Постанова КМУ від 11 липня 2007 р. № 926

07 Листопада 2011 12:33 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 липня 2007 р. № 926
Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України.

2. Затвердити Положення про Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та її склад, що додаються.

3. Ліквідувати Національну координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, Міжвідомчу комісію по боротьбі з туберкульозом і наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні».

4. У підпункті 7 пункту 4 Положення про Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 759 «Про утворення Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам», слова «Національною координаційною радою з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу» замінити словами «Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу».

5. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій утворити регіональні ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

Прем’єр-міністр України В. Янукович

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

1. Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінеті Міністрів УкраїниНаціональна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/ СНІДу (далі – Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України. Рада забезпечує виконання Кабінетом Міністрів України функцій Національного координатора з виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

  • підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, консолідованого використання коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, коштів міжнародних та громадських організацій, призначених для фінансування програм і заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, з метою їх раціонального та ефективного витрачання;
  • сприяння узгодженій діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, представників бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій з метою реалізації на державному рівні проектів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема проекту Світового банку “Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні”у тому числі грантів Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією;
  • проведення моніторингу виконання програм та здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
  • участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, програм та заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
  • інформування Кабінету Міністрів України та громадськості про результати здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи із залученням провідних учених, фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій (за згодою їх керівників);

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо використання коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах для протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

5. Раду очолює Віце-прем’єр-міністр Міністр охорони здоров’я УкраїниВіце-прем’єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова Ради має трьох чотирьох заступників, у тому числі одного першого двох трьох заступників.

Один із заступників є представником громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом або ВІЛ-інфекцією/СНІДом (за згодою). Заступник голови Ради з числа представників громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом або ВІЛ-інфекцією/СНІДом, обирається членами Ради на її засіданні.

Секретарем Ради є представник Секретаріату Кабінету Міністрів УкраїниМОЗ, який не входить до складу Ради.

6. До складу Ради входять:

  • голова Ради, його заступники та секретар;
  • представники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відповідних міжнародних та громадських організацій, у тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, а також представники бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій;
  • провідні спеціалісти у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Персональний склад Ради затверджує її голова за поданням МОЗ МОЗДержслужби соцзахворювань.

Голова Ради має право вносити зміни до її складу за поданням МОЗ МОЗДержслужби соцзахворювань відповідно до порядку, визначеного у регламенті Ради.

7. Для ефективного виконання окремих завдань Ради можуть утворюватися постійно діючі комітети.

Головами комітетів є члени Ради.

До складу комітетів можуть входити, крім членів Ради, представники органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій, бізнесових кіл, об’єднань профспілок і роботодавців та релігійних організацій.

8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Порядок діяльності Ради визначається її регламентом, який затверджується на засіданні Ради.

9. Голова Ради може запрошувати експертів, представників громадськості та засобів масової інформації для участі в засіданнях Ради.

10. Засідання Ради вважається правоможним у разі присутності на ньому не менш як двох третин її членів.

11. Засідання Ради проводить її голова або за дорученням голови один з його заступників.

12. Рішення Ради приймається двома третинами голосів її членів, присутніх на засіданні.

Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує головуючий на її засіданні.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України або надання доручень Прем’єр-міністром України.

13. Рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання.

14. Відповідальність за роботу Ради несе її голова.

15. Рада інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання.

16. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється секретаріатом, функції якого покладаються на Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Державну службу з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворюваньМОЗ.

17. Діяльність Ради та її секретаріату проводиться на громадських засадах.

18. Рада використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.

СКЛАД
Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Віце-прем’єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень, голова Ради

Міністр охорони здоров’я, заступник голови Ради

Представник громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом, заступник голови Ради (за згодою)

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра молоді та спорту

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Голови ДПтС

Народний депутат України (за згодою)

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Представник МОН

По одному представнику від:

Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій (за згодою)

Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ (за згодою)

об’єднань профспілок (за згодою)

об’єднань організацій роботодавців (за згодою)

Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

Представництва ООН в Україні (за згодою)

двосторонніх міжурядових агенцій (за згодою)

міжнародних неурядових організацій (за згодою)

ділових кіл (за згодою)

Національної академії медичних наук (за згодою)

місцевих органів виконавчої влади

органів місцевого самоврядування (за згодою)

Два представники громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом (за згодою)

Три представники громадських організацій (за згодою)

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2000 р. № 1480 «Про утворення Міжвідомчої комісії по боротьбі з туберкульозом».

2. Абзац шостий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 1004 “Про керівника деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України”.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 971 «Про утворення наглядової ради з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні».

4. Абзаци тринадцятий і двадцять сьомий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2003 р. № 106 «Про керівника деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України».

5. Пункт 62 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1106.

6. Абзац дев’ятий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2004 р. № 946 “Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України” та пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2005 р. № 352 «Про утворення Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу».

8. Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2005 р. № 579 «Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України».

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 р. № 1286 «Про внесення зміни до Положення про наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні» .

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 961 «Про внесення змін до пункту 6 Положення про наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні» .

11. Пункт 23 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. № 1379.

12. Пункт 12 та абзац сімдесят четвертий підпункту 1 пункту 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1694.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті