Наказ МОЗ України від 04.11.2011 р. № 755

04 Січня 2012 4:03 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 04.11.2011 р. № 755

«Про затвердження Положення про центр
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
та положень про його підрозділи»

Відповідно до абзацу третього частини третьої статті 3 Закону України  «Про  порядок  проведення  реформування  системи  охорони здоров’я  у Вінницькій,  Дніпропетровській,  Донецькій областях та місті Києві»,  з  метою  підвищення  рівня  медичного обслуговування населення,  розширення можливостей щодо доступності та якості медичної  допомоги,  впровадження  в  пілотних  регіонах нових  підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров’я, що  надають  первинну  медико-санітарну  допомогу,  та   правового врегулювання   питання   створення  в  пілотних  регіонах  центрів первинної медико-санітарної допомоги та  їх  підрозділів  на  базі існуючої  мережі  закладів  охорони  здоров’я,  які  задовольняють потреби населення у первинній медичній допомозі,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення  про центр первинної  медичної (медико-санітарної) допомоги, що додається.

1.2. Положення про амбулаторію, що додається.

1.3. Положення  про  фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт, що додається.

1.4. Положення про медичний  пункт  тимчасового   базування , що додається.

2. Начальникам  управлінь  охорони  здоров’я  Вінницької, Дніпропетровської,  Донецької  обласних   та   Київської   міської державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Департаменту лікувально-профілактичної  допомоги (М.К. Хобзей), Департаменту нормативно-правового забезпечення (В.В. Коблош)  забезпечити  подання  цього  наказу  в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О.К.

Міністр

О.В. Аніщенко


ПОЛОЖЕННЯ
про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

I. Загальні положення

1.1. Центр первинної  медичної  (медико-санітарної)  допомоги (далі –  ЦПМСД)  створюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній (медико-санітарній) допомозі (далі – ПМСД).

1.2. ЦПМСД створюється за рішенням  органу/органів  місцевого самоврядування   (далі   –   Засновник)   відповідно   до  його/їх повноважень та підпорядковується Засновнику.

1.3. ЦПМСД  є  юридичною  особою,  комунальним  некомерційним підприємством або комунальною некомерційною установою.

1.4. ЦПМСД  проходить  державну  реєстрацію,  акредитацію  та отримує ліцензію на здійснення  медичної  практики  відповідно  до законодавства.

1.5. ЦПМСД  у своїй діяльності керується Конституцією України,  законами України,  актами Президента  України  та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони  здоров’я України,  цим  Положенням,  іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Ліквідація та реорганізація  ЦПМСД  здійснюються  за рішенням Засновника відповідно до законодавства.

II. Предмет діяльності

2.1. Основними завданнями ЦПМСД є:

2.1.1. Організація надання прикріпленому населенню ПМСД.

2.1.2. Забезпечення належної доступності та якості  ПМСД  для прикріпленого населення.

2.1.3. Організація взаємодії із закладами  охорони  здоров’я, що  надають  вторинну  (спеціалізовану)  медичну  допомогу (далі – ВМД),  третинну (високоспеціалізовану) медичну  допомогу  (далі  – ТМД) та екстрену медичну допомогу (далі – ЕМД).

2.1.4. Організація та надання невідкладної медичної  допомоги населенню.

2.1.5. Планування розвитку ПМСД.

2.1.6. Проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМСД.

2.1.7. Здійснення   фінансового,   матеріально-технічного  та кадрового забезпечення ПМСД.

2.1.8. Забезпечення    взаємодії   між   підрозділами   ЦПМСД в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.

2.1.9. Сприяння    доступності    для   населення   сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги.

2.1.10. Організація та створення умов для здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

2.2. Відповідно  до  покладених  на   нього   завдань   ЦПМСД забезпечує:

2.2.1. Надання населенню ПМСД.

2.2.2. Належну та рівну доступність ПМСД для населення шляхом розвитку мережі підрозділів ПМСД,  наближених до місць  проживання населення.

2.2.3. Реалізацію права громадян вільно вибирати  лікаря,  що надає ПМСД (лікар загальної практики  –  сімейний  лікар,  у  тому числі лікар  загальної  практики  –  сімейний лікар,  що провадить господарську   діяльність   з   медичної   практики   як   фізична особа-підприємець,   що  перебуває  з  ЦПМСД  у  цивільно-правових відносинах, лікар-терапевт/педіатр дільничний).

2.2.4. Наступність та послідовність обстеження,  лікування та реабілітації  пацієнтів  у  взаємодії  з  іншими закладами охорони здоров’я відповідно до медичного маршруту пацієнта.

2.2.5. Скерування  пацієнтів  для отримання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях.

2.2.6. Здійснення диспансеризації населення.

2.2.7. Діяльність  з  придбання,   перевезення,   зберігання, відпуску,   використання   та  знищення  наркотичних  засобів,  їх аналогів або прекурсорів,  замісників  їх  аналогів,  прекурсорів, отруйних  чи  сильнодіючих  речовин  або  отруйних чи сильнодіючих засобів,  психотропних речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних   видів  діяльності  у  ЦПМСД,  амбулаторіях  як  його відокремлених  підрозділах  у  порядку,  встановленому  постановою Кабінету Міністрів   України   від   3  червня  2009  року  №  589 «Про затвердження Порядку  провадження  діяльності, пов’язаної  з  обігом наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

2.2.8. Надання  паліативної  допомоги  пацієнтам  на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань,  яка  включає  комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів.

2.2.9. Проведення  санітарно-просвітницької роботи,  навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги.

2.2.10. Раннє   виявлення   та   профілактику   неінфекційних захворювань.

2.2.11. Раннє виявлення та профілактику соціально небезпечних захворювань.

2.2.12. Проведення   разом   із    санітарно-епідеміологічною службою заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.

2.2.13. Встановлення наявності показань та здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування.

2.2.14. Проведення      експертизи      тимчасової     втрати працездатності.

2.2.15. Направлення    осіб   з   ознаками   стійкої   втрати працездатності   на   медико-соціальну   експертизу,   спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію.

2.2.16. Виписку   рецептів   для   пільгового    забезпечення медикаментами   окремих   груп  населення  відповідно  до  чинного законодавства.

2.2.17. Взаємодію  своїх  структурних  підрозділів з дитячими дошкільними   закладами,   навчальними   закладами,    соціальними службами,  правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями,   засобами   масової    інформації,    громадськими організаціями   в   інтересах  збереження  та  зміцнення  здоров’я населення.

2.2.18. Управління   та   контроль  якості  надання  медичної допомоги у структурних підрозділах.

2.2.19. Організаційно-методичну   роботу   з   надання   ПМСД у структурних підрозділах за такими напрямами:

2.2.19.1. Збір,   узагальнення   та   контроль  достовірності статистичної інформації.

2.2.19.2. Звітування відповідно до підпорядкування та надання оперативної інформації.

2.2.19.3. Аналіз стану здоров’я населення.

2.2.19.4. Вивчення і прогнозування потреби населення у ПМСД.

2.2.19.5. Планування     лікувально-профілактичних    заходів відповідно до потреб населення.

2.2.19.6. Аналіз  доступності ПМСД для населення,  планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення.

2.2.19.7. Організацію підвищення кваліфікації кадрів,  у тому числі безперервне навчання  кадрів  без  відриву  від  виробництва (разом з вищими медичними навчальними закладами).

2.2.19.8. Впровадження   сучасних    методів    профілактики, діагностики,  лікування та реабілітації хворих, передового досвіду щодо організації ПМСД, сучасних інформаційних технологій.

2.2.19.9. Впровадження  та  вдосконалення  системи управління якістю надання ПМСД.

2.2.20. Аналіз  стану  фінансового  забезпечення ЦПМСД і його структурних підрозділів та розробляє фінансові плани.

2.2.21. Забезпечує здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідно до вимог законодавства.

2.2.22. Утримання будівель,  споруд і технічних засобів ЦПМСД та його підрозділів у належному стані.

2.2.23. Належну  експлуатацію  та  функціонування   медичного обладнання у підрозділах ЦПМСД.

2.2.24. Контроль   за   використанням   матеріально-технічних ресурсів у підрозділах ЦПМСД.

2.2.25. Облік матеріальних цінностей,  у тому числі медичного обладнання та інвентарю.

2.2.26. Планування  ремонтно-будівельних   робот,   оснащення медичним обладнанням та інвентарем.

III. Права та обов’язки

3.1. ЦПМСД  для  виконання  покладених  на  нього завдань має право самостійно:

3.1.1. Здійснювати  планування роботи відповідно до державних замовлень та програм.

3.1.2. Організовувати   свою   діяльність  щодо  забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення.

3.1.3. Здійснювати  розподіл  фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами.

3.1.4. Укладати   договори,  угоди,  виступати  позивачем  та відповідачем у суді.

3.2. ЦПМСД для виконання  покладених  на  нього  завдань  має право за погодженням із Засновником:

3.2.1. Укладати договори про медичне обслуговування населення у  межах бюджетної програми та відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики – сімейними лікарями,  які провадять господарську діяльність з медичної практики  як  фізичні  особи  – підприємці (далі – приватні лікарі ЗП-СЛ).

3.2.2. Укладати  договори з іншими комунальними та державними закладами   охорони   здоров’я   про   проведення    діагностичних досліджень, що  входять до компетенції ПМСД,  але для їх виконання у ЦПМСД відсутні умови.

3.2.3. Здійснювати   іншу,  ніж  надання  медичної  допомоги, господарську діяльність, не заборонену законодавством.

3.3. ЦПМСД забезпечує:

3.3.1. Надання  медичної  допомоги відповідно до договору про медичне  обслуговування  населення  за  бюджетні  кошти  та  інших укладених договорів.

3.3.2. Дотримання встановленого порядку звітування.

3.3.3. Надання  оперативної  інформації за запитом відповідно до підпорядкування.

3.3.4. Належне ведення обліково-звітної документації.

3.3.5. Координацію  взаємодії   лікарських   амбулаторій   та організацій, де є організовані контингенти населення, щодо надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань.

3.3.6. Своєчасну сплату податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

3.3.7. Цільове використання  закріпленого  за  ним  майна  та виділених бюджетних коштів.

3.3.8. Утримання у  належному  стані  рухомого  і  нерухомого майна.

3.3.9. Створення належних умов для високопродуктивної  праці, забезпечення   додержання   законодавства   про  працю,  соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

3.3.10. Здійснення   заходів  з  удосконалення  оплати  праці працівників з метою посилення  їх  матеріальної  зацікавленості  у результатах особистої роботи та у загальних результатах діяльності ЦПМСД.

3.3.11. Відповідає  за  виконання покладених на ЦПМСД завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної  безпеки  його  головний лікар.  Обов’язки та права інших працівників   ЦПМСД    визначаються    посадовими    інструкціями, затвердженими головним лікарем.

IV. Управління

4.1. Очолює  ЦПМСД  головний  лікар,  який  призначається  на посаду за рішенням Засновника шляхом укладання контракту.

4.2. Повноваження головного лікаря:

4.2.1. Здійснює загальне керівництво ЦПМСД.

4.2.2. Спрямовує  і  координує   заходи,   що   належать   до компетенції ЦПМСД.

4.2.3. Призначає своїх заступників та керівників  структурних підрозділів ЦПМСД.

4.2.4. Здійснює прийом працівників на роботу та звільнення  з роботи   у   ЦПМСД   за   погодженням  з  керівниками  структурних підрозділів.

4.2.5. Затверджує  плани  роботи  ЦПМСД  та  його структурних підрозділів.

4.2.6. Затверджує  режим  роботи  ЦПМСД  та  його структурних підрозділів за поданням їх керівників.

4.2.7. Організує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів ЦПМСД;

4.2.8. Видає накази по ЦПМСД.

4.2.9. Затверджує посадові інструкції працівників ЦПМСД.

4.2.10. Забезпечує   впровадження   і  вдосконалення  системи управління якістю у ЦПМСД.

4.2.11. Забезпечує   впровадження   і  вдосконалення  системи мотивації праці у ЦПМСД.

4.2.12. Заохочує   працівників   та   накладає   стягнення  у встановленому законодавством порядку.

4.2.13. Укладає договори від імені ЦПМСД.

4.2.14. Представляє інтереси ЦПМСД в органах судової влади.

4.2.15. Від   імені  власника  підписує  колективний  договір з одним або кількома профспілковими чи  іншими  уповноваженими  на представництво  трудовим  колективом  ЦПМСД  органами,  а  у  разі відсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом ЦПМСД.

V. Організаційна структура

5.1. Структурними підрозділами ЦПМСД є:

5.1.1. Адміністративна частина/управління.

5.1.2. Господарська частина.

5.1.3. Лікувально-профілактична  служба,  що  складається   з амбулаторій,   які  мають  статус  структурних  або  відокремлених структурних підрозділів ЦПМСД.

5.2. У сільській місцевості та в окремих випадках у містах до складу   амбулаторій  можуть  входити  медичні  пункти  з  надання долікарської допомоги, фельдшерсько-акушерські/фельдшерські пункти (далі – ФАП/ФП).

5.3. З   метою  збільшення  доступності  ПМСД  для  населення віддалених від місця розташування амбулаторій та ФАП/ФП  населених пунктів    за   ініціативою   органу   місцевого   самоврядування, керівництва підприємства,  установи або організації за погодженням з   головним   лікарем   можуть  організовуватись  медичні  пункти тимчасового базування.

VI. Взаємодія та контроль діяльності

6.1. За   необхідності   надання   пацієнту   ВМД   або   ТМД спеціалізованої або високоспеціалізованої допомоги ЦПМСД направляє пацієнтів згідно з показаннями до закладів  охорони  здоров’я  ВМД або ТМД відповідної спеціалізації.

6.2. За  необхідності  надання  пацієнту  екстреної  медичної допомоги  або  наявності  показань  до  екстреної   госпіталізації (консультації)  у заклад ВМД або ТМД ЦПМСД здійснює виклик бригади швидкої медичної допомоги.

6.3. ЦПМСД взаємодіє із закладами охорони здоров’я та  іншими закладами  і установами,  громадськими організаціями при вирішенні питань організації і надання ПМСД.

6.4. Контроль якості надання медичної допомоги хворим у ЦПМСД здійснюється   шляхом   експертизи  відповідності  якості  наданої медичної  допомоги  вимогам  державним   стандартів,   нормативів, клінічних протоколів, інших документів з медичної практики.

6.5. Здійснення внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги покладається на завідувачів лікарських амбулаторій.

6.6. Здійснення  вибіркового  внутрішнього  контролю   якості роботи  підрозділів  ЦПМСД  покладається  на  заступника головного лікаря ЦПМСД.

6.7. Координуюча,  консультативна та дорадча функції з питань організації   управління   якістю   медичної   допомоги   в  ЦПМСД покладаються на медичну раду закладу, яку очолює головний лікар.

VII. Джерела фінансування

7.1. Основним   джерелом   фінансування   ЦПМСД    є    кошти місцевого/місцевих бюджету/бюджетів.

7.2. Іншими джерелами фінансування ЦПМСД можуть бути джерела, що не заборонені чинним законодавством.

VIII. Повноваження трудового колективу

Працівники ЦПМСД  провадять  свою  діяльність  відповідно  до законодавства та колективного договору.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги

М.К. Хобзей

ПОЛОЖЕННЯ
про фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт

I. Загальні положення

1.1. Фельдшерсько-акушерський/фельдшерський   пункт  (далі  – ФАП/ФП) є структурним  підрозділом  амбулаторії  центру  первинної медичної   (медико-санітарної)   допомоги   (далі   –  ЦПМСД),  що забезпечує  надання  долікарської  медичної   допомоги   населенню відповідного населеного пункту.

1.2. ФАП/ФП має статус відокремленого структурного підрозділу ЦПМСД.

1.3. ФАП/ФП створюється  у  населеному  пункті  з  населенням 300 осіб і більше,  де немає інших надавачів безоплатної первинної медичної (медико-санітарної)  допомоги  (далі  –  ПМСД),  з  метою забезпечення  належної  доступності  ПМСД жителям цього населеного пункту.

1.4. ФАП/ФП перебуває у віданні лікаря,  до якого прикріплені жителі населеного пункту, де розташований ФАП/ФП.

II. Предмет діяльності

2.1. Основними завданнями ФАП/ФП є:

2.1.1. Надання населенню долікарської медичної допомоги.

2.1.2. Участь   у   наданні   екстреної   медичної   допомоги у населеному пункті, де розташований ФАП/ФП.

2.1.3. Організація ПМСД у ФАП/ФП лікарем амбулаторії.

2.1.4. Участь у наданні медичної допомоги у медичних  пунктах тимчасового  базування (далі – МПТБ),  які розташовані в населених пунктах,  що закріплені за  лікарем,  до  відання  якого  належить ФАП/ФП.

2.1.5. Проведення  просвітницької  роботи   серед   населення з питань   профілактики   основних  епідемічних  та  неепідемічних захворювань.

2.1.6. Забезпечення ефективного використання наявних ресурсів ФАП/ФП.

2.1.7. Забезпечення безпечного перебування хворого у ФАП/ФП.

2.1.8. Дотримання безпечних умов праці персоналу.

2.1.9. Забезпечення  проходження  працівниками профілактичних медичних оглядів.

2.2. Відповідно до покладених на нього завдань ФАП/ФП:

2.2.1. Забезпечує виконання призначень лікаря в умовах ФАП/ФП та вдома.

2.2.2. Забезпечує  надання долікарської невідкладної медичної допомоги.

2.2.3. Бере участь у наданні екстреної медичної допомоги.

2.2.4. Бере участь у наданні медичної допомоги  у  МПТБ,  які розташовані  в  населених  пунктах,  що закріплені за лікарем,  до відання якого належить ФАП/ФП.

2.2.5. Здійснює  спостереження за розвитком дітей і підлітків та інформує лікаря про його результати, у тому числі невідкладно у разі погіршення стану здоров’я дитини.

2.2.6. Здійснює проведення заходів  щодо  раннього  виявлення захворювань, у тому числі соціально небезпечних.

2.2.7. Спрямовує  пацієнтів   на   консультацію   до   лікаря амбулаторії  та  у  разі  необхідності  здійснює виклик лікаря для огляду пацієнта у ФАП/ФП або вдома.

2.2.8. Організовує    огляд   лікарем   населення   з   метою диспансеризації та вторинної  профілактики  хронічних  захворювань удома, у ФАП/ФП і в амбулаторії.

2.2.9. Здійснює  протиепідемічні  заходи  щодо інфекційних та паразитарних хвороб  під  керівництвом  лікаря,  у  віданні  якого перебуває ФАП/ФП.

2.2.10. Здійснює  під   керівництвом   лікаря   контроль   за перебігом хронічних неінфекційних захворювань.

2.2.11. Інформує  державну  санітарно-епідеміологічну  службу про інфекційні,  паразитарні та професійні захворювання,  отруєння населення     та     виявлені     випадки     порушення     чинних санітарно-гігієнічних вимог.

2.2.12. Звітує   про   виконану    роботу    відповідно    до підпорядкування.

2.2.13. Забезпечує здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідно до вимог законодавства.

III. Права та обов’язки

3.1. ФАП/ФП має право:

3.1.1. Самостійно здійснювати виклик бригади швидкої медичної допомоги.

3.1.2. За погодженням з лікарем,  у віданні  якого  перебуває ФАП/ФП, планувати роботу та затверджувати графік роботи ФАП/ФП, та відвідування МПТБ.

3.2. ФАП/ФП забезпечує:

3.2.1. Належне   і  вчасне  виконання  призначень  лікаря,  у віданні якого перебуває ФАП/ФП.

3.2.2. Дбайливе та ефективне використання майна ФАП/ФП.

3.2.3. Створення   належних   виробничих   умов,   додержання працівниками  правил  внутрішнього  трудового розпорядку,  охорони праці та протипожежної безпеки.

3.2.4. Вчасне звітування та надання оперативної інформації за запитом лікаря, у віданні якого перебуває ФАП/ФП.

IV. Управління

4.1. ФАП/ФП очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головним лікарем ЦПМСД відповідно до чинного законодавства.

4.2. Завідувач ФАП/ФП:

4.2.1. Здійснює керівництво ФАП/ФП.

4.2.2. Надає  лікарю,  у  віданні  якого  перебуває   ФАП/ФП, пропозиції   щодо   прийняття   та   переведення  на  інші  посади працівників ФАП/ФП.

4.2.3. Організовує за погодженням з лікарем, у віданні якого перебуває ФАП/ФП, лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність у ФАП/ФП.

4.2.4. Організовує надання якісної медичної допомоги населенню.

4.2.5. Забезпечує своєчасне отримання,  належне зберігання та використання  лікарських  засобів,  медичного  оснащення,  засобів догляду за хворими.

4.2.6. Організовує дотримання належних санітарно-гігієнічних умов функціонування ФАП/ФП.

4.2.7. Контролює дотримання вимог ведення медичної документації, організовує підготовку звітів та подає їх лікарю, до відання якого належить ФАП/ФП.

4.2.8. Сприяє своєчасному підвищенню кваліфікації працівниками ФАП/ФП.

4.2.9. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання працівниками  правил  внутрішнього  трудового розпорядку,  охорони праці та протипожежної безпеки.

4.2.10. Аналізує  показники роботи ФАП/ФП,  здійснює контроль за якістю надання медичної допомоги.

4.2.11. Відповідає  за  стан  роботи ФАП/ФП та якість надання медичної допомоги.

V. Взаємодія та контроль діяльності

5.1. ФАП/ФП взаємодіє зі службою екстреної медичної допомоги, установами  та  громадськими  організаціями  для  вирішення питань охорони здоров’я населення.

5.2. У  ФАП/ФП  проводиться  експертна  оцінка   документації шляхом контролю  з боку лікаря,  у віданні якого перебуває ФАП/ФП, у порядку самоконтролю та взаємоконтролю.

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги

М.К. Хобзей


ПОЛОЖЕННЯ
про амбулаторію

I. Загальні положення

1.1. Амбулаторія створюється з метою  забезпечення  населення первинною медичною  (медико-санітарною)  допомогою  (далі – ПМСД), у тому числі невідкладною медичною  допомогою,  шляхом  наближення місця  надання ПМСД до місць проживання прикріпленого населення та забезпечення реалізації права пацієнтів вибрати лікаря,  що  надає ПМСД.

1.2. Амбулаторія   є   підрозділом  лікувально-профілактичної служби  центру  первинної  медичної  (медико-санітарної)  допомоги (далі  –  ЦПМСД),  що  забезпечує  надання прикріпленому населенню ПМСД.

1.3. Амбулаторія  у   своїй   діяльності   керується   чинним законодавством  України  у  сфері  охорони здоров’я,  стандартами, клінічними протоколами та іншими документами з медичної практики.

1.4. Амбулаторія   створюється   для   надання   ПМСД   понад 1500 особам  населення  у  місті  і  понад 1000 особам у сільській місцевості.

1.5. Амбулаторія має статус структурного  або  відокремленого структурного підрозділу ЦПМСД.

1.6. Амбулаторія,  що  має статус відокремленого структурного підрозділу ЦПМСД, має свій штамп і печатку.

1.7. В  амбулаторії  працюють   від   одного   до   декількох (переважно 4-8)  лікарів  загальної  практики  –  сімейних лікарів (далі – лікар ЗП-СЛ).

У разі відсутності достатньої кількості підготовлених лікарів ЗП-СЛ   лікарські   посади   в   амбулаторії    можуть    обіймати лікарі-терапевти дільничні та лікарі-педіатри дільничні.

За наявності   у   штаті    амбулаторії    лікарів-терапевтів дільничних  та  лікарів-педіатрів  дільничних в амбулаторії можуть також  працювати   лікарі   інших   спеціальностей,   передбачених законодавством.

В амбулаторії можуть працювати лікарі  ЗП-СЛ,  які  провадять господарську діяльність  з  медичної  практики  як фізичні особи – підприємці та перебувають у цивільно-правових відносинах з ЦПМСД.

1.8. Кількість лікарських посад в амбулаторії та/або  лікарів ЗП-СЛ,  які  провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці та перебувають  у  цивільно-правових відносинах  з  ЦПМСД,  і  кількість  прикріпленого  до амбулаторії населення залежить від характеру розселення та забудови.

1.9. Надання  ПМСД  населенню  здійснюється  безпосередньо  в амбулаторії, у тому числі шляхом лікування у денному стаціонарі та вдома за викликами пацієнтів або з ініціативи медичних працівників амбулаторії з профілактичною метою.

1.10. Оснащення    амбулаторії    медичним   обладнанням   та інвентарем, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, транспортними засобами  здійснюється  відповідно  до  табеля  оснащення та інших нормативів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

1.11. В  амбулаторії  створюються  умови  для  функціонування існуючих стоматологічних кабінетів.

II. Предмет діяльності

2.1. Основними завданнями амбулаторії є:

2.1.1. Забезпечення  реалізації   права   пацієнтів   вибрати лікаря, що надає ПМСД.

2.1.2. Надання  прикріпленому  населенню  безоплатної   ПМСД, у тому числі невідкладної медичної допомоги.

2.1.3. Організація надання  населенню  долікарської  медичної допомоги підпорядкованими фельдшерсько-акушерськими/фельдшерськими пунктами (далі – ФАП/ФП).

2.1.4. Взаємодія   з   дитячими   дошкільними   закладами  та навчальними закладами на прикріпленій території.

2.1.5. Здійснення    обов’язкових   медичних   профілактичних оглядів.

2.1.6. Дотримання   обсягу   та  якості  ПМСД  відповідно  до медичних стандартів,  клінічних протоколів та інших  документів  з медичної практики.

2.1.7. Участь  у  розробці  рекомендацій  з  профілактики   і зниження  впливу  негативних  факторів,  що є чинниками виникнення захворювань.

2.1.8. Проведення   просвітницької   роботи  серед  населення з питань  профілактики  основних  епідемічних   та   неепідемічних захворювань,  організація такої роботи у підпорядкованих ФАП/ФП та медичних пунктах тимчасового базування (далі – МПТБ).

2.1.9. Забезпечення ефективного використання наявних ресурсів амбулаторії та підпорядкованих ФАП/ФП.

2.1.10. Забезпечення   безпеки  пацієнтів  в  амбулаторії  та у підпорядкованих ФАП/ФП.

2.1.11. Створення  безпечних умов праці персоналу амбулаторії та підпорядкованих ФАП/ФП.

2.1.12. Забезпечення   проходження   профілактичних  медичних оглядів працівниками амбулаторії та ФАП/ФП.

2.2. Відповідно до покладених на неї завдань амбулаторія:

2.2.1. Забезпечує    у   встановленому   порядку   реєстрацію прикріплення пацієнтів до лікарів, що надають ПМСД.

2.2.2. Надає   ПМСД   прикріпленому   населенню   на  прийомі в амбулаторії в умовах денного стаціонару та вдома за викликом або з  ініціативи  медичного  персоналу  амбулаторії  з профілактичною метою.

2.2.3. Проводить обов’язкові медичні профілактичні огляди.

2.2.4. Надає  паліативну  допомогу  пацієнтам   на   останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, у тому числі забезпечує виконання  знеболювальних  заходів  з  використанням   наркотичних речовин.

2.2.5. Надає невідкладну медичну допомогу.

2.2.6. Бере участь у наданні екстреної медичної допомоги.

2.2.7. Бере участь у проведенні заходів масової  профілактики в  дитячих  дошкільних  і  навчальних закладах,  що розташовані на прикріпленій  території,  на   підприємствах,   в   установах   та організаціях, де створені МПТБ.

2.2.8. Здійснює направлення  хворих  для  отримання  медичної допомоги   до  закладів  охорони  здоров’я,  що  надають  вторинну (спеціалізовану)  медичну  допомогу  (далі  –  ВМД)  та   третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі – ТМД).

2.2.9. Забезпечує    наступність    та    послідовність     в обслуговуванні пацієнтів у закладах охорони здоров’я ВМД та ТМД.

2.2.10. Здійснює    профілактику    та    раннє     виявлення неінфекційних захворювань засобами ПМСД.

2.2.11. Здійснює профілактику та  раннє  виявлення  соціально небезпечних захворювань засобами ПМСД в амбулаторії та організовує їх у ФАП/ФП та/або МПТБ.

2.2.12. Здійснює    заходи    масової    та    індивідуальної профілактики інфекційних та паразитарних хвороб в  амбулаторії  та організовує їх у ФАП/ФП та/або МПТБ.

2.2.13. Здійснює диспансеризацію населення.

2.2.14. Проводить      експертизу      тимчасової      втрати працездатності.

2.2.15. Направляє    осіб    з    ознаками   стійкої   втрати працездатності на медико-соціальну експертизу,  скеровує пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію.

2.2.16. Проводить    виписку    рецептів    для    пільгового забезпечення  медикаментами  окремих  груп населення відповідно до чинного законодавства.

2.2.17. Взаємодіє   з   навчальними   закладами,  соціальними службами,  правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями,    засобами    масової   інформації,   громадськими організаціями на території обслуговування в  інтересах  збереження та зміцнення здоров’я населення.

2.2.18. Проводить санітарно-просвітницьку  роботу  та  роботу з формування здорового способу життя серед прикріпленого населення в амбулаторії та організовує її у ФАП/ФП та МПТБ.

2.2.19. Аналізує  стан  здоров’я  прикріпленого  населення та розробляє плани лікувально-профілактичних заходів.

2.2.20. Здійснює   облік   матеріальних   цінностей,   формує замовлення на  здійснення  ремонтно-будівельних  робіт,  оснащення медичним обладнанням і інвентарем,  забезпечення твердим та м’яким інвентарем,  іншими  засобами,  необхідними   для   функціонування амбулаторії та ФАП/ФП.

2.2.21. Забезпечує здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідно до вимог законодавства.

III. Права та обов’язки

3.1. Амбулаторія має право самостійно:

3.1.1. Проводити експертизу тимчасової непрацездатності.

3.1.2. Встановлювати показання та проводити відбір хворих для отримання санаторно-курортного лікування.

3.1.3. Виписувати  пацієнтам  лікарські засоби на рецептурних бланках суворої звітності.

3.1.4. Здійснювати  відповідно до договорів планування роботи та забезпечення надання ПМСД.

3.1.5. Організовувати  свою діяльність і діяльність ФАП/ФП та надання медичної  допомоги  у  МПТБ  щодо  забезпечення  виконання у межах компетенції договору про медичне обслуговування населення.

3.2. Амбулаторія забезпечує:

3.2.1. Дотримання встановленого порядку обліку та звітності.

3.2.2. Надання  оперативної інформації за запитом керівництва ЦПМСД.

3.2.3. Здійснення координації взаємодії амбулаторії, ФАП/ФП і МПТБ  та  підприємствами,  установами  або  організаціями,  де   є організовані  контингенти  населення,  щодо  надання  невідкладної медичної допомоги,  проведення заходів диспансеризації та  масової профілактики інфекційних захворювань;

3.2.4. Цільове  та  дбайливе  використання  закріпленого   за амбулаторією, ФАП/ФП майна.

3.2.5. Створення   належних   виробничих   умов,   додержання працівниками  правил  внутрішнього  трудового розпорядку,  охорони праці та протипожежної безпеки.

IV. Управління

4.1. Амбулаторію  очолює  завідувач,  який  призначається  на посаду  та звільняється з посади головним лікарем ЦПМСД відповідно до чинного законодавства.

4.2. Завідувач амбулаторії:

4.2.1. Здійснює керівництво амбулаторією.

4.2.2. Надає пропозиції головному лікарю ЦПМСД щодо прийняття та переведення на інші посади працівників амбулаторії та ФАП/ФП.

4.2.3. Організовує лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність амбулаторії, співпрацює з іншими структурними підрозділами ЦПМСД.

4.2.4. Організовує  надання якісної та безпечної медичної допомоги прикріпленому населенню.

4.2.5. Організовує  надання  невідкладної  медичної  допомоги населенню.

4.2.6. Організовує  впровадження сучасних методів діагностики та лікування.

4.2.7. Забезпечує своєчасне отримання,  належне зберігання та використання  лікарських  засобів,  медичного  оснащення,  засобів догляду за хворими.

4.2.8. Контролює раціональне використання медичної техніки  і оснащення в амбулаторії, ФАП/ФП.

4.2.9. Організовує дотримання належних  санітарно-гігієнічних умов функціонування амбулаторії.

4.2.10. Контролює дотримання вимог ведення медичної документації,  організовує підготовку статистичних звітів та подає їх керівництву ЦПМСД.

4.2.11. Створює умови для безперервного підвищення кваліфікації працівниками амбулаторії,  ФАП/ФП та спільно з  ЦПМСД контролює його своєчасність.

4.2.12. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання  працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.

4.2.13. Аналізує показники роботи амбулаторії, вживає заходів щодо їх покращення,  здійснює контроль за якістю надання  медичної допомоги.

4.2.14. Несе відповідальність за стан  роботи  підрозділу  та якість надання медичної допомоги.

V. Організаційна структура

5.1. До складу амбулаторії можуть входити ФАП/ФП.

5.2. ФАП/ФП перебуває у віданні лікаря, до якого прикріплені жителі населеного пункту, де розташований ФАП/ФП.

VI. Взаємодія та контроль діяльності

6.1. Амбулаторія взаємодіє  із  закладами  охорони  здоров’я, органами  місцевого самоврядування,  підприємствами та установами, громадськими організаціями  для  вирішення  питань організації  і надання медичної    допомоги,  у тому числі шляхом участі в організації роботи МПТБ.

6.2. В амбулаторії проводиться експертна оцінка  документації в порядку самоконтролю та взаємоконтролю.

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги

М.К. Хобзей

ПОЛОЖЕННЯ
про медичний пункт тимчасового базування

1. Медичний  пункт  тимчасового  базування  (далі   –   МПТБ) організовується  з  метою  підвищення  доступності  для  населення первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі –  ПМСД)  та долікарської  медичної допомоги для населення віддалених від місця розташування амбулаторій та фельдшерсько-акушерських/фельдшерських пунктів   (далі   –   ФАП/ФП)   населених   пунктів,   працівників підприємств, установ та організацій.

2. МПТБ є місцем тимчасового  базування  медичного  персоналу амбулаторії,  ФАП/ФП,  не  входить  у  структуру  центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі –  ЦПМСД)  та  не  має власної структури.

3. МПТБ створюється за ініціативою органу місцевого самоврядування, керівництва підприємства, установи або організації за погодженням  з головним  лікарем  ЦПМДС, до території обслуговування якого належить даний населений пункт, підприємство, установа або організація.

4. МПТБ  утримується  за  рахунок  ініціатора його створення, який надає приміщення, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, створює  належні  виробничі  умови,  забезпечує  додержання правил внутрішнього трудового розпорядку,  охорони праці та протипожежної безпеки,  здійснює його оснащення, забезпечує лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

5. У МПТБ здійснюються  заходи санітарно-просвітницького та профілактичного спрямування, консультації лікарями без проведення лікувально-профілактичних процедур, що  потребують додаткового обладнання, а також надання медичної допомоги.

6. Робота  медичного  персоналу амбулаторії або ФАП/ФП у МПТБ ведеться   за   графіком, складеним завідувачем амбулаторії, погодженим з органом місцевого самоврядування, або керівництвом підприємства, установи чи організації  та затвердженим головним лікарем ЦПМСД.

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги

М.К. Хобзей

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті