Наказ Держлікслужби України від 31.10.2011 р. № 331

08 Листопада 2011 5:02 Поділитися

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
НАКАЗ
від 31.10.2011 р. № 331
Про організацію доступу до публічної інформації у Держлікслужбі України

З метою забезпечення безумовного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», реалізації громадянами гарантованого державою права на доступ до публічної інформації та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

НАКАЗУЮ:

Затвердити:

Порядок складання та подання запитів на інформацію до Держлікслужби України, що додається.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді до Держлікслужби України від фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян, що додаються.

Керівникам структурних підрозділів Держлікслужби України організувати вивчення цього Порядку працівниками відповідних підрозділів.

Інформаційно-аналітичному управлінню оприлюднити цей Порядок на сайті Держлікслужби України.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Захараша А.Д.

Голова О.С. Соловйов

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з лікарських засобів

I. Загальні положення

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі — Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Державна служба України з лікарських засобів (далі — Держлікслужба України).

Доступ до публічної інформації Держлікслужби України забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

Якщо отриманий Держлікслужбою України документ містить поряд з вимогою надати інформацію або копію офіційного документа також скаргу, пропозицію, заяву, то в частині надання інформації або копії офіційного документа він опрацьовується як запит згідно із Законом та цим Порядком, а в частині скарги, пропозиції, заяви — як звернення згідно із Законом України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348. В інших випадках законодавство щодо звернень громадян до запитів не застосовується.

Спрямовує та координує надання доступу до публічної інформації Голова Держлікслужби України та його заступники.

Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (облік, систематизація та контроль щодо задоволення запиту) організовує і забезпечує відповідальна особа з питань запиту на інформацію. (Далі — відповідальна особа).

У разі звільнення відповідальної особи, а також у разі перебування її у відпустці, відрядженні чи при її тривалій відсутності з інших причин усі її посадові обов’язки наказом передаються особі, що її заміщає.

Керівники структурних підрозділів Держлікслужби України, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва Держлікслужби України до запиту, організовують і забезпечують виконання та надання публічної інформації на запит.

II. Забезпечення доступу до публічної інформації у Держлікслужбі України

2.1. Доступ до публічної інформації у Держлікслужбі України забезпечується:

 • оприлюдненням інформації в засобах масової інформації;
 • розміщенням інформації на офіційному веб-сайті Держлікслужби України в мережі Інтернет;
 • розміщенням інформації на інформаційному стенді у приміщенні Держлікслужби України;
 • наданням інформації за запитами на інформацію;
 • будь-яким іншим способом.

2.2. Публічна інформація може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Держлікслужбі України та цього Порядку, в тому числі електронною поштою.

2.3. Обмеження доступу до публічної інформації з обмеженим доступом, здійснюється у випадках, передбачених законодавством.

Перелік відомостей, що належать до службової інформації з обмеженим доступом, визначається відповідним наказом Держлікслужби України.

2.4. Розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Держлікслужби України та інформаційному стенді забезпечують керівники структурних підрозділів за напрямами діяльності відповідно до компетенції.

III. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

3.1. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто відповідальній особі, яка організовує в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, розпорядником якої є Держлікслужба України.

3.2. Запитувач має право звернутися до Держлікслужби України із запитом на отримання інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.

3.3. Запит на інформацію може бути індивідуальним чи колективним.

3.4. Запит на отримання публічної інформації подається до Держлікслужби України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом, або по телефону на вибір запитувача.

3.5. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.

3.6. Запит на інформацію повинен містити:

 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

3.7. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати Форму для подання запиту на публічну інформацію (далі — Форма запиту), яку можна отримати в приміщенні Держлікслужби України та на офіційному веб-сайті Держлікслужби України.

3.8. Запитувач може заповнити Форму запиту безпосередньо на веб-сайті Держлікслужби України (додаток 1 до Порядку)

3.9. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді — поштою, телефаксом, електронною поштою.

3.10. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит на інформацію, його оформлює відповідальна особа, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

3.11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Держлікслужби України, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

IV. Проходження запитів на отримання публічної інформації

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Держлікслужби України, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідальною особою.

4.2. Усі отримані запити реєструються у день їх надходження в журналі, який ведеться в електронній формі на робочому персональному комп’ютері відповідальної особи. Реєстрація запиту полягає у присвоєнні йому порядкового номеру.

4.3. Після отримання та попереднього розгляду вхідної кореспонденції Адміністративний відділ Держлікслужби України відокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх відповідальній особі.

4.4. Після реєстрації запитів відповідальна особа направляє їх у встановленому порядку для подальшого розгляду керівництвом Держлікслужби України.

4.5. Запит на інформацію з резолюцією керівництва опрацьовується відповідальною особою, після чого невідкладно передається виконавцям.

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Держлікслужби України у вигляді електронного документа, здійснюється відповідальною особою в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7. Відповіді на запити на інформацію надаються тими структурними підрозділами Держлікслужби України, які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва Держлікслужби України до запиту.

4.8. У випадках, коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Держлікслужби України, відповідальним за надання відповіді визначається підрозділ визначений у резолюції першим або окремо визначений.

У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше ніж за два робочих дні до настання терміну виконання запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

4.9. Відповідь на запит надається за підписом Голови Держлікслужби України або його заступників, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4.10. Відповідь на запит структурні підрозділи готують протягом чотирьох днів і подають на підпис не менше ніж за добу до закінчення терміну виконання.

Відповідь на інформаційний запит надається не пізніше п’яти робочих днів із дня його отримання Держлікслужбою України.

Відповідь на запит повинна містити достовірну, точну та повну інформацію.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, керівництво Держлікслужби України може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів, за поданням керівника структурного підрозділу, який визначено виконавцем даного запиту.

Про продовження строку надання публічної інформації запитувач повідомляється в письмовій, усній або електронній формі (відповідно до форми звернення) не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту з обґрунтуванням такого продовження.

Якщо запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа). Якщо запитувач не назвав своєї адреси для листування навіть після відповідного прохання уповноваженого працівника, останній в такому випадку не несе відповідальності за ненадання запитувачеві письмової відповіді або іншого письмового повідомлення.

У випадку відправлення відповіді електронною поштою або телефаксом оригінал відповіді зберігається у структурному підрозділі, який готував відповідь на запит.

Держлікслужба України відмовляє у задоволенні запиту якщо:

 • вона не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;
 • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:
 • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Всі документи по запиту в процесі створення нумеруються в хронологічному порядку. Після закінчення розгляду запиту та надання відповіді запитувачу всі документи по ньому зберігаються в структурних підрозділах Держлікслужби. Строк архівного зберігання вказаних документів 5 років з моменту закриття справи.

Якщо запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Додаток до Порядку

Форма електронного запиту на інформацію

Прізвище/Найменування
юридичної особи, об’єднання громадян
Ім’я
По батькові
Номер телефону
Електронна адреса
Поштова адреса вулиця, проспект
будинок, корпус
квартира
населений пункт
область
район
індекс
Зміст запиту

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Держлікслужба України
П.І.Б. запитувача
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
або
Я б хотів отримати доступ до інформації про… /Загальний опис інформації/
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/
В усній формі /Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон
Дата запиту, підпис

Зареєстровано__________________________________________

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Держлікслужба України
Організація, юридична особа
П.І.Б. представника запитувача, посада
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
або
Я б хотів отримати доступ до інформації про /Загальний опис інформації/
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон
Дата запиту

Зареєстровано__________________________________________

Форма для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян в письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Держлікслужба України
Організація
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ
або
Я б хотів отримати доступ до інформації про… /Загальний опис інформації/
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/
В усній формі /Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон
Дата запиту

Зареєстровано____________________________________________

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті