Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

14 Липня 2011 3:52 Поділитися

Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

1 березня 2011 р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні Законопроект про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо непоширення дії цього закону на здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю) (реєстраційний № 2779, ініціатор законопроекту — Юрій Гайдаєв).

Пояснювальна записка

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

У відповідності з Конституцією України людина, її життя і здоров’я визнаються найвищою соціальною цінністю, а згідно з положеннями частини 1 статті 49 Конституції України кожен громадянин має право на охорону здоров’я. Крім цього згідно з вимогами частини 3 статті 22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян України.

На виконання вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», що набув чинності у 1994 р., фахівцями державних санепідзакладів здійснюється державний санітарно-епідемічний нагляд та санітарний контроль для забезпечення належного рівня захисту населення від шкідливого впливу на нього факторів навколишнього середовища.

Згідно з положеннями Закону України «Про лікарські засоби», що набув чинності у 1996 році, фахівцями державних інспекції з контролю якості лікарських засобів здійснюється державний контроль якості лікарських засобів спрямований на додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

Здійснення державного санепіднагляду та санітарного контролю, а також державного контролю якості лікарських засобів забезпечується шляхом проведення перевірок суб’єктів господарювання або їх відокремлених підрозділів за місцем провадження ними господарської діяльності.

Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», що набув чинності у 2007 році, встановлюється певний порядок проведення перевірок суб’єктів господарювання або їх відокремлених підрозділів, який ускладнює здійснення державного санепіднагляду та санітарного контролю, а також державного контролю якості лікарських засобів та знижує їх ефективність у зв’язку з необхідністю обов’язкового попередження суб’єктів господарювання або їх відокремлених підрозділів про дату і час проведення перевірки.

Тобто, чинною редакцією статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (кон­тролю) у сфері господарської діяльності» створюється можливість уникнення суб’єктами господарювання або їх відокремленими підрозділами обов’язкових видів державного контролю та нагляду та унеможливлюється отримання об’єктивних результатів перевірок при здійсненні державного санітарно-епідемічного нагляду, санітарного контролю та державного контролю якості лікарських засобів.

Таким чином діюча редакція статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» звужує зміст та обсяг конституційних прав і свобод громадян України у частині забезпечення належного рівня їх захисту від шкідливого впливу на них факторів навколишнього середовища та безпечності спожитих лікарських засобів у зв’язку з можливістю недодержання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту.

Розроблений законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо непоширення дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів та виробів медичного призначення, санітарного контролю) спрямований на дотримання вимог статі 3 та частини 1 статті 49 Конституції України.

3. Загальна характеристика законопроекту.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з метою виконання вимог Конституції України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у даній сфері є Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про лікарські засоби».

Реалізація положень наданого законопроекту після його прийняття змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України.

6.Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту.

Прийняття запропонованого законопроекту буде забезпечувати належний рівень захисту населення від шкідливого впливу на нього факторів навколишнього середовища та безпечність лікарських засобів.

Народний депутат України Ю.О. Гайдаєв

Проект

№ 2779 від 16.07.2008 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо непоширення дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (877-V) , а саме:

1. Статтю 2 після слова «прокурорського» доповнити словами «та державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю».

II. Прикінцеві положення.

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Кабінету Міністрів України у двомісячний термін із дня набрання чинності цим Законом:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону.

ПРОПОЗИЦІЇ

до Закону України “Про внесення зміни до статті 2 Закону

України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

         Прийнятий Верховною Радою України 23 лютого 2012 року Закон України “Про внесення зміни до статті 2 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” не може бути підписаний, виходячи з такого.

Законом, що надійшов на підпис, передбачається вивести зі сфери дії Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” відносини, що виникають під час здійснення заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю (зміни до частини другої статті 2).

Такий підхід нівелює концепцію правового регулювання, запроваджену Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” – базовим законодавчим актом, що встановив  загальні підходи до визначення правових та організаційних засад, основних принципів і порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноважень органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб, права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Зокрема, за названим Законом виключно законами встановлюються: органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності; види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю); повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг; вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності; спосіб здійснення державного нагляду (контролю); санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа (стаття 4).

Необхідно також зауважити, що Закони України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” і “Про лікарські засоби”, які є спеціальними законами, що регулюють відносини у відповідних сферах, не містять норм, які б визначали порядок, чітку і прозору процедуру здійснення перевірок та інших заходів контролю органами влади та їх посадовими особами, права та обов’язки суб’єктів господарювання під час здійснення такого нагляду (контролю).

Таким чином, з прийняттям Закону, що надійшов на підпис, виникнуть законодавча прогалина у регулюванні зазначених питань та передумови для нерегламентованого здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю органами державного нагляду (контролю) в названих сферах.

Це призведе до порушення статті 19 Конституції України, за якою органи державної влади, їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Тож реалізація Закону може негативно позначитися на веденні господарської діяльності у сферах, підконтрольних відповідним органам державного контролю, в тому числі через збільшення корупційних правопорушень.

Водночас практичне застосування положень Закону призведе до зниження ефективності державного контролю за належною якістю відповідних продукції, робіт та послуг, забезпеченням прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Виходячи з наведеного, вбачаю за доцільне утриматися від виключення зі сфери дії Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” відносин, що виникають під час здійснення заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю.

 У зв’язку з цим пропоную Закон України “Про внесення зміни до   статті 2 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” відхилити.

Президент України В. Янукович

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо непоширення дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю).

Діюча редакція Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»(витяг) Редакція Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», запропонована автором законопроекту
Стаття 2. Сфера дії цього ЗаконуДія цього Закону поширюється на відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя. Стаття 2. Сфера дії цього ЗаконуДія цього Закону поширюється на відносини, пов’язані із здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського та державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю, досудового слідства і правосуддя.
Народний депутат України Ю.О. Гайдаєв

ВИСНОВОК

на Пропозиції Президента України до Закону України

«Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Президент України, розглянувши прийнятий Верховною Радою України 23 лютого 2012 року Закон України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», згідно з яким передбачається виключити з сфери дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» відносини, що виникають під час здійснення заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю, пропонує його відхилити.

Глава держави мотивує своє рішення тим, що з прийняттям Закону, що надійшов на підпис, виникне законодавча прогалина у регулюванні зазначених питань та передумови для нерегламентованого здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, державного контролю якості лікарських засобів, санітарного контролю органами державного нагляду (контролю) в названих сферах, оскільки закони України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» і «Про лікарські засоби» не містять норм, які б визначали порядок, чітку і прозору процедуру здійснення перевірок та інших заходів державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю у відповідних сферах господарювання. Це призведе до порушення статті 19 Конституції України, за якою органи державної влади, їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Головне управління підтримує пропозицію Президента України щодо відхилення цього Закону. Зазначимо також, що аналогічні за змістом  зауваження були висловлені у висновку Головного управління № 16/3-1277/2779 від 01.10.2008 року на відповідний проект.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

DOKTOR 14.07.2011 10:32
НУ ТАК ТОГДА И ЗАКОН ТАКОЙ НЕ НУЖЕН!!! НАЧНУТСЯ "ЗАКАЗЫ" ПО УСТРАНЕНИЮ КОНКУРЕНТОВ.... "МОЛОДЕЦ" ГАЙДАЕВ!!!
Александр 15.07.2011 4:18
Всегда важно: каждого и всех вместе держать в руках так,чтобы в случае надобности в любой момент можно было придавить! Это по-нашему!По-нынешнему!Но нужно помнить, что по делам воздастся.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*