Наказ МОЗ України від 7 травня 1999 р. № 116

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 07.05.1999 р. № 116

ПРО ЗАХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ РОБІТ З МЕТРОЛОГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» для координації робіт щодо забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань і здійснення внутрішньовідомчого контролю і нагляду за дотриманням метрологічних норм і правил наказую:

1. Затвердити Положення про метрологічну службу МОЗ України, що додається.

2. Покласти виконання обов’язків Головного метролога Міністерства на Ніколенко А., головного спеціаліста-метролога управління бюджетно-страхової медицини та нових медичних технологій.

3. Призначити:

3.1. Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» головною організацією з метрологічного забезпечення електричних та радіотехнічних вимірювань.

3.2. Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології ім. С.П. Григорьєва головною організацією з метрологічного забезпечення вимірювань іонізуючих випромінень.

4. Затвердити структурну схему метрологічної служби МОЗ України та перелік базових організацій з метрологічного забезпечення за напрямками діяльності, що наведені в додатках 1 та 2 до Положення.

5. Головному метрологу Міністерства Ніколенко А. до 1 червня ц. р. подати до Головного управління державної служби та медичних кадрів погоджене з Держстандартом Положення.

6. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам головних та базових організацій зі стандартизації та метрології, керівникам закладів, установ та організацій, що безпосередньо підпорядковані МОЗ України.

6.1. Прийняти Положення про службу метрології системи МОЗ України до керівництва та виконання.

6.2. До 1 липня ц. р. забезпечити розробку:

 • положень про метрологічні служби АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, про головні та базові організації зі стандартизації та метрології;
 • функціональних обов’язків інженерів-метрологів та відповідальних за метрологічне забезпечення закладів (організацій, установ) охорони здоров’я.

7. Вважати такими, що втратили чинність, накази МОЗ УРСР від 06.04.87 № 246 «О возложении обязанностей главных метрологов в системе Министерства здравоохранения УССР» та МОЗ України від 11.04.92 № 62 «Про заходи подальшого поліпшення роботи з метрології та стандартизації».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр Р.В. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО
Заступник голови Держстандарту України
О.М. Величко 01.06.1999 р

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 7 травня 1999 р. № 116


ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТРОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


Положення про метрологічну службу Міністерства охорони здоров’я України (далі — Положення) поширюється на Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, заклади та установи безпосереднього підпорядкування Міністерству охорони здоров’я України (далі — МОЗ України).

Це Положення розроблене на основі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11 лютого 1998 року № 113/98-ВР та P 50-060-95.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому Положенні є посилання на такий нормативний документ: P 50-060-95 Метрологія. Типове положення про відомчі метрологічні служби.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Методичне та організаційне керівництво роботами з метрології в системі охорони здоров’я, координацію та контроль за діяльністю її ланок виконує служба Головного метролога МОЗ України у складі Управління бюджетно-страхової медицини та нових медичних технологій. Очолює службу Головний метролог Міністерства, який призначається на посаду наказом Міністра і підпорядковується начальнику управління та Першому заступнику Міністра.

Головні метрологи головних та базових (якщо з даного напрямку робіт немає головної) організацій метрологічної служби є заступниками Головного метролога МОЗ України.

У своїй діяльності служба Головного метролога керується чинним законодавством України, державними стандартами з метрології, нормативними документами Держстандарту України, наказами, вказівками та керівними документами з метрології МОЗ України, цим Положенням.

3.2. Відповідальність за додержання вимог стандартів з метрології, правильність виконання вимірювань, за використання і стан засобів вимірювальної техніки та метрологічне забезпечення діяльності закладів, організацій та установ (далі — закладів охорони здоров’я) та їх підрозділів системи МОЗ України несуть їх керівники та посадові особи у відповідності до діючих посадових інструкцій.

3.3. Всі категорії робіт з метрологічного забезпечення закладів охорони здоров’я системи МОЗ України відносяться до основних видів робіт щодо якісного проведення лікувально-діагностичного процесу, науково-дослідних робіт, санітарно-епідеміологічних та інших досліджень та виготовлення ліків, а підрозділи з метрологічного забезпечення — до основних підрозділів. Оплату праці робітників метрологічних підрозділів, інженерів-метрологів, а також відповідальних за метрологічне забезпечення закладів охорони здоров’я проводити, керуючись останнім.

3.4. Структура і штати всіх ланок метрологічної служби визначаються їх керівниками відповідно до обсягів робіт, що виконуються.

Фінансування і планування робіт з метрології проводити за наступними напрямками:

 • кошти бюджету України, що виділяються на проведення робіт з метрології у складі соціально-економічних і науково-технічних програм і проектів;
 • пайові кошти зацікавлених організацій для фінансування робіт з метрології, проведення науково-дослідних та інших робіт, які включені в плани робіт головних і базових організацій метрологічної служби;
 • кошти, які одержані організаціями за прямими договорами з установами (незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності) за виконання робіт (послуг) з метрологічного забезпечення в цих установах;
 • метрологічні служби закладів охорони здоров’я, що фінансуються із Державного бюджету України, виконують всі роботи, пов’язані із забезпеченням єдності вимірювань, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на їх утримання на відповідний рік, згідно з їх розрахунками, а також коштів, одержаних за надання метрологічних послуг;
 • фінансування діяльності метрологічних служб всіх інших закладів охорони здоров’я проводиться за рахунок їх коштів.

4. СТРУКТУРА МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ МОЗ УКРАЇНИ

4.1. Методичне керівництво метрологічною службою МОЗ України здійснює Перший заступник Міністра.

4.2. Метрологічна служба МОЗ України складається із:

 • служби Головного метролога МОЗ України;
 • головних організацій метрологічної служби за напрямками діяльності;
 • базових організацій метрологічної служби за напрямками діяльності;
 • метрологічних служб АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 • метрологічних служб закладів охорони здоров’я;
 • інженерів-метрологів; осіб, відповідальних за метрологічне забезпечення закладів охорони здоров’я прямого підпорядкування МОЗ України.

4.3. Наявність посади Головного метролога у штатному розписі закладу охорони здоров’я, на який покладені функції головної чи базової організації метрологічної служби, є обов’язковою.

Структурна схема метрологічної служби МОЗ України наведена в додатку 1.

5. СЛУЖБА ГОЛОВНОГО МЕТРОЛОГА МОЗ УКРАЇНИ

5.1. Функціональні обов’язки служби Головного метролога МОЗ України.

5.1.1. Організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю всіх ланок метрологічної служби МОЗ України.

5.1.2. Організація роботи по забезпеченню виконання законів України, постанов і декретів Кабінету Міністрів України, нормативних документів з метрології Держстандарту України, постанов, наказів і рішень колегії МОЗ України з питань метрології.

5.1.3. Організація і участь у роботах щодо підвищення кваліфікації спеціалістів з метрології.

5.1.4. Надання практичної допомоги закладам охорони здоров’я з питань метрології.

5.1.5. Вирішення питань щодо забезпечення повіркою і ремонтом засобів вимірювальної техніки (далі — ЗВТ), здійснення метрологічного нагляду за їх станом і застосуванням, за дотриманням метрологічних норм і правил.

5.1.6. Взаємодія з науковими метрологічними організаціями і Держстандартом України з питань метрологічного забезпечення, сприяння органам Держстандарту при здійсненні ними державного метрологічного контролю і нагляду.

5.1.7. Організація та проведення робіт з метрологічної експертизи технічної документації на ЗВТ медичного призначення, проектів стандартів, проектної, конструкторської та нормативної документації.

5.1.8. Координація і контроль діяльності головних і базових організацій, метрологічних служб АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних (Київської і Севастопольської міських) державних адміністрацій, закладів охорони здоров’я прямого підпорядкування МОЗ України з питань метрологічного забезпечення розроблення, випробувань і експлуатації ЗВТ, вимагання від керівників зазначених вище закладів охорони здоров’я усунення виявлених недоліків.

5.1.9. Контроль за своєчасним поданням на державні приймальні випробування ЗВТ.

5.1.10. Встановлення вимог та організація їх виконання щодо метрологічного забезпечення закладів охорони здоров’я, що проходять акредитацію.

5.1.11. Організація та проведення робіт з метрологічного забезпечення випробувань ЗВТ щодо їх відповідності гігієнічним нормативам.

5.1.12. Організація і проведення згідно чинних нормативних документів акредитації вимірювальних лабораторій, що належать до сфери управління МОЗ України.

5.1.13. Організація підготовки інструктивної, нормативної та методичної документації, довідників тощо з питань метрології.

5.1.14. Організація робіт з міжнародного співробітництва в галузі метрології (за потребою).

5.1.15. Організація та проведення в системі МОЗ України робіт з найважливіших міжгалузевих та галузевих проблем уніфікації.

5.1.16. Організація робіт по підвищенню ефективності заходів щодо метрологічної діяльності в галузі безпеки праці, охорони здоров’я та з наявності небезпечних і шкідливих чинників.

5.1.17. Організація робіт щодо розробки, перегляду, атестації та затвердження методик виконання вимірювань у галузі метрології.

5.1.18. Організація роботи по проведенню перевірки державних та галузевих нормативних документів з метрології та їх своєчасному перегляду.

5.1.19. Погодження стандартів, методик виконання вимірювань та інших нормативних документів, які використовуються в системі МОЗ України незалежно від підпорядкованості закладу (установи, організації), де ця методика була розроблена.

5.1.20. Організація галузевих нарад, семінарів, конференцій, виставок з питань метрології.

5.2. Права служби Головного метролога МОЗ України.

5.2.1. Надання вказівок закладам охорони здоров’я системи МОЗ України щодо їх метрологічного забезпечення і вимагання усунення недоліків.

5.2.2. Залучення в установленому порядку головних та базових організацій до виконання робіт з метрологічного забезпечення і здійснення контролю за їх діяльністю.

5.2.3. Отримання від установ, закладів, управлінь та організацій охорони здоров’я статистичної звітності та різної інформації з питань метрології.

5.2.4. Внесення пропозицій керівництву МОЗ України про призначення головних та базових організацій з метрології.

5.2.5. Участь у розгляді суперечностей, що стосуються оцінки діяльності метрологічної служби МОЗ України.

5.2.6. Видача у межах своєї компетенції приписів за результатами метрологічного нагляду щодо припинення та усунення порушень метрологічних норм і правил.

5.2.7. Представлення МОЗ України в центральних органах виконавчої влади та Держстандарті України з питань метрології.

5.2.8. Внесення пропозицій керівництву МОЗ України щодо поліпшення роботи метрологічної служби МОЗ України.

5.2.9. Вирішення питань діяльності метрологічної служби в різних підрозділах МОЗ України щодо інших підприємств і відомств.

5.2.10. Вимагання від закладів охорони здоров’я системи МОЗ України додержання вимог нормативних документів з метрології.

6. ГОЛОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

6.1. Головна організація метрологічної служби призначається наказом МОЗ України для координації робіт із забезпечення єдності і потрібної точності вимірювань у закріплених областях діяльності та методичного керівництва базовими організаціями метрологічної служби і метрологічними службами установ та організацій за напрямками діяльності.

6.2. Положення про головну організацію затверджується її керівником і погоджується з Головним метрологом МОЗ України та Державним науково-виробничим об’єднанням «Метрологія».

6.3. Головна організація визначається з числа провідних науково-дослідних чи інших закладів охорони здоров’я, що мають в метрологічній службі висококваліфікований персонал і сучасне технічне обладнання.

6.4. У головних організаціях для виконання покладених завдань створюється самостійний підрозділ, який очолюється Головним метрологом і підпорядкований керівнику закладу охорони здоров’я. Головний метролог призначається на посаду і звільняється з неї наказом керівника закладу охорони здоров’я за попереднім узгодженням з Головним метрологом МОЗ України.

6.5. Обов’язки головних організацій метрологічної служби.

6.5.1. Узагальнення по галузі результатів аналізу і оцінки стану ЗВТ, їх ремонту і використання, а також метрологічного забезпечення їх розроблення, виробництва та випробувань.

6.5.2. Аналіз матеріалів, що подаються базовими організаціями, щодо наявності, міри використання та потреби у ЗВТ і стандартних зразках складу і властивостей речовин і матеріалів, підготовки пропозицій з упорядкування їх номенклатури, а також формування заявок на їх придбання.

6.5.3. Участь у проведенні державних приймальних випробувань ЗВТ медичного призначення, у розробленні та реалізації заходів з метрологічного забезпечення їх виробництва та експлуатації.

6.5.4. Підготовка пропозицій до проектів перспективних і річних планів державної і галузевої стандартизації, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань метрологічного забезпечення.

6.5.5. Надання пропозицій щодо розроблення методів вимірювань і ЗВТ, створення комплексів повірочного обладнання, узгодження пропозицій по їх розробленню та випуску із зацікавленими підприємствами.

6.5.6. Надання пропозицій Головному метрологу МОЗ України щодо розроблення та організації випуску стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів.

6.5.7. Організація та проведення (у відповідності до чинного законодавства) метрологічної атестації, повірки і ремонту ЗВТ відповідно до закріпленої за головною організацією галузі діяльності.

6.5.8. Організація та проведення робіт з розроблення, уніфікації і атестації методик виконання вимірювань у сфері охорони здоров’я.

6.5.9. Розроблення і впровадження нормативних документів з метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації ЗВТ.

6.5.10. Розгляд та підготовка пропозицій щодо узгодження проектів державних і галузевих стандартів з метрологічного забезпечення, участь у розробленні нормативних документів з метрології.

6.5.11. Організація особливо точних вимірювань.

6.5.12. Організація прокату ЗВТ.

6.5.13. Організація та проведення метрологічної експертизи технічних завдань, технічних умов, проектів стандартів та інших нормативних документів на розробку ЗВТ медичного призначення.

6.5.14. Здійснення метрологічного нагляду за розробленням, станом, застосуванням і ремонтом ЗВТ, за дотриманням метрологічних норм та правил в закріплених базових організаціях і закріплених закладах охорони здоров’я системи МОЗ України.

6.5.15. Організація обліку підприємств, установ та організацій, що здійснюють в установленому порядку виготовлення, ремонт і повірку ЗВТ медичного призначення.

6.5.16. Взаємодія з організаціями Держстандарту України з питань метрологічного забезпечення, що входять до компетенції головної організації.

6.5.17. Сприяння органам Держстандарту України в організації робіт щодо здійснення ними державного метрологічного нагляду.

6.5.18. Контроль впровадження стандартів та інших нормативних документів у галузі метрології.

6.5.19. Створення довідково-інформаційного фонду нормативних документів з метрології.

6.5.20. Метрологічне забезпечення свого закладу охорони здоров’я.

6.6. Права головної організації метрологічної служби.

6.6.1. Координація та контроль роботи закріплених базових організацій і метрологічних служб закріплених закладів охорони здоров’я з питань метрологічного забезпечення розроблення, випробувань і експлуатації ЗВТ, вимагання від керівників зазначених вище закладів охорони здоров’я усунення виявлених недоліків.

6.6.2. Залучення в установленому порядку базових організацій метрологічних служб закріплених закладів охорони здоров’я до виконання робіт з метрології.

6.6.3. Представлення МОЗ України за дорученням Головного метролога МОЗ України в організаціях Держстандарту України та інших організаціях з питань метрології.

6.6.4. Внесення пропозицій керівникам закріплених закладів охорони здоров’я щодо заохочення працівників метрологічних служб, про накладення стягнень або притягнення до відповідальності осіб, які порушили метрологічні норми і правила.

6.6.5. Отримання від метрологічних служб закріплених закладів охорони здоров’я матеріалів, необхідних для проведення метрологічного контролю.

6.6.6. Участь у вирішенні суперечностей, що стосуються діяльності метрологічних служб закріплених закладів охорони здоров’я.

7. БАЗОВА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

7.1. Базова організація метрологічної служби призначається наказом МОЗ України для виконання робіт із забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань у закріпленій галузі діяльності, координації і методичного керівництва метрологічними службами закріплених закладів охорони здоров’я.

7.2. Положення про базову організацію затверджується керівником закладу охорони здоров’я і погоджується з Головним метрологом МОЗ України та територіальним органом Держстандарту.

7.3. Базова організація визначається з числа провідних науково-дослідних або інших установ чи організацій, які мають в метрологічних службах висококваліфікований персонал та відповідні умови роботи.

7.4. В базових організаціях для виконання покладених завдань створюється самостійний підрозділ, що підпорядкований керівнику закладу охорони здоров’я. Підрозділ очолює Головний метролог, який призначається на посаду і звільняється з неї наказом керівника закладу охорони здоров’я за попереднім узгодженням з Головним метрологом МОЗ України.

Перелік базових організацій метрологічної служби МОЗ України наведено в додатку 2.

7.5. Обов’язки базових організацій.

7.5.1. Проведення аналізу стану вимірювань і метрологічного забезпечення виконуваних робіт в закріплених закладах охорони здоров’я.

7.5.2. Надання методичної і практичної допомоги закладам охорони здоров’я щодо розроблення і впровадження нових ЗВТ.

7.5.3. Організація та проведення в установленому порядку повірки і ремонту ЗВТ у закріпленій сфері діяльності.

7.5.4. Вивчення наявності, міри використання і потреби закріплених закладів охорони здоров’я у ЗВТ, стандартних зразках складу і властивостей речовин та матеріалів.

7.5.5. Проведення метрологічної експертизи звітів про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

7.5.6. Організація та проведення в установленому порядку робіт з розроблення, уніфікації та атестації методик виконання вимірювань.

7.5.7. Сприяння органам Держстандарту під час здійснення ними державного метрологічного нагляду та вимагання від керівників усунення виявлених недоліків.

7.5.8. Підготовка і проведення семінарів обміну досвідом.

7.5.9. Підготовка інформаційних матеріалів з метрологічного забезпечення в закріпленій за базовою організацією галузі діяльності.

7.5.10. Метрологічне забезпечення свого закладу охорони здоров’я.

7.5.11. Участь в розробці проектів державних стандартів та технічних умов.

7.5.12. Подання (підготовка) пропозицій по впровадженню стандартів для включення в плани розвитку галузі.

7.6. Права базової організації метрологічної служби.

7.6.1. Контроль роботи метрологічних служб і стан метрологічного забезпечення робіт у закріпленій області діяльності.

7.6.2. Залучення в разі необхідності спеціалістів системи МОЗ України до проведення робіт з метрологічного контролю та нагляду.

7.6.3. Отримання від закріплених закладів охорони здоров’я необхідних для виконання своїх обов’язків матеріалів з питань метрологічного забезпечення.

7.6.4. Участь у розгляді суперечностей, що стосуються діяльності метрологічних служб закріплених закладів охорони здоров’я.

7.6.5. Подання пропозицій керівникам закладів охорони здоров’я щодо заохочення працівників метрологічних служб, а також про притягнення до відповідальності осіб, що порушили метрологічні норми та правила.

8. МЕТРОЛОГІЧНІ СЛУЖБИ МОЗ АР КРИМ, УПРАВЛІНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНИХ, КИЇВСЬКОЇ ТА СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

8.1. Метрологічні служби МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій очолюють головні метрологи, що підпорядковані, відповідно, Міністру охорони здоров’я АР Крим, начальникам управлінь та їх заступникам з технічної частини.

Методичне та організаційне керівництво метрологічними службами, координацію та контроль за діяльністю її ланок виконує служба Головного метролога МОЗ України.

8.2. Головний метролог повинен мати відповідну освіту та досвід роботи з метрологічного забезпечення закладів охорони здоров’я. Він призначається на посаду і звільняється з неї наказом відповідно МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я за попереднім узгодженням з Головним метрологом МОЗ України.

Посада головного метролога в МОЗ АР Крим, управліннях охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій є обов’язковою.

Посада головного метролога в республіканській санепідстанції МОЗ АР Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських санепідстанціях є обов’язковою.

8.3. Положення про метрологічні служби МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затверджуються, відповідно, Міністром охорони здоров’я АР Крим, начальниками управлінь охорони здоров’я і погоджуються з Головним метрологом МОЗ України та територіальними органами Держстандарту.

8.4. Структура метрологічних служб МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій складається з:

 • Головного метролога МОЗ АР Крим (управління охорони здоров’я обласної, Київської чи Севастопольської державної адміністрації);
 • метрологічних служб;
 • інженерів-метрологів;
 • відповідальних за метрологічне забезпечення.

8.5. Обов’язки головного метролога МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласної (Київської чи Севастопольської міської) державної адміністрації.

8.5.1. Участь у проведенні аналізу стану вимірювань та рівня метрологічного забезпечення всіх видів діяльності закладів регіону. Розробка пропозицій щодо підвищення техніки вимірювань, забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань.

8.5.2. Здійснення метрологічного нагляду за діяльністю метрологічних служб, інженерів-метрологів та осіб, відповідальних за стан метрологічного забезпечення підпорядкованих закладів охорони здоров’я.

8.5.3. Підготовка закладів охорони здоров’я до акредитації та участь в акредитації.

8.5.4. Надання пропозицій службі Головного метролога МОЗ України щодо підвищення кваліфікації працівників метрологічних служб закладів охорони здоров’я.

8.5.5. Організація та проведення територіальних нарад, семінарів з питань метрологічного забезпечення.

8.5.6. Підготовка інформаційних матеріалів з питань метрологічного забезпечення в системі охорони здоров’я та ознайомлення з ними закладів охорони здоров’я регіону.

8.5.7. Підготовка матеріалів щодо метрологічного забезпечення підпорядкованих закладів охорони здоров’я для розгляду на колегії, відповідно, МОЗ АР Крим та управлінь охорони здоров’я.

8.6. Права головного метролога МОЗ АР Крим, управління охорони здоров’я обласної (Київської чи Севастопольської міської) державної адміністрації.

8.6.1. Видача закладам охорони здоров’я обов’язкових для виконання вказівок з питань щодо стану та експлуатації ЗВТ, а також метрологічного забезпечення діяльності цих закладів.

8.6.2. Представлення управління охорони здоров’я в територіальних органах Держстандарту та інших організаціях з питань метрологічного забезпечення закладів охорони здоров’я регіону.

8.6.3. Листування з закладами охорони здоров’я та організаціями інших міністерств та відомств з питань, що відносяться до компетенції метрологічної служби охорони здоров’я даного регіону.

8.6.4. Вимагання від закладів охорони здоров’я необхідних матеріалів з питань метрологічного забезпечення.

8.6.5. Внесення керівництву установ охорони здоров’я пропозицій щодо притягнення до відповідальності працівників цих установ, що порушили вимоги щодо стану та використання ЗВТ, а також порушили метрологічні правила, норми та вимоги.

8.6.6. Подання керівництву територіального органу охорони здоров’я та Головному метрологу Міністерства пропозицій щодо заохочення працівників закладів охорони здоров’я за добру організацію робіт з метрологічного забезпечення, за впровадження новітніх засобів і методів вимірювань.

8.6.7. Участь у роботах з державного метрологічного нагляду, що проводяться на даній території органами Держстандарту та Головним метрологом МОЗ України.

9. МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

9.1. Метрологічну службу закладу очолює Головний метролог, який призначається на посаду і звільняється з неї керівником закладу охорони здоров’я. Головний метролог підпорядкований безпосередньо керівнику закладу охорони здоров’я.

9.2. Положення про метрологічну службу затверджується керівником закладу охорони здоров’я за погодженням з головною чи базовою організацією (якщо такі є) з даного напрямку робіт чи Головним метрологом МОЗ АР Крим або управління охорони здоров’я та територіальним органом Держстандарту.

Якщо служба не підпорядкована вказаним структурам системи МОЗ України, то положення погоджується з Головним метрологом МОЗ України.

9.3. Обов’язки метрологічної служби закладу охорони здоров’я.

9.3.1. Проведення робіт щодо забезпечення єдності і потрібної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення.

9.3.2. Визначення оптимальної номенклатури ЗВТ і їх впровадження для забезпечення підвищення ефективності виконуваних робіт.

Переліки ЗВТ, що перебувають в експлуатації і підлягають повірці, складається їх користувачем та подається на погодження до територіального органу Держстандарту України.

Порядок складання цих переліків визначається Держстандартом України.

9.3.3. Виконання робіт щодо впровадження державних і галузевих стандартів та інших нормативних документів, що регламентують метрологічні норми і правила.

9.3.4. Впровадження сучасних методів і ЗВТ.

9.3.5. Проведення метрологічної експертизи науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (стосовно НДІ та вищих медичних закладів освіти).

9.3.6. Організація в установленому порядку метрологічної атестації, повірки та ремонту ЗВТ.

9.3.7. Внесення керівництву пропозицій щодо скасування наказів та розпоряджень, які суперечать чинному законодавству з питань метрологічного забезпечення, метрологічним нормам і правилам.

9.4. Права метрологічної служби закладу охорони здоров’я.

9.4.1. Залучення до виконання робіт з метрологічного забезпечення фахівців інших підрозділів закладу охорони здоров’я.

9.4.2. Отримання від керівників підрозділів матеріалів і відомостей, необхідні для виконання своїх обов’язків.

9.4.3. Подання керівнику закладу охорони здоров’я та направлення у структурні підрозділи обов’язкових для виконання вказівок про заборону проведення робіт на непридатних для використання ЗВТ (в т. ч. тих, що не пройшли повірки чи державної метрологічної атестації).

9.4.4. За дорученням керівництва бути представником в інших організаціях з питань метрології.

9.4.5. Подання керівництву закладу охорони здоров’я пропозицій щодо заохочення працівників за впровадження сучасних методів і ЗВТ, а також пропозицій про накладення стягнень і притягнення до відповідальності осіб, що порушили метрологічні норми і правила.

10. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ІНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА; ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

10.1. В закладах охорони здоров’я, де кількість ЗВТ становить 500 одиниць та більше, повинна бути посада інженера-метролога. Якщо ЗВТ менше, необхідним є заключення договорів на проведення робіт з метрологічного забезпечення з кваліфікованими спеціалістами.

Як виняток, допускається покладення обов’язків з метрологічного забезпечення на інших спеціалістів закладу охорони здоров’я з доплатою у розмірі, встановленому чинним законодавством, при умові їх обов’язкового навчання на курсах за спеціальністю «Метрологічне забезпечення закладів охорони здоров’я».

10.2. Головний метролог, інженер-метролог призначається на посаду і звільняється з неї керівником закладу охорони здоров’я. Інженер-метролог (відповідальний за метрологічне забезпечення закладу охорони здоров’я) підпорядкований безпосередньо керівнику закладу охорони здоров’я.

10.3. Функціональні обов’язки інженера-метролога (відповідального за метрологічне забезпечення) затверджуються керівником закладу охорони здоров’я за погодженням з головною чи базовою організацією (якщо такі є) з даного напрямку робіт та Головним метрологом МОЗ АР Крим або управління охорони здоров’я та територіальним органом Держстандарту.

Якщо заклад охорони здоров’я прямого підпорядкування МОЗ України, функціональні обов’язки погоджуються з Головним метрологом МОЗ України.

10.4. Інженер-метролог (відповідальний за метрологічне забезпечення) проводить свою роботу в тісній взаємодії з іншими підрозділами закладу охорони здоров’я.

10.5. Обов’язки інженера-метролога; особи, відповідальної за метрологічне забезпечення закладу охорони здоров’я.

10.5.1. Проведення робіт щодо забезпечення єдності і потрібної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення.

10.5.2. Визначення оптимальної номенклатури ЗВТ і їх впровадження для забезпечення підвищення ефективності виконуваних робіт.

Переліки ЗВТ, що перебувають в експлуатації і підлягають повірці, складається їх користувачем та подається на погодження до територіального органу Держстандарту України.

Порядок складання цих переліків визначається Держстандартом України.

10.5.3. Виконання робіт щодо впровадження державних і галузевих стандартів та інших нормативних документів, що регламентують метрологічні норми і правила.

10.5.4. Впровадження сучасних методів і ЗВТ.

10.5.5. Проведення метрологічної експертизи науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (стосовно НДІ та вищих медичних закладів освіти).

10.5.6. Організація в установленому порядку метрологічної атестації, повірки та ремонту ЗВТ.

10.5.7. Внесення керівництву пропозицій щодо скасування наказів та розпоряджень, які суперечать чинному законодавству з питань метрологічного забезпечення, метрологічним нормам і правилам.

10.6. Права інженера-метролога; особи, відповідальної за метрологічне забезпечення закладу охорони здоров’я.

10.6.1. Залучення до виконання робіт з метрологічного забезпечення фахівців інших підрозділів закладу охорони здоров’я.

10.6.2. Отримання від керівників підрозділів матеріалів і відомостей, необхідних для виконання своїх обов’язків.

10.6.3. Подання керівнику закладу охорони здоров’я та направлення у структурні підрозділи обов’язкових для виконання вказівок про заборону проведення робіт на непридатних для використання ЗВТ (в т. ч. тих, що не пройшли повірки чи державної метрологічної атестації).

10.6.4. За дорученням керівництва бути представником в інших організаціях з питань метрології.

10.6.5. Подання керівництву закладу охорони здоров’я пропозицій щодо заохочення працівників за впровадження сучасних методів і ЗВТ, а також пропозицій про накладення стягнень і притягнення до відповідальності осіб, що порушили метрологічні норми і правила.

Посада Головного метролога в науково-дослідних інститутах та вищих медичних закладах освіти є обов’язковою.

У відповідності до виконуваних робіт перелік прав та обов’язків всіх ланок метрологічної служби системи МОЗ України може змінюватись (розширюватись чи звужуватись).

Головний метролог МОЗ України А. М. Ніколенко

Додаток 1
до Положення

СТРУКТУРНА СХЕМА
СЛУЖБИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

p_258_37_250900_Sxema k nakasam.gif (11089 bytes)

Головний метролог МОЗ України А. М. Ніколенко

Додаток 2

до Положення

ПЕРЕЛІК
БАЗОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МЕТРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


N з/п


Найменування організації


Галузь діяльності

1

Базова організація метрологічної служби —Київський науково-дослідний інститут отоларингології ім. проф. О.І. Коломийченка Керівництво роботами з метрології в науково-дослідних інститутах та вищих медичних закладах освіти системи МОЗ України

2

Базова організація метрологічної служби — Київський науково-дослідний інститут гематології та переливання крові Керівництво роботами з метрології на станціях переливання крові системи МОЗ України

3

Базова організація метрологічної служби —Український центр державного санітарно-епідеміологічного нагляду Керівництво роботами з метрології в санепідустановах системи МОЗ України

4

Базова організація метрологічної служби — Український НДІ онкології та радіології Керівництво роботами з метрологічного забезпечення ЗВТ в галузі іонізуючих випромінень

5

Базова організація метрологічної служби — Одеська обласна клінічна лікарня Керівництво роботами з метрологічного забезпечення ЗВТ в галузі іонізуючих випромінень

6

Базова організація метрологічної служби — Львівська обласна клінічна лікарня Керівництво роботами з метрологічного забезпечення ЗВТ в галузі іонізуючих випромінень
Головний метролог МОЗ України А. М. Ніколенко

Додаток 3
до Положення

ПЕРЕЛІК
ОБЛАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ ОБ’ЄДНАННЯ “ПОЛІТЕХМЕД”, ЯКИМ НАДАНО ПРАВО ПОВІРКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


№ з/п


Назва


Поштова  адреса


Номер та дата протоколу НТК


Термін дії

1

Вінницьке акціонерне товариство закритого типу “Підприємство “Медтехніка” 287100, Вінниця, Хмельницьке шосе, 114 № 1  25.02.98 р.

02.2001 р.

2

Товариство з обмеженою відповідальністю – Волинське обласне підприємство “Медтехніка” ЛТД 263008, Луцьк, вул. Запорізька, 37 № 1  25.02.98 р.

02.2001 р.

3

Акціонерне товариство закритого типу “Підприємство “Медтехніка” 320005, Дніпропетровськ, вул. Кірова, 28 № 4  23.09.98 р.09.2001 р.

4

Акціонерне товариство закритого типу “Технічні засоби в медицині” 340045, Донецьк, вул. Професорів Богославських, 2А № 1  25.02.98 р.

02.2001 р.

5

Акціонерне товариство “Медтехніка” 262003, Житомир, вул. Войкова, 6 № 1  25.02.98 р.

02.2001 р.

6

Івано-Франківське обласне колективне підприємство “Медтехніка” 284007, Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 90А № 3  24.06.98 р.

06.2001 р.

7

Закрите акціонерне товариство “Медтехсервіс” 254073, Київ, просп. Червоних Козаків, 21Б № 1  25.02.98 р.

02.2001 р.

8

Криворізьке міське підприємство “Медтехніка” 324007, Кривий Ріг, вул. В. Піка, 24 № 3  24.06.98 р.

06.2001 р.

9

Одеська обласна фірма “Медтехніка” 270003, Одеса, вул. Атамана Чепіги, 30 № 1  25.02.98 р.

02.2001 р.

10

Акціонерне товариство закритого типу “Медтехніка” 314026, Полтава, вул. Комарова, 14 № 1  25.02.98 р.

02.2001 р.

11

Сумське обласне виробничо-торгове підприємство “Медтехніка” 244022, Суми, вул. Дзержинського, 11 № 1  25.02.98 р.

02.2001 р.

12

Харківське закрите акціонерне товариство “Медтехніка” 310075, Харків, вул. 17-го партз’їзду, 38А № 1  25.02.98 р.

02.2001 р.

13

Херсонське акціонерне товариство відкритого типу “Медтехніка-сервіс” 325026, Херсон, вул. Ушакова, 54 № 1  25.02.98 р.

02.2001 р.

14

Закрите акціонерне товариство “Черкаська обласна фірма “Медтехніка” 257009, Черкаси, вул. Ціолковського, 3 № 1  25.02.98 р.

02.2001 р.

Головний метролог МОЗ України А. М. Ніколенко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*