Закон України від 15 травня 2003 р. № 762-IV

09 Листопада 2011 11:28 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 15 травня 2003 р. № 762-IV

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

З метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із  Законом України «Про судоустрій України» Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині третій статті 136, пункті 2 частини першої статті 221, частині третій статті 230, назві та абзаці першому статті 231, назві та абзаці першому частини першої, абзаці першому частини другої статті 232, назві та частині першій статті 233, статті 234 Кодексу законів про працю України слова «районний (міський)» у всіх відмінках і числах замінити словами «районний, районний у місті, міський чи міськрайонний» у відповідному відмінку і числі.

2. Статтю 191 Житлового кодексу Української РСР викласти у такій редакції:

«Стаття 191. Порядок вирішення житлових спорів

Житлові спори вирішуються відповідно до закону».

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення:

1) у статтях 185-4, 253 і 284 слова «попереднього слідства» замінити словами «досудового слідства»;

2) у тексті Кодексу слова «районний (міський)» у всіх відмінках і числах замінити словами «районний, районний у місті, міський чи міськрайонний» у відповідному відмінку і числі.

4. У частині першій статті 97 Лісового кодексу України слова «арбітражним судом» виключити.

5. У частині першій статті 64 Кодексу України про надра слова «арбітражним судом» виключити.

6. У частині першій статті 109 Водного кодексу України слова «арбітражним судом» виключити.

7. У тексті Кодексу торговельного мореплавства України слова «арбітражний суд» в усіх відмінках замінити словами «господарський суд» у відповідному відмінку.

8. У Земельному кодексі України:

1) у частині сімнадцятій статті 151 слова «арбітражного суду» виключити;

2) у підпункті «а» абзацу другого пункту 10 розділу X «Перехідні положення» слова «Вищого арбітражного суду України» замінити словами «Вищого господарського суду України».

9. У статті 14 Закону України «Про ціни і ціноутворення»:

1) у частині першій слова «(арбітражного суду)» виключити;

2) у частині другій слова «в арбітражі» замінити словами «до суду».

10. У Законі України «Про міліцію»:

1) частину першу статті 7 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«судової міліції».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

2) частину першу статті 10 доповнити пунктом 28 такого змісту:

«28) забезпечувати згідно із законом підтримання порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, виконання функції щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу»;

3) в абзаці шостому пункту 5 частини першої статті 11 слово «народним» виключити;

4) у частині п’ятій статті 18 слово «народний» виключити.

11. У Законі України «Про підприємництво»:

1) у частині четвертій статті 2 слова «державного арбітражу» виключити;

2) у частині сімнадцятій, абзаці першому частини вісімнадцятої статті 8 слова «(арбітражного суду)» виключити;

3) у частині третій статті 10 слово «арбітражним» замінити словом «господарським»;

4) в абзаці третьому статті 11 слова «або арбітражного суду» виключити;

5) у частині четвертій статті 12 слова «або арбітражем відповідно до їх компетенції» виключити;

6) у статті 15:

у частині четвертій слова «чи арбітражу» виключити;

у частині шостій слова «або державним арбітражем» виключити.

(Пункт 12 втратив чинність на підставі Закону № 997-V від 27.04.2007)

13. У Законі України «Про підприємства в Україні»:

1) у частині другій статті 13, пункті 1 статті 34, пункті 3 статті 36 слова «або арбітражного суду» виключити;

2) у пункті 6 статті 24 слова «арбітражним» і «Законом України «Про банкрутство» замінити відповідно словами «господарським» і «Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

3) у пункті 2 статті 27:

в абзаці першому слова «чи арбітражного суду» виключити;

в абзаці другому слова «або арбітражним судом відповідно до їх компетенції» виключити;

4) в абзаці другому пункту 1 статті 35 слова «арбітражний суд» виключити.

14. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність»:

1) у статті 38 слова «та арбітражними судами» виключити;

2) у частині першій статті 39:

в абзаці другому слова «органах суду» замінити словом «суді»;

в абзаці третьому слово «арбітражних» замінити словом «господарських».

(Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 3480-IV від 23.02.2006)

16. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища»:

1) у частині другій статті 37 слова «або арбітражних судів» виключити;

2) у частині першій статті 67 слова «арбітражним судом» виключити.

17. У Законі України «Про інвестиційну діяльність»:

1) в абзаці третьому частини другої статті 18 слова «або арбітражним судом відповідно до їх компетенції» виключити;

2) у частині третій статті 19 слова «арбітражним судом» виключити.

18. У Законі України «Про господарські товариства»:

1) у частині п’ятій статті 1 слова «арбітражному суді» виключити;

2) у пункті «в» частини четвертої статті 19:

в абзаці першому слова «або арбітражного суду» виключити;

в абзаці другому слово «арбітражного» замінити словом «господарського»;

3) у частині першій статті 20 слова «(арбітражного суду)» виключити;

4) у частині третій статті 23 слова «арбітражного суду» виключити;

5) у частині четвертій статті 39 слова «або арбітражним судом» виключити.

19. У Законі України «Про прокуратуру»:

1) у частині другій статті 10-1 слова «Верховного Суду Автономної Республіки Крим» замінити словами «Апеляційного суду Автономної Республіки Крим»;

2) у пункті 6 частини другої статті 20 слова «або арбітражного суду» виключити;

3) статтю 42 викласти в такій редакції:

«Стаття 42. Участь Генерального прокурора України у засіданнях Пленуму  Верховного Суду України та Пленуму вищого спеціалізованого суду

Генеральний прокурор України бере участь у засіданнях Пленуму Верховного Суду України та Пленуму вищого спеціалізованого суду».

20. У Законі України «Про товарну біржу»:

1) у частині третій статті 15 слова «арбітражному суду» виключити;

2) у статті 21 слова «арбітражного суду» виключити.

21. У пункті 11 статті 8 і пункті 7 статті 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» слова «або арбітражним судом відповідно до їх компетенції» виключити.

22. У Законі України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»:

1) в абзаці другому пункту 5 статті 10 слова «арбітражного суду» виключити;

2) у пункті 1 статті 14 слова «або арбітражним судом» виключити;

3) у пункті 2 статті 26 слова «арбітражним судом, відповідно до їх компетенції» виключити;

4) в абзаці першому пункту 1 статті 31 слова «чи арбітражного суду» виключити;

5) у пункті 3 статті 32 слова «або арбітражного суду» виключити.

23. В абзаці другому частини першої статті 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» слова «забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів і учасників кримінального судочинства» замінити словами «судовою міліцією».

24. В абзаці першому пункту 1 статті 18 Закону України «Про споживчу кооперацію» слово «арбітражного» замінити словом «господарського».

25. Частину четверту статті 32 Закону України «Про об’єднання громадян» викласти в такій редакції:

«Рішення про примусовий розпуск всеукраїнських та міжнародних громадських організацій на території України приймається судом».

26. У Законі України «Про заставу»:

1) у частині сьомій статті 15-1 слова «(арбітражного або третейського суду)» замінити словами «або третейського суду»;

2) у статті 20:

у частині шостій слова «(арбітражного або третейського суду)» замінити словами «або третейського суду», а слова «або арбітражного суду» виключити;

у частині сьомій слово «арбітражного» замінити словом «господарського»;

3) у частині четвертій статті 38 слова «арбітражного суду» виключити;

4) у частині третій статті 57 слова «арбітражним судом» виключити;

5) у частині першій статті 58 слова «чи арбітражним судом» виключити.

27. У Законі України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»:

1) у частині третій статті 9 слова «Судові, арбітражні та інші правоохоронні органи» замінити словами «Суди, правоохоронні органи»;

2) у статті 16 слова «судових або арбітражних органів України» замінити словом «судів»;

3) у частині другій статті 25 слова «судових або арбітражних органах», «судових та арбітражних органах» замінити словом «суді».

28. У статті 26 Закону України «Про основи містобудування» слова «та арбітражним судом» виключити.

29. У Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»:

1) у пункті 1 статті 14 слова «та арбітражної» виключити;

2) у частині четвертій статті 23 слова «арбітражному суді» виключити.

30. У частині другій статті 13 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» слова «чи арбітражного суду» виключити.

31. У частині третій статті 27 Закону України «Про аудиторську діяльність» слова «або арбітражного суду» виключити.

(Пункт 32 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 973-IV від 19.06.2003)

33. В абзаці третьому частини першої статті 7 Закону України «Про науково-технічну інформацію» слова «або арбітражному суді» виключити.

34. У пункті 4 статті 22 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» слова «чи арбітражного суду» виключити.

35. У Законі України «Про нотаріат»:

1) у частині третій статті 8 слова «арбітражного суду» виключити;

2) у статті 50:

у частинах першій та п’ятій слова «районного (міського) народного суду» в усіх відмінках замінити словами «районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду» у відповідному відмінку;

у частині сьомій слова «або арбітражним судом» виключити.

36. У Законі України «Про Антимонопольний комітет України»:

1) в абзаці п’ятому частини першої статті 7 слова «чи арбітражного суду» виключити;

2) в абзаці дев’ятому частини першої та частині третій статті 16 слова «чи арбітражному суді» виключити;

3) у статті 25:

у назві слова «арбітражного суду» виключити;

у абзаці першому слова «чи арбітражного суду» виключити.

37. У частині першій статті 9 Закону України «Про державну службу» слова «арбітрів Вищого арбітражного суду України» замінити словами «суддів вищого спеціалізованого суду України».

38. У частинах першій і третій статті 37 Закону України «Про пожежну безпеку» слова «чи арбітражним судом» виключити.

39. У Законі України «Про охорону прав на промислові зразки»:

1) у пункті 1 статті 23:

в абзаці другому слова «(арбітражного суду)» виключити;

в абзаці третьому слова «(арбітражний суд)» виключити;

2) у пункті 1 статті 27 слова «арбітражним» виключити.

40. У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

1) у статті 17:

у частині другій слова «(арбітражного суду)» виключити;

у частині третій слова «(арбітражний суд)» виключити;

2) у пункті 3 статті 18 слова «(арбітражного суду)» виключити;

3) у пункті 1 статті 21 слово «арбітражним» виключити.

41. У Законі України «Про телебачення і «радіомовлення»:

1) у частині четвертій статті 25 слова «або арбітражним судом» виключити;

2) у частині третій статті 27 слова «чи арбітражного суду» виключити.

42. У Законі України «Про державну податкову службу в Україні»:

1) у пункті 11 статті 10 слова «і арбітражних судів» виключити;

2) у пункті 17 частини першої статті 11 слова «або арбітражного суду» виключити.

43. У пункті 2 статті 6 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» слова «обласним, міським (міст Києва і Севастополя) судами, Верховним Судом Республіки Крим» замінити словами «Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва і Севастополя».

44. У частинах другій, третій і четвертій статті 4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» слова «або арбітражним судом» виключити.

45. У статті 4 Закону України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» слова «арбітражного» і «арбітражним» замінити відповідно словами «господарського» і «господарським».

46. У пункті 2 частини першої статті 18 Закону України «Про інформаційні агентства»  слова «арбітражного суду» виключити.

(Пункт 47 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1280-IV від 18.11.2003)

48. У частині шостій статті 4 Закону України «Про поставки продукції для державних потреб» слово «арбітражний» в усіх відмінках і числах замінити словом «господарський» у відповідному відмінку і числі.

49. У частині другій статті 26 Закону України «Про режим іноземного інвестування» слова «та/або арбітражних судах» виключити.

(Пункт 50 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2522-VI від 09.09.2010)

51. У Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції»:

1) у частині третій статті 29 слова «арбітражного суду» виключити;

2) статтю 32 викласти в такій редакції:

«Стаття 32. Оскарження рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень

Рішення Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, прийняті у справах про недобросовісну конкуренцію, можуть бути оскаржені до суду заінтересованими особами у тридцятиденний строк з дня одержання копії рішення».

52. У Законі України «Про рекламу»:

1) у частині дев’ятій статті 27 слова «або арбітражного суду» виключити;

2) в абзаці четвертому статті 29 слова «арбітражного суду» виключити.

53. У статті 15 Закону України «Про державний матеріальний резерв» слово «арбітражного» замінити словом «господарського».

54. У Законі України «Про приватизацію державного майна»:

1) у частині п’ятій статті 27 слова «арбітражного суду» виключити;

2) у статті 30 слова «або арбітражним судом у встановленому порядку відповідно до їх компетенції» виключити.

(Пункт 55 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI від 02.12.2010)

56. В абзаці другому частини третьої статті 12 Закону України «Про видавничу справу» слова «та арбітражної» виключити.

57. У Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію»:

1) у частині третій статті 32 слова «або арбітражним судом» виключити;

2) у статті 38:

в абзаці третьому частини першої слова «або арбітражного суду» виключити;

в абзаці першому частини другої слова «або арбітражного суду – ліквідаційною комісією, призначеною цими органами» замінити словами «ліквідаційною комісією, призначеною судом».

58. В абзаці дев’ятому частини першої статті 32 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» слова «та арбітражного суду» виключити.

59. В абзаці другому частини п’ятої статті 21 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» слова «судом або арбітражним судом» замінити словами «чи судом».

60. У частині третій статті 3 Закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» слова «арбітражним судом» виключити.

61. У статті 25 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» слова «арбітражним судом» виключити.

62. У частині першій статті 19 Закону України «Про вибори Президента України» слова «Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного суду, міських Київського та Севастопольського судів» замінити словами «Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя».

63. В абзаці першому частини другої статті 9 Закону України «Про державне оборонне замовлення» слово «арбітражними» замінити словом «господарськими».

64. У статті 9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру»:

1) в абзаці третьому частини третьої слова «або арбітражним судом» виключити;

2) у частині четвертій слова «або до арбітражного суду» виключити.

65. У Законі України «Про концесії»:

1) в абзаці другому частини другої статті 15 слова «(арбітражного суду)» виключити;

2) у частині першій статті 16 слова «(арбітражним судом)» виключити.

66. У тексті Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» слова «Арбітражний процесуальний кодекс України» в усіх відмінках замінити словами «Господарський процесуальний кодекс України» у відповідному відмінку.

67. У статті 23 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» слова «або арбітражним судом» виключити.

68. У Законі України «Про мисливське господарство та полювання»:

1) у частині четвертій статті 31 слова «арбітражним судом» виключити;

2) у частині першій статті 43 слова «арбітражного суду» виключити.

69. У Законі України «Про природні монополії»:

1) в абзаці дев’ятому статті 14 і абзаці третьому частини третьої статті 17 слова «(арбітражного суду)» виключити;

2) в абзаці третьому частини другої статті 15 слова «(арбітражний суд)» виключити.

70. У Державній програмі приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України «Про Державну програму приватизації»:

1) в абзаці другому пункту 5 слово «арбітражного» замінити словом «господарського»;

2) в абзаці першому пункту 55 слова «арбітражного» і «арбітражний» замінити відповідно словами «господарського» і «господарський»;

3) в абзацах першому та третьому пункту 133 слова «арбітражного суду» виключити.

71. У пункті 11 статті 19 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» слова «або до арбітражного суду» виключити.

72. У частині першій статті 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» слово «арбітражним» виключити.

73. У частині четвертій статті 6 Закону України «Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії» слово «арбітражного» замінити словом «господарського».

(Пункт 74 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 2755- від 02.12.2010)

75. У Законі України «Про захист економічної конкуренції»:

1) абзаци третій і четвертий частини третьої статті 48 замінити одним абзацом такого змісту:

«переглядом відповідного рішення (постанови) суду».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;

2) у частині п’ятій статті 56:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Нарахування пені зупиняється на час розгляду чи перегляду судом»;

в абзаці п’ятому слова «арбітражного суду в порядку нагляду» виключити;

абзац шостий виключити;

3) у статті 60:

у частині другій слова «Вищого арбітражного суду України» та «арбітражного суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських арбітражних судів» замінити відповідно словами «господарського суду міста Києва» та «господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя»;

абзац п’ятий частини четвертої викласти в такій редакції:

«а також перегляд за заявою сторони відповідного рішення (постанови) суду зупиняє виконання зазначеного рішення органу Антимонопольного комітету України на час розгляду цієї справи чи перегляду відповідного рішення (постанови) суду, якщо органом Антимонопольного комітету України відповідно до частини третьої статті 48 цього Закону чи судом не визначено інше»;

4) у тексті Закону слова «арбітражний суд» у всіх відмінках виключити.

76. У частині одинадцятій статті 12 і частині четвертій статті 13 Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» слова «або арбітражному суді» виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком підпункту 1 пункту 10 та пункту 23, які набирають чинності з дня набрання чинності законом України, який стосуватиметься уточнення загальної структури і чисельності Міністерства внутрішніх справ України в частині забезпечення діяльності судової міліції.

2. Кабінету Міністрів України:

  • у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України» з метою забезпечення діяльності судової міліції;
  • щороку у проекті закону про Державний бюджет України передбачати окремим рядком виділення коштів на утримання судової міліції.
Президент України Л. Кучма
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті