законодавства і перерахування профвнесків на рахунок профкому.

4.19. Здійснюють контроль за:

 • своєчасністю виплати заробітної плати на підприємствах галузі;
 • дотриманням на підприємствах вимог ст. 113 КЗпП щодо визначення простоїв не з вини працівників і відповідної оплати за них а також законності і обґрунтованості надання роботодавцями відпусток за таких обставин;
 • виконанням графіків погашення заборгованості із заробітної плати,
 • виплатою роботодавцем компенсації працівникам втрати частини доходів у зв‘язку з порушенням строків їх виплати та своєчасним проведенням індексації;
 • виконанням договірних гарантій з оплати праці.

4.20. Надають консультації та безоплатну правову допомогу членам профспілки і сім’ям загиблих у вирішенні питань про своєчасне і повне відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обов’язків, а також виплати одноразової допомоги відповідно до чинного законодавства України.

4.21. Вимагають від виборних профспілкових органів (за підпорядкованістю) застосування у повному обсязі наданих профспілкам прав щодо здійснення контролю за виконанням роботодавцями зобов’язань у сфері оплати праці, зокрема, стосовно примусового стягнення заробітної плати та розірвання на вимогу виборного органу первинної профспілково організації трудового договору (контракту) з керівником, у разі невиконання ним умов колективного договору, цієї Угоди, порушення законодавства про працю, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

5. Спільні зобов’язання Мінохорони здоров’я, Організації роботодавців та Центральної Ради профспілки.

5.1. Сторони домовилися:

5.1.1. Сприяти підприємствам у проведенні колективних переговорів та своєчасному укладенні колективних договорів (внесення змін і доповнень) відповідно до порядку визначеного сторонами і вживати необхідні заходи щодо їх укладення та притягнення винних осіб до відповідальності за ухилення від участі у переговорах, за ненадання інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю, невиконання колективного договору.

5.1.2. З метою урегулювання трудових та соціально-економічних питань, що можуть виникнути в ході виконання Угоди, проводити зустрічі з керівниками, членами комісії та відповідальними працівниками з обох сторін, а в разі необхідності, проводити спільні засідання Колегії Мінохорони здоров’я, Правління Організації роботодавців та Президії Центральної Ради профспілки.

Представник виборного органу первинної профспілкової організації приймає участь з правом дорадчого голосу на всіх засіданнях Ради акціонерів (спостережної ради).

5.2. Спірні питання, що можуть виникнути в ході виконання Угоди, вирішувати в порядку, передбаченому п.1.4 цієї Угоди, а при недосягненні згоди — в порядку, передбаченому ст. 11 Закону України «Про колективні договори і угоди».

5.3.Створити необхідні умови для безперешкодної реалізації цієї Угоди.

5.4. Про обов’язковістьукладення на підприємствах колективних договорів, контроль за їх виконанням у частині додержання умов Галузевої угоди.

5.5. Здійснювати заходи, спрямовані на стабілізацію, подальший розвиток та підвищення ефективності виробництва, створення належних соціально-побутових умов працюючим.

При реорганізації чи реструктуризації підприємства розпочати переговори щодо зайнятості працівників та їх соціально-економічних гарантій.

5.6. З питань охорони праці та здоров’я працівників:

 • розглядати матеріали спеціального розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, статистичні звіти з цих питань;
 • проводити аналіз стану умов та безпеки праці, причин та обставин виробничого травматизму, якості складання актів Н-1, ефективності прийнятих заходів, направлених на попередження нещасних випадків і аварій;
 • протидіяти фактам безпідставного звинувачення потерпілих в причинах нещасного випадку;
 • включити до комплексної програми поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища першочергові заходи з проблем охорони праці підприємств галузі;
 • проводити облік та кожного півріччя аналізувати причини аварій, групових нещасних випадків та нещасних випадків із смертельним наслідком і професійних захворювань;
 • сприяти створенню безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту для працівників та забезпеченню їх засобами колективного та індивідуального захисту;
 • здійснювати контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, доводити до працівників стан виробничого середовища у місцях проведення робіт, забезпечуючи зниження рівня впливу шкідливих факторів на працівників;
 • здійснювати контроль за проведенням аналізу комісією підприємства з тимчасової втрати працездатності захворюваності працівників, розробленням нею заходів щодо зменшення витрат на тимчасову непрацездатність, зниженню рівня захворюваності на підприємстві, а також обліку дітей, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення в дитячих оздоровчихзакладах.

5.7. Забезпечити проведення регулярних перевірок та здійснення постійного контролю за виконанням цієї Угоди.

5.8. Звертатись при необхідності до відповідних органів державного управління з питання захисту прав вітчизняного товаровиробника від імпорту, демпінгованого імпорту та субсидованого імпорту в Україну товару, аналогічного тому, який випускається підприємствами України за обставин і в порядку, визначених чинним законодавством.

Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації перспективи, завдання, конкретні терміни реструктуризації підприємств галузі, включаючи питання соціального захисту працівників.

5.10. Співпрацювати з міжвідомчою комісією Кабінету Міністрів України з питань протидії протиправному захопленню підприємств та аналогічними комісіями, створеними при облдержадміністраціях.

5.11. При призначенні керівника підприємства, організації, установи враховувати думку виборних профспілкових органів.

5.12. Постійно проводити роботу щодо залучення підприємств недержавної форми власності до організації роботодавців.

6. Контроль за виконанням Угоди.

6.1. Контроль за виконанням цієї Угоди здійснюється комісією, яка вела переговори з укладення Угоди. (Склад комісії додається).

Відповідні підрозділи Мінохорони здоров’я України, Організація роботодавців, Кримська республіканська, обласні та Київська міська ради профспілки здійснюють поточний контроль виконання Угоди на місцях.

Зазначені органи та комісія, що вела переговори, згідно зі ст. 15 Закону «Про колективні договори і угоди», є уповноваженими представниками Сторін у здійсненні контролю за ходом виконання Угоди.

6.2. Уповноважені представники Сторін у тижневий термін із моменту виявлення недоліків виконання Угоди роблять подання Сторонам, які підписали Угоду.

Сторони протягом 7 днів з моменту отримання подання повинні провести переговори про усунення недоліків виконання Угоди та про притягнення винних осіб до відповідальності в порядку, передбаченому законодавством.

6.3. Підприємства подають інформацію про хід виконання галузевої Угоди у Мінохорони здоров’я, Організацію роботодавців та ЦР профспілки двічі на рік: за перше півріччя 2011–2013 р.р. до 1.08.2011–2013 р.р.; за 2011–2013 р.р. — до 1.03.2012–2014р.р. за встановленою формою.

6.4. Звіти про хід виконання угоди розглядаються двічі на рік на спільних засіданнях комісій, а при необхідності на спільному засіданні Колегії Мінохорони здоров’я України, Правління Організації роботодавців та президії Центральної Ради профспілки.

6.5. Міністерство охорони здоров’я, на запит Центральної Ради профспілки та Об’єднання роботодавців, безкоштовно надає інформацію з питань виробничої діяльності та соціального характеру на підприємствах галузі.

7. Відповідальність Сторін.

7.1. Сторони несуть повну відповідальність за виконання положень Угоди відповідно до чинного законодавства.

7.2. На вимогу Сторін, що уклали Угоду, особи, з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання Угоди, притягуються до відповідальності згідно із законодавством.

До керівників підприємств, заснованих на державній власності, окрім зазначеного порядку відповідальності, застосовуються умови, що передбачені в контрактах між ними і Мінохорони здоров’я України.

7.3. Тлумачення окремих положень цієї Угоди здійснюється спільно Сторонами, що її підписали.

Міністр охорони здоров’я України З.М. Митник

«__» грудня 2010 р. №____

Голова Центральної Ради профспілки
працівників хімічних та нафтохімічних
галузей промисловості України
В.С. Мойсюк

«__» грудня 2010 р. №____

Президент Об’єднання організацій
роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України
В.К. Печаєв
  «__» грудня 2010 р. №____

Склад комісії
з ведення переговорів щодо укладення Галузевої угоди між Міністерством охорони здоров’я України, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості та Центральною Радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2011–2013 роки і контролю за її виконанням

Від Центральної Ради профспілки:

Мицько М.В. — заступник Голови ЦР профспілки, голова комісії

Бочарова С.А. — зав. відділом ЦР профспілки

Киба В.В. — правовий інспектор праці Київської міської ради галузевої профспілки

Ковальчук Л.А. — голова профкому ВАТ «Київмедпрепарат»

Кролик Л.І. — голова Одеської обласної ради галузевої профспілки

Скобель В.Ф. — головний технічний інспектор ЦР профспілки

Олексійчук П.В. — голова профкому Київського ВАТ «Фармак»

Чудновська Н.К. — голова профкому Харківського ВАТ «Фармацевтична фірма «Здоров’я»

Від Міністерства охорони здоров‘я України:

Буніна С.С. — заступник Міністра охорони здоров’я, голова комісії

Стеців В.В. — директор Департаменту регуляторної політики МОЗ України

Єфанова І.М. — начальник відділу забезпечення зв’язків із Верховною Радою України та громадськістю

Від Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України:

Хорунжий Г.Г. — Перший Віце-президент Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України

Крохмаль С.В. — В.О. Виконавчого директора Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України

Скоробагатько Г.Г. — Радник Генерального директора ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

Яковенко С.О. — Начальник відділу компенсацій та пільг ВАТ «Фармак»

Назарова О.Г. — Керівник служби управління персоналом і адміністративного забезпечення ВАТ «Київмедпрепарат»

Додаток №1
до УГОДИ на 2011–2013 роки

Мінімальні тарифні ставки
для робітників об’єднань і підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

№ сітки Види виробництв та робіт, професій робітників Коефіцієнти співвідношень мінімальних місячних тарифних ставок робітників І розряду до законодавчо встановленої величини мінімальної заробітної плати
1. Робітники основного виробництва з нормальними умовами праці 1,2
2. Підприємства і цехи з ремонту устаткування (рухомого складу, суден і автомобілів), контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; ремонтно-будівельні, енергетичні, ливарні, ковальські, паросилового господарства, жестяно-баночні, електролітні, літографоштампувальні цехи і цехи лакування жесті, компресорні, вентиляційно-зволожувані і кисневі установки, очисні споруди 1,2
3. Станочні роботи з обробки металу і інших матеріалів різанням на металообробних верстатах; роботи по холодній штамповці металів та інших матеріалів, виготовленні і ремонту інструменту і технологічного оснащення 1,35
4. Робітники у виробничих цехах і підрозділах, безпосередньо зайняті ремонтом і налагодженням основного технологічного, електроенергетичного, експериментального і наукового устаткування, машин, механізмів, суден, автомобілів та іншого рухомого складу, електронно-обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики 1,35

Міжкваліфікаційні (міжрозрядні) співвідношення для встановлення тарифних ставок робітникам:

1 — 1,0; 2 — 1,1; 3 — 1,22; 4 — 1,36; 5 — 1,56; 6 — 1,82.

Примітки:

розрахункова середньомісячна норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні щорічно визначається Міністерством праці та соціальної політики України

(на 2011 рік вона складає — 166,33 годин);

при встановленні тарифної ставки робітнику І розряду основного виробництва з нормальними умовами праці більш високого рівня, зберігається співвідношення між тарифними сітками.

Додаток № 2
до Угоди на 2011–2013 роки

Мінімальні коефіцієнти міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців ПІДПРИЄМСТВ медичної та мікробіологічної галузей промисловості до посадового окладу техніка

Найменування посад Коефіцієнти до мінімальногопосадового окладу техніка
1. Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об‘єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну і т. ін.), директор (начальник, інший керівник) підприємства за контрактом
2. Головний інженер виробничого об‘єднання 3,0
3. Головний інженер підприємства 2,36
4. Заступник директора, головний бухгалтер 2,27
5. Головні: технолог, економіст 2,18
6. Головні: механік, енергетик, метролог, архітектор 2,18
7. Начальники відділів: виробничого, технічного, проектно-конструкторського, начальник виробництва 2,18
8. Начальники відділів: автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ), механізації та автоматизації виробничих процесів, стандартизації, охорони праці, охорони навколишнього середовища 2,0
9. Начальники відділів: комплектації устаткування, капітального будівництва (технічного переозброєння) 1,82
10. Начальники бюро: технічного, проектно-конструкторського, виробничого, організації праці та заробітної плати 1.91
11. Начальники інших бюро у відділах і виробництвах 1.73
12. Начальники бюро цеху: технологічного, виробничо-диспетчерського, організації праці та заробітної плати, планово-економічного 1,91
13. Начальник центральної заводської лабораторії 1,82
14. Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати, фінансового, зовнішньо-економічних зв‘язків, комерційного 1,91
15. Начальники лабораторій: наукової організації праці та управління виробництвом, нормативно-дослідної (станції) з питань праці, соціології та психофізіології праці, техніко-економічних досліджень 1,73
16. Начальники відділів: матеріально-технічного постачання, збуту (маркетингу) 2,18
17. Начальник юридичного відділу 1,82
18. Начальники відділів: науково-технічної інформації, патентної та винахідницької роботи 1,73
19. Начальники відділів: підготовки кадрів, соціального розвитку 1,64
20. Начальник відділу кадрів 1,91
21. Начальник штабу цивільної оборони 1,46
22. Начальник відділу підсобного сільського господарства 2,0
23. Начальник господарського відділу 1,18
24. Начальники (завідувачі) лабораторій: виробничої, хімічної, з контролю виробництва, метрології 1,91
25 Начальник пожежної, сторожової охорони 1.6
26. Провідні інженери: конструктор, технолог, з організації та нормування праці, програміст, з охорони праці 1,91
27. Інженер з організації та нормування праці:І категоріїкатегорії ІІ 1,81
1,64
28. Інженери: конструктор, технолог, з охорони праціІ категоріїІІ категоріїІІІ категорії 1,81
1,64
1,46
29. Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор 1,73
30. Інженери інших спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, психолог, соціолог, фізіолог, художникІ категоріїІІ категорії 1,64
1,46
31. Інженери усіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, юрисконсульт психолог, соціолог, фізіолог, художник, перекладач іноземної мови 1,27
32. Старші: хімік, диспетчер 1,46
33. Хімік, диспетчер 1,27
34. Техніки усіх спеціальностей:І категоріїІІ категорії 1,18
1,09
35. Техніки усіх спеціальностей, лаборант 1,0
36. Начальники цехів 1,91
37. Начальники установок 2,18
38. Начальники: дільниці, зміни, відділення,; механік, енергетик цеху 1,82
39. Начальники: товарної групи, резервуарного парку, естакади реагентного господарства, парокотельної установки 1,64
40. Старші: майстер, майстер контрольний цеху, дільниціІ групиІІ групиІІІ групи 1,73
1,64
1,45
41. Майстер, майстер контрольний цеху, дільниціІ групиІІ групиІІІ групи 1,64
1,45
1,27

Примітка:

1) Посадові оклади заступникам встановлюються на 5–15 відсотків менше посадового окладувідповідного керівника (начальника), крім першого керівника.

2) Посадові оклади головним бухгалтерам встановлюються на рівні посадових окладів заступників керівника.

3) Розрахунковий посадовий оклад техніка без категорії приймається на рівні тарифної ставки робітника основного виробництва з нормальними умовами праці ІІІ розряду.

Додаток № 3
до УГОДИ на 2011–2013 роки

Мінімальні коефіцієнти міжкваліфікаційних (міжпосадових)
співвідношень посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців науково-дослідних, конструкторських, технологічних, проектних та інших наукових установ і організацій медичної та мікробіологічної галузей промисловості до посадового окладу техніка

Найменування посад Коефіцієнти до мінімального посадового окладу техніка
1 Директор (начальник) за контрактом
2 Заступник директора (начальника) з науковій роботи, головний інженер 2,91
3 Заступник директора (начальника) 2,77
4 Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту 2,46
5 Помічник директора (начальника) 2,43
6 Завідувачі (начальники відділів): науково-дослідного, конструкторського, проектного, проектно — конструкторського, технічного, виробничого та інших основних відділів (відділень, лабораторій) 2,46
7 Начальники (завідувачі) відділів (лабораторій): патентної та винахідницької роботи, стандартизації (в головних і базових організаціях по стандартизації), науково-технічної інформації (в головних і базових організаціях по науково-технічній інформації) 2,46
8 Головні: архітектор, механік, енергетик, економіст, метролог та інші головні фахівці в основних відділах (відділеннях, лабораторіях) 2,37
9 Головний бухгалтер 2,19
10 Начальники відділів: охорони праці, охорони навколишнього середовища, стандартизації, науково-технічної інформації, начальник проектного кабінету 2,19
11 Начальники (завідувачі) секторами (бюро, групами, лабораторіями), які входять до складу науково-дослідного, конструкторського, проектного, проектно-конструкторського, технічного, виробничого та інших основних відділів (відділень, лабораторій), патентної та винахідницької роботи, стандартизації (в головних і базових організаціях по стандартизації), науково-технічної інформації (в головних і базових організаціях по науково-технічній інформації) 2,10
12 Начальники відділів: планово-економічного, організації праці та заробітної плати; начальник проектно-кошторисного бюро (групи), диспетчерської (виробничодиспетчерської) служби 2,10
13 Начальники відділів: капітального будівництва (технічного переозброєння), матеріально-технічного постачання, збуту (маркетингу); завідувач відділу (бюро) оформлення проектних матеріалів 1,91
14 Завідувачі (начальники) секторами (бюро, групами), які входять до складу відділів: стандартизації, науково-технічної інформації, планово-економічного, організації праці та заробітної плати, проектного кабінету 1,82
15 Начальник відділу кадрів 1,82
16 Начальники відділів: юридичного, соціального розвитку 1,73
17 Завідувачі: технічного архіву, геокамер; начальник штабу цивільної оборони 1,46
18 Начальник господарського відділу 1,37
19 Провідні інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронік, програміст; провідні: архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер) 1,82
20 Інженери: конструктор, технолог, проектувальник, електронник, програміст; архітектор, математик, художник-конструктор (дизайнер)1 категорії2 категорії3 категорії 1,64
1,46
1,37
21 Провідні: інженери інших спеціальностей, економіст, психолог, соціолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор; консультант з економічних питань 1,64
22 Інженери інших спеціальностей, економіст, соціолог, психолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, перекладач, юрисконсульт1 категорії2 категорії 1,55
1,37
23 Інженери усіх спеціальностей, економіст, психолог, соціолог, бухгалтер, перекладач, юрисконсульт та інші спеціалісти; стажист-дослідник, старший лаборант, який має вищу освіту 1,19
24 Головний науковий співробітник 2,46
25 Провідний науковий співробітник 2,19
26 Старший науковий співробітник 1,73
27 Науковий співробітник 1,46
28 Молодший науковий співробітник 1,28
29 Техніки усіх спеціальностей1 категорії2 категорії 1,19
1,10
30 Техніки усіх спеціальностей, лаборант 1,00

Примітка:

1)Посадові оклади заступників, які не передбачені цією схемою, встановлюються на 5–15 відсотків менше посадового окладу відповідного керівника, крім першого керівника.

2)Посадові оклади начальників тематичних підрозділів і провідних спеціалістів, які призначені головними технологами виробу (вузла), збільшуються на 10 відсотків.

3)Посадові оклади начальників тематичних підрозділів, які призначені начальниками науково-технічних (науково-виробничих) комплексів, збільшуються на 10–20 відсотків.

4)Посадові оклади завідувачів, які не приведені в цій схемі, відповідають посадовим окладам начальників відповідних наукових підрозділів.

5)Мінімальний посадовий оклад техніка без категорії встановлюється на рівні тарифної ставки робітника основного виробництва з нормальними умовами праці ІІІ розряду.

Додаток № 4
до УГОДИ на 2011–2013 роки

Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів працівників загальних (наскрізних) професій до тарифної ставки робітника І розряду

Найменування професій Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів до тарифної ставки робітника І розряду основного виробництва з нормальними умовами праці
1 Гардеробник, кур’єр, кубівник, сторож, прибиральник службових приміщень, опалювач, швейцар *
2 Завідувач: канцелярії, центрального складу; старший товарознавець 1,63
3 Завідувач машинописного бюро; старші: касир, інкасатор, інспектор; товарознавець; перекладач-дактилолог; стенографістка I категорії, коректор (коригування текстів) 1,50
4 Касир, інкасатор, інспектор; завідувачі: архіву, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, фотолабораторії; стенографістка II категорії, друкарка I категорії, комплектувальник товарів 1,38
5 Друкарка II категорії, секретар-cтенографістка, диспетчер з відпуску готової продукції, експедитор з перевезень вантажів, таксувальник, старший табельник, секретар навчальної частини (диспетчер), секретар незрячого фахівця, апаратник хімічного чищення спецодягу, водій самохідних механізмів 1,25
6 Секретар-друкарка, агент з постачання, рахівник, кресляр, діловод, архіваріус, калькулятор, експедитор, завідувач камери схову, нарядник, обліковець, табельник, копіювальник, статистик, робітник з обслуговування лазні, точильник, прибиральник виробничих приміщень, прибиральник територій, носій, вагар, возій, двірник, ліфтер 1,13
7 Інструктор виробничого навчання робітників масових професій 1,76

Примітка: Посадові оклади старшим товарознавцям, які мають вищу освіту, встановлюються на рівні окладів економістів 1 категорії, а товарознавцям, які мають вищу освіту, — на рівні економістів (без категорії)

е менш 100 відсотків законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати на відповідний період.

Додаток №5
до УГОДИ на 2011–2013 роки

Мінімальні коефіцієнти співвідношень посадових окладів робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах, до тарифної ставки робітника І розряду

Найменування професій Мінімальні коефіцієнти до тарифної ставки робітника основного виробництва з нормальними умовами праці І розряду
1 При навантаженні (розвантаженні) в гарячому стані металу, агломерату і шлаку; при навантаженні (розвантаженні) руди, пеку, вугілля, вугільного брикету, креозиту, подової та анодної маси, азбесту, негашеного вапна, мінеральної вати, цементу; при навантаженні (розвантаженні) в судна шкідливих для здоров‘я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг:
1) вантажники
2) вантажники, механізатори (докеримеханізатори) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, що обслуговують:
найважливіші морські порти і прикордонні залізничні станції, які переробляють експортно-імпортні вантажі;
інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства і організації інших галузей
2,10
2,62
2,36
2 При навантаженні (розвантаженні) в залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад шкідливих для здоров’я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг; при навантаженні (розвантаженні) в судна інших вантажів:
1) вантажники
2) вантажники, механізатори, (докери-механізатори) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах що обслуговують:
-найважливіші морські порти та прикордонні залізничні станції, що переробляють експортно-імпортні вантажі;
-інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства та організації інших галузей
1,90
2,31
2,10
3 При навантаженні (розвантаженні) у залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад інших вантажів; на внутрішньо складській переробці вантажів:
1) вантажники
2) вантажники, механізатори, (докери-механізатори) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах що обслуговують:
– найважливіші морські порти та прикордонні залізничні станції, що переробляють експортно-імпортні вантажі;
– інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства та організації інших галузей
1,69
2,10
1,90

Примітка: вантажники, механізатори — робітники комплексних бригад 4 класу кваліфікації, які виконують навантажувально-розвантажувальні роботи із застосуванням засобів комплексної механізації і які суміщають професії вантажника і механізатора; оплата праці робітників

комплексних бригад за час виконання ними робіт, пов‘язаних з технічним обслуговуванням і профілактичним ремонтом навантажувально — розвантажувальних машин та устаткування здійснюється із розрахунку коефіцієнта не нижче 2,36

Додаток №6
до УГОДИ на 2011–2013 роки

ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок і їх мінімальні розміри, які встановлюються працівникам об‘єднань, підприємств і організацій

Назва доплат і надбавок Розміри доплат і надбавок
Доплати:1. За суміщення професій (посад) доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних працівників.
2.За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які б могли виплачуватися за умови нормативної чисельності працівників
3.За виконання обов‘язків тимчасово відсутнього працівника до 100 відсотків тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника
4. За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці – за роботу у важких і шкідливих умовах праці –4, 8 та 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);
– за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці — 16, 20 та 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу)*Примітка: (лист Мінпраці від 20.12.2000 р. № 10–5301)
До затвердження Кабінетом Міністрів України Переліку робіт із важкими, шкідливими і небезпечними умовами праці та робіт з особливими природними географічними і геологічними умовами праці та умовами підвищеного ризику для здоров‘я, передбаченого ст. 100 КЗпП України, доплати робітникам за умови праці які працюють на підприємствах, організаціях, де не передбачені підвищені тарифні ставки залежно від умов праці, визначаються у відповідності з Типовим положенням про оцінку умов праці на робочих місцях та порядком застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватись доплати робітникам за умови праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 р. № 387/22–78.
Враховуючи те, що з часу затвердження зазначеного Типового положення відбулися суттєві зміни форм власності і значна кількість підприємств втратила галузеве підпорядкування, Міністерство праці та соціальної політики України роз‘яснює, що такі підприємства та організації, можуть розробляти з урахуванням результатів атестації робочих місць за умовами праці свої переліки робочих місць і конкретних робіт, на яких можуть встановлюватись доплати працівникам за умови праці у вищезазначеному порядку, на підставі регіональних переліків робіт, які мають додаватися до регіональних угод.
5. За інтенсивність праці до 12 відсотків тарифної ставки
6. За роботу в нічний час (з 22.00 до 6.00) від 35 до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час
7. За роботу в вечірній час (з 18.00 до 22.00) при багатозмінному режимі 20 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час
8. На період освоєння нових норм трудових затрат підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків, підвищення тарифних ставок до 10 відсотків
9. За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи) Чисельність працівників: У відсотках від розміру тарифної ставки розряду, що присвоєно бригадиру
-до 10 чол.
-від 10 до 25 чол.
-понад 25 чол.
до15
до 25
до30
  – ланковим якщо чисельність ланки перевищує 5 чол. встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру
10. За роботу з ненормованим робочим днем водіям автотранспортних засобів (ст.17 Закону України «Про оплату праці», Угода Мінтрансу України) до 25 відсотків тарифної ставки (окладу) за відпрацьований водієм час
11. За знання і застосування іноземної мови 10 відсотків тарифної ставки (окладу)
12. За науковий ступіньдоктора науккандидата наук 25 відсотків посадового окладу
15 відсотків посадового окладу
13. За по чесне або спортивне звання, якщо це передбачено відповідним положенням 20 відсотків тарифної ставки (окладу).

Доплати проводяться у разі, коли діяльність працівника за профілем збігається з наявним ступенем, почесним або спортивним званням.

Надбавки:
За високу професійну майстерність диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників:
ІІІ розряду — 12 відсотків
ІV розряду — 16 відсотків
V розряду — 20 відсотків
VІ розряду — 24 відсотки
За високі досягнення у праці До 50 відсотків посадового окладу (ставки)
За виконання особливо важливої роботи на певний термін (перелік робіт визначається колективним договором) До 50 відсотків посадового окладу (ставки)
За класність водіям автотранспортних засобів (легкових і вантажних автомобілів, автобусів), машиністам тепловозів, водіям (машиністам)
водіям ІІ класу
водіям І класу
10 — відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм (машиністом) час
25 — відсотків встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм (машиністом) час

Додаток № 7
до УГОДИ на 2011–2013 роки

ОРІЄНТОВНИЙ
перелік професій і посад працівників підприємств та організацій медичної та мікробіологічної промисловоcті з ненормованим робочим днем

1. Керівники підприємств і організацій, які працюють не за контрактом, їх заступники і помічники

2. Головні інженери та їх заступники

3. Головні: технологи, металурги, конструктори, механіки, енергетики, контролери, інші головні спеціалісти і їх заступники

4. Начальники цехів, управлінь, служб і їх заступники

5. Начальники відділів усіх найменувань, їх заступники

6. Начальники секторів, бюро, груп усіх найменувань

7. Начальники дільниць, змін, випробувальних станцій, виробництв, драг

8. Начальники центральних заводських лабораторій, начальники (завідувачі) лабораторій, старші лаборанти

9. Провідні і старші інженери усіх спеціальностей, провідні конструктори, архітектори, технологи, провідні і старші економісти усіх спеціальностей, старші диспетчери

10. Інженери усіх спеціальностей та категорій, конструктори, технологи, художники-конструктори, дизайнери, художники, архітектори, економісти усіх спеціальностей, фізики, хіміки, соціологи, агрономи, зоотехніки, геодезисти, топографи, картографи, диспетчери, нормувальники гірничі

11. Старші майстри, майстри: контрольні, гірничі, шляхові; маркшейдери

12. Механіки, енергетики, електромеханіки

13. Техніки усіх спеціальностей та категорій, старші техніки

14. Головні бухгалтери та їх заступники, бухгалтери усіх категорій, бухгалтери

15. Старші: касири, табельники, інспектори, товарознавці; касири, табельники, інспектори, товарознавці

16. Завідувачі: технічного архіву, архіву, канцелярії, машинописного бюро, гуртожитку, господарства, центрального складу, складу, копіювально-розмножувального бюро

17. Коменданти; вихователі гуртожитку

18. Юрисконсульти усіх категорій

19. Начальники штабу цивільної оборони

20. Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського), директор (завідувач) позашкільного закладу

21. Експедитори

22. Друкарки усіх категорій, секретарі-стенографістки

23. Водії автотранспортних засобів

24. Наукові працівники (головний науковий співробітник, провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник, молодший науковий співробітник)

Додаток №8
до УГОДИ на 2011–2013 роки

Граничне зменшення розміру одноразової допомоги застрахованій особі внаслідок ушкодження її здоров‘я, при виявленні порушень з її сторони

Порушення з боку застрахованої особи, які були однією з причин нещасного випадку Відсоток зменшення одноразової допомоги
Виконання роботи у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, токсикологічного отруєння до 50%
Порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому числі:
невиконання посадових обов’язків;
невиконання інструкцій з охорони праці
до 50%
Порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів;
Порушення технологічного процесу;Порушення під час експлуатації транспортних засобів;
Порушення правил дорожнього руху
до 50%
Виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системи сигналізації, вентиляції, освітлення тощо. до 40%
Незастосування засобів індивідуального та колективного захисту до 40%

між Міністерством охорони здоров’я України, Об’єднанням організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України та Центральною Радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2011–2013 роки

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті