Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акту — постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)»

Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблений відповідно до статті 74 1 Основ законодавства України про охорону здоров’я із змінами, внесеними Законом України № 3395-VI від 19.05.2011 « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур».

Пропозиції та зауваження щодо положень постанови надсилайте до:

– Державного підприємства «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України» за адресою: вул. Михайла Грушевського, 7, Київ, 01601, тел./факс (044) 253-60-24, E-mail: zvnin@moz.gov.ua.

Проект регуляторного акта оприлюднений шляхом розміщення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 28.12.2011 у письмовому та/або електронному вигляді.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПРОЕКТУ
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)»

1. Аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Проект постанови розроблено відповідно до статті 74 1 Основ законодавства України про охорону здоров’я із змінами, внесеними Законом України № 3395-VI від 19.05.2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур».

Регуляторним актом передбачається розроблення порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) особам без спеціальної медичної освіти (цілителям), які займаються народною медициною (цілительством), та підстави для анулювання цього дозволу.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою прийняття акта є визначення порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) особам без спеціальної медичної освіти (цілителям), які займаються народною медициною (цілительством), та підстави для анулювання цього дозволу.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Запропонований регуляторний акт є на даний час оптимальним рішенням, що розв’язує проблему надання права особам без спеціальної медичної освіти займатися народною медициною (цілительством).

Інші альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми

Регуляторним актом пропонується викласти (описати механізм) порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) та підстави для анулювання цього дозволу.

Реалізація акта не потребує додаткового фінансування із Державного бюджету України.

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутні.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Визначені цілі буде досягнуто за рахунок установлення порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) та підстав для анулювання цього дозволу.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди:

Держава: реалізація статті 74 1 Основ законодавства України про охорону здоров’я із змінами, внесеними Законом України № 3395-VI від 19.05.2011 року « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур», на вимоги якої розроблено порядок видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) та підстави для анулювання цього дозволу.

Громадяни: прийняття регуляторного акта дозволить визначити єдиний критерій для розмежування заняття народною медициною від недобросовісного цілительства, що полегшить прийняття правоохоронними, податковими, прокурорськими органами рішень щодо відповідальності за здійснення незаконної медичної діяльності і, як наслідок, захистить інтереси споживача (пацієнта) від негативних наслідків шарлатанства.

7. Запропонований строк дії акта

Термін дії регуляторного акта не обмежено (до моменту прийняття наступних відповідних змін до чинного законодавства).

8. Показники результативності акта

Основними показниками результативності прийняття запропонованого акта буде дотримання порядку видачі (переоформлення, видачі дубліката) спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) особам без спеціальної медичної освіти (цілителями), які займаються народною медициною (цілительством), та порядок анулювання цього дозволу.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Контроль за дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України та відстеження ефективності застосування зазначеного акта буде здійснюватись Міністерством охорони здоров’я України шляхом проведення:

  • базового відстеження, яке буде здійснено з моменту підписання зазначеного акта до набуття ним чинності;
  • повторного відстеження, яке буде проведено через рік після набуття чинності зазначеного акта з метою визначення рівня досягнення поставленої мети;
  • періодичного відстеження, яке буде здійснено раз на кожні п’ять років починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Проект регуляторного акта розміщено 28.11.2011 на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України (розділ «Законодавство», підрозділ «Громадські обговорення»).

Після підписання постанови Кабінету Міністрів України та реєстрації у Мін’юсті України регуляторний акт буде оприлюднений на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, у нормативно-правовій базі «Ліга». Також акт буде доведено до керівників територіальних та місцевих органів охорони здоров’я АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Директор Т.П. Гарник

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)

Відповідно до статті 74 1 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), що додається.

Ця постанова набирає чинності через один місяць після державної реєстрації.

Міністерству охорони здоров’я України привести власні нормативні акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

Порядок видачі та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру видачі (переоформлення, видачу дубліката) та анулювання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) у межах території України.

1.2. Порядок розроблено відповідно до вимог статті 741 Основ законодавства з охорони здоров’я України (від 19.11.1992 № 2801-XII), Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (від 06.09.2005 № 2806-IV), Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (від 05.04.2007 № 877-V), Положення про Міністерство охорони здоров’я України (Указ Президента України від 13.04.2011 № 467/2011), Закону України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» (від 21.10.2010 № 2623-VI).

1.3. Вимоги щодо отримання спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством) є обов’язковими для осіб без спеціальної медичної освіти, діяльність яких пов’язана з заняттям народною медициною (цілительством).

1.4. Кваліфікаційні вимоги до осіб без спеціальної медичної освіти, які займаються народною медициною (цілительством), та умови для заняття народною медициною (цілительством) встановлюються МОЗ України.

2. Визначення термінів

Наведені у Порядку терміни вживаються у такому значенні:

2.1. Атестаційно-експертний висновок з народної медицини (цілительства), далі — атестаційно-експертний висновок, — документ, що підтверджує наявність у претендента цілительських здібностей для заняття народною медициною (цілительством), отриманий у порядку, встановленому МОЗ України.

2.2. Експертна установа — спеціально уповноважена та підзвітна МОЗ України установа, що веде реєстр видачі спеціального дозволу, його переоформлення, видачу дубліката, анулювання, проводить підготовку супровідної документації та експертизу поданих документів, іншу організаційну роботу щодо забезпечення реалізації чинного законодавства, що регламентує заняття народною медициною (цілительством).

2.3. Народна медицина (цілительство) — методи оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, що ґрунтуються на досвіді багатьох поколінь людей, установлені в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.

2.4. Претендент — особа без спеціальної медичної освіти, яка має намір займатися народною медициною (цілительством), проходить атестацію й експертизу для підтвердження цілительських здібностей для отримання атестаційно-експертного висновку та спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством).

2.5. Міністерство охорони здоров’я України — МОЗ, центральний орган виконавчої влади, уповноважений відповідно до закону видавати спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством).

2.6. Реєстр спеціальних дозволів (далі — реєстр) — єдина автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання відомостей про видачу спеціального дозволу, його переоформлення, видачу дубліката, анулювання.

2.7. Спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством), далі — спеціальний дозвіл, — документ, що засвідчує право фізичної особи — підприємця на здійснення господарської діяльності на заняття народною медициною (цілительством) впродовж визначеного терміну та при виконанні умов для заняття народною медициною (цілительством).

2.8. Установа, що видає атестаційно-експертні висновки (далі — установа), — уповноважена на право проведення атестації, експертизи цілительських здібностей та видачі атестаційно-експертних висновків у порядку, встановленому МОЗ.

2.9. Цілитель — особа без спеціальної медичної освіти, зареєстрована в установленому законом порядку як фізична особа — підприємець, яка отримала спеціальний дозвіл та займається народною медициною (цілительством).

3. Видача спеціального дозволу

3.1. Спеціальний дозвіл видається МОЗ.

3.2. Для одержання спеціального дозволу претендент подає до МОЗ заяву установленої форми (додаток 1), в якій зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові претендента;

місце проживання претендента;

серія, номер паспорта, ким і коли виданий;

реквізити атестаційно-експертного висновку (висновків) та назва установи (установ), що його (їх) видала;

метод (методи), на який (які) видано атестаційно-експертний висновок (висновки);

адреса (адреси) заняття народною медициною.

3.3. До заяви додаються:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

декларація відповідності матеріально-технічної бази умовам для заняття народною медициною (цілительством) складена, прошита і засвідчена підписом претендента,

також подає нотаріально засвідчені копії:

атестаційно-експертного висновку (висновків);

висновку (висновки) державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил для заняття народною медициною (цілительством).

3.4. Разом з документами, зазначеними в пп. 3.2.та 3.3. цього Порядку, надається квитанція про оплату за проведення експертизи документів, поданих для отримання спеціального дозволу, розмір якої визначений в додатку 3.

Плата за проведення експертизи документів зараховується до експертної установи.

3.5. Заява про видачу спеціального дозволу та документи, що додаються до неї, приймаються МОЗ за описом, копія якого видається претенденту з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи.

МОЗ робить запис про отримання документів у журналі обліку спеціальних дозволів, що засвідчується підписом претендента та відповідальної особи.

3.6. Отриманий пакет документів МОЗ впродовж одного робочого дня за описом передає експертній установі.

3.7. Після отримання документів від МОЗ експертна установа проводить їх експертизу та оформляє висновок, що додається до документів.

3.8. Для розгляду заяв та вирішення питання про надання спеціального дозволу створюється комісія МОЗ з видачі спеціального дозволу (далі — комісія) в кількості не менше п’яти осіб.

До комісії залучаються фахівці МОЗ та експертної установи. Склад комісії затверджується МОЗ. Засідання комісії проводять не рідше одного разу на місяць. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів, оформлюється протоколом засідання, що затверджується МОЗ і є підставою для оформлення спеціального дозволу.

3.9. Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу приймається комісією впродовж тридцяти робочих днів з дня подання документів.

3.10. У разі прийняття комісією позитивного рішення щодо видачі спеціального дозволу інформація про нього вноситься до реєстру.

3.11. Експертна установа надає особисто цілителю або надсилає поштовим відправленням повідомлення про позитивне рішення щодо видачі йому спеціального дозволу.

3.12. Претендент, щодо якого прийнято позитивне рішення, надає квитанцію про внесення плати за видачу спеціального дозволу, розмір якої визначений в додатку 3.

Плата за видачу спеціального дозволу зараховується до Державного бюджету України.

3.13. У спеціальному дозволі (додаток 2) зазначається:

реєстраційний номер;

дата прийняття рішення про видачу спеціального дозволу;

прізвище, ім’я та по батькові цілителя;

метод (методи) народної медицини (цілительства) з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи, що використовує цілитель при занятті народною медициною (цілительством);

адреса (адреси) заняття народною медициною (цілительством);

термін дії спеціального дозволу, що становить п’ять років від дати прийняття рішення про його видачу;

спеціальні вимоги, що визначають обсяг заняття народною медициною (цілительством).

3.14. Оформлений спеціальний дозвіл експертна установа впродовж одного робочого дня за описом передає МОЗ.

3.15. Спеціальний дозвіл видається цілителю, що засвідчується у журналі обліку спеціальних дозволів підписом цілителя та відповідальної особи.

3.16. Після закінчення терміну дії спеціального дозволу його поновлення здійснюється в порядку, встановленому для видачі спеціального дозволу, проте не раніше ніж за один місяць до строку закінчення дії попереднього спеціального дозволу.

3.17. Претендент, який має атестаційно-експертний висновок з народної і нетрадиційної медицини, термін дії якого спливає не пізніше ніж через півроку, може отримати спеціальний дозвіл згідно з цим Порядком.

3.18. Особи, які мають дозвільні документи на заняття народною медициною (цілительством), видані за межами України, отримують спеціальний дозвіл на загальних підставах, установлених цим Порядком, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3.19. Підставами для відмови у видачі спеціального дозволу є:

подання неповного пакета документів, визначених пп. 3.2., 3.3., 3.4. цього Порядку;

недостовірність даних, що містяться у документах, поданих для отримання спеціального дозволу;

невідповідність претендента кваліфікаційним вимогам для заняття народною медициною (цілительством), згідно з поданими документами;

негативний висновок за результатами проведених експертиз, необхідних для видачі спеціального дозволу.

3.20. Експертна установа надає особисто цілителю або надсилає поштовим відправленням повідомлення про відмову у видачі спеціального дозволу з описом вкладення із зазначенням підстав для такої відмови впродовж трьох робочих днів від дати затвердження цього рішення МОЗ.

3.21. У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі спеціального дозволу, повторний розгляд документів здійснюється у термін, що не перевищує тридцяти робочих днів з дня отримання відповідної заяви і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі спеціального дозволу.

3.22. Рішення про відмову у видачі спеціального дозволу може бути оскаржене претендентом відповідно до чинного законодавства України.

4. Переоформлення спеціального дозволу

4.1. Підставами для переоформлення спеціального дозволу є:

зміна місцезнаходження фізичної особи — підприємця;

зміна найменування фізичної особи — підприємця: прізвища, імені, по батькові;

зміна місця заняття народною медициною (цілительством).

4.2. Про зміну даних, що зазначені в спеціальному дозволі, або в документах, що додавалися до заяви про його видачу, цілитель зобов’язаний повідомити впродовж п’яти робочих днів з дня настання таких змін.

Непереоформлений в установлений строк спеціальний дозвіл є недійсним.

4.3. Для переоформлення спеціального дозволу претендент подає до МОЗ заяву довільної форми, до якої додаються відповідні документи, що підтверджують зміни та, у разі необхідності, спеціальний дозвіл, що підлягає переоформленню.

4.4. Заява про переоформлення спеціального дозволу та документи, що додаються до неї, приймаються МОЗ за описом, копія якого видається цілителю з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи.

МОЗ робить запис про отримання документів у журналі обліку спеціальних дозволів, що засвідчується підписом цілителя та відповідальної особи.

4.5. Разом із заявою та необхідними документами надається квитанція про оплату за проведення експертизи документів, поданих для переоформлення спеціального дозволу, розмір якої визначений в додатку 3.

Плата за проведення експертизи документів зараховується до експертної установи.

4.6. Отриманий пакет документів МОЗ впродовж одного робочого дня за описом передає експертній установі.

4.7. Експертна установа впродовж двох робочих днів з дня одержання документів від МОЗ проводить їх експертизу та оформляє висновок, що додається до документів.

4.8. У разі підтвердження підстав, визначених п. 4.1. цього Порядку, на новому бланку переоформлюється спеціальний дозвіл, з урахуванням змін та у межах строку дії спеціального дозволу, що переоформлювався. Спеціальний дозвіл, що переоформлювався, визнається недійсним, про що вноситься інформація до реєстру.

4.9. За переоформлення спеціального дозволу справляється плата, розмір якої визначений в додатку 3.

Плата за переоформлення спеціального дозволу зараховується до Державного бюджету України.

4.10. Переоформлений спеціальний дозвіл експертна установа впродовж одного робочого дня за описом передає МОЗ.

4.11. Переоформлений спеціальний дозвіл видається цілителю, що засвідчується у журналі обліку спеціальних дозволів підписом цілителя та відповідальної особи.

4.12. У разі непідтвердження підстав, визначених п. 4.1. цього Порядку, експертна установа надає особисто цілителю або надсилає поштовим відправленням повідомлення про відмову у переоформленні спеціального дозволу з описом вкладення із зазначенням підстав для такої відмови.

4.13. У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у переоформленні спеціального дозволу, повторний розгляд документів здійснюється після отримання відповідної заяви і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у переоформленні спеціального дозволу.

4.14. Рішення про відмову у переоформленні спеціального дозволу може бути оскаржене цілителем відповідно до чинного законодавства України.

5. Видача дубліката спеціального дозволу

5.1. Підставами для видачі дубліката спеціального дозволу є:

втрата спеціального дозволу;

пошкодження спеціального дозволу.

5.2. У разі втрати спеціального дозволу цілитель зобов’язаний впродовж п’яти робочих днів з дня настання такої підстави подати до МОЗ заяву довільної форми про видачу дубліката спеціального дозволу та документи, які згідно із законодавством є такими, що підтверджують його втрату.

5.3. У разі, якщо спеціальний дозвіл непридатний для використання внаслідок його пошкодження, цілитель подає до МОЗ заяву довільної форми про видачу дубліката спеціального дозволу та непридатний для використання спеціальний дозвіл.

5.4. Заява про видачу дубліката спеціального дозволу та документи, що додаються до неї, приймаються МОЗ за описом, копія якого видається цілителю з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи.

МОЗ робить запис про отримання документів в журналі обліку спеціальних дозволів, що засвідчується підписом цілителя та відповідальної особи.

5.5. Разом із заявою та необхідними документами додається квитанція про оплату за проведення експертизи документів, поданих для отримання дубліката спеціального дозволу, розмір якої визначений в додатку 3.

Плата за проведення експертизи документів зараховується до експертної установи.

5.6. Отриманий пакет документів МОЗ впродовж одного робочого дня за описом передає експертній установі.

5.7. Експертна установа впродовж двох робочих днів з дня одержання документів від МОЗ проводить їх експертизу та оформлює висновок, що додається до документів.

5.8. У разі підтвердження підстав, визначених п. 5.1. цього Порядку на новому бланку, в межах строку дії спеціального дозволу, на заміну якого видається, оформлюється дублікат спеціального дозволу, що містить напис «Дублікат».

Інформація про видачу дубліката спеціального дозволу вноситься до реєстру.

5.9. За видачу дубліката спеціального дозволу справляється плата, розмір якої визначений в додатку 3.

Плата за видачу дубліката спеціального дозволу зараховується до Державного бюджету України.

5.10. Оформлений спеціальний дозвіл експертна установа впродовж одного робочого дня за описом передає МОЗ.

5.11. Дублікат спеціального дозволу видається цілителю, що засвідчується у журналі обліку спеціальних дозволів підписом цілителя та відповідальної особи.

5.12. У разі непідтвердження підстав, визначених п. 5.1. цього Порядку, Експертна установа надає особисто цілителю або надсилає поштовим відправленням повідомлення про відмову у видачі дубліката спеціального дозволу з описом вкладення із зазначенням підстав для такої відмови.

5.13. У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дубліката спеціального дозволу, повторний розгляд документів здійснюється після отримання відповідної заяви і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дубліката спеціального дозволу.

5.14. Рішення про відмову у видачі дубліката спеціального дозволу може бути оскаржене цілителем відповідно до чинного законодавства України.

6. Анулювання спеціального дозволу

6.1. Контрольно-наглядові функції за заняттям цілителями народною медициною (цілительством) здійснюється шляхом проведення планових або позапланових перевірок у порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

6.2. Підставами для анулювання спеціального дозволу є:

заява цілителя про анулювання спеціального дозволу;

припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

акт про повторне порушення цілителем умов для заняття народною медициною (цілительством);

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих цілителем для одержання спеціального дозволу;

акт про встановлення факту передачі спеціального дозволу іншій особі для заняття народною медициною (цілительством);

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень умов для заняття народною медициною (цілительством);

акт про неможливість цілителя забезпечити виконання умов для заняття народною медициною (цілительством);

акт про відмову цілителя у проведенні перевірки виконання умов для заняття народною медициною (цілительством);

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — підприємця.

6.3. Рішення щодо анулювання спеціального дозволу приймається комісією на підставі акта планової або позапланової перевірки та затверджується МОЗ.

6.4. Рішення про анулювання спеціального дозволу видається цілителю особисто або надсилається поштовим відправленням не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження цього рішення МОЗ.

6.5. Дія спеціального дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

6.6. Інформація про анулювання вноситься до реєстру.

6.7. У разі анулювання спеціального дозволу, претендент може отримати новий спеціальний дозвіл не раніше ніж через півроку з дати прийняття рішення про анулювання попереднього у порядку, встановленому для отримання спеціального дозволу.

6.8. Рішення про анулювання спеціального дозволу може бути оскаржене цілителем відповідно до чинного законодавства України.

Додаток 1
до пункту 3.2. Порядку видачі
та анулювання спеціального
дозволу на заняття народною
медициною (цілительством)

Заява
на видачу спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)

Заявник

___________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові претендента — фізичної особи — підприємця)

___________________________________________

(місце проживання фізичної особи — підприємця)

___________________________________________

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Номер телефону ____________________

Ідентифікаційний код фізичної особи — підприємця ____________________

Прошу видати спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством) відповідно до атестаційно-експертного висновку (ів) з народної медицини (цілительства), виданого (них)

___________________________________________

(указати організацію/організації, дату/дати видачі, номер/номери)

на метод (и)

Місце провадження діяльності

___________________________________________

(указати адресу (адреси) заняття народною медициною (цілительством)

Підпис заявника_________________ __________________________
(розшифровка підпису)

«______»_______________ 20______р.

Дата і номер реєстрації заяви «____»___________ 20 ___р. № _______

_________________________________________ _________________
(ПІБ особи, яка прийняла документи) (підпис)

Додаток 2
до пункту 3.12. Порядку видачі та

анулювання спеціального

дозволу на заняття народною медициною (цілительством)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ
на заняття народною медициною (цілительством)

від___________________ №_________

Виданий

___________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

На право заняття народною медициною (цілительством) методом

___________________________________________

(метод/методи)

відповідно до атестаційно-експертного висновку з народної медицини (цілительства)

___________________________________________

(указати організацію/організації, що видала атестаційно-експертний висновок)

від _____________________№____________

Адреса заняття народною медициною (цілительством)

___________________________________________

Спеціальний дозвіл дійсний до «_____» ___________ року.

Спеціальні вимоги, що визначають обсяг заняття народною медициною (цілительством).

Заступник Міністра охорони здоров’я України

Додаток 3
до пунктів 3.4., 3.12.,4.5., 4.9.,5.5.,
5.9. Порядку видачі та анулювання
спеціального дозволу на заняття
народною медициною (цілительством)

РОЗМІР
тарифів за видачу спеціального дозволу, переоформлення спеціального дозволу, видачу дублікату спеціального дозволу, проведення експертизи поданих документів

Вид послуги Розмір тарифу
1. Проведення експертизи документів, поданих для отримання спеціального дозволу 1 мінімальна заробітна плата
2. Оплата за видачу спеціального дозволу 1 мінімальна заробітна плата
3. Проведення експертизи документів, поданих для переоформлення спеціального дозволу 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
4. Оплата за переоформлення спеціального дозволу 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
5. Проведення експертизи документів, поданих для видачі дубліката спеціального дозволу 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
6. Оплата за видачу дубліката спеціального дозволу 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті