Постанова КМУ від 27 грудня 2010 р. № 1257

13 Січня 2012 4:23 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2010 р. № 1257
Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення
податкових векселів, авальованих банком (податкових
розписок), що видаються до отримання з акцизного складу
спирту етилового неденатурованого, спирту етилового
денатурованого (технічного) та біоетанолу, які
використовуються суб’єктами господарювання для
виробництва окремих видів продукції

Відповідно до підпункту 229.1.10 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції (додається).

2. Установити, що податкові векселі, видані відповідно до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 796, та Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується суб’єктами господарювання – виробниками біопалива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 146, і не погашені до набрання чинності цією постановою, погашаються згідно з вимогами Порядку, затвердженого цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. № 1257

ПОРЯДОК
випуску, обігу та погашення податкових векселів,
авальованих банком (податкових розписок), що видаються
до отримання з акцизного складу спирту етилового
неденатурованого, спирту етилового денатурованого
(технічного) та біоетанолу, які використовуються
суб’єктами господарювання для виробництва
окремих видів продукції

1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються суб’єктами господарювання до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу (далі – спирт етиловий), на які підпунктом 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України встановлено нульову ставку акцизного податку за 1 літр 100-відсоткового спирту та які використовуються для виробництва виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла, лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу, біопалива та бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу (далі – окремі види продукції).

2. Векселедавцем є суб’єкт господарювання, який видає податковий вексель під час отримання спирту етилового з акцизного складу для виробництва окремих видів продукції.

Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.

3. Векселедавець зобов’язаний до отримання з акцизного складу спирту етилового видати векселедержателю належним чином оформлений податковий вексель.

4. Сума акцизного податку, на яку видається податковий вексель, обчислюється виходячи з отримуваного обсягу спирту етилового в перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий та відповідно до ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку на спирт етиловий, передбаченою Податковим кодексом України, та нульовою ставкою за 1 літр 100-відсоткового спирту.

5. Податковий вексель видається:

  • суб’єктами господарювання, які у межах квот отримують з акцизного складу спирт етиловий денатурований (спирт технічний) для виробництва продуктів органічного синтезу, у складі яких міститься не більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу, та які отримують з акцизного складу біоетанол для виробництва біопалива та бензинів моторних сумішевих із вмістом біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ), інших добавок на основі біоетанолу, – на строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати авалювання векселя банком;
  • підприємствами первинного виноробства, які отримують спирт етиловий з акцизного складу для виробництва виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла, та суб’єктами господарювання, які у межах квот отримують з акцизного складу спирт етиловий для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, – на строк, що не перевищує 180 календарних днів від дати авалювання векселя банком.

6. Податковий вексель складається у двох примірниках, перший з яких заповнюється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем в банку, другий – на ксерокопії вексельного бланка, що має однаковий з першим примірником номер.

Кожний примірник податкового векселя заповнюється окремо. Записи повинні бути тотожними.

Перший примірник податкового векселя залишається у векселедержателя, а другий з відміткою векселедержателя про взяття на облік повертається векселедавцю для пред’явлення представнику органу державної податкової служби на акцизному складі під час отримання спирту етилового.

7. Відповідальність за оформлення податкового векселя несе векселедавець.

8. Податковий вексель є звітним документом і підлягає обліку та зберіганню згідно з правилами та у строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.

9. Векселедержатель веде облік податкових векселів у журналі обліку погашення податкових векселів за формою, встановленою Державною податковою службою.

На зворотному боці першого і другого примірників податкового векселя зазначаються дата та обліковий номер згідно із записом в журналі обліку погашення податкових векселів і робиться напис «Взято на облік», який засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселедержателя.

10. Підставою для взяття на облік податкового векселя є довідка векселедавця про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції. Форма довідки затверджується Державною податковою службою.

11. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий для виробництва окремих видів продукції.

Для погашення податкового векселя векселедавець подає векселедержателю довідку про цільове використання спирту етилового у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий за формою, що затверджується Державною податковою службою.

Векселедавець, що використовує спирт етиловий для виробництва лікарських засобів, разом з довідкою подає звіт про обсяги виробництва лікарських засобів із використанням спирту етилового, який складається за формою, що затверджується МОЗ за погодженням з Мінфіном.

Довідка про цільове використання спирту етилового складається на основі первинних документів та погоджується з представником податкового поста, встановленого на підприємстві, де використовують спирт етиловий за нульовою ставкою. Порядок роботи податкового поста визначається Державною податковою службою.

12. Погашення податкового векселя проводиться шляхом проставлення на лицьовому боці відбитка штампа з написом «ПОГАШЕНО», що засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселедержателя.

У разі коли останній день строку погашення податкового векселя припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку погашення вважається наступний робочий день.

13. Обов’язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх відносин з векселедавцем.

14. У разі коли податковий вексель не погашено в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем.

Банк-аваліст зобов’язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену в податковому векселі.

15. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.

16. Векселедавець у разі нецільового використання спирту етилового є платником акцизного податку відповідно до підпункту 212.1.7 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України з урахуванням обсягу спирту, використаного не за призначенням, та несе відповідальність, передбачену підпунктом 229.1.17 пункту 229.1 статті 229 зазначеного Кодексу.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. № 1257

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 796 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1241 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 796».

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1266 і від 23 серпня 2005 р. № 796, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 242 «Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1386 «Про внесення зміни до пункту 5 Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції».

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 146 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується суб’єктами господарювання – виробниками біопалива».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті