Влада і бізнес потребують партнерських відносин

Розвиток народного господарства України, зокрема її фармацевтичного ринку, здійснюється на основі правових актів. І від того, наскільки правильною, зрозумілою, науково обґрунтованою є класифікація цих актів, залежить розвиток підприємництва як такого та якість споживчого ринку. Саме ці питання стали основою при проведенні розширеного засідання КМУ за участю Прем’єр-міністра України, яке відбулося 21.05.2009 р., та? постійно діючого форуму «Влада і бізнес — партнери» за участю Президента України від 25.05.2009 р.

Розширене засідання КМУ «Про заходи щодо подальшої дерегуляції підприємницької діяльності» відбулося за участю представників підприємницьких структур та фахових громадських організацій. Фармацевтична спільнота була представлена лише делегацією з Полтавщини та Миколаївщини. Завданням цього заходу був розгляд таких питань:

1) законодавчого врегулювання підприємницької діяльності із обговоренням проекту внесення змін:

 •  до ст. 15 Закону України «Про дорожній рух» (щодо відміни талона до посвідчення транспортного засобу);
 •  до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування — щодо термінів видачі копій ліцензій за умови, коли заявник звертається із заявою про видачу копії ліцензії для новоствореної філії, іншого відокремленого структурного підрозділу;
 •  до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств — було запропоновано внести зміни до Господарсько-процесуального кодексу в частині розгляду справ між суб’єктом господарювання — юридичною особою та його учасниками (засновниками) щодо їх розглядання за місцезнаходженням та місцем державної реєстрації суб’єкта господарювання тощо; до Цивільного кодексу України запропоновано в частині закріплення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», а також щодо комісій з припинення юридичної особи, реорганізації юридичних осіб тощо;

2) реєстрації та ліцензування з обговоренням проектів постанов КМУ:

 •  Про внесення змін до постанови КМУ від 29.11.2000 р. № 1735 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» — запропоновано збільшити плату за отримання ліцензії з метою збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів і підвищення якості процедури ліцензування;
 •  Про внесення змін до Порядку формування, введення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру — головним в цьому документі є вимога про те, що інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах органів ліцензування, є відкритою, а на офіційних сайтах органів ліцензування та Держкомпідприємництва розміщується інформація, яка міститься в ліцензійних реєстрах та Єдиному ліцензійному реєстрі, а саме: відомості про орган ліцензування (найменування, адреса); відомості про суб’єкта господарювання (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця); відомості про ліцензію (номер ліцензії, термін дії, вид господарської діяльності);
 •  Про внесення змін до постанови КМУ від 19.04.1993 р. № 283 (щодо виготовлення бланків судових рішень на бланках суворої звітності) — метою цього проекту постанови КМУ є усунення перешкод соціально-економічного розвитку України, зокрема відсутність належним чином захищеного бланку копії судового рішення, покриття витрат, пов’язаних з оформленням копії судового рішення, планується забезпечити шляхом включення їх до складу судових витрат;
 •  Про затвердження Положення про порядок підвищення кваліфікації кандидатур на зайняття посад державних реєстраторів — передбачається обов’язкова попередня та наступна підготовка державних реєстраторів, що організується Держкомпідприємництва;
 •  Про заходи щодо запровадження системи електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — передбачається спрощення державної реєстрації суб’єктів господарювання та визначення виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців як єдиного документа, що підтверджує постановку суб’єктів господарювання на облік в органах, перелік яких встановлений законом;
 •  Про внесення змін до Положення про експертно-апеляційну раду при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва — була запропонована нова редакція положення, в якому заслуговує уваги пропозиція щодо представництва в цьому органі незалежних експертів та представників громадських організацій у кількості 50% її членів;

Влада і бізнес — партнери 

3) дозвільної системи з обговоренням проекту постанови КМУ «Про упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». Зазначеним актом затверджується Перелік документів дозвільного характеру, що мають видаватися виключно через дозвільні центри, створені відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», та Основні вимоги до порядків взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністраторів, суб’єктів господарювання та територіальних органів спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру;

4) підтримки малого та середнього підприємництва, соціальної політики з обговоренням проектів постанов КМУ:

 •  Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців. Важливим аспектом цього проекту є надання права представникам підприємців, галузевих рад брати участь у конкурсних комісіях на заміщення вакантних посад, атестації та щорічної оцінки державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, повноваження яких пов’язані з регулюванням підприємницької діяльності або надання певного права суб’єктам підприємництва;
 •  Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 р. — проект розроблено з метою підтримки суб’єктів господарювання та збереження робочих місць в умовах фінансової кризи шляхом тимчасового обмеження планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами за суб’єктами господарювання; крім того, проектом постанови пропонується органам державного нагляду (контролю) приймати рішення про застосування до суб’єктів господарювання фінансово-адміністративних санкцій тільки у разі невиконання ними протягом 30 діб від дня одержання приписів про усунення виявлених порушень, складених на підставі актів перевірок (крім того переліку порушень, які неможливо усунути). Хотілося б звернути увагу, що, на жаль, цей проект не дуже поліпшує життя суб’єктів фармацевтичного ринку. Це пов’язано, по-перше, з тим, що в контексті обмеження планових перевірок він не стосується контролю за суб’єктами господарювання з високим ступенем ризику, до яких і належать аптечні заклади, а також не стосується контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів). По-друге, що стосується позапланових перевірок, то в органу державного контролю залишається можливість — це звернення фізичних та юридичних осіб про порушення законодавства, в нашому випадку аптечним закладом. У цьому разі єдиним захистом є обмеження прав органу державного контролю здійснювати перевірку лише в межах цих питань, що стали підставою позапланового заходу (ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»). І по-третє, цей проект ніяким чином не стосується порядку притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб. Крім того, необхідно звернути увагу на те, що зазначена постанова в цілому суперечить вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», про що відзначив на розширеному засіданні КМУ міністр юстиції;
 •  Про внесення змін до постанови КМУ від 01.08.2006 р. № 1063, яка стосується видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та власником сільськогосподарської продукції, які ведуть особисте селянське господарство;
 •  Про внесення змін до Положення про Український центр реструктуризації та розвитку приватного сектору — його метою є налагодження співпраці між Держкомпідприємництва та відповідними структурами ЄС для чіткої реалізації Декларації про співпрацю у сфері підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу;
 •  Про затвердження Положення про інфраструктуру підтримки малого та середнього підприємництва в Україні — його метою є створення для малих та середніх підприємців широкого доступу до фінансових і матеріально-технічних ресурсів, інформаційних, методичних та консультативних послуг, підготовка і забезпечення суб’єктів кваліфікованими кадрами шляхом створення бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, технопарків тощо;
 •  Про затвердження плану заходів з підтримки експортної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва з метою збільшення ваги вітчизняного експорту з боку суб’єктів малого та середнього підприємництва, вдосконалення податкової та митної політики, зокрема шляхом страхування експортних ризиків, здешевлення вартості банківських кредитів, пільгового кредитування, стимулювання виставкової діяльності, удосконалення інформаційної та консультативної підтримки;
 •  Про порядок сплати та зарахування сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сплачених фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки). Він полягає у відкритті у Держказначействі рахунку Пенсійного фонду України для сплати зазначеними категоріями суми страхового внеску з урахуванням встановленого розміру мінімального страхового внеску у відповідний звітний період. У випадку несплати страхових внесків протягом 30 днів застосовуються штрафні санкції. Але при цьому органам Пенсійного фонду заборонено протягом 3 років перевіряти цю категорію підприємців. Тобто санкції накладаються лише на підставі актів звірення сум страхових внесків;

5) регуляторної політики з обговоренням проектів постанов КМУ про внесення змін до Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні.

У ході обговорення голові уряду було поставлено багато запитань щодо роботи фармацевтичного сектору, зокрема щодо мита на імпортні лікарські засоби та недосконалості роботи Держлікінспекції. На поставлені проблемні запитання Юлія Тимошенко відповіла, що Держлікінспекція на сьогодні знаходиться на етапі формування і створення, і необхідно врахувати, що до створення Держлікінспекції взагалі не існувало державного контролю якості ліків, спробу держконтролю здійснювало «якесь державне підприємство». Після обговорення всі члени уряду проголосували за представлені проекти документів, і на сьогодні деякі з них вже оприлюднюються.

Форум «Влада і бізнес — партнери» за участю Президента України проходив в дещо іншому форматі 25 травня 2009 р.

Так, після вступного слова Президента України, працівників Секретаріату Президента України була проведена презентація Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні, підготовленої в рамках виконання Указу Президента України від 09.08.2008 р. № 698/2008 «Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності» та розпорядження КМУ від 01.10.2008 р. № 1289-р «Про утворення робочої групи з підготовки Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні».

У Національній доповіді визначаються і досліджуються актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні, окреслюються тактичні і стратегічні пріоритети подальшого розвитку вітчизняного підприємництва. Зазначений документ схвалений вченими радами ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, Національного інституту стратегічних досліджень. Серед іншого цікавим є підрозділ «Громадські об’єднання підприємців як посередники між владою і бізнесом», в якому викладаються пріоритети щодо громадських організацій, зокрема узагальнення корпоративних інтересів підприємців, забезпечення оперативного обміну інформацією між членами об’єднання та між об’єднаннями, інформування засобів масової інформації, формування громадської думки, співпраці об’єднань підприємців та держави, проведення прикладних наукових досліджень, інформаційне, юридичне та економічне консультування. У проекті нового Закону України «Про громадські організації», що пропонується замість діючого Закону України «Про громадські об’єднання» є нововведення щодо діяльності громадських організацій без обмежень за територіальною ознакою на всій території України без перереєстрації. У Національній доповіді звертається увага, що значна кількість організацій є фактично елітарною і вирішує вузько групові цілі. Так, зокрема, діяльність багатьох об’єднань, які формально нараховують десятки тисяч членів, вичерпуються діяльністю його центрального апарату правління (президія, рада, комітет тощо).

Після презентації Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні відбулися секційні засідання за такими напрямками: «Технічне регулювання», «Дозвільна система. Адміністративні послуги», «Створення ефективної системи адміністрування та контролю сплати податків і зборів», «Реформа ліцензування та державної реєстрації», «Кредитна політика. Експортна підтримка національного товаровиробника». Делегація з Полтавщини в рамках секційних засідань «Дозвільна система. Адміністративні послуги» та «Реформа ліцензування та державної реєстрації» підготувала звернення щодо визнання паспорту аптечного закладу дозвільним документом або скасування його взагалі як умови отримання ліцензії. Це питання було запропоновано внести в резолюцію форуму.

Після секційних засідань було продовжено пленарне засідання за участю Президента України Віктора Ющенка з виступами представників громадськості та бізнесу.

У ході пленарних засідань присутні були ознайомлені з моніторингом дотримання законодавства про регуляторну політику у всіх центральних органах виконавчої влади. Наприклад, звернено увагу, що повідомлення про оприлюднення проектів актів з метою громадського обговорення МОЗ України отримало оцінку 5 із 10 балів, а в частині звіту про відстеження результативності регуляторних актів та в частині відомостей про регуляторну діяльність органу взагалі ігнорує вимоги законодавства. Тобто МОЗ України виконує вимоги цього законодавства «…на межі імітації».

В.М. Пашков, заступник директора ПОКП «Полтавафарм»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті