Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. № 469

20 Грудня 2011 2:58 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. № 469

Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додається.

2. Внести до переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ПОРЯДОК
видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі юридичним особам дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з культивуванням рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, уключених до переліку (далі — діяльність, пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів).

2. Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — дозвіл), видається юридичній особі за формою згідно з додатком структурними підрозділами Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції (далі — структурні підрозділи Департаменту протидії наркозлочинності)головними управліннями, управліннями МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі — територіальні органи внутрішніх справ) за місцезнаходженням юридичної особи, а у разі, коли діяльність, пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, провадиться не за місцезнаходженням юридичної особи, — за місцем провадження такої діяльності.

3. Дозвіл видається за результатами перевірки відповідності об’єктів і приміщень установленим МВС вимогам.

Умови видачі дозволу

4. Для отримання дозволу юридична особа подає особисто або через уповноважений нею орган чи особу державному адміністраторові або представникові структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинностітериторіального органу внутрішніх справ заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру», до якої додаються такі документи:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

 • копія статуту юридичної особи із зазначенням видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що провадиться юридичною особою;
 • копії документів, що підтверджують право власності на об’єкти чи приміщення, призначені для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — об’єкти чи приміщення), або договору оренди об’єкта чи приміщення;
 • план-схема об’єкта чи приміщення з обов’язковим зазначенням безпосередніх місць провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • копії договору про охорону об’єкта чи приміщення та документів, що підтверджують обладнання приміщення засобами охоронної та пожежної сигналізації;
 • витяг з наказу про допуск до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами осіб (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця проживання і посади) та особи (осіб), відповідальної за їх зберігання і використання.

5. Юридична особа, діяльність якої пов’язана з культивуванням, перевезенням, зберіганням і знищенням рослин, включених до таблиці I переліку, крім зазначених у пункті 4 цього Порядку документів, подає також копії:

 • документа, що підтверджує на момент подання заяви право власності на земельну ділянку або постійного користування чи оренди земельної ділянки;
 • документа, що підтверджує факт придбання в суб’єктів насінництва та розсадництва, внесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, насіння для культивування рослин, включених до переліку (для маку — першої репродукції, для конопель — першої або другої репродукції);
 • витягу з карти-схеми земельної ділянки із зазначенням площі посіву, відстані до населених пунктів, лісових угідь, залізниці та автомобільних доріг місцевого значення;
 • договору про охорону місць культивування, зберігання і знищення рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку, їх пожнивних залишків та додатку, в якому зазначається інформація про розташування сил і засобів підрозділів охорони.

У разі перевезення частин рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку, або їх насіння, яке не відповідає вимогам ГОСТ 12094-76 або ГОСТ 9158-76 щодо відсоткового вмісту сміттєвих домішок, або їх пожнивних залишків для подальшого перероблення (доочищення), крім зазначених документів, подається також копія договору про охорону таких частин рослин та насіння під час перевезення і схема маршруту перевезення.

6. Копії документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку, завіряються в установленому порядку.

7. Заява, подана структурному підрозділу Департаменту протидії наркозлочинностітериторіальному органові внутрішніх справ, реєструється у журналі реєстрації заяв для отримання дозволу на використання об’єктів чи приміщень за формою, затвердженою МВС.

8. У разі подання державному адміністраторові заяви та документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку, він передає структурному підрозділу Департаменту протидії наркозлочинностітериторіальному органові внутрішніх справ такі заяву та документи у день їх подання або протягом наступного робочого дня. Заява реєструється в порядку, встановленому пунктом 7 цього Порядку.

Обстеження об’єктів чи приміщень

9. З метою перевірки відповідності об’єктів чи приміщень установленим МВС вимогам проводиться їх обстеження, для чого згідно з наказом начальника територіального органу внутрішніх справ утворюється постійно діюча комісія у складі працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків та Державної служби охорони.

9. З метою перевірки відповідності об’єктів чи приміщень установленим МВС вимогам проводиться їх обстеження працівниками структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності та органу поліції охорони в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

10. Обстеження об’єктів чи приміщень проводиться в строк, який не перевищує трьох робочих днів з дати подання структурному підрозділу Департаменту протидії наркозлочинносттериторіальному органові внутрішніх справ юридичною особою або державним адміністратором заяви та документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку.

Обстеження об’єктів чи приміщень проводиться в присутності представників юридичної особи.

11. За результатами обстеження об’єктів чи приміщень складаються акти обстеження за формами, затвердженими МВС за погодженням з МОЗ, у яких зазначається про можливість або неможливість використання об’єктів чи приміщень для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

12. Акти обстеження складаються у двох примірниках і підписуються працівниками структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності та органу поліції охорони в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополічленами комісії, юридичною особою або уповноваженою нею особою та скріплюються печаткою структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинносттериторіального органу внутрішніх справ.

Один примірник акта обстеження видається юридичній особі або уповноваженій нею особі, про що вона розписується в журналі реєстрації актів обстеження об’єктів та приміщень, який ведеться за формою, затвердженою МВС за погодженням з МОЗ, а другий зберігається у відповідній справі структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинносттериторіального органу внутрішніх справ.

Прийняття рішення

13. Рішення про видачу дозволу чи відмову у його видачі приймається протягом 10 календарних днів з дня подання заяви та документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

 • подання юридичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;
 • виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
 • невідповідність об’єктів чи приміщень установленим МВС вимогам згідно з актами обстеження.

Юридичній особі видається протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення дозвіл або надсилається письмове повідомлення про відмову у його видачі із зазначенням причин відмови.

14. Дозвіл або письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу оформляється у двох примірниках, кожний з яких засвідчується підписом керівника структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинносттериторіального органу внутрішніх справ, а у разі його  відсутності — першим заступником керівника або особою, яка виконує його обов’язки, і скріплюється печаткою такого органу.

Структурний підрозділ Департаменту протидії наркозлочинностіТериторіальний орган внутрішніх справ видає один примірник дозволу особисто керівникові юридичної особи або його представникові за наявності відповідно оформленої довіреності на отримання дозволу та документа, що посвідчує особу, або державному адміністраторові для передачі дозволу юридичній особі в установленому законодавством порядку.

Про видачу дозволу структурний підрозділу Департаменту протидії наркозлочинносттериторіальний орган внутрішніх справ робить відмітку в журналі реєстрації заяв для отримання дозволу на використання об’єктів чи приміщень.

Другий примірник дозволу разом з документами, зазначеними у пунктах 4 і 5 цього Порядку, залишається в структурному підрозділу Департаменту протидії наркозлочинносттериторіальному органі внутрішніх справ і зберігається протягом усього строку дії ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та трьох років після закінчення строку її дії.

Дозвіл забороняється пересилати поштою.

15. Строк дії дозволу не може перевищувати строку дії ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

16. У разі відмови у видачі дозволу юридична особа має право повторно звернутися до структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинносттериторіального органу внутрішніх справ лише за умови усунення причин, що стали підставою для відмови.

17. Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому законом порядку.

 

Додаток
до Порядку

ДОЗВІЛ
на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

м. ________                                                 від ___ ___________ 20 ___ р. № ____

 

Згідно із Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

_______________________________________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинностітериторіального органу внутрішніх справ)

дає дозвіл

______________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код, місцезнаходження, найменування та місцезнаходження кожного

______________________________________________________________________________________________

з її відокремлених підрозділів, які планують провадити діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів,

_______________________________________________________________________________________________

психотропних речовин і прекурсорів)

на використання об’єктів чи приміщень, розташованих за адресою:

_______________________________________________________________________________________________,

призначених для провадження діяльності, пов’язаної з

_______________________________________________________________________________________________

(зазначається вид діяльності — культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних

________________________________________________________________________________________________

речовин і прекурсорів, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск),

________________________________________________________________________________________________

використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

_____________________ __________ __________________
(Найменування посади
керівника структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинностітериторіального          органу внутрішніх справ)
(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті