Закон України від 9 лютого 2006 р. № 3421-IV

07 Листопада 2011 5:03 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 9 лютого 2006 р. № 3421-IV

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону

України «Про державні цільові програми»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Водному кодексі України:

1) у пункті 3 статті 7 слово «державних» замінити словом «загальнодержавних»;

2) пункт 3 статті 8, частину першу статті 13, пункт 5 статті 14, пункт 3 статті 15 і пункт 3 статті 16 після слова «державних» доповнити словом «цільових»;

3) назву глави 2, назву, частини першу і другу статті 12 після слова «державні» доповнити словом «цільові».

2. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища»:

у статті 6:

1) назву викласти в такій редакції:

«Стаття 6. Державні цільові та інші екологічні програми»;

у частині першій слово «республіканські» замінити словом «цільові»;

частину другу після слова «державних» доповнити словом «цільових»;

у частині третій слово «державних» виключити;

2) у пункті «б» частини першої статті 13 слово «державних» замінити словом «загальнодержавних»;

3) у пункті «б» частини першої статті 17 слово «республіканських» замінити словом «цільових».

3. В абзаці третьому частини другої статті 1 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» слово «національних» замінити словами «державних цільових».

4. В Основах законодавства України про охорону здоров’я:

1) у частині першій статті 13 слова «переліку комплексних і цільових» виключити;

2) у частині четвертій статті 14 слова «комплексних і цільових загальнодержавних» замінити словами «державних цільових»;

3) частину другу статей 18 і 19 після слова «державних» доповнити словом «цільових»;

4) частину другу статті 20 після слова «державні» доповнити словом «цільові», а слова «обов’язковій попередній науковій експертизі» замінити словами «науковій експертизі, яка проводиться відповідно до закону»;

5) у частині третій статті 24 слово «загальнодержавних» замінити словами «державних цільових».

5. В абзаці шостому пункту 8 розділу IV Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» слова «цільових комплексних молодіжних програм» замінити словами «державних цільових програм з питань молодіжної політики».

6. У другому реченні частини першої статті 20 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» слова «національної програми» замінити словами «державних цільових програм».

7. У Законі України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»:

1) у частині другій статті 1 слова «цільові державні галузеві» замінити словами «державні цільові»;

2) частину першу статті 11 після слова «державними» доповнити словом «цільовими».

8. В абзаці другому статті 11 і пункті «д» частини першої статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» слово «національних» замінити словами «державних цільових».

9. У статті 6 Закону України «Про енергозбереження»:

назву викласти в такій редакції:

«Стаття 6. Державні цільові та інші програми енергозбереження»;

у частині першій слово «загальнодержавні» замінити словами «державні цільові»;

частину другу після слова «державних» доповнити словом «цільових».

10. У частині другій статті 1 Закону України «Про транспорт» слова «національної програми» замінити словами «державних цільових програм».

11. У Законі України «Про наукову і науково-технічну експертизу»:

1) частину восьму статті 4 викласти в такій редакції:

«Експертні ради обов’язково створюються для проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів міждержавних, державних цільових програм»;

2) в абзаці другому частини другої статті 5 слова «національні та державні» замінити словами «державні цільові»;

3) у частині другій статті 10 слова «національних, державних» замінити словами «державних цільових».

12. У Законі України «Про донорство крові та її компонентів»:

1) в абзаці четвертому статті 1 та у статті 7 слово «Національної» замінити словами «державних цільових»;

2) назву та частину першу статті 3 викласти в такій редакції:

«Стаття 3. Державні цільові та місцеві програми розвитку донорства крові та її компонентів

Державні цільові програми розвитку донорства крові та її компонентів затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до його компетенції»;

3) у частині першій статті 4 слова «Національної програми» замінити словами «державних цільових програм»;

4) у частині п’ятій статті 11 друге речення доповнити словами «відповідно до законодавства», третє речення виключити;

5) абзац дев’ятий частини першої статті 13 викласти в такій редакції:

«отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства».

13. В абзаці третьому пункту 5 розділу VI «Прикінцеві положення» Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» слова «національну комплексну» замінити словами «державну цільову».

14. В абзаці третьому розділу V Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» слова «інших національних та державних» замінити словами «державних цільових».

15. У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність»:

1) в абзаці четвертому статті 25 слово «(національні)» виключити;

2) у статті 27:

в абзаці четвертому слово «загальнодержавних» замінити словами «державних цільових»;

в абзаці п’ятому слова «державні (міжвідомчі)» замінити словами «в межах своєї компетенції державні цільові»;

3) абзац восьмий частини другої статті 28 викласти в такій редакції:

«координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших державних цільових програм і контролює їх виконання»;

4) абзац четвертий статті 29, абзац другий статті 30, абзац восьмий частини другої статті 31 після слова «державних» доповнити словом «цільових»;

5) статтю 36 викласти в такій редакції:

«Стаття 36. Державні цільові наукові та науково-технічні програми у сфері наукової і науково-технічної діяльності

Державні цільові наукові та науково-технічні програми є основним засобом реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки шляхом концентрації науково-технічного потенціалу держави для розв’язання найважливіших природничих, технічних і гуманітарних проблем.

Державні цільові наукові та науково-технічні програми з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки формуються центральним органом виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на основі цільових проектів, відібраних на конкурсних засадах».

16. Абзац другий статті 7 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» після слова «державні» доповнити словом «цільові».

17. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»:

1) в абзаці другому пункту 2 статті 22 слово «національної» замінити словами «державних цільових»;

2) у частині другій статті 25 слово «національною» замінити словами «державними цільовими».

18. У статті 8 Закону України «Про державну геологічну службу України»:

назву викласти в такій редакції:

«Стаття 8. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр, передбачених державними цільовими програмами»;

частину першу після слова «державними» доповнити словом «цільовими»;

частину четверту після слова «державних» доповнити словом «цільових».

19. В абзацах третьому і четвертому статті 13, в абзаці другому частини першої, в абзаці третьому частини другої, в абзаці другому частин третьої – шостої статті 14, в абзаці четвертому частини першої статті 15, в абзаці другому статті 16, в абзаці п’ятому пункту «а» частини другої статті 18, в частинах першій, третій і четвертій статті 19, в абзаці другому частини першої статті 20 Закону України «Про меліорацію земель» слово «загальнодержавні» в усіх відмінках замінити словами «державні цільові» у відповідному відмінку.

20. В абзаці другому статей 3 і 4, частині четвертій статті 17 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» слово «загальнодержавні» в усіх відмінках замінити словами «державні цільові» у відповідному відмінку.

21. В абзаці сьомому статті 29 Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» слово «загальнодержавних» замінити словами «державних цільових».

22. У Законі України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»:

1) у частині другій статті 8 слова «комплексних та» замінити словом «державних»;

2) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:

«Кабінет Міністрів України або уповноважений ним центральний орган виконавчої влади в межах виділених коштів розміщує відповідне державне замовлення на поставку продукції для державних потреб. Кабінет Міністрів України також затверджує та забезпечує виконання державних цільових програм громадських робіт».

23. У тексті Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку

науки і техніки» слова «державні наукові та науково-технічні програми» в усіх відмінках замінити словами «державні цільові наукові та науково-технічні програми» у відповідному відмінку.

24. У статті 9 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України»:

в абзаці тринадцятому слово «Національної» замінити словами «державних цільових»;

в абзаці п’ятнадцятому слово «загальнодержавних» замінити словами «державних цільових».

(Пункт 25 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 3715-VI від 08.09.2011)

26. Абзац третій статті 8 Закону України «Про Державну спеціальну службу транспорту» викласти в такій редакції:

«розробляє і здійснює загальнодержавні програми розвитку Державної спеціальної служби транспорту в порядку, встановленому законом, у межах своєї компетенції здійснює контроль за виконанням цих програм».

27. В абзаці шостому частини третьої статті 3 Закону України «Про театри і театральну справу» слова «загальнодержавних, державних» замінити словами «державних цільових».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В. Ющенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті