Проект Закону України «Про Державну службу України з контролю за наркотиками»

03 Листопада 2011 12:46 Поділитися

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

Закон України
Про Державну службу України з контролю за наркотиками

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження Державної служби України з контролю за наркотиками та порядок її діяльності.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Державна служба України з контролю за наркотиками є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

2. Державна служба України з контролю за наркотиками входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. На Державну службу України з контролю за наркотиками покладається здійснення правозастосовних та правоохоронних функцій у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

3. Кабінет Міністрів України, організовує фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державної служби України з контролю за наркотиками діяльності, здійснює контроль за додержанням нею законодавства України.

Стаття 2. Правова основа діяльності Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Правовою основою діяльності Державної служби України з контролю за наркотиками є Конституція України, Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», цей та інші закони України, а також міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, видані на їх виконання акти і доручення Президента України, акти Кабінету Міністрів України.

Стаття 3. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — сукупність заходів, що здійснюються державними органами і спрямовані на реалізацію цілей та виконання завдань, дотримання принципів і норм, визначених законодавством України у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Стаття 4. Основні завдання Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Основними завданнями Державної служби України з контролю за наркотиками є:

 • формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • здійснення державного регулювання та контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та заходів з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • координація діяльності державних органів, що здійснюють протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • попередження, виявлення, припинення, розкриття злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, проведення дізнання і досудового слідства у справах про такі злочини, а також недопущення спрямування коштів вітчизняного та іноземного походження на фінансування діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • проведення відповідно до закону оперативно-розшукових заходів;
 • провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • здійснення профілактичних заходів з метою попередження правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Стаття 5. Основні принципи діяльності Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Основними принципами діяльності Державної служби України з контролю за наркотиками є:

 • законність;
 • повага та додержання прав і свобод людини та громадянина;
 • єдиноначальність та централізація управління;
 • поєднання гласних і негласних форм і методів діяльності;
 • позапартійність;
 • прозорість та гласність у діяльності;
 • відкритість для демократичного цивільного контролю з додержанням вимог законодавства про охорону державної таємниці.

2. Керуючись цими принципами Державна служба України з контролю за наркотиками, її посадові особи діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, поважаючи права і свободи людини та громадянина, що гарантовані Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також Конвенцією про захист прав і основоположних свобод, одноосібно приймаючи рішення та відповідаючи за їх реалізацію, при цьому враховуючи рішення чи рекомендації колегіальних органів і громадських рад, діючи виходячи з норм, що встановлені нормативно-правовими актами, які містять як відкриту (публічну) інформацію, так і інформацію з обмеженим доступом, не виокремлюючи у своєму ставленні певні політичні партії і не надаючи їм привілеї, не допускаючи сприяння політичним партіям у провадженні їх діяльності, не втручаючись у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків.

Розділ II
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНІСТЬ
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Стаття 6. Загальна структура і чисельність Державної служби України з контролю за наркотиками

1. До загальної структури Державної служби України з контролю за наркотиками належать:

 • апарат;
 • територіальні органи;
 • структурні підрозділи апарату територіальних органів Державної служби України з контролю за наркотиками у районах, містах обласного та республіканського в Автономній Республіці Крим значення, районах у містах (далі – підрозділи апарату територіальних органів);
 • органи забезпечення.

2. Загальна чисельність Державної служби України з контролю за наркотиками становить 2203 особи, у тому числі до 2089 осіб начальницького складу.

Гранична чисельність осіб начальницького складу, державних службовців та працівників Державної служби України з контролю за наркотиками затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної служби України з контролю за наркотиками.

3. Державна служба України з контролю за наркотиками, її територіальні органи і органи забезпечення є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в органах центрального органу виконавчої вади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Стаття 7. Керівництво Державною службою України з контролю за наркотиками

1. Керівництво Державною службою України з контролю за наркотиками здійснює Голова Державної служби України з контролю за наркотиками.

2. Голова Державної служби України з контролю за наркотиками призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України.

3. Голова Державної служби України з контролю за наркотиками має першого заступника та заступника, які призначаються на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняються з посади Президентом України.

4. Звільнення з посади Голови Державної служби України з контролю за наркотиками не може бути підставою для звільнення з посад осіб начальницького складу, державних службовців та працівників Державної служби України з контролю за наркотиками.

Стаття 8. Повноваження Голови Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Голова Державної служби України з контролю за наркотиками:

1) очолює Державну службу України з контролю за наркотиками, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Державну службу України з контролю за наркотиками повноважень;

2) інформує Президента України і Кабінет Міністрів України з питань, віднесених до компетенції Державної служби України з контролю за наркотиками;

3) організовує та контролює виконання в апараті Державної служби України з контролю за наркотиками та її територіальних органах Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, актів і доручень Президента України та актів Кабінету Міністрів України;

4) представляє інтереси Державної служби України з контролю за наркотиками у відносинах з іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, а також представляє в установленому порядку інтереси України у міжнародних організаціях у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

5) вносить на розгляд Президенту України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сферах обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, координації діяльності державних органів у зазначених сферах, а також розроблені Державною службою України з контролю за наркотиками проекти нормативно-правових актів і пропозиції з удосконалення законодавства України з питань, віднесених до компетенції Державної служби України з контролю за наркотиками;

6) веде переговори і підписує міжнародні договори в межах наданих йому повноважень;

7) визначає стратегічні напрями роботи Державної служби України з контролю за наркотиками та шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани роботи Державної служби України з контролю за наркотиками, звіти про їх виконання;

8) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників;

9) розподіляє обов’язки між своїми заступниками, визначає повноваження посадових осіб апарату Державної служби України з контролю за наркотиками;

10) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Державної служби України з контролю за наркотиками, її територіальні органи, органи забезпечення, а також статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

11) призначає на посаду і звільняє з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державної служби України з контролю за наркотиками, відповідно до законодавства України укладає, змінює і розриває трудові договори (контракти) з ними;

12) укладає контракти про проходження служби з особами начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками;

13) дає обов’язкові для виконання особовим складом Державної служби України з контролю за наркотиками доручення;

14) забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю Державної служби України з контролю за наркотиками;

15) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

16) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів;

17) скасовує повністю або в окремій частині акти територіальних органів Державної служби України з контролю за наркотиками, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України;

18) організовує роботу колегії Державної служби України з контролю за наркотиками і головує на її засіданнях;

19) розробляє і вносить в установленому порядку Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо зміни граничної чисельності Державної служби України з контролю за наркотиками, її фінансування і матеріально-технічного забезпечення;

20) за погодженням з Міністерством фінансів України затверджує в межах установленої граничної чисельності і фонду оплати праці штатний розпис Державної служби України з контролю за наркотиками, а також кошторис її утримання в межах, визначених державним бюджетом на відповідний рік;

21) вносить на розгляд Президентові України подання на призначення осіб на посади вищого начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками і про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу (вищих спеціальних звань);

22) утворює експертні, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, затверджує положення про них та їх склад;

23) вирішує в установленому порядку питання щодо закріплення державного майна, стосовно якого Державна служба України з контролю за наркотиками виконує функції з управління, за її апаратом, територіальними органами, органами забезпечення, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Державної служби України з контролю за наркотиками, на праві господарського відання або оперативного управління;

24) підписує ліцензії, документи дозвільного характеру, висновки та інші документи, що відповідно до законів надаються Державною службою України з контролю за наркотиками;

25) видає накази, організовує перевірку їх виконання;

26) вносить на розгляд Президентові України пропозиції про перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого начальницького складу і граничних спеціальних звань за цими посадами в Державній службі України з контролю за наркотиками;

27) затверджує відповідно до законодавства України в межах встановленої штатної чисельності перелік посад, що заміщаються особами начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками, і відповідні таким посадам спеціальні звання;

28) затверджує критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги до осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби України з контролю за наркотиками;

29) приймає на службу до Державної служби України з контролю за наркотиками осіб начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняє їх із служби, за винятком осіб вищого начальницького складу;

30) призначає на посади і звільняє з посад осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками, державних службовців, крім осіб, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України, керівників органів забезпечення, територіальних органів, підрозділів апарату територіальних органів та їх заступників, працівників апарату Державної служби України з контролю за наркотиками;

31) визначає перелік (номенклатуру) посад у Державній службі України з контролю за наркотиками, призначення на які і звільнення з яких здійснюють заступники Голови Державної служби України з контролю за наркотиками та керівники територіальних органів Державної служби України з контролю за наркотиками, підрозділів апарату територіальних органів;

32) присвоює особам начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками спеціальні звання до полковника включно;

33) присвоює в порядку, встановленому законодавством України, ранги державним службовцям Державної служби України з контролю за наркотиками;

34) вносить на розгляд Президента України подання про відзначення державними нагородами України осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби України з контролю за наркотиками, а також осіб, що сприяють у виконанні покладених на неї завдань;

35) засновує відомчі нагороди (медалі, нагрудні знаки, почесні грамоти тощо) для нагородження осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби України з контролю за наркотиками, а також осіб, що сприяють у виконанні покладених на неї завдань, затверджує положення про такі нагороди і їх описи;

36) нагороджує іменною вогнепальною і холодною зброєю в порядку, встановленому законодавством України, а також відомчими нагородами, цінними подарунками або грошовими преміями;

37) визначає відповідно до законодавства України порядок встановлення і виплати особам начальницького складу, працівникам Державної служби України з контролю за наркотиками надбавок і винагород у межах коштів, що виділяються з державного бюджету на відповідний рік Державній службі України з контролю за наркотиками;

38) застосовує заходи дисциплінарного стягнення до осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби України з контролю за наркотиками;

39) вирішує в установленому порядку питання, пов’язані з відряджанням осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби України з контролю за наркотиками за кордон;

40) визначає норми і порядок витрачання коштів на проведення оперативно-розшукових заходів, пов’язаних із проведенням Державною службою України з контролю за наркотиками оперативно-розшукової діяльності у межах асигнувань, передбачених на її утримання;

41) приймає рішення про прийом делегацій компетентних органів іноземних держав і направлення делегацій Державної служби України з контролю за наркотиками до іноземних держав у межах коштів, що виділяються з державного бюджету;

42) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Стаття 9. Апарат Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Апарат Державної служби України з контролю за наркотиками —організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність Державної служби України з контролю за наркотиками та виконання покладених на неї завдань.

2. Структуру апарату Державної служби України з контролю за наркотиками затверджує Голова Державної служби України з контролю за наркотиками.

3. До структури апарату Державної служби України з контролю за наркотиками обов’язково входять апарат Голови Державної служби України з контролю за наркотиками та структурні підрозділи з питань забезпечення регуляторної політики, державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, слідчий, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, оперативно-розшуковий, оперативно-технічний, власної безпеки, інформаційно-аналітичний, міжнародного співробітництва, кадрового забезпечення, правового забезпечення, фінансовий, режимно-секретний, контрольно-ревізійний.

4. Гранична чисельність особового складу апарату Державної служби України з контролю за наркотиками затверджується Кабінетом Міністрів України.

5. Штатний розпис і кошторис апарату Державної служби України з контролю за наркотиками, затверджує Голова Державної служби України з контролю за наркотиками за погодженням з Міністерством фінансів України.

Стаття 10. Територіальні органи Державної служби України з контролю за наркотиками та підрозділи апарату територіальних органів

1. З метою виконання покладених на Державну службу України з контролю за наркотиками завдань та відповідно до затвердженої структури Кабінет Міністрів України за поданням Голови Державної служби України з контролю за наркотиками утворює в межах граничної чисельності осіб начальницького складу, державних службовців та працівників Державної служби України з контролю за наркотиками і коштів, передбачених на її утримання, реорганізовує, ліквідує територіальні органи Державної служби України з контролю за наркотиками як юридичні особи.

2. Територіальні органи Державної служби України з контролю за наркотиками можуть утворюватися в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та як міжтериторіальні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць).

Голова Державної служби України з контролю за наркотиками утворює в межах граничної чисельності осіб начальницького складу, державних службовців та працівників Державної служби України з контролю за наркотиками і коштів, передбачених на її утримання, реорганізовує, ліквідовує підрозділи апарату територіальних органів Державної служби України з контролю за наркотиками.

3. Територіальні органи Державної служби України з контролю за наркотиками та підрозділи апарату територіальних органів діють на підставі положень.

Стаття 11. Колегія Державної служби України з контролю за наркотиками

1. У Державній службі України з контролю за наркотиками для колективного обговорення найважливіших напрямів її діяльності та погодженого вирішення питань, що належать до її повноважень, утворюється колегія.

2. До складу колегії входять за посадою Голова Державної служби України з контролю за наркотиками (голова колегії), його заступники за посадою. У разі потреби до складу колегії за рішенням Голови Державної служби України з контролю за наркотиками можуть входити керівники структурних підрозділів апарату Державної служби України з контролю за наркотиками та інші особи.

3. Рішення колегії оформляється протоколом та реалізується шляхом видання відповідного наказу Державної служби України з контролю за наркотиками.

4. Положення про колегію Державної служби України з контролю за наркотиками, її кількісний та персональний склад затверджує Голова Державної служби України з контролю за наркотиками.

Стаття 12. Підрозділи спеціального призначення, слідчі підрозділи та органи забезпечення

1. У Державній службі України з контролю за наркотиками утворюються:

 • підрозділи спеціального призначення — оперативно-розшукові, оперативно-технічні, власної безпеки; боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у складі апарату і територіальних органів;
 • слідчі підрозділи, посади слідчих у складі апарату, територіальних органів, підрозділів апарату територіальних органів;
 • органи забезпечення — науково-дослідні, науково-виробничі, експертні установи, органи матеріально-технічного забезпечення та інші заклади і установи.

2. Діяльність підрозділів спеціального призначення Державної служби України з контролю за наркотиками регулюється цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

3. Повноваження слідчих та начальників слідчих підрозділів Державної служби України з контролю за наркотиками визначаються кримінально-процесуальним законодавством.

Розділ IІІ
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Стаття 13. Повноваження Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Державна служба України з контролю за наркотиками відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та вносить їх в установленому порядку на розгляд Президентові України та Кабінетові Міністрів України;

2) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

3) розробляє пропозиції щодо приведення законодавства України з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у відповідність із законодавством ЄС, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

4) визначає пріоритетні напрями розвитку науки і техніки у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

5) розробляє проекти державних цільових програм з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує та координує виконання таких програм;

6) подає щороку Президентові України і Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

7) готує та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення:

а) переліку:

 • наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо провадження окремих видів діяльності, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва і виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю;

б) порядку:

 • провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом;
 • віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів або психотропних речовин;
 • перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів територією України та оформлення необхідних документів;
 • придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних засобів, для промислових цілей;
 • передачі добровільно зданих або вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів для використання у навчальній, науково-дослідній або експертній діяльності чи їх знищення;

в) розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу;

г) обсягу квот, у межах яких здійснюється:

 • виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, і психотропних речовин і прекурсорів, та наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що входять до складу лікарських засобів;
 • культивування рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини;

8) затверджує ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, інші нормативні акти з питань ліцензування такої діяльності;

9) видає суб’єктам господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;

10) визначає порядок та здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;

11) здійснює обстеження складських, торгівельних та інших приміщень, що перебувають у користуванні суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і використовуються для провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, проводить виїзні та безвиїзні перевірки діяльності таких суб’єктів, надає за їх результатами обов’язкові для виконання розпорядження і приписи;

12) приймає в установленому порядку рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;

13) у рамках міжнародного співробітництва:

 • представляє у межах повноважень Державної служби України з контролю за наркотиками інтереси України у Міжнародному комітеті з питань контролю за наркотиками Організації Об’єднаних Націй, Управлінні Організації Об’єднаних Націй з наркотиків та злочинності, Комісії з наркотичних засобів Економічної та соціальної ради Організації Об’єднаних Націй та в інших міжнародних організаціях;
 • здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, координує виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • взаємодіє з правоохоронними органами іноземних держав, іноземними громадянами та особами без громадянства, громадськими та міжнародними організаціями у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • направляє в установленому порядку своїх представників для роботи у складі дипломатичних місій України за кордоном;
 • укладає в установленому порядку міжнародні договори міжвідомчого характеру з компетентними органами іноземних держав з питань співробітництва у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, готує пропозиції щодо денонсації таких договорів;
 • здійснює обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
 • організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для Державної служби з контролю за наркотиками в іноземних державах та фахівців у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів іноземних держав в Україні, у тому числі із залученням коштів міжнародної технічної допомоги;
 • організовує та бере участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах;

14) визначає уповноважену установу для підготовки експертних висновків, які є підставою для видачі суб’єктам господарювання дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

15) видає за погодженням із Службою безпеки України суб’єктам господарювання дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

16) отримує та проводить аналіз інформації про стан справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, джерела і шляхи надходження в незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує та проводить постійний моніторинг і прогнозування ситуації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

17) виявляє умови та причини, що призводять до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує в межах повноважень здійснення заходів щодо їх усунення;

18) здійснює контроль за дотриманням порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також інструментів та обладнання, що використовуються для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів;

19) створює та забезпечує ведення відомчого банку даних щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, а також протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує та впроваджує умови збереження і використання інформації, обміну даними з іншими правоохоронними органами;

20) виявляє, припиняє та здійснює розкриття злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, або із спрямування коштів вітчизняного та іноземного походження на фінансування діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, у тому числі за зверненнями правоохоронних органів іноземних держав у межах здійснення співробітництва з іноземними державами, здійснює інші заходи з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

21) проводить дізнання та досудове слідство за кримінальними справами, що віднесені законодавством до підслідності Державної служби України з контролю за наркотиками;

22) подає обов’язкові для розгляду державним органам, органам місцевого самоврядування пропозиції, а підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності розпорядження і приписи з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

23) вживає у межах повноважень заходи до усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, перевіряє стан реагування на пропозиції, розпорядження і приписи;

24) організовує та проводить експертизи, експертні дослідження, пов’язані з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами;

25) відносить у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку засоби і речовини до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин;

26) погоджує методики, що застосовуються установами судових експертиз при дослідженні лікарських засобів, рослин, товарів, речовин та визначенні вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

27) проводить відбір зразків лікарських засобів, рослин, товарів, речовин для проведення експертизи з метою визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

28) здійснює заходи із профілактики незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вживання наркотичних засобів та психотропних речовин не за медичним призначенням;

29) здійснює заходи, спрямовані на перекриття джерел та каналів незаконного виготовлення і розповсюдження наркотичних засобів, і психотропних речовин, їх аналогів; припинення нелегального ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через її територію наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, спрямування коштів вітчизняного та іноземного походження на фінансування діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

30) подає до суду заяву про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації і припинення діяльності суб’єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

31) організовує та здійснює розшук осіб, яких звинувачують у скоєнні злочинів, що віднесені законодавством до підслідності Державної служби України з контролю за наркотиками, які переховуються від органів досудового слідства чи суду або місцезнаходження яких невідомо;

32) здійснює затримання і тримання:

 • у слідчих ізоляторах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, та, в окремих випадках, що визначаються потребою в проведенні слідчих дій, в ізоляторах тимчасового тримання або місцях тримання затриманих:
 • осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, — на строки і в порядку, що передбачені законом;
 • осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, — на строк, встановлений судом;
 • у місцях тримання затриманих – осіб, які вчинили адміністративні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, за що передбачена адміністративна відповідальність, на строк до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження – до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання;

33) здійснює в установленому порядку огляд транспортних засобів та вантажів, особистих речей водіїв і пасажирів на підставі заяв, повідомлень про правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, або за наявності відповідної інформації;

34) складає протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Державної служби України з контролю за наркотиками, вилучає речі і документи, застосовує інші передбачені законом заходи із провадження у справах про адміністративні правопорушення, визначає посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, у передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення випадках розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає адміністративні стягнення або передає матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд судів (суддів);

35) вилучає в установленому порядку наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, що перебувають у незаконному обігу, обладнання, яке використовується для їх незаконного виготовлення та виробництва, а також у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України знищує наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, обладнання, що використовується для їх виготовлення та виробництва, використання яких в законному обігу визнано недоцільним;

36) здійснює у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України зберігання, перевезення, передачу уповноваженим суб’єктам добровільно зданих або вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, обладнання, яке використовується для їх незаконного виготовлення та виробництва, для використання в навчальній, науково-дослідній або експертній діяльності та контроль за використанням чи знищенням таких наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та обладнання;

37) організовує взаємодію у межах компетенції з правоохоронними органами іноземних держав з питань розкриття злочинів, розшуку і затримання осіб, які вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

38) здійснює координацію діяльності державних органів щодо організації протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

39) забезпечує відповідно до законодавства захист особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками, а також осіб, які сприяють її діяльності, власну безпеку органів Державної служби України з контролю за наркотиками;

40) інформує відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, компетентні органи іноземних держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також повідомляє про проведення таких операцій Міжнародному комітетові з питань контролю за наркотиками ООН;

41) інформує заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи про заяви урядів іноземних держав, які відповідно до конвенцій ООН забороняють ввезення на свою територію наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

42) готує та подає в установленому порядку до Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН статистичні звіти про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

43) взаємодіє із засобами масової інформації та громадськістю з метою дотримання принципів відкритості, прозорості та гласності під час провадження своєї діяльності, якщо інше не передбачено законодавством;

44) бере участь у розробленні навчальних програм, методичних рекомендацій і посібників з питань обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує проведення навчання для осіб, що провадять діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

45) встановлює відповідно до існуючих стандартів єдині вимоги до організації діловодства у системі Державної служби України з контролю за наркотиками, зберігання та використання оперативних, слідчих, архівних та інших матеріалів, а також визначає перелік оперативних справ, порядок їх ведення та обліку;

46) здійснює заходи із забезпечення в Державній службі України з контролю за наркотиками захисту відомостей, які становлять державну та іншу таємницю, що охороняється законом, у тому числі заходів, пов’язаних з допуском особового складу до зазначених відомостей;

47) утворює з віднесенням їх до сфери управління Державної служби України з контролю за наркотиками, реорганізовує, ліквідує підприємства, установи та організації, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державної служби України з контролю за наркотиками;

48) виконує в межах повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Державної служби України з контролю за наркотиками;

49) здійснює інші повноваження, визначені законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та покладені на неї Президентом України.

Стаття 14. Реалізація повноважень Державної служби України з контролю за наркотиками

Державна служба України з контролю за наркотиками з метою виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в разі потреби для розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції Державної служби України з контролю за наркотиками, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), вітчизняних та іноземних учених, фахівців і експертів (за їх згодою);

2) скликати наради, проводити конференції та семінари з питань, що належать до компетенції Державної служби України з контролю за наркотиками;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4) вимагати від фізичних і юридичних осіб припинення правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Державної служби України з контролю за наркотиками, перевіряти у зв’язку з цим документи, які посвідчують особу;

5) перебувати у порядку, погодженому з керівниками органів охорони державного кордону, у межах прикордонної смуги, контрольованого району, у пунктах пропуску через державний кордон і територіальному морі України;

6) використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, які належать підприємствам, установам та організаціям, фізичним особам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних закладів осіб, що потребують термінової медичної допомоги;

7) виключно під час припинення злочинів, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Державної служби України з контролю за наркотиками, переслідування осіб, які підозрюються у їх вчиненні, заходити на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян, на території і в приміщення підприємств, установ та організацій;

8) одержувати та вивчати інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди суб’єктів господарювання та фізичних осіб, стосовно яких наявні оперативні та інші матеріали, що свідчать про їх причетність до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, чи можливого спрямування коштів вітчизняного та іноземного походження на фінансування діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

9) здійснювати за наявності встановлених законом підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заходи з негласного виявлення та фіксування слідів злочинів;

10) проводити науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, впроваджувати їх результати у практичну діяльність Державної служби України з контролю за наркотиками;

11) проводити відповідно до законодавства експертну діяльність, криміналістичні та інші види експертиз, дослідження, вести криміналістичні обліки;

12) використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори для проведення експертної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до законодавства;

13) розміщувати замовлення на розробку, виготовлення та придбання спеціальних технічних засобів та використовувати їх, у тому числі вилучені/конфісковані в установленому порядку, відповідно до законодавства;

14) приймати громадян України на службу до Державної служби України з контролю за наркотиками на державну службу, на посади осіб начальницького складута роботу на умовах трудового договору;

15) користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ та організацій, військових частин, правоохоронних органів, а також житловими та іншими приміщеннями громадян;

16) здійснювати матеріальне і моральне заохочення осіб, які надають Державній службі України з контролю за наркотиками допомогу у виконанні покладених на неї завдань;

17) створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі, що визначається завданнями, покладеними на Державну службу України з контролю за наркотиками;

18) провадити видавничу діяльність для висвітлення питань, що належать до компетенції Державної служби України з контролю за наркотиками;

19) брати участь у формуванні державного замовлення на підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для Державної служби України з контролю за наркотиками;

20) одержувати безоплатно в установленому порядку за письмовими запитами керівництва Державної служби України з контролю за наркотиками, територіального органу Державної служби України з контролю за наркотиками від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів прокуратури України, інших правоохоронних органів та військових формувань, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та баз даних, документи, матеріали та інші відомості про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які перебувають в обігу (в тому числі незаконному) на території України, а також ті, що вилучені з незаконного обігу; про державну реєстрацію, перереєстрацію в Україні наркотичних засобів і психотропних речовин, лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

21) звертатися до суду у разі порушення прав Державної служби України з контролю за наркотиками, чи у разі виникнення інших спорів.

Стаття 15. Акти Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Державна служба України з контролю за наркотиками в межах повноважень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

2. Нормативно-правові акти Державної служби України з контролю за наркотиками підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Стаття 16. Відносини Державної служби України з контролю за наркотиками з Кабінетом Міністрів України

1. Кабінет Міністрів України:

 • затверджує державні цільові програми щодо Державної служби України з контролю за наркотиками, у межах своєї компетенції здійснює контроль за виконанням таких програм;
 • здійснює заходи із забезпечення Державної служби України з контролю за наркотиками нерухомим майном та фінансування в обсягах, необхідних для виконання покладених на неї завдань;
 • передає в управління Державної служби України з контролю за наркотиками об’єкти державної власності, засоби зв’язку і радіочастотні ресурси, комунікації, об’єкти інфраструктури, необхідні для виконання покладених на Державну службу України з контролю за наркотиками завдань відповідно до законодавства;
 • забезпечує реалізацію права на соціальний і правовий захист особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками, членів їх сімей, а також сімей особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками, які загинули чи отримали поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання службових обов’язків;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Стаття 17. Відносини Державної служби України з контролю за наркотиками з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями

1. Державна служба України з контролю за наркотиками виконує покладені на неї завдання у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

2. Державні органи та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи в межах своїх повноважень сприяють діяльності Державної служби України з контролю за наркотиками у виконанні покладених на неї завдань.

3. За перешкоджання законній діяльності Державної служби України з контролю за наркотиками винні особи несуть відповідальність згідно із законом.

4. Громадяни України, об’єднання громадян сприяють діяльності Державної служби України з контролю за наркотиками на добровільних засадах.

Розділ IV
ОСОБОВИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Стаття 18. Особовий склад Державної служби України з контролю за наркотиками

1. До особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками належать особи начальницького складу, які проходять службу за контрактом, державні службовці та інші працівники, з якими укладається трудовий договір.

2. Особам начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками встановлюються такі спеціальні звання:

 • сержант Державної служби України з контролю за наркотиками;
 • прапорщик Державної служби України з контролю за наркотиками;
 • молодший лейтенант Державної служби України з контролю за наркотиками;
 • лейтенант Державної служби України з контролю за наркотиками;
 • старший лейтенант Державної служби України з контролю за наркотиками;
 • капітан Державної служби України з контролю за наркотиками;
 • майор Державної служби України з контролю за наркотиками;
 • підполковник Державної служби України з контролю за наркотиками;
 • полковник Державної служби України з контролю за наркотиками;
 • генерал-майор Державної служби України з контролю за наркотиками;
 • генерал-лейтенант Державної служби України з контролю за наркотиками.

3. На службу осіб начальницького складу до Державної служби України з контролю за наркотиками приймаються відповідно на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли
18-річного віку та спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати службові обов’язки.

4. Особами начальницького складу комплектуються посади у підрозділах спеціального призначення, слідчих підрозділах (посади слідчих) та підрозділах, що здійснюють протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Окремі посади осіб начальницького складу в Державній службі України з контролю за наркотиками можуть заміщатися працівниками Державної служби України з контролю за наркотиками у порядку, визначеному Головою Державної служби України з контролю за наркотиками.

5. Контракт про проходження служби особами начальницького складу укладається на строк від трьох років.

6. Порядок укладення, розірвання контракту, проходження служби в Державній службі України з контролю за наркотиками особами начальницького складу, присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальних званнях визначається цим Законом та Положенням про проходження служби в Державній службі України з контролю за наркотиками особами начальницького складу, що затверджується Президентом України.

Перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого начальницького складу, і граничних спеціальних звань за цими посадами у Державній службі України з контролю за наркотиками затверджується Президентом України за поданням Голови Державної служби України з контролю за наркотиками.

7. У Державній службі України з контролю за наркотиками діє Дисциплінарний статут, який затверджується законом.

8. Громадяни України, які вперше приймаються на службу до Державної служби України з контролю за наркотиками на посади осіб начальницького складу, складають присягу такого змісту:

«Я (прізвище, ім’я, по батькові), вступаючи на службу до Державної служби України з контролю за наркотиками, присягаю завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну таємницю. Присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов’язок, постійно вдосконалювати професійну майстерність, не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина. Якщо я порушу цю Присягу, то готовий нести відповідальність згідно із законом».

9. Час проходження служби в Державній службі України з контролю за наркотиками особами начальницького складу зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

10. Трудові відносини державних службовців Державної служби України з контролю за наркотиками регулюються законодавством про працю і державну службу, інших працівників Державної служби України з контролю за наркотиками — законодавством про працю.

Стаття 19. Граничний вік перебування на службі у Державній службі України з контролю за наркотиками

1. Граничний вік перебування на службі у Державній службі України з контролю за наркотиками України встановлюється:

 • для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від сержанта до капітана Державної служби України з контролю за наркотиками, — до 50 років;
 • для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від майора до полковника Державної служби України з контролю за наркотиками, — до 55 років;
 • для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання генерал-майора і генерал-лейтенанта Державної служби України з контролю за наркотиками — до 60 років.

2. У разі необхідності особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров’я для проходження служби, можуть бути залишені на їх прохання на службі понад граничний вік до п’яти років.

Стаття 20. Звільнення із служби осіб начальницького складу в Державній службі України з контролю за наркотиками

1. Звільнення із служби осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками проводиться:

1) у запас, якщо звільнені особи не досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, і за станом здоров’я придатні до військової служби;

2) у відставку, якщо звільнені особи досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

2. Контракт припиняється (розривається), а особи начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються із служби:

1) після закінчення строку контракту;

2) за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на службі;

3) за вислугою років;

4) за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;

5) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів — у разі неможливості використання на службі;

6) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

7) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту особою начальницького складу;

8) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом Державної служби України з контролю за наркотиками;

9) за службовою невідповідністю;

10) у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення спеціального звання чи позбавлення права займати певні посади;

11) у зв’язку з позбавленням спеціального звання в дисциплінарному порядку.

3. Особи, які звільняються із служби у Державній службі України з контролю за наркотиками з підстав, визначених пунктами 7, 9, 10 і 11 частини другої цієї статті, а також особи начальницького складу, які звільняються із служби із зазначених підстав протягом п’яти років після закінчення вищого навчального закладу, у тому числі вищого військового навчального закладу чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, в якому вони навчалися за державним замовленням і після закінчення якого були прийняті на службу осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками, відшкодовують Державній службі України з контролю за наркотиками, іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані такі навчальні заклади, витрати, пов’язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно до порядку та умов, що встановлені Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

Стаття 21. Обмеження політичної діяльності в Державній службі України з контролю за наркотиками

1. Особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками на період служби в Державній службі України з контролю за наркотиками зупиняють членство в політичних партіях.

2. Особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Державної служби України з контролю за наркотиками, і брати участь у їх роботі у вільний від виконання службових обов’язків час.

3. Особам начальницького складу, державним службовцям та іншим працівникам Державної служби України з контролю за наркотиками заборонено організовувати та брати участь у страйках.

Стаття 22. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками здійснюються в навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та в інших навчальних закладах відповідно до окремих договорів.

2. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів для Державної служби України з контролю за наркотиками здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

3. Особи, які закінчили вищі навчальні заклади, зараховані на службу до Державної служби України з контролю за наркотиками і яким присвоєно спеціальне звання начальницького складу, звільняються від призову на строкову військову службу.

Стаття 23. Спеціальний облік осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками, зарахування їх у запас

1. Особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками перебувають на спеціальному обліку в Державній службі України з контролю за наркотиками.

2. Особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками, які не досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, і за станом здоров’я придатні до військової служби, зараховуються у запас.

Розділ V
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Стаття 24. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї під час виконання службових обов’язків особами начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Особи начальницького складу з метою попередження, припинення, розкриття злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом, та осіб, які вчинили такі злочини, під час виконання службових обов’язків мають право в порядку і випадках, передбачених цим Законом, застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю, а також зберігати, носити спеціальні засоби і вогнепальну зброю, використовувати і застосовувати їх.

2. Перелік посад осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками, яким надається право застосовувати заходи фізичного впливу, зберігати, носити спеціальні засоби і вогнепальну зброю, використовувати і застосовувати їх визначається Головою Державної служби України з контролю за наркотиками.

Стаття 25. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї

1. Застосуванню заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинне передувати попередження про намір їх застосування і використання у разі виникнення відповідних обставин. Без попередження заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю громадян, осіб з числа особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками.

2. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю або здоров’ю людей, осіб з числа особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками, або збройного нападу чи збройного опору.

3. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу, вони повинні не перевищувати рівня, необхідного для виконання покладених на Державну службу України з контролю за наркотиками обов’язків, і мінімізувати можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників та інших осіб. У разі завдання шкоди здоров’ю особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками зобов’язані забезпечити у стислий строк подання необхідної допомоги потерпілим.

4. Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені особі внаслідок застосування особою начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, особа начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками негайно доводить у письмовій формі до відома безпосереднього керівника для повідомлення прокуророві.

5. Перевищення повноважень із застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Стаття 26. Застосування заходів впливу

1. Особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками мають право застосовувати заходи фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками, що здійснюється із застосуванням сили щодо осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками або інших осіб, якщо інші способи були застосовані, але не забезпечили виконання покладених на Державну службу України з контролю за наркотиками завдань.

Державна служба України з контролю за наркотиками може направляти свої підрозділи спеціального призначення для забезпечення проведення перевірок суб’єктів господарювання лише за рішенням судді або суду.

Дозвіл на направлення підрозділу спеціального призначення Державної служби України з контролю за наркотиками надається їй лише у випадках, коли перевірка проводиться в рамках розслідування кримінальних справ.

Органам Державної служби України з контролю за наркотиками забороняється використовувати фізичний та психологічний вплив для забезпечення проведення перевірок суб’єктів господарювання, у тому числі шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх застосування.

Стаття 27. Застосування спеціальних засобів

1. Особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками під час здійснення заходів з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмиванню) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусового зупинення транспорту, інші спеціальні і транспортні засоби у таких випадках:

1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров’ю під час виконання покладених на Державну службу України з контролю за наркотиками завдань;

2) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, що належать Державній службі України з контролю за наркотиками або їх звільнення у разі захоплення;

3) для затримання і доставки до Державної служби України з контролю за наркотиками, органів внутрішніх справ або іншого службового приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, затриманих і заарештованих, узятих під варту, якщо зазначені особи чинять опір особам начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками або є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди іншим особам або собі;

4) для припинення опору особам начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками.

2. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення і особи правопорушника.

Стаття 28. Застосування вогнепальної зброї

1. Особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками для припинення і розкриття злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, під час здійснення заходів з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмиванню) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів як крайній захід мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:

1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю або здоров’ю;

2) для відбиття нападу на особу начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками або членів його сім’ї, якщо їх життю або здоров’ю загрожує небезпека;

3) для відбиття нападу на охоронювані Державною службою України з контролю за наркотиками об’єкти, а також їх звільнення у разі захоплення;

4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти;

5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю або здоров’ю особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками;

6) для зупинення транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю громадян або особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками.

2. Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

Стаття 29. Гарантії особистої безпеки озброєної особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Особа начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. При затриманні злочинців чи правопорушників або осіб, яких особа начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками запідозрила у скоєнні злочинів чи правопорушень, а також при перевірці документів особа начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками може привести у готовність вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її застосування.

2. Спроба особи, яку затримує особа начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до неї, скоротивши при цьому визначену нею відстань, чи доторкнутися до зброї, дають особі начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками право застосувати вогнепальну зброю.

Стаття 30. Особливості проведення Державною службою України з контролю за наркотиками оперативно-розшукової діяльності

1. Державна служба України з контролю за наркотиками проводить оперативно-розшукову діяльність з метою пошуку і фіксації фактичних даних про злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

2. Оперативно-розшукова діяльність Державної служби України з контролю за наркотиками проводиться її оперативно-розшуковими, оперативно-технічними підрозділами та підрозділами власної безпеки відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» з урахуванням особливостей, встановлених цим законом та іншими законами.

Розділ VІ
ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО
СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Стаття 31. Правове становище та правовий захист особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Особи начальницького складу і державні службовці Державної служби України з контролю за наркотиками під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, недоторканність особи, честь і гідність яких охороняються законом.

Особи начальницького складу під час виконання покладених на них обов’язків діють на підставі, у межах своїх повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених законами України випадках не має права втручатися в їх законну діяльність.

2. Недоторканність, честь і гідність осіб начальницького складу, державних службовців або інших працівників Державної служби України з контролю за наркотиками охороняються законом.

Захист життя, здоров’я, честі, гідності, майна зазначених посадових осіб та членів їх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій здійснюється відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Вчинення злочинів та адміністративних правопорушень щодо членів сімей осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби України з контролю за наркотиками у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Вчинення злочинів та адміністративних правопорушень щодо осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби України з контролю за наркотиками, які звільнилися із служби чи з роботи, а також членів їх сімей у зв’язку з їх попередньою службовою діяльністю тягне за собою відповідальність згідно із законом.

3. Особам начальницького складу, державним службовцям та іншим працівникам Державної служби України з контролю за наркотиками видається службове посвідчення.

4. Особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками мають право на носіння форменого одягу із знаками розрізнення. Форменний одяг видається особам начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками безоплатно.

Зразки форменого одягу і знаків розрізнення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Правила носіння форменного одягу особами начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками затверджуються Головою Державної служби України з контролю за наркотиками.

5. Використання спеціальних звань, відзнак, форменого одягу, службового посвідчення особою, яка не належить до особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

6. Особи начальницького складу, державні службовці та інші працівники Державної служби України з контролю за наркотиками під час виконання покладених на них завдань за кордоном перебувають під захистом України.

Стаття 32. Соціальний захист особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Держава забезпечує соціальний захист особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.

2. Умови, порядок і розміри грошового і матеріального забезпечення осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Для осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками встановлюється 40-годинний робочий тиждень. У разі необхідності особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками несуть службу понад установлену тривалість робочого часу, а також у вихідні, святкові та неробочі дні з наданням іншого дня відпочинку.

4. Особам начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками надаються основні щорічні відпустки із збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки для осіб начальницького складу, які мають вислугу років до 10 календарних
років, — 30 діб, від 10 до 15 років, — 35 діб, від 15 до 20 років, — 40 діб, 20 і більше календарних років, — 45 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад.

5. Особам начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками надаються щорічні додаткові відпустки відповідно до законодавства. Особам начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками можуть надаватися додаткові відпустки строком до десяти діб із збереженням грошового забезпечення за сімейними обставинами та з інших поважних причин у порядку, встановленому Головою Державної служби України з контролю за наркотиками.

6. Особам начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами під час проходження служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках незалежно від форми власності в межах норм, установлених законодавством.

7. Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками здійснюється у порядку, на умовах та у розмірах, установлених Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

8. Особам начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками у разі звільнення із служби за віком, після закінчення строку контракту, за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або з організаційними заходами в разі неможливості використання на службі виплачується грошова допомога у розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Особам начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками, звільненим із служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Особам начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками, звільненим із служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова допомога не виплачується.

9. На звільнених із служби осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками за наявності визначених підстав поширюються також права і соціальні гарантії, передбачені Законом України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» та іншими актами законодавства.

10. У разі загибелі (смерті) особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення (посадового окладу, надбавки за спеціальне звання та надбавки за вислугу років) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, в порядку та на умовах, що визначені Кабінетом Міністрів України. За сім’єю загиблого (померлого) зберігається право на одержання жилого приміщення.

11. У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного особі начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками під час виконання службових обов’язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце у період проходження служби, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, залежно від ступеня втрати працездатності такій особі виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п’ятирічного грошового забезпечення (посадового окладу, надбавки за спеціальне звання та надбавки за вислугу років) за останньою посадою в порядку та на умовах, що визначені Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності особою начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками у період проходження служби в Державній службі України з контролю за наркотиками у кожному окремому випадку ушкодження здоров’я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства.

12. У всіх випадках розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками не повинен бути меншим 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати таких сум.

13. Якщо особа начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками або члени її сім’ї одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цією статтею, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яка має право на отримання таких виплат.

14. Шкода, завдана майну особи начальницького складу, державного службовця або іншого працівника Державної служби України з контролю за наркотиками чи майну членів його сім’ї у зв’язку з виконанням службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням такої суми з винних осіб у порядку, встановленому законом.

15. Жінки із числа осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством стосовно соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Зазначені пільги поширюються також на батьків з числа осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування в лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).

16. Діти осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби України з контролю за наркотиками, які загинули під час виконання службових обов’язків, мають право вступу до вищих навчальних закладів за державним замовленням для потреб Державної служби України з контролю за наркотиками поза конкурсом.

17. Соціальний захист державних службовців Державної служби України з контролю за наркотиками забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства України про працю і державну службу, інших працівників Державної служби України з контролю за наркотиками — законодавства України про працю.

Стаття 33. Медичне та санаторно-курортне забезпечення особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Особам начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками створюються необхідні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою в закладах охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної служби України з контролю за наркотиками, за угодами, укладеними нею із відповідними державними органами. У разі відсутності за місцем служби чи проживання осіб начальницького складу Державної служби
України з контролю за наркотиками закладів охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України медична допомога надається відповідно до законодавства в інших державних або комунальних закладах охорони здоров’я. При цьому витрати на лікування осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками здійснюються за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної служби України з контролю за наркотиками.

2. Забезпечення медичною допомогою ветеранів Державної служби України з контролю за наркотиками здійснюється на умовах і в порядку, визначених частиною першою цієї статті для осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками.

3. Особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками та члени їх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та організований відпочинок у відповідних закладах Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної служби України з контролю за наркотиками, на основі укладених з ними угод згідно із законодавством.

Розділ VIІ
ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Стаття 34. Фінансове забезпечення Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Фінансове забезпечення Державної служби України з контролю за наркотиками здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ.

Стаття 35. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Держава забезпечує Державну службу України з контролю за наркотиками необхідними матеріальними засобами, технікою, озброєнням, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності.

2. Державній службі України з контролю за наркотиками надаються в установленому порядку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, інших об’єктів, необхідних для функціонування Державної служби України з контролю за наркотиками, розташування її територіальних органів, підрозділів апарату територіальних органів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Державної служби України з контролю за наркотиками.

3. Майно, стосовно якого Державна служба України з контролю за наркотиками виконує функції з управління, є державною власністю та закріплюється Головою Державної служби України з контролю за наркотиками за її апаратом, територіальними органами, підрозділами апарату територіальних органів, підрозділами спеціального призначення, органами забезпечення, державними підприємствами, що входять до сфери її управління, на праві господарського відання чи оперативного управління.

4. Державна служба України з контролю за наркотиками має житловий фонд, може виступати замовником будівництва житла. У разі звільнення особами з числа особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками жилих приміщень, замовником будівництва яких виступала Державна служба України з контролю за наркотиками, або які були придбані за рахунок коштів Державного бюджету України, призначених на її утримання, зазначене житло в установленому порядку заселяється особами з числа особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками, які потребують поліпшення житлових умов.

Розділ VIIІ
КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Стаття 36. Контроль за діяльністю Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Контроль за діяльністю Державної служби України з контролю за наркотиками здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та законами України.

2. Голова Державної служби України з контролю за наркотиками в установленому порядку інформує Президента України і Кабінет Міністрів України з основних питань діяльності Державної служби України з контролю за наркотиками, про виконання покладених на Державну службу України з контролю за наркотиками завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини та громадянина, щороку подає Президенту України і Кабінету Міністрів України звіт про її діяльність.

3. Голова Державної служби України з контролю за наркотиками в установленому порядку інформує Верховну Раду України про виконання покладених на Державну службу України з контролю за наркотиками завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини та громадянина, інших питань.

Стаття 37. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю Державної служби України з контролю за наркотиками здійснюється в порядку, визначеному законами.

Стаття 38. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби України з контролю за наркотиками здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

2. Нагляд за виконанням законів Державною службою України з контролю за наркотиками здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Розділ ІХ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ
У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

Стаття 39. Відповідальність особового складу Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Особи начальницького складу, державні службовці та інші працівники Державної служби України з контролю за наркотиками самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень, керуючись Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами, наказами і розпорядженнями безпосередніх керівників.

2. За протиправні дії чи бездіяльність особи начальницького складу, державні службовці та інші працівники Державної служби України з контролю за наркотиками несуть відповідальність згідно із законом.

3. Особи начальницького складу, державні службовці та інші працівники Державної служби України з контролю за наркотиками, які виконують свої обов’язки відповідно до наданих цим Законом повноважень, не несуть відповідальності за заподіяну не з їх вини іншим особам майнову шкоду. Така шкода у разі недоведення вини таких осіб компенсується відповідно до законів за рахунок Державного бюджету України.

Стаття 40. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Державної служби України з контролю за наркотиками

1. Непокора або опір законним вимогам осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби України з контролю за наркотиками, неправомірне втручання в їх законну діяльність тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Розділ Х
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім:

1) абзаців шостого — восьмого частини першої статті 4, пунктів 29–38 частини першої статті 13, пунктів 6–9 частини першої статті 14, статей 24–30 та підпунктів 2, 6 і 9 пункту 6 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення», що набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом;

2) абзацу п’ятого частини першої статті 4, пунктів 21 і 22 частини першої статті 13, підпункту 1 пункту 6 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення», що набирають чинності через дванадцять місяців з дня набрання чинності цим Законом.

2. Державна служба України з контролю за наркотиками утворюється за рахунок існуючої чисельності Державної служби України з контролю за наркотиками і зменшення чисельності Міністерства внутрішніх справ України.

Заходи, пов’язані з утворенням Державної служби України з контролю за наркотиками, здійснюються у 2011 році в межах бюджетних коштів, призначених на утримання Державної служби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками, що передані від Державного комітету України з питань контролю за наркотиками.

3. Особи начальницького складу, які проходять службу у правоохоронних органах, інших органах державної влади, можуть бути призначені за їх згодою на відповідні посади осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками в порядку переатестації. Контракти з такими особами укладаються на умовах, що визначені для проходження ними служби у відповідних органах.

4. Установити, що:

 • з особами начальницького складу, які проходять службу за контрактом у правоохоронних органах, інших органах державної влади, при зарахуванні їх на службу до Державної служби України з контролю за наркотиками контракти про проходження ними служби припиняються у зв’язку із закінченням її строку;
 • з особами, які в органах державної влади проходять службу осіб начальницького складу за договором, при зарахуванні їх на службу до Державної служби України з контролю за наркотиками договори про проходження ними служби на посадах осіб начальницького складу припиняються у порядку, визначеному положеннями про проходження служби такими особами.

Особам, зазначеним в абзацах другому і третьому частини першої цього пункту та громадянам, які перебувають у запасі і не досягли граничного віку проходження служби в Державній службі України з контролю за наркотиками, при зарахуванні їх на службу до Державної служби України з контролю за наркотиками присвоюються спеціальні звання Державної служби України з контролю за наркотиками, рівноцінні спеціальним і військовим званням, які були їм присвоєні при проходженні служби у військових формуваннях, правоохоронних органах, інших органах державної влади. Строк проходження такими особами служби на посадах осіб начальницького складу та військової служби зараховується до строку проходження служби в Державній службі України з контролю за наркотиками.

5. До утворення спеціальних підрозділів та експертних установ Державної служби України з контролю за наркотиками її потреба у проведенні заходів, передбачених пунктами 7, 9, 10 і 11 частини першої статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», та експертному забезпеченні її діяльності забезпечується відповідними підрозділами і установами Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України.

6. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кримінально-процесуальному кодексі України:

у статті 32:

пункт 6а після слова «безпеки» доповнити словами «, Державної служби України з контролю за наркотиками»;

пункт 7 після слова «безпеки» доповнити словами «, слідчий Державної служби України з контролю за наркотиками»;

статтю 101 доповнити пунктом 21 такого змісту:

«21) Державна служба України з контролю за наркотиками у справах, віднесених законом до її відання.»;

у статті 102 слова «і слідчі органів безпеки» замінити словами «, слідчі органів безпеки і слідчі Державної служби України з контролю за наркотиками»;

у статті 112:

у частині другій цифри «306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,» вилучити;

у частині третій цифри «305,» вилучити;

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

«У справах про злочини, передбачені статтями 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться слідчими органів Державної служби України з контролю за наркотиками. Якщо кримінальну справу про злочини, передбачені статтями 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 Кримінального кодексу України порушено органом внутрішніх справ, досудове слідство провадиться слідчими органів внутрішніх справ. Якщо кримінальну справу про злочини, передбачені статтею 305 Кримінального кодексу України порушено органом Служби безпеки України, досудове слідство провадиться слідчими органів Служби безпеки України.».

У зв’язку з цим частини п’яту — сьому вважати відповідно частинами шостою — восьмою;

частину четверту статті 453 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками»;

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

перше речення частини першої статті 15 після слів «органів внутрішніх справ» доповнити словами «, Державної служби України з контролю за наркотиками»;

доповнити Кодекс статтею 188 41 такого змісту:

«Стаття 188 41. Невиконання законних вимог посадових осіб Державної служби України з контролю за наркотиками

Невиконання законних вимог посадових осіб Державної служби України з контролю за наркотиками щодо усунення порушень законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також створення інших перешкод для виконання покладених на них завдань —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

у статті 221 слова і цифри «частиною першою статті 1061, статтями» замінити словами і цифрами «статтями 1061,», а після цифр «188 40» доповнити цифрами «188 41,»;

у частині першій та пункті 1 частини другої статті 222 слова і цифри «частина друга статті 1061» в усіх відмінках вилучити;

у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці першому слова та цифри «частина перша статті 1061, стаття 1062» замінити цифрами «1061, 1062»;

доповнити абзацом такого змісту:

« Державної служби України з контролю за наркотиками (частина перша статті 44, статті 441, 1061, 1062, 164 (у частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів), 188 41)»;

статтю 259 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

«У разі вчинення правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, порушника може бути доставлено до органів Державної служби України з контролю за наркотиками її співробітником для встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення.».

У зв’язку з цим частини восьму — десяту вважати відповідно частинами дев’ятою — одинадцятою;

частину другу статті 262 доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7) посадовими особами Державної служби України з контролю за наркотиками у разі вчинення правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.»;

у статті 264:

частини першу і третю після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «, Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

частину третю доповнити реченням такого змісту:

«При вчиненні порушень законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів уповноважені на те посадові особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками можуть провадити в установленому порядку огляд транспортних засобів.»;

3) частину другу статті 317 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38–39, ст. 288) після слів «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи,» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

4) підпункт «г» пункту 3 статті 1 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 2, ст. 3; 2001 р., № 9, ст. 38; 2003 р., № 27, ст. 209; 2006 р., № 32, ст. 271; 2009 р., № 18, ст. 247,
№ 32–33, ст. 485) після слів «Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,» доповнити словами «Державній службі України з контролю за наркотиками,»;

5) у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303; 1993 р., № 11, ст. 83; 1994 р., № 11, ст. 52; 1998 р., № 26, ст. 149; 1999 р., № 4, ст. 35; 2000 р., № 10, ст. 79; 2001 р., № 10, ст. 44, № 14, ст. 72; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 27, ст. 209, № 30, ст. 247, № 45, ст. 357; 2004 р., № 8, ст. 66; 2005 р., № 10, ст. 187, № 25, ст. 335; 2006 р., № 14, ст. 116; 2009 р., № 36–37, ст. 511; 2010 р., № 29, ст. 392, № 38, ст. 508; із змінами, внесеними Законами України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI, від 12 травня № 3334-VI і від 19 травня № 3419-VI):

статтю 3 після слів «Державну прикордонну службу України» доповнити словами «, Державну службу України з контролю за наркотиками,»;

частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

«Державної служби України з контролю за наркотиками — оперативно-розшуковими, оперативно-технічними, власної безпеки.»;

у статті 8:

у пункті 18 частини першої після слів «Службу безпеки,» доповнити словами «Державну службу України з контролю за наркотиками,»;

доповнити статтю новою частиною сьомою такого змісту:

«Координацію діяльності щодо реалізації прав підрозділів, які проводять оперативно-розшукову діяльність з метою боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, спрямуванням коштів вітчизняного та іноземного походження на фінансування діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснює Державна служба України з контролю за наркотиками.».

У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;

у статті 9:

у другому реченні частини першої після слів «податкової міліції,» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

частину другу після слів «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону,» доповнити словами «Державною службою України з контролю за наркотиками,»;

третє речення частини третьої після слів «Державної прикордонної служби України,» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

частину восьму після слів «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону,» доповнити словами «Державна служба України з контролю за наркотиками,»;

частини другу і третю статті 91 після слів «Головою Державної прикордонної служби України,» доповнити словами «Головою Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

6) у Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1994 р., № 24, ст. 178; 2002 р., № 35, ст. 262; 2004 р., № 50, ст. 536; 2005 р., № 17–19, ст. 267; 2006 р., № 14, ст. 116, № 37, ст. 318; 2007 р., № 33, ст. 442; 2009 р., № 24, ст. 296):

абзац перший преамбули, частини четверту та п’яту статті 9, абзац перший пункту «б» статті 12, пункт «б» частини першої статті 13, пункти «б», «в», «г», «и» частини першої і частину другу статті 17, частину сьому статті 30, друге речення частини восьмої і частину чотирнадцяту статті 43 після слів «Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України,» в усіх відмінках доповнити словами «Державна служба України з контролю за наркотиками,» у відповідному відмінку;

пункт «г» статті 12 після слів «особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» доповнити словами «, особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками»;

частину другу статті 172 після слів «Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,» доповнити словами та знаком «Державній службі України з контролю за наркотиками,»;

друге речення частини дев’ятої статті 43 після слів «полковника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,» доповнити словами та знаком «полковника Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

7) частину другу статті 4 Закону України «Про об’єднання громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 504; 2003 р., № 27, ст. 209; 2006 р., № 26, ст. 215; 2009 р., № 32–33, ст. 485) після слів «Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,» доповнити словами «Державній службі України з контролю за наркотиками,»;

8) у Законі України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50; 1999 р., № 4, ст. 35; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 29, ст. 233; 2004 р., № 22, ст. 314; 2006 р., № 14, ст. 116; 2009 р., № 36–37, ст. 511):

абзац другий пункту 1 статті 2 після слів «розвідувальних органів України,» доповнити словами «особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

статтю 14 доповнити пунктом «ж» такого змісту:

«ж) Голова Державної служби України з контролю за наркотиками, керівники її територіальних органів, структурних підрозділів апарату територіальних органів Державної служби України з контролю за наркотиками у районах, містах обласного та республіканського в Автономній Республіці Крим значення, районах у містах — щодо захисту осіб начальницького складу цієї Служби та їх близьких родичів.»;

підпункт «а» частини першої статті 15 після слів «Управління державної охорони» доповнити словами «, а також осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками»;

9) у Законі України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2003 р., № 27, ст. 209; 2005 р., № 1, ст. 14) частину другу статті 19 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «, Державної служби України з контролю за наркотиками»;

абзац четвертий частини другої статті 7 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками»;

10) у Законі України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62; 2003 р., № 27, ст. 209; 2007 р., № 10, ст. 89):

абзац другий статті 1 після слів «знищення наркотичних засобів, психотропних речовин» доповнити словами «, їх аналогів»;

у статті 3:

у частині першій слова «центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України» замінити словами «Державна служба України з контролю за наркотиками»;

у частині третій слова «органами виконавчої влади, уповноваженими на вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу» замінити словами «Державною службою України з контролю за наркотиками»;

частину третю статті 4 після слів «Державного митного комітету України,» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

частину другу статті 5 після слів «визначається нормативним актом» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками»;

частину другу статті 6 після слів «нормативним актом» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

у статті 8:

частину першу після слів «посадовими особами» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

частину третю після слів «осіб і транспорту» доповнити словами «до Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

у статті 12:

у частині першій слова «органів Міністерства охорони здоров’я України або Міністерства внутрішніх справ України» замінити словами «правоохоронних органів, інших органів виконавчої влади»;

частину четверту після слів «Міністерства охорони здоров’я України,» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

у статті 13:

у частині першій:

перше речення після слів «Міністерства внутрішніх справ України» доповнити словами «посадових осіб Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

друге речення доповнити словами «посадовою особою Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

частину другу після слів «Міністерства охорони здоров’я України,» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

у статті 16:

перше речення частини першої після слів «поведінкою до» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

частину третю після слова «органами внутрішніх справ» доповнити словами «та Державною службою України з контролю за наркотиками,», а після слів «визначеному нормативним актом» — словами «Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

11) абзац шостий частини першої статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1999 р., № 48, ст. 411; 2009 р., № 24, ст. 296) після слів «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

12) підпункт 11 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2003 р., № 45, ст. 360; 2009 р., № 32–33, ст. 485) після слів «Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України» в усіх відмінках доповнити словами «, Державна служба України з контролю за наркотиками» у відповідному відмінку;

13) у статті 5 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
№ 40–41, ст. 249; 2001 р., № 24, ст. 127; 2004 р., № 36, ст. 444, № 50, ст. 536; 2008 р., № 5–8, ст. 78; 2009 р., № 34, ст. 507):

у частині першій після слів «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» доповнити словами «, ветеранами Державної служби України з контролю за наркотиками»;

пункт 1 частини першої після слів «Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України» доповнити словами «, Державній службі України з контролю за наркотиками»;

14) у Законі України «Про державні нагороди України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2003 р., № 24, ст. 157; 2006 р., № 14, ст. 116, № 26, ст. 215, № 30, ст. 258; 2008 р., № 24, ст. 231, № 42–43, ст. 293; 2009 р., № 32–33, ст. 485):

абзац восьмий статті 7 після слів «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,» доповнити словами «осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

абзац третій статті 8 та статтю 9 після слів «Державної служби спеціального зв’язку інформації України,» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

15) пункт 3 статті 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2009 р., № 24, ст. 247; 2011 р., № 2–3, ст. 11; із змінами, внесеними Законом України від 21 квітня 2011 р. № 3280-VI) після слів «особи начальницького складу податкової міліції,» доповнити словами «особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

16) частину другу статті 6 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293; 2005 р., № 6, ст. 142; 2006 р., № 1, ст. 18, № 37, ст. 318; 2009 р., № 24, ст. 296) після слів «особи начальницького або рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України,» доповнити словами «особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками,», а після слів «Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України» —словами «, Державній службі України з контролю за наркотиками»;

17) частину третю статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2005 р., № 34, ст. 437; 2009 р., № 36–37, ст. 511) доповнити пунктом 8 такого змісту:

«8) особи начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками.»;

18) перше речення частини другої статті 4 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102; 2003 р., № 27, ст. 209; 2006 р., № 14, ст. 116, № 26, ст. 215; 2009 р., № 32–33, ст. 485, № 36–37, ст. 511) слова «та Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «Державної кримінально-виконавчої служби України та осіб начальницького складу Державної служби України з контролю за наркотиками»;

19) у статті 2 Закону України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 115, № 43, ст. 313; 2004 р., № 10, ст. 95) цифри «324400», «240200» і «190500» замінити відповідно цифрами «322311», «238111» і «188411»;

20) у Законі України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89):

у статті 1:

в абзаці восьмому слова «відповідний документ установленого зразка, виданий спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «виданий Державною службою України з контролю за наркотиками документ установленого зразка»;

у другому реченні абзацу п’ятнадцятого слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками»;

абзац двадцять перший викласти у такій редакції:

«Державна служба України з контролю за наркотиками — орган державної влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та здійснює протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;»;

у третьому реченні частини третьої статті 2 слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками»;

частину другу статті 3 після слів «законами України» доповнити словами «та указами Президента України»;

статтю 5 викласти у такій редакції:

«Стаття 5. Повноваження Державної служби України з контролю за наркотиками

Повноваження Державної служби України з контролю за наркотиками визначаються законом.»;

у статті 6:

в абзаці сьомому слова «спеціально уповноваженого органу у сфері охорони здоров’я» замінити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками»;

в абзаці дев’ятнадцятому слова «та приміщень, призначених» замінити словом «призначеного»;

у статті 7:

у частині восьмій слова «центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» замінити словами «Державною службою України з контролю за наркотиками»;

у частині дев’ятій слова «центральними органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я,» замінити словами «Державною службою України з контролю за наркотиками»;

у частині четвертій статті 8:

в абзаці першому слова «центральному органу виконавчої влади, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» замінити словами «Державній службі України з контролю за наркотиками»;

в абзаці п’ятому слова «дозвіл Міністерства внутрішніх справ України на використання» замінити словами «довідка про придатність»;

у частині другій статті 10 слова «спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, Міністерству внутрішніх справ України» замінити словами «Міністерству внутрішніх справ України і Службі безпеки України»;

статтю 11 викласти у такій редакції:

«Стаття 11. Використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні використовуватися об’єкти і приміщення, що відповідають встановленим Кабінетом Міністрів України вимогам.

Про відповідність об’єктів і приміщень, що використовуватимуться для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів встановленим вимогам суб’єкт господарювання повідомляє органу ліцензування довідкою встановленого зразка, що додається до заяви про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідальність за достовірність даних про відповідність об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів встановленим вимогам покладається на особу, уповноважену на підписання заяви про видачу або переоформлення ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.»;

статтю 14 після слів «Кабінет Міністрів України» доповнити словами «за поданням Державної служби України з контролю за наркотиками»;

у статті 15:

частину другу викласти у такій редакції:

«Діяльність з культивування та (або) використання рослин, що включені до списку № 3 таблиці I Переліку, містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей і визначені ліцензією, може здійснюватися юридичними особами всіх форм власності за наявності в них відповідної ліцензії в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України за поданням Державної служби України з контролю за наркотиками. Гранично допустимий вміст наркотичних речовин у рослинах, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Державної служби України з контролю за наркотиками.»;

у частині третій слова «встановленому Кабінетом Міністрів України порядку» замінити словами «порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Державної служби України з контролю за наркотиками»;

у частині третій статті 17 слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «Державною службою України з контролю за наркотиками»;

у статті 18:

у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «в установленому законодавством порядку»;

у частині п’ятій слова «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «Державною службою України з контролю за наркотиками»;

у першому реченні частини першої статті 23 слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками»;

у статті 24:

у частинах першій, третій — п’ятій і сьомій слова «спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» в усіх відмінках замінити словами «Державна служба України з контролю за наркотиками» у відповідному відмінку;

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

«За видачу дозволу справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України. Плата за видачу дозволу вноситься після прийняття рішення про видачу дозволу».

У зв’язку з цим частини другу — дванадцяту вважати відповідно частинами третьою — тринадцятою;

частину третю статті 25 після слів «відповідними органами» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками,»;

частини другу і четверту статті 27 та частину другу статті 28 після слів «центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» доповнити словами «за погодженням з Державною службою України з контролю за наркотиками»;

частину першу статті 31 викласти у такій редакції:

«Контроль за виконанням положень цього Закону здійснюється Державною службою України з контролю за наркотиками, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною митною службою України, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом»;

частину другу після слів «в системі органів» доповнити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками»;

в абзаці першому статті 32 слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» замінити словами «Державної служби України з контролю за наркотиками»;

у частині другій статті 33 слова «Міністерству внутрішніх справ України» замінити словами «Державній службі України з контролю за наркотиками»;

21) підпункт «д» пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 1764) доповнити словами «, Державної служби України з контролю за наркотиками».

7. Кабінету Міністрів України:

1) вирішити питання:

 • пов’язані з утворенням Державної служби України з контролю за наркотиками шляхом збільшення чисельності Державної служби України з контролю за наркотиками і зменшення чисельності Міністерства внутрішніх справ України, у тому числі щодо створення належних умов для виконання покладених на неї завдань, зокрема, забезпечення службовими приміщеннями, транспортними засобами та іншим майном;
 • щодо встановлення умов та розмірів грошового забезпечення особам начальницького складу, заробітної плати державним службовцям та іншим працівникам Державної служби України з контролю за наркотиками, які перейшли з органів внутрішніх справ, не допускаючи погіршення умов та розмірів грошового забезпечення, що були їм встановлені в органах внутрішніх справ;

2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті