Проект наказу МОЗ «Про заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги»

28 Жовтня 2011 2:55 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
НАКАЗ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Для публічного обговорення пропонуються наступні документи:

 • проект наказу « Про заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги» на виконання п. 6.5 Положення про Міністерство охорони здоров’я, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467/2011 та з метою забезпечення підвищення рівня контролю за якістю медичної допомоги
 • аналіз регуляторного впливу до проекту наказу МОЗ України «Про заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги»;
 • пояснювальна записка до проекту наказу МОЗ України «Про заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги»;

Пропозиції та зауваження до вищезазначеного проекту просимо надсилати на адресу Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України: 01601, Київ, вул. Грушевського, 7, e-mail: Anastazia@moz.gov.ua.

Відповідальна особа — начальник відділу методологічного забезпечення стандартизації медичної допомоги Управління якістю медичних послуг Островерхова Марина Миколаївна тел. 200-08-12

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

Про заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги

На виконання п.6.5 Положення про Міністерство охорони здоров’я, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467/2011 та з метою забезпечення підвищення рівня контролю за якістю медичної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги (додаються).

2. Визначити Управління контролю якості медичних послуг Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя відповідальним за моніторинг здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги на всіх рівнях надання медичних послуг.

3. Міністру охорони здоров’я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у місячний строк організувати роботу клініко-експертних комісій та Координаційних рад з управління якістю відповідно до вимог цього наказу та затвердити положення про них.

4. Начальнику Управління контролю якості медичних послуг Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя О.В. Худошиній забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому порядку.

4.1. У місячний строк розробити та затвердити порядок моніторингу здійснення контролю якості медичної допомоги на всіх рівнях надання медичних послуг.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАХОДИ,
спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги

1. Заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги, розроблено з метою впровадження механізмів та організації роботи щодо здійснення контролю та управління якістю медичної допомоги.

Виконання Заходів є обов’язковим для органів охорони здоров’я та закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та рекомендовано для інших органів та установ.

2. Якість медичної допомоги — це належне (відповідно до стандартів, клінічних протоколів медичної допомоги) проведення всіх заходів, які є безпечними, раціональними, прийнятними з точки зору коштів, що використовуються, і впливають на смертність, захворюваність, інвалідність.

3. Управління якістю — скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні системи охорони здоров’я на всіх рівнях щодо якості медичної допомоги.

4. Контроль та управління якістю медичної допомоги здійснюється Міністерством охорони здоров’я України (далі — МОЗ), структурними підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, управліннями (відділами) охорони здоров’я міських, районних органів місцевого самоврядування та підпорядкованими їм закладами відповідно до їх повноважень.

5. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації управління якістю медичної допомоги покладаються на Координаційні ради управління якістю медичної допомоги (далі — Координаційні ради), які створюються МОЗ і структурними підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій та діють відповідно до положень про них, затверджених Наказом МОЗ від 24.02.2010 р. № 163 «Про управління якістю медичної допомоги».

6. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації управління якістю медичної допомоги в закладах охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) відповідно до їх повноважень покладаються на медичні ради ЗОЗ.

7. Метою здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги, є забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості шляхом оптимального використання кадрових і матеріально-технічних ресурсів охорони здоров’я, застосування медичних технологій та лікарських засобів з науково доведеною ефективністю.

8. Об’єктом заходів, спрямованих на підвищення рівня контролю, є медична допомога (дiяльнiсть професійно підготовлених медичних працiвникiв, спрямована на профiлактику, дiагностику, лiкування та реабiлiтацiю у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями i патологiчними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами).

9. Контроль якості медичної допомоги здійснюється із застосуванням методів самооцінки, експертної оцінки та моніторингу індикаторів якості.

10. Контроль якості медичної допомоги забезпечується поєднанням двох його форм: зовнішнього та внутрішнього контролю.

11. Зовнішній контроль якості медичної допомоги — це контроль за додержанням державних вимог щодо якості медичної допомоги. Зовнішній контроль якості медичної допомоги може бути попереджувальним або поточним.

11.1. Попереджувальний зовнішній контроль — це контроль, спрямований на забезпечення визначених гарантій якості, що відбувається шляхом ліцензування господарської діяльності з медичної практики, державної акредитації ЗОЗ та атестації лікарів та молодших медичних спеціалістів.

11.2. Поточний зовнішній контроль — це контроль, спрямований на визначення ступеня відповідності діяльності і конкретних результатів роботи ЗОЗ державним вимогам медичних стандартів, нормативів та клінічних протоколів медичної допомоги.

11.3. Зовнішній контроль якості медичної допомоги здійснюється шляхом планових та позапланових перевірок додержання ліцензійних умов провадження медичної практики, експертної оцінки відповідності критеріям державної акредитації закладів охорони здоров’я, атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, відповідно до чинного законодавства.

11.4. Зовнішній контроль якості здійснюється за напрямками:

 • експертиза процесу надання медичної допомоги хворим;
 • клінічний аудит;
 • стан матеріально-технічного забезпечення;
 • організація надання медичної допомоги та вибір найбільш раціональних управлінських рішень;
 • контроль за реалізацією управлінських рішень;
 • дотримання кваліфікаційних вимог;
 • вивчення задоволеності пацієнтів наданою медичною допомогою;
 • забезпечення прав та безпеки пацієнтів.

11.5. Проведення зовнішнього контролю відбувається на трьох рівнях:

 • перший рівень — клініко-експертна комісія управлінь (відділів) охорони здоров’я міських, районних органів місцевого самоврядування проводить оцінку якості роботи кожного ЗОЗ щоквартально;
 • другий рівень — клініко-експертна комісія МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій проводить оцінку якості роботи ТМО та обласних ЗОЗ щоквартально;
 • третій рівень — МОЗ України проводить оцінку діяльності клініко-експертних комісій МОЗ АР Крим, відділів (управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щоквартально.

11.6. До проведення контролю якості можуть залучатися також професійні медичні асоціації, асоціації захисту прав споживачів та інші громадські організації, зареєстровані в установленому порядку.

12. Внутрішній контроль якості медичної допомоги — це контроль, який здійснюється шляхом самооцінки відповідності наданої медичної допомоги державним вимогам стандартів, нормативів, клінічних протоколів лікарями (самоконтроль), лікувально-консультативними комісіями, клініко-патологоанатомічними конференціями та керівництвом ЗОЗ.

12.1 Внутрішній контроль повинен включати:

 • самоконтроль — метод клінічного аудиту, що включає розрахунок і аналіз показників, які характеризують досягнення критеріїв, визначених у стандартах якості медичної допомоги;
 • вивчення задоволеності пацієнтів наданою медичною допомогою.

12.2 Проведення внутрішнього контролю відбувається із застосуванням автоматизованої технології ЗОЗ, в якій обробляються формалізовані дані щодо медичної допомоги в обсязі, що відповідає чинним формам первинної (облікової) медичної документації. В разі відсутності такої автоматизованої технології контроль здійснюється на трьох рівнях:

 • перший рівень — завідувач структурним підрозділом поліклініки чи стаціонару оцінює якість медичної допомоги, наданої окремим лікарем пацієнтам, які закінчили лікування в поліклініці (не менше 30% історій хвороб) або стаціонарі (усіх історій хвороб);
 • другий рівень — заступник головного лікаря з лікувальної роботи ЗОЗ на основі облікової документації щоденно проводить експертну оцінку не менше 10% історій хвороб в поліклініці та не менше 20% історій хвороб в стаціонарі.
 • третій рівень контролю — медична рада ЗОЗ проводить оцінку якості роботи підрозділів щомісячно.
Заступник директора Департаменту — начальник Управління
контролю якості медичних послуг
Департаменту контролю якості медичних послуг,
регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя
О.В. Худошина

Пояснювальна записка
до проекту наказу
МОЗ України

«Про заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Проект наказу «Про заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги» розроблений на виконання п. 6.5 Положення про Міністерство охорони здоров’я, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467/2011 та з метою забезпечення підвищення рівня контролю за якістю медичної допомоги

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття акта є впровадження механізмів дієвого контролю якості медичної допомоги відповідно до сучасних науково обґрунтованих підходів з метою забезпечення обґрунтованих потреб пацієнтів щодо медичної допомоги, відстеження ефективності заходів з управління якістю, а також здійснення в разі необхідності відповідного корегування.

Шляхом досягнення цієї мети є визначення функцій та організації взаємодії МОЗ, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», НДІ — Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, ДП «Державний експертний центр МОЗ України», закладів охорони здоров’я для отримання вчасної достовірної інформації про індикатори якості медичної допомоги, оцінки ефективності проведених заходів, виявлення відхилень та, при необхідності, планування та вживання корегуючих заходів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

2. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

3. Указ Президента від 13.04.2011 № 467/2011 «Про Положення про Міністерство охорони здоров’я України».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1542 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України».

4. Указ Президента України від 27 квітня 2011 року № 504/2011 «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»».

Реалізація зазначеного проекту наказу не передбачає внесення змін до чинних актів або визнання актів такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація цього проекту наказу не потребує додаткових асигнувань з державного бюджету та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу МОЗ України потребує погодження Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва; Міністерства юстиції України, Федерації профспілок України, Федерації роботодавців України, Всеукраїнської асоціації роботодавців, Спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України, Спілки орендарів і підприємців України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень

8. Громадське обговорення

Проект регуляторного акта розміщено 10.07.2011 року на офіційному сайті МОЗ України (розділ «Громадянам», підрозділ «Громадське обговорення»). Станом на …… пропозиції та зауваження громадськості не надійшло.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, проте лист до уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців направлено

10. Прогноз результатів

Прийняття регуляторного акта надасть можливість належного виконання Указу Президента України від 27 квітня 2011 року № 504/2011 «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»», «Основ законодавства України про охорону здоров’я» та Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

Це призведе до захисту інтересів споживача (пацієнта) на основі стабільного забезпечення відповідного рівня якості медичної допомоги та сприятиме розвитку добросовісної конкуренції на ринку медичних послуг.

Критеріями оцінки ефективності будуть динамічні зміни визначених індикаторів для моніторингу, їх наближення до рівнів, визначених планом заходів з реформування системи охорони здоров’я.

Заступник Міністра О.К. Толстанов

Аналіз регуляторного
впливу до проекту наказу МОЗ України

«Про заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги»

1. Підстава для розроблення.

Підставою для розроблення є реалізація п. 6.5 Положення про Міністерство охорони здоров’я, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467/2011 та з метою забезпечення підвищення рівня контролю за якістю медичної допомоги

Визначення проблеми яку передбачено розв’язати шляхом державного регулювання.

Опис проблеми:

Стан системи охорони здоров’я в Україні визнано таким, що потребує суттєвої перебудови з метою приведення у відповідність до вимог часу, споживачів та професіоналів. Однією з найактуальніших проблем є поліпшення якості медичної допомоги, впровадження нових форм організації медичної допомоги та раціональне використання матеріально-технічних та фінансових ресурсів з метою забезпечення обґрунтованих потреб пацієнтів, а також належної безпеки як пацієнтів, так і медичних працівників.

На теперішній час чинним законодавством не визначено порядок контролю якості, функції та перелік установ, які залучаються до здійснення порядку.

2. Цілі державного регулювання.

Реформування медичної допомоги, внесення змін до законодавства, а також завдання щодо подальшого удосконалення системи охорони здоров’я передбачають відповідні зміни надання медичної допомоги, запровадження медико-технологічних документів, розроблених на засадах доказової медицини, з введенням науково обґрунтованих критеріїв якості у стандарти медичної допомоги. Також передбачається створення та впровадження нової системи оцінки.

Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

 • Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Відсутність регулювання цього питання за допомогою чинного законодавства.

 • Внесення змін до існуючих регуляторних актів

Внесення відповідних змін до чинного законодавства призведе до значного збільшення часових та трудових витрат з боку державних органів.

3. Прийняття цього регуляторного акта

Обґрунтування необхідності державного регулювання

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. У ньому чітко встановлено:

 • Перелік та функції установ, які залучаються до контролю якості медичної допомоги;
 • Види та напрямки контролю якості медичної допомоги;
 • Порядок контролю якості медичної допомоги.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, починаючи с дня його прийняття

Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

 • Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження функції та перелік установ, які залучаються до контролю якості медичної допомоги.

Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта

Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта, відсутні.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами

Впровадження та виконання вимог акта не передбачає фінансування з Державного бюджету України та інших бюджетів і має позитивний соціально-економічний ефект.

Характеристика механізму можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта

Затвердження проекту наказу МОЗ «Про заходи, спрямовані на підвищення рівня контролю якості медичної допомоги» не передбачає нанесення шкоди, а спрямовані на позитивне розв’язання проблеми, яке дає можливість створення єдиної системи управління якістю медичної допомоги.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Запланований акт матиме соціально-економічний ефект.

Сфери впливу Вигоди Витрати
Інтереси Держави – підвищення якості медичної допомоги; — отримання механізмів контролю якості медичної допомоги та обґрунтованого прийняття управлінських рішень в сфері охорони здоров’я; відсутні
Інтереси суб’єктів господарювання – отримання достовірної інформації про відповідність витрат матеріальних та фінансових ресурсів на надання медичної допомоги та спів ставність їх з результатами; відсутні
Інтереси громадян – передбачить захист інтересів споживача (пацієнта) на основі стабільного забезпечення відповідного рівня якості медичної допомоги; — створить умови для реалізації прав громадян на доступність та якість медичних послуг в закладах охорони здоров’я усіх форм власності відсутні

Показники результативності регуляторного акту

Найменування показника Розмір показника
Кількість суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта Близько 15000 суб’єктів
Розмір часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, на виконання вимог акту  
Доходи до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів пов’язаних з дією цього акту Відсутні
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта Високий проект розміщено на офіційному сайті МОЗ України, після прийняття наказ буде розміщений на офіційному сайті МОЗ України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, у нормативно-правовій базі «Ліга», на інформаційних стендах в МОЗ України; буде доведено до керівників територіальних органів охорони здоров’я.

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта

Щорічно Ліцензійна комісія МОЗ України готує звіт про виконання річних планів (квартальних планів) перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики суб’єктами господарювання за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет.

Відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження показників результативності буде здійснюватися за індикаторами моніторингу МОЗ України.

Види та строки відстеження результативності акта:

Вид відстеження Строк Вид даних
Базове до набрання чинності статистичні данні
Повторне через 6 місяців після набрання чинності показники результативності
Періодичне кожні 6 місяців починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. показники результативності
Заступник Міністра О.К. Толстанов

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті