На запитання читачів відповідають юристи адвокатської фірми «Паритет».

?

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

— Чи може податкова інспекція накласти штраф на аптеку за роботу без ліцензії, якщо строк дії ліцензії вже закінчився, але аптека ще до закінчення строку дії ліцензії подала документи на ліцензування, про що має довідку від ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров’я України?

— Згідно з частиною 2 статті 22 закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ (далі — Закон), до суб’єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, встановлених Законом.

Частина 3 даної статті передбачає, що рішення про накладання штрафів, приймаються органом, який згідно з чинним законодавством виконує функції контролю за наявністю ліцензій.

Згідно з пунктом 1 статті 11 закону України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1990 р. № 509-ХІІ (з наступними змінами та доповненнями), органи державної податкової служби в установленому Законом порядку мають право перевіряти наявність спеціальних дозволів (ліцензій, патентів і т.п.) на провадження певних видів підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню. Таким чином, органи державної податкової служби мають право накладати штрафи на аптеку в разі відсутності в неї спеціального дозволу (ліцензії, патенту тощо) на провадження того чи іншого виду підприємницької діяльності, які підлягають ліцензуванню.

Виходячи з того, що Закон визначає види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб’єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування, тобто даний Закон на сьогоднішній день є основним Законом в області ліцензування, його положення є пріоритетними серед положень підзаконних нормативних актів.

Згідно з частиною 11 статті 14 Закону, у разі, коли ліцензіат має намір здійснювати зазначений у ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 10 цього Закону визначає перелік документів, які подаються до органу ліцензування для отримання ліцензії. При цьому Закон передбачає, що в окремих випадках необхідно також подавати інші документи, вичерпний перелік яких встановлює Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Згідно з частиною 1 статті 11 Закону, орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Частина 12 статті 14 Закону передбачає, що нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

У частині 4 статті 14 Закону зазначено, що строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути меншим ніж три роки.

Тобто документи на отримання нової ліцензії слід подавати в орган ліцензування до моменту закінчення строку дії попередньої ліцензії не менше ніж за десять днів. У разі, якщо орган ліцензування прийняв заяву та документи на отримання ліцензії, а ліцензія не була видана заявнику на момент закінчення дії попередньої ліцензії, то такий заявник не може провадити підприємницьку діяльність на основі виданої довідки, оскільки згідно з останньою частиною статті 3 Закону, ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на провадження певного виду господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає ліцензуванню.

Відповідно до частини 1 статті 22 закону «Про ліцензування», посадові особи органів ліцензування та спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування у разі недодержання норм законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність згідно із Законом.

Павло Григорович,
адвокатська фірма «Паритет»

— Аптека получила две лицензии: на реализацию лекарственных препаратов и на реализацию препаратов, применяемых в ветеринарии. Госинспекция по контролю качества лекарственных средств ходатайствует о закрытии аптеки на основании того, что, по мнению инспекторов, нельзя отпускать из аптеки те и другие препараты одновременно. Правомерно ли такое требование?

— В соответствии с Перечнем учреждений здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Украины от 22 июня 1995 г. № 114, аптека — это учреждение здравоохранения, которое функционирует с разрешения и под контролем государственных органов, основной задачей которого является обеспечение населения, санитарно-профилактических, лечебно-профилактических, физкультурно-оздоровительных, санитарно-курортных, научно-медицинских и других учреждений здравоохранения, предприятий, учреждений и организаций лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Определение термина «аптека» также приведено в Правилах розничной реализации лекарственных средств, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 12 мая 1997 г. № 447, где сказано, что аптека — это учреждение здравоохранения, которое функционирует с разрешения и под контролем государственных органов, основной задачей которого является обеспечение населения, учреждений здравоохранения, предприятий, учреждений и организаций лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Эти два определения практически идентичны по формулировке, а по содержанию полностью идентичны.

Из приведенных выше определений следует, что аптеки в своей деятельности должны выполнять основную задачу, которая заключается в обеспечении населения и других указанных в определениях субъектов лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Следует обратить внимание, что законодатель, давая определение аптеки, указал лишь на ее основную задачу, следовательно, он предполагал, что она не является единственно возможной задачей, которую может выполнять аптека. Другими словами, аптеки могут выполнять и дополнительные задачи.

Анализ документов некоторых государственных органов позволяет сделать вывод, что в них допускается возможность реализации ветеринарных препаратов аптечными учреждениями. Так, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности в письме от 12 ноября 1997 г. № 06-10/818 указал на возможность осуществления услуг по продаже лекарственных средств, применяемых в ветеринарии, и изделий медицинского назначения аптечными учреждениями, обосновывая такую возможность тем, что лекарственные средства используются как при лечении людей, так и при лечении животных и в Гармонизированной системе описи и кодирования товаров отнесены к одной товарной группе.

Есть еще одно обстоятельство, на которое необходимо обратить внимание. В Украине относительно субъектов общественных отношений, которые не являются государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицам, действует принцип «разрешено все, что не запрещено». На сегодняшний день нет правовой нормы, которая бы прямо запрещала реализовывать препараты, применяемые в ветеринарии, в аптеках наряду с препаратами для человека. Законодательством установлено, что деятельность аптечных учреждений должна осуществляться с соблюдением ряда норм и правил. Например, аптеки должны соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, выполнять требования относительно нормативных и инструктивно-методических материалов по тому виду деятельности, который лицензируется, профессиональные требования, которые предъявляются к работникам аптечных учреждений; должны соблюдаться строительные нормы и правила, требования и условия обеспечения эпидемического благополучия населения, нормы технического и хозяйственного оборудования аптечных учреждений и другие требования. Лишь несоблюдение указанных условий может быть основанием для закрытия аптеки.

Таким образом, на основании анализа нормативных актов, учитывая отсутствие прямого запрета на реализацию ветеринарных препаратов в аптеках наряду с препаратами для человека, а также при условии, что при реализации препаратов в аптеках соблюдают требования, выдвигаемые законодательством к деятельности аптечных учреждений, реализация одновременно тех и других препаратов в аптеках возможна. Таким образом, если Госинспекция по контролю качества лекарственных препаратов ходатайствует о закрытии аптеки лишь на основании того, что, по ее мнению, в аптеке не могут реализовываться те и другие препараты одновременно (без указания нарушенной нормы законодательства), ее действия неправомерны.

Сергей Ефимов,
адвокатская фирма «Паритет»

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті