Закон України від 16 квітня 2009 р. № 1276-VI

09 Листопада 2011 11:35 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 16 квітня 2009 р. № 1276-VI

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:

1) у частині другій статті 106 слова «або коли вона не має постійного місця проживання» замінити словами «або коли її місце проживання чи перебування не зареєстровано»;

2) у частині другій статті 136 слова «або не має постійного місця проживання» замінити словами «або коли його місце проживання чи перебування не зареєстровано»;

3) у частині першій статей 151 і 154-1 слова «з місця постійного проживання» замінити словами «із зареєстрованого місця проживання чи перебування»;

4) у частині першій статті 414 слово «постійного» виключити.

2. У статті 25 Кодексу законів про працю України слово «прописку» замінити словами «реєстрацію місця проживання чи перебування».

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення:

1) в абзаці першому статті 197 слова «проживання без реєстрації» замінити словами «а також проживання громадян без реєстрації місця проживання чи перебування»;

2) в абзаці першому статті 199 слова «чи без реєстрації», «без реєстрації» замінити словами «або без реєстрації місця проживання чи перебування»;

3) у назві статті 204 слова «прописки або виписки» виключити;

4) в абзаці першому частини першої статті 211-5 слова «карток прописки» замінити словами «карток реєстрації місця проживання».

4. У частині першій статті 71 Кодексу торговельного мореплавства України слово «постійним» виключити.

5. В абзаці другому частини першої статті 135 і першому реченні частини восьмої статті 181 Сімейного кодексу України слово «проживання» замінити словами «проживання чи перебування».

6. У частині першій статей 56 і 93 Кримінально-виконавчого кодексу України слово «постійного» виключити.

7. У частині другій статті 24 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» слова «до місця постійного проживання» замінити словами «до місця, де він проживає».

8. У частині першій статті 23 і статті 24 Закону України «Про державний кордон України» слова «тимчасового» і «тимчасове» виключити.

9. У частині першій статті 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення» слово «фактичного» виключити, а слова «незалежно від прописки» замінити словами «незалежно від реєстрації місця проживання».

10. У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

1) у пункті 4 частини першої статті 22 слова «(у м. Києві та курортних місцевостях – за наявністю прописки)» виключити;

2) у статті 32:

у пункті 2:

в абзацах першому, другому і четвертому слова «(крім м. Києва та курортних місцевостей)» виключити;

у другому реченні абзацу першого слова «від наявності прописки» замінити словами «від реєстрації місця проживання»;

в абзаці четвертому слова «Відсутність прописки» замінити словами «Проживання без реєстрації місця проживання»;

у першому реченні абзацу першого пункту 4 слова «(у м. Києві та курортних місцевостях – за наявністю прописки)» виключити, а слово «прописки» замінити словами «реєстрації місця проживання».

11. У Законі України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»:

1) в абзаці одинадцятому статті 1 слова «постійно проживають і працюють» замінити словами «проживають і постійно працюють»;

2) у статті 11:

у частині першій слова «які переселяються на постійне місце проживання в сільську місцевість» замінити словами «які переселяються до сільської місцевості»;

у частині другій слова «за умови постійного проживання на землях сільських населених пунктів або переселення на постійне місце проживання в сільську місцевість» замінити словами «за умови проживання на землях сільських населених пунктів або переселення до сільської місцевості».

12. У частинах третій, четвертій і шостій статті 40 Закону України «Про нотаріат» слово «постійних» в усіх відмінках виключити.

13. Частину перш статті 20 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» викласти в такій редакції:

«Іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом».

14. У пункті 5 частини сьомої статті 10 Закону України «Про відпустки» слова «на постійне місце проживання» замінити словами «до місця проживання».

15. У пункті 9 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» слово «постійного» виключити.

16. У Законі України «Про виконавче провадження»:

1) у частині п’ятій статті 11-1 слова «проживання чи місцезнаходження» замінити словами «проживання чи перебування (у тому числі про зміну їх реєстрації) або місцезнаходження»;

2) пункт 3 частини першої статті 19 і пункт 2 частини третьої статті 85 після слова «проживання» доповнити словами «чи перебування»;

3) частини першу і четверту статті 20, пункт 5 частини першої статті 40 після слова «проживання» доповнити словом «перебування»;

4) у статті 42:

у частині першій слова «місце проживання (знаходження)» замінити словами «місце проживання або перебування чи місцезнаходження»;

у частині третій слова «місцем проживання (знаходження)» замінити словами «місцем проживання, перебування, місцезнаходженням»;

5) у частині другій статті 68 слова «проживання чи» замінити словами «проживання чи перебування або».

17. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»:

1) у частині шостій статті 22 слово «постійного» виключити;

2) пункт 11 частини першої статті 31 викласти в такій редакції:

«11) зміни місця проживання».

18. У статті 10 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»:

1) у частині п’ятій слова «яка переселяється в трудонедостатні сільські населені пункти на постійне місце проживання» замінити словами «яка переселяється у трудонедостатні сільські населені пункти»;

2) у частині восьмій слово «постійно» виключити.

19. У частині третій статті 14 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» слово «постійного» виключити.

20. В абзацах третьому і п’ятому частини першої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» слова «(місцем прописки)» та «чи місцем прописки» замінити відповідно словами «(місцем реєстрації)» та «чи місцем реєстрації».

21. У Законі України «Про статус народного депутата України»:

1) в абзаці другому частини одинадцятої статті 20 та частині другій статті 21 слово «постійного» виключити;

2) у статті 35:

в абзаці другому частини першої і другому реченні частини восьмої слово «постійного» виключити;

перше речення частини дев’ятої доповнити словами «місця проживання».

22. У Законі України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»:

1) в абзаці другому частини першої статті 1 слова «особи без постійного місця проживання» замінити словами «бездомні люди»;

2) у другому реченні частини шостої статті 8 слова «не мають постійного місця проживання» виключити, а після слів «а також» доповнити словами «бездомні люди».

23. В абзаці шостому пункту 1 частини другої статті 4, абзаці п’ятому пункту 1 частини першої статті 18 та абзаці п’ятому пункту 2 частини другої статті 21 Закону України «Про іпотеку» слова «адреса постійного місця проживання» в усіх відмінках замінити словами «місце проживання із зазначенням адреси».

24. В абзаці восьмому статті 1 Закону України «Про соціальні послуги» слова «громадян без визначеного місця проживання» замінити словами «бездомних людей».

25. У частині другій статті 5 Закону України «Про фермерське господарство» слова «постійне місце проживання» замінити словом «житло».

26. У пункті 2 частини другої статті 54 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» слова «постійне місце проживання» замінити словами «місце проживання із зазначенням адреси».

27. Абзац восьмий пункту 1 частини третьої статті 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» викласти в такій редакції:

«місце проживання із зазначенням адреси».

28. У Законі України «Про туризм»:

1) в абзаці другому статті 1 слово «постійного» виключити, а слова «в місці перебування» замінити словами «в місці, куди особа від’їжджає»;

2) у частині першій статті 5 слова «іноземні громадяни» замінити словом «іноземці»;

3) у частині другій статті 15 і частині шостій статті 16 слово «постійного» виключити.

29. В абзаці п’ятому частини третьої статті 9 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» слова «адресу місця проживання» замінити словами «місце проживання із зазначенням адреси».

30. В абзаці сімнадцятому статті 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» слова «місце їх постійного проживання» замінити словами «їх місце проживання чи перебування».

31. В абзаці другому статті 2 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» слова «і в якому могла бути зареєстрованою» замінити словами «і адресу якого могла зазначити для реєстрації».

32. У пункті 2 частини другої статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень» слова «адреси місця проживання або перебування фізичних осіб» замінити словами «місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначенням адреси».

33. У частині другій статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»:

в абзаці першому слова «реєстрацію за місцем проживання (перебування) громадян» замінити словами «реєстрацію місця проживання чи перебування осіб»;

в абзаці другому слова «реєстрацію за місцем проживання або місцем перебування чи зняття з реєстрації» замінити словами «реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання чи перебування».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Цивільного кодексу України та Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» щодо узгодження правового регулювання місця проживання особи.

Президент України В. Ющенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті