Закон України від 18 грудня 2008 р. № 689-VI

19 Грудня 2011 12:03 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 18 грудня 2008 р. № 689-VI

«Про внесення змін до Закону України

Про захист від недобросовісної конкуренції»»

Верховна Рада України  постановляє:

1. Внести до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій слово «правилам» виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

«Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема визначені главами 2-4 цього Закону»;

у частині третій слова «Законом України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» замінити словами «Законом України «Про захист економічної конкуренції»;

2) статтю 2 викласти в такій редакції:

«Стаття 2. Застосування Закону

Закон застосовується до відносин, у яких беруть участь суб’єкти господарювання у зв’язку з недобросовісною конкуренцією, у тому числі у разі вчинення ними дій за межами України, якщо ці дії мають чи можуть мати негативний вплив на конкуренцію на її території, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість  яких  надана  Верховною  Радою України»;

3) у статті 3 слова «Законом України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» замінити словами «Законом України «Про захист економічної конкуренції», а слова «Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» – словами і цифрами «Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року», міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України»;

4) у статті 4:

у назві слова «чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки» замінити словом «позначень»;

частину першу викласти в такій редакції:

«Неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них  позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання»;

5) у статті 8 слова «чи діяльністю господарюючого суб’єкта (підприємця)» замінити словами «чи діяльністю суб’єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів»;

6) статті 9 і 12 виключити;

7) статті 10 і 11 викласти в такій редакції:

«Стаття 10. Схилення до бойкоту суб’єкта господарювання

Схиленням до бойкоту суб’єкта господарювання є спонукання його конкурентом іншої особи, безпосередньо або через іншу особу, до відмови від установлення договірних зв’язків із цим суб’єктом господарювання, до невиконання (розірвання) або виконання неналежним чином договірних зобов’язань перед цим суб’єктом господарювання.

Стаття 11. Схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника)

Схиленням постачальника до дискримінації покупця (замовника) є спонукання постачальника конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через іншу особу, до застосування постачальником до покупця (замовника) невигідних умов у господарській діяльності порівняно з цим чи іншими конкурентами покупця (замовника)»;

8) у статті 13:

назву після  слова «працівника» доповнити словами «посадової особи»;

частину першу викласти в такій редакції:

«Підкуп працівника, посадової особи постачальника – це надання або  пропонування йому конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через іншу особу, матеріальних чи інших вигод за неналежне виконання або невиконання працівником, посадовою особою постачальника службових обов’язків, що випливають з укладеного або пов’язані  з укладенням між постачальником і покупцем (замовником) договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, іншого договору або за неукладення договору»;

9) у статті 14:

назву після  слова «працівника» доповнити словами «посадової особи»;

частину першу викласти в такій редакції:

«Підкуп працівника, посадової особи покупця (замовника) – це надання або пропонування йому конкурентом постачальника, безпосередньо або через іншу особу, матеріальних чи інших вигод за неналежне виконання або невиконання працівником, посадовою особою покупця (замовника) службових обов’язків, що випливають з укладеного або пов’язані з укладенням між постачальником і покупцем (замовником) договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, іншого договору або за неукладення договору»;

10) у статті 15 слова «державного органу» замінити словами «органу державної влади, органу місцевого самоврядування»;

11) главу 3 доповнити статтею 15-1 такого змісту:

«Стаття 15-1. Поширення інформації, що вводить в оману

Поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб’єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб’єкта господарювання.

Інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які:

містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору;

містять неповні, неточні або неправдиві дані про фінансовий стан чи господарську діяльність суб’єкта господарювання;

приписують повноваження та права, яких не мають, або відносини, в яких не перебувають;

містять посилання на обсяги виробництва, придбання, продажу чи поставки  товарів, виконання робіт, надання послуг, яких фактично не було на день поширення інформації»;

12) статтю 17 викласти в такій редакції:

«Стаття 17. Розголошення комерційної таємниці

Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без дозволу особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням відповідних обов’язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту господарювання»;

13) у статті 18 слова «службових обов’язків» замінити словами «відповідних обов’язків»;

14) у статті 19 слова «неправомірно здобутих» виключити;

15) статті 20 і 21 викласти в такій редакції:

«Стаття 20. Види відповідальності

Вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом.

Стаття 21. Накладення штрафу за недобросовісну конкуренцію

Вчинення суб’єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п’яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав відомостей про розмір доходу (виручки), штраф, передбачений частиною першою цієї статті, накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин третьої – сьомої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету»;

16) статті 22 і 23 виключити;

17) статтю 24 викласти в такій редакції:

«Стаття 24. Відшкодування шкоди

Особи, яким завдано шкоду внаслідок вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до суду із позовом про її відшкодування»;

18) частини першу і третю статті 25 викласти в такій редакції:

«У разі визнання вчинення порушень, передбачених статтями 4 і 6 цього  Закону, органи Антимонопольного комітету України або особи, права яких порушені, мають право звернутися до суду із позовом про вилучення відповідних товарів з неправомірно використаним позначенням, копій виробів іншого суб’єкта господарювання і у виробника, і у продавця»;

«Рішення про вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб’єкта господарювання приймається у разі, якщо можливість змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання не може бути усунена в інший спосіб»;

19) у статті 26 слова «Антимонопольний комітет України,  його територіальні відділення» замінити словами «органи Антимонопольного комітету України»;

20) статтю 27 викласти в такій редакції:

«Стаття 27. Процесуальні засади діяльності органів Антимонопольного комітету України щодо захисту від недобросовісної конкуренції

Процесуальні засади діяльності органів Антимонопольного комітету України щодо захисту від недобросовісної конкуренції, зокрема розгляд справ про недобросовісну конкуренцію, порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень, їх перевірка, перегляд, оскарження та гарантії учасників процесу, інші питання щодо захисту від недобросовісної конкуренції регулюються законодавством про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, визначених цим Законом»;

21) у статті 28:

частину другу викласти в такій редакції:

«Закінчення строку звернення із заявою є підставою для відмови у прийнятті заяви, якщо орган Антимонопольного комітету України не визнає поважними причини пропуску строку  звернення із заявою»;

частину третю виключити;

22) доповнити статтею 28-1 такого змісту:

«Стаття 28-1. Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію

Суб’єкт господарювання не може бути притягнутий до відповідальності за вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, якщо закінчився строк давності притягнення до відповідальності.

Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну конкуренцію становить три роки з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення –  з дня закінчення вчинення порушення.

Перебіг строку давності зупиняється на час розгляду органами Антимонопольного комітету України справи про недобросовісну конкуренцію»;

23) статтю 29 викласти в такій редакції:

«Стаття 29. Попереднє рішення у справі

У процесі розгляду справи органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти попереднє рішення за умов та у порядку, передбачених статтею 47 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

24) у статті 30:

у назві слова «Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень» замінити словами «органів Антимонопольного комітету України»;

у частині першій:

в абзаці першому слова «Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення» замінити словами «Органи Антимонопольного комітету України»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«закриття провадження у справі»;

абзац сьомий виключити;

частину другу виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

«У разі надходження від заявника клопотання про відмову від заяви про захист своїх прав органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення про закриття провадження у справі»;

25) статті 31 і 32 виключити;

26) друге речення частини першої статті 33 викласти в такій редакції: «Правила професійної етики у конкуренції погоджуються Антимонопольним комітетом України в установленому ним порядку»;

27) у тексті Закону слова «господарюючий суб’єкт (підприємець)» і «підприємницька діяльність» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «суб’єкт господарювання» та «господарська діяльність» у відповідному відмінку і числі.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України В. Ющенко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті