Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

02 Листопада 2011 5:02 Поділитися

Додатково див. Роз’яснення

Державної служби контролю за наркотиками України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Законопроект підготовлений Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками на виконання рішення наради в Кабінеті Міністрів України з питань застосування наркотичних засобів у ветеринарній медицині, яка відбулася 17 лютого 2011 р. згідно з листом Секретаріату Кабінету Міністрів України № 6826/2/1-11 від 16.02.2011 за участі МОЗ, Мінагрополітики, МВС, СБУ, Дежкомнаркоконтролю, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби та відповідно до доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 22.02.2011 № 9303/1/1-11.

Учасники наради рекомендували підготувати відповіді зміни до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори». Прем’єр-міністр України доручив відповідним органам державної влади (головний виконавець — Держкомнаркоконтроль) розробити і подати до Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

2.Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою вирішення питання щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби і психотропні речовини, необхідні для проведення лікування.

Зазначену мету пропонується реалізувати шляхом надання фізичним особам, які мають ліцензії на медичну і ветеринарну практику, права отримання ліцензій на здійснення господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Закон 1) з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Закон 2). Так, Закон 1 передбачає можливість отримання ліцензій на види діяльності як юридичними, так і фізичними особами. Закон 2, враховуючи особливості діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює, що її здійснення дозволяється тільки юридичним особам.

На виконання відповідних міжнародних зобов’язань України в установленому порядку та за наявності відповідних погоджень органів державної влади до переліку наркотичних засобів і психотропних речовин віднесено ряд хімічних сполук, що входять до складу лікарських та ветеринарних препаратів, які використовують фізичні особи в медичній і ветеринарній практиці. Ці особи, в силу специфіки своєї діяльності, практикують діяльність без створення юридичних осіб, що не дозволяє наразі отримати ліцензії на використання лікарських і ветеринарних препаратів, які містять наркотичні засоби і психотропні речовини.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Єдина Конвенція Організації Об’єднаних Націй про наркотичні засоби 1961 року;

Конвенція про психотропні речовини від 21 лютого 1971 року;

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року;

Кримінальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

Закон України «Про приєднання України до Протоколу про поправки до Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961 року».

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття внесення змін до інших законів України не потребує.

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено без зауважень Міністерством охорони здоров’я України, Службою безпеки України, Міністерством фінансів України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством внутрішніх справ, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України та Держкомпідприємництвом.

Міністерство економіки (у т.ч. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) та Міністерство внутрішніх справ України надали пропозиції, що враховані.

Міністерством юстиції України законопроект погоджено із зауваженням щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки, яке враховано (висновок від 18 березня 2011 року).

6. Регіональний аспект

Законопроект не обмежує повноважень органів місцевого самоврядування і територіальних громад.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект розміщено на офіційному веб-сайті

Держкомнаркоконтролю. Станом на 28 квітня 2011 р. пропозицій до проекту не надходило.

9.Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить розширити коло суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволить здійснювати зазначену діяльність фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику.

Голова Держкомнаркоконтролю Володимир Тимошенко

Текст, підготовлений до ІІ читання

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Проект

ЗАКОН   УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”

Верховна Рада України   постановляє:

1. Внести до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” такі зміни:

1) в абзаці сімнадцятому статті 5, частині шостій статті 8, частинах першій, третій і четвертій статті 11, абзаці першому статті 32, частині першій статті 33 слова “юридична особа” в усіх відмінках і числах замінити словами “суб’єкт господарювання” у відповідному відмінку і числі;

2) у статті 7:

у частині третій слова “юридичними особами всіх форм власності” замінити словами “суб’єктами господарювання”;

частину п’яту виключити;

3) абзац другий частини четвертої статті 8 виключити;

4) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:

“Крім підстав, передбачених Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:

відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі — підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, визнаних непридатними до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або визнання в тому самому порядку непридатною до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики”;

5) частину третю статті 21 доповнити реченням такого змісту: «Фізичні особи – підприємці, які мають ліцензію на провадження медичної практики, здійснюють діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;

6) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту:

«Фізичні особи – підприємці, які мають ліцензію на провадження ветеринарної практики, здійснюють діяльність із застосування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зазначених у частині першій цієї статті, а також пов’язані з цим придбання, перевезення, зберігання, відпуск, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;

7) у частині першій статті 25 слова “юридичними особами всіх форм власності” замінити словами “суб’єктами господарювання”;

8) частину третю статті 31 викласти в такій редакції:

“Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність суб’єктів господарювання щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”;

9) перше речення статті 34 доповнити словами «а фізичних осіб – підприємців, які мають ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, – безпосередньо такою особою».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Текс, підготовлений до І читання

ПРОЕКТ

Закон УкраЇни
Про внесення змін до
Закону України «Про наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89) такі зміни:

1) статтю 1 після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«суб’єкти господарювання — зареєстровані в установленому законодавством порядку юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, а також фізичні особи — підприємці, які отримали ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;».

У зв’язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять третім;

2) в абзаці сімнадцятому статті 5, частині шостій статті 8, частинах першій, третій і четвертій статті 11, абзаці першому статті 32, частині першій статті 33 слова «юридична особа» в усіх відмінках і формах числа замінити словами «суб’єкт господарювання» у відповідному відмінку і числі;

3) у статті 7:

у частині третій слова «юридичними особами всіх форм власності» замінити словами «суб’єктами господарювання»;

у частині п’ятій:

перше речення після слів «видається ліцензія» доповнити словами «, або фізичній особі — підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики»;

друге речення після слів «юридичної особи» доповнити словами «або фізична особа — підприємець, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики»;

4) абзац другий частини четвертої статті 8 після слів «професійну придатність» доповнити словами «фізичної особи-підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, чи»;

5) частину другу статті 9 викласти у такій редакції:

«Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:

відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі — підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, визнаних непридатними до здійснення окремих видів діяльності (виконання робіт, професій, проходження служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або визнання у тому ж порядку непридатною до здійснення окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;

наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики.»;

6) статтю 17 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Діяльність із зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, провадиться фізичними особами — підприємцями, які мають ліцензії на здійснення медичної або ветеринарної практики, за наявності в них ліцензії на провадження відповідних видів діяльності.».

У зв’язку з цим частини другу — четверту вважати відповідно частинами третьою — п’ятою;

7) у частині першій статті 25 слова «юридичними особами всіх форм власності» замінити словами «суб’єктами господарювання»;

8) частину третю статті 31 викласти у такій редакції:

«Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність підприємств, установ і організацій незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, а також фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.»;

9) у першому реченні статті 34 слова «юридичних осіб особами, на яких відповідним наказом керівника юридичної особи» замінити словами «суб’єктів господарювання особами, на яких».

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Зміст норми чинного Закону України Зміст відповідного положення проекту Закону України
Стаття 1. Визначення термінів
Абзаци двадцять перший та двадцять другий
спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я — спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через територію України — переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вироблених, виготовлених за межами України будь-якими законними способами, з території однієї держави на територію іншої держави під митним контролем територією України без використання цих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.
Стаття 1. Визначення термінів
Абзаци двадцять перший, двадцять другий та двадцять третій
спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я — спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;суб’єкти господарювання — зареєстровані в установленому законодавством порядку юридичні особи незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які проводять господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізичні особи-підприємці, які мають ліцензії на здійснення медичної або ветеринарної практики;транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через територію України — переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вироблених, виготовлених за межами України будь-якими законними способами, з території однієї держави на територію іншої держави під митним контролем територією України без використання цих наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.
Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я
Абзац сімнадцятий
здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень, що знаходяться у користуванні юридичної особи та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я
Абзац сімнадцятий
здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, обстеження складських, торговельних та інших приміщень, що знаходяться у користуванні суб’єкта господарювання та які використовуються у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина третя
Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.Частина п’ята
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається юридичній особі, до складу керівників якої включений спеціаліст, який має професійну підготовку, що відповідає виду діяльності, на який видається ліцензія. Відповідальність за неналежне виконання положень, передбачених цим Законом та відповідною ліцензією, несе керівник зазначеної юридичної особи.
Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частина третя
Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.Частина п’ята
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається юридичній особі, до складу керівників якої включений спеціаліст, який має професійну підготовку, що відповідає виду діяльності, на який видається ліцензія або фізичній особі-підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики. Відповідальність за неналежне виконання положень, передбачених цим Законом та відповідною ліцензією, несе керівник зазначеної юридичної особи або фізична особа-підприємець, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики.
Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов
Абзац другий частини четвертої
свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;
Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов
Абзац другий частини четвертої
свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність фізичної особи-підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, чи керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;
Частина 6У ліцензіях на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються перелік наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, цілі та вид господарської діяльності, який може здійснювати юридична особа, залежно від наявності і відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників. Частина 6У ліцензіях на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються перелік наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, цілі та вид господарської діяльності, який може здійснювати суб’єкт господарювання, залежно від наявності і відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників.
Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензії
Частина другаКрім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:відсутність у юридичної особи умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування; наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку, медичним закладом встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензії
Частина друга
Крім підстав, передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», підставами для відмови у видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів також є:відсутність у суб’єкта господарювання умов для забезпечення безпечності діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обліку і схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених органом ліцензування; наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку, медичним закладом встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі — підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або визнання у тому ж порядку непридатною до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики;наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, які мають доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у яких не зняті чи не погашені в установленому порядку судимості за вчинення злочинів середньої тяжкості, тяжких чи особливо тяжких злочинів або за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або наявність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення таких злочинів у фізичної особи — підприємця, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики».
Стаття 11. Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частини перша, третя та четверта
Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається юридичній особі Міністерством внутрішніх справ України.Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, приймається Міністерством внутрішніх справ України у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання юридичною особою документів за переліком, встановленим Міністерством внутрішніх справ України.Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення юридичній особі видається дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови.
Стаття 11. Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Частини перша, третя та четверта
Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається суб’єкту господарювання Міністерством внутрішніх справ України.Рішення про видачу дозволу чи відмову у видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, приймається Міністерством внутрішніх справ України у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання документів за переліком, встановленим Міністерством внутрішніх справ України.Протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення суб’єкту господарювання видається дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або направляється письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причин відмови.
Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку
Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.
Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку
Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється юридичними особами за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.Діяльність зі зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється фізичними особами-підприємцями, які мають ліцензії на здійснення медичної або ветеринарної практики, за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.
Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.
Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється суб’єктами господарювання за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності.

Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону
Частина третяОргани виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність підприємств, установ і організацій щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону
Частина третя
Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність підприємств, установ і організацій незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензії на здійснення медичної або ветеринарної практики, щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Стаття 32. Звіти про діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Абзац перший частини першої
Юридичні особи
, які здійснюють відповідну діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов’язані подавати до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я такі відомості:
Стаття 32. Звіти про діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Абзац перший частини першої
Суб’єкти господарювання, які здійснюють відповідну діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов’язані подавати до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я такі відомості:
Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси
Частина перша
Юридичні особи,
які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов’язані за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в їх розпорядженні, та складати відповідний баланс товарно-матеріальних цінностей.
Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси
Частина перша
Суб’єкти господарювання,
які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов’язані за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в їх розпорядженні, та складати відповідний баланс товарно-матеріальних цінностей.
Стаття 34. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах юридичних осіб особами, на яких відповідним наказом керівника юридичної особи покладено цей обов’язок. Форма зазначених журналів, порядок їх ведення і зберігання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 34. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах суб’єктів господарювання особами, на яких покладено цей обов’язок. Форма зазначених журналів, порядок їх ведення і зберігання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Заступник директора Юридичного департаменту —
начальник відділу нормативно-правової роботи та експертизи Державного комітету України з питань контролю за наркотикам
Володимир Ніколаєць

ВИСНОВОК
Головного науково-експертного управління від 08.08.2011 р.
на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

Поданим законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (далі — Закон), відповідно до яких фізичним особам — підприємцям, які уже мають ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, надається право на отримання ліцензії на зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення наркотичних засобів та психотропних речовин, включених до таблиць ІІ та ІІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (далі — Перелік).

За результатами розгляду законопроекту Головне науково-експертне управління вважає за необхідне висловити до його положень такі зауваження та пропозиції:

1. Перш за все, вважаємо не зовсім виправданою пропозицію законопроекту щодо надання усім без виключення фізичним особам — підприємцям, які мають ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, права на отримання ліцензії на відповідну діяльність щодо наркотичних засобів та психотропних речовин, включених до таблиць ІІ та ІІІ Переліку (у тому числі, кокаїну, метадону, амфетаміну та ін.). У даний час справді виникла проблема з використанням у приватній ветеринарній практиці (без створення юридичної особи) такого препарату, як кетамін, який з 1 жовтня 2011 року буде відноситися до категорії наркотичних засобів, обіг яких в Україні обмежено (див. зміни до Переліку, внесені постановами Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 року № 4 та від 2 березня 2011 року № 327).

Втім, у Пояснювальній записці до законопроекту не наведено жодного конструктивного аргументу на користь того, що усі інші приватні лікарі — підприємці для провадження медичної практики потребують використання зазначених вище наркотичних засобів чи психотропних речовин.

При цьому у законопроекті не враховано, що ветеринарна практика та медична практика суттєво відрізняються одна від одної, а тому ставити між ними «знак рівності» у контексті надання фізичним особам — підприємцям, що нею займаються, таких широких прав у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, як передбачається проектом, навряд чи доцільно.

По-перше, якщо діяльність у сфері ветеринарної медицини в основному сконцентрована у приватному секторі економіки і переважно провадиться фізичними особами — підприємцями, то у системі охорони здоров’я України, основними суб’єктами, які здійснюють медичну діяльність, залишаються державні медичні заклади. Особливо це стосується хірургії, серйозних діагностичних методів, високотехнологічної допомоги, тобто саме тих напрямків медичної допомоги, які й потребують використання окремих наркотичних лікарських засобів.

По-друге, на відміну від ветеринарних лікарів більшість фізичних осіб –підприємців, що займаються медичною практикою, не проводять високоспеціалізованих медичних процедур високої складності, (складних хірургічних операцій, реанімаційних дій тощо). Їх діяльність фактично зводиться до надання первинної вузькопрофільної медичної допомоги (гінеколог, стоматолог та ін.). Тому наявність у цих осіб потреби у використанні наркотичних засобів та психотропних речовин виглядає дещо сумнівною.

Поза увагою у законопроекті залишилось й те, що Верховною Радою України 7 липня 2011 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», який набирає чинності 1 січня 2012 року (за виключенням окремих положень). Відповідно до положень вказаного Закону, усі види медичної допомоги поділяються на: первинну, вторинну та третинну. У свою чергу лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці, зможуть надавати лише вторинну медичну допомогу, а саме: надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Що ж стосується високоспеціалізованої медичної допомоги (із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності), то вона буде провадитися тільки високоспеціалізованими багатопрофільними або однопрофільними закладами охорони здоров’я (пункт 14 розділу І). Тобто, для надання вищевказаної третинної допомоги (яка, як правило, і потребуватиме використання наркотичних засобів та психотропних речовин) у будь-якому випадку існуватиме необхідність у створенні юридичної особи.

У зв’язку з цим вважаємо, що положення законопроекту мають бути узгоджені з нормами вказаного Закону.

2. Із запропонованих проектом змін випливає, що фізичні особи — підприємці, які провадять медичну та ветеринарну практику, будуть мати право виписувати рецепти на цілу низку наркотичних лікарських засобів. Так, наразі, згідно з підпунктом 1.13. пункту 1 Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках, які додатково підписуються керівником закладу охорони здоров’я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності — завідувачем відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів) і завіряється печаткою суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, пов’язану з медичною практикою.

Якщо ж положення даного законопроекту наберуть чинності, на практиці складеться ситуація, за якої фізична особа — підприємець, яка отримала ліцензію на зайняття медичною чи ветеринарною практикою, одноосібно буде вирішувати, кому із пацієнтів потрібні ліки, які містять наркотичні засоби чи психотропні речовини. На наш погляд, це створить реальні передумови для зловживань у сфері обігу таких засобів та речовин. Отже, у даному випадку має бути чітко закріплена на законодавчому рівні процедура виписування рецептів і при цьому мають бути встановлені необхідні обмеження.

3. Законопроект містить низку внутрішніх змістовних неточностей та суперечностей. Йдеться, зокрема, про таке:

1) пропонованим у законопроекті визначенням суб’єктів господарювання (абзац двадцять другий статті 1 Закону у редакції проекту) не охоплюються юридичні особи публічного права. Такими особами в силу вимог абзацу третього частини другої статті 81 Цивільного кодексу України є юридичні особи, які створюються розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Враховуючи зазначені законодавчі приписи до таких осіб у галузі охорони здоров’я можна віднести спеціально уповноважений центральний орган державної виконавчої влади — Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ України), компетенція якого визначається положенням, що затверджується Президентом України. У свою чергу, в адміністративно-територіальних одиницях функції спеціально уповноважених органів виконують місцеві державні адміністрації та відповідні галузеві управління і відділи.

Крім того, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування можуть створюватися юридичні особи публічного права у вигляді негосподарюючих суб’єктів, що повністю або частково фінансуються з бюджету. Так, наприклад, відповідно до підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467/2011, МОЗ України має право утворювати, ліквідувати, реорганізовувати підприємства, установи та організації, у тому числі медичні заклади. Діяльність вказаних медичних закладів, має ознаки господарської, але фактично є нічим іншим, як господарчим забезпеченням їх основної діяльності — надання медичної допомоги (закупівля необхідного медичного обладнання, лікарських засобів тощо). Зі змісту частини третьої статті 3 Господарського кодексу України випливає, що таке забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів не є господарською діяльністю. До юридичних осіб публічного права у цій сфері також можна віднести державні та комунальні заклади охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету, основним завданням яких є надання безоплатної медичної допомоги.

Оскільки вищезазначені юридичні особи публічного права не є суб’єктами господарювання, то після прийняття запропонованих проектом змін на них не буде розповсюджуватися дія Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори». У зв’язку з цим вважаємо, що необхідно або скоригувати пропоноване визначення суб’єктів господарювання, або доповнити проект додатковими положеннями, які б поширювали дію Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» на названі вище категорії юридичних осіб;

2) у законопроекті не проведено чіткого розмежування повноважень у сфері обігу наркотичних засобів, наркотичних засобів та прекурсорів між юридичними особами та фізичними особами — підприємцями, які отримали ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики. У деяких випадках у законопроекті використовується узагальнююче поняття «суб’єкти господарювання», яке включає в себе як юридичних осіб, так і фізичних осіб — підприємців, які отримали ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики (абзац сімнадцятий статті 5, частина шоста статті 8, частини перша, третя, четверта статті 11, абзац перший статті 32, частина перша статті 33 та ін. Закону у редакції законопроекту). Натомість, у деяких інших нормах розглядуваного Закону пропонується вказувати на певний вид суб’єктів господарювання (частина друга статті 8, частина друга статті 17, частина друга статті 15, стаття 30 та ін.).

У зв’язку з цим, виникає суперечлива ситуація, за якої одне й те ж саме повноваження, передбачене Законом, спочатку надається усім суб’єктам господарювання, а потім іншими нормами передбачається лише для окремого їх виду. Так, наприклад, пропонованою частиною третьою статті 7 Закону встановлюється, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб’єктами господарювання (тобто, й фізичними особами — підприємцями) за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом. Але відповідно до частини другої статті 17 Закону (у редакції законопроекту) фізичні особи — підприємці, які мають ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, можуть здійснювати діяльність із зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення лише наркотичних засобів та психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку. Аналогічні повноваження щодо прекурсорів у таких осіб відсутні.

Те ж саме стосується й такого повноваження у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, як культивування рослин, включених до Переліку (частина третя статті 7, частина друга статті 8, частина друга статті 15).

Крім того, в разі надання окремим фізичним особам — підприємцям право на перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідних законодавчих змін потребує й стаття 26 Закону, відповідно до якої таке право наразі мають лише юридичні особи.

4. Загалом, на наш погляд, для вирішення проблем, які на сьогодні склалися у сфері ветеринарної медицини, цілком достатнім було б внесення відповідних змін до статті 23 Закону, до якого пропонуються зміни. Наприклад, можна доповнити цю статтю положенням про те, що у сфері ветеринарної медицини окрім юридичних осіб право на отримання ліцензії на зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення тих наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які є необхідними для надання ветеринарної допомоги, мають також й фізичні особи — підприємці, які уже мають ліцензію на здійснення ветеринарної практики.

При цьому з практичної точки зору надалі більш доцільним було б видавати одну ліцензію, яка б давала право фізичній особі на зайняття ветеринарною практикою із одночасною можливістю використовувати при цьому відповідні наркотичні засоби чи психотропні речовини.

Що ж стосується інших приватних лікарів — підприємців, то питання про надання їм зазначених повноважень, на наш погляд, потребує більш ґрунтовного вивчення. Адже зловживання з відповідними речовинами, вчинювані фізичними особами — підприємцями, підпадають під ознаки адміністративного правопорушення або й взагалі можуть визнаватися злочином (стаття 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 307, 309 Кримінального кодексу України).

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

Заступник керівника Головного управління А.М. Ришелюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті