Наказ МОЗ України від 15.08.2011 р. № 514

20 Січня 2012 10:07 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15.08.2011 № 514

Про затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров’я

З метою удосконалення медичної допомоги матерям та дітям, впровадження в практику охорони здоров’я високоефективних перинатальних технологій на принципах доказової медицини та за рекомендаціями ВООЗ, підвищення доступності та якості надання перинатальної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Примірний статут Перинатального центру зі стаціонаром, що додається;

1.2. Примірне положення про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров’я, що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити впровадження цього наказу.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Міністр О.В. Аніщенко

Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 15.08.2011 р. № 514

ПРИМІРНИЙ СТАТУТ

Перинатального центру зі стаціонаром

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Перинатальний центр зі стаціонаром (далі – Центр) є комунальним закладом охорони здоров’я, в якому передбачається надання високоспеціалізованої медичної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах матерям та новонародженим групи високого ризику, а також жінкам з порушенням репродуктивної функції, що потребують високої інтенсивності лікування та реабілітації на основі використання сучасних перинатальних технологій з доведеною ефективністю, який обслуговує (вказати адміністративно-територіальні одиниці, які входять до сфери обслуговування Центру, далі – населення).

1.2. Центр створюються (вказати вид розпорядчого акта, яким створений Центр, вказати орган, який його видав, дату видання і номер) в АР Крим, кожній області, в містах Києві та Севастополі.

Ліжкова потужність Центру та адміністративна територія, що ним обслуговується, визначається органом охорони здоров’я, якому підпорядковується Центр.

1.3. Центр може бути заснований на базі відокремленої частини комунальної власності (вказати територіальну громаду, у власності якої перебуває частка майна, переданого Центр), далі – власник. Представником власника є (вказати назву органу, до сфери управління якого належить Центр), далі – уповноважений орган управління.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

повне українською мовою: Комунальний заклад «________________»;

скорочене українською мовою: КЗ «_________»;

у разі необхідності:

повне російською мовою: Комунальное учреждение «__________»;

скорочене російською мовою: КУ «________»;

повне англійською мовою: Communal institution «______________»;

скорочене англійською мовою: CI «___________».

2.2. Місцезнаходження: _________________.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Центр створений з метою реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я жінок та дітей, що передбачає проведення на території обслуговування Центру заходів, спрямованих на забезпечення:

 • вагітних, роділь, породіль та новонароджених доступною, своєчасною та якісною спеціалізованою медичною допомогою;
 • керованості та безперервності, доступності, своєчасності та якості медичної допомоги;
 • наступності лікувально-діагностичного процесу.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

1. Організаційно-методична робота:

 • Підготовка пропозицій для територіальних органів охорони здоров’я щодо регіональної програми Центру та регламенту взаємодії з іншими структурними підрозділами органу охорони здоров’я, які надають медичну допомогу населенню.
 • Впровадження системи контролю за якістю надання допомоги матерям та новонародженим з використанням телекомунікаційної інформаційно-аналітичної системи.
 • Адаптація і впровадження існуючих стандартів надання медичної допомоги МОЗ України жінкам та новонародженим у ПЦ та ЛПЗ у районі діяльності.
 • Організація та проведення перинатальної диспансеризації – заходів, спрямованих на антенатальну охорону плода, профілактику перинатальних та інтранатальних ушкоджень, організацію комплексності, етапності у роботі лікувальних закладів різних профілів та рівнів акредитації з виявлення та обліку патологічних станів у вагітної жінки та плода, випадків, що потребують медичного втручання у плода, програмованого розродження і подальшого адекватного лікування новонародженого у постнатальному періоді.
 • Організація системи безперервного навчання регіональних семінарів та занять з актуальних питань перинатології з фахівцями Центру та працівниками органу охорони здоров’я, причетними до надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та немовлятам, з метою надання їм всебічної інформаційної підтримки та реалізації концепції постійно-діючого професійного навчання лікарів.
 • Забезпечення роботи цілодобової акушерської бригади швидкої допомоги в межах територіальної одиниці.
 • Організація системи загрозометричного контролю за ускладненими випадками вагітності та пологів, надання допомоги жінкам та новонародженим в ЛПЗ регіону, консультування їх в телефонному, телемедичному та, за необхідності, за направленням відповідних спеціалістів.
 • Забезпечення організації перинатального транспортування “in uterus” та оптимізація транспортування новонароджених в спеціалізовані ЛПЗ.
 • Організація роботи за принципом взаємодії з органами охорони здоров’я всіх рівнів, науково-дослідними установами та вищими медичними закладами освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, з професійними асоціаціями, благодійними та громадськими організаціями.

2. Лікувально-діагностична робота:

 • Здійснення преконцепційного обстеження та, у разі необхідності, лікування подружніх пар з метою підготовки їх до подальшої вагітності, прогнозування, своєчасного визначення та попередження можливих акушерських і перинатальних ускладнень.
 • Організація медико-генетичного обстеження подружніх пар та моніторинг вагітних із підвищеним ризиком спадкових захворювань, хромосомних аномалій та вроджених вад розвитку плода та новонародженого.
 • Забезпечення застосування сучасних методів пренатальної діагностики та оцінки стану плода (неінвазивних та інвазивних) з подальшою інтерпретацією отриманих результатів.
 • Виконання повного об’єму гінекологічних діагностичних та оперативних втручань (малоінвазивних, органозберігаючих та реконструктивно-пластичних) з метою відновлення репродуктивної функції жінок, що бажають мати дитину.
 • Використання повного обсягу допоміжних репродуктивних технологій з метою лікування неплідності у жінок та подружніх пар, що мають бажання мати власну дитину з можливістю подальшого спостереження за такими вагітними, перинатальною охороною плодів та неонатальним доглядом за новонародженими.
 • Спостереження, перинатальне супроводження та розродження вагітних із високим ступенем акушерського та перинатального ризику, не виношуванням, багатопліддям, аутоімунними розладами, важкими формами супутньої патології (зокрема, екстрагенітальними захворюваннями).
 • Використання високотехнологічних методів лікування акушерської, перинатальної та неонатальної патології (малоінвазивна хірургія в акушерстві та неонатології, фетальна хірургія, імунокоррекція, екстракорпоральні методи гемокорекції та детоксикації та ін.).
 • Попередження передчасних пологів та надання повного обсягу кваліфікованої медичної допомоги передчасно народженим немовлятам або новонародженим із важкими формами перинатальної патології незалежно від терміну гестації.
 • Своєчасна діагностика, виявлення та лікування усіх форм неонатальної патології, обстеження та моніторинг новонароджених від матерів із обтяженим репродуктивним та спадковим анамнезом, ускладненим перебігом гестації, високим ступенем перинатального ризику, застосуванням ДРТ.
 • Забезпечення організації кваліфікованої невідкладної хірургічної допомоги новонародженим із вродженими вадами розвитку.
 • Пролонгована реабілітація новонароджених з малою та надзвичайно малою вагою під час народження, вродженими вадами розвитку, перинатальними ураженнями середнього та важкого ступеню.
 • Катамнестичне спостереження та розробка індивідуальних програм реабілітації дітей, що народжені передчасно, а також з патологією, терміном до 2-х років (за показаннями).

3. Консультативна робота:

 • Надання кваліфікованими фахівцями (гінекологом, терапевтом, андрологом, медичним генетиком, сексопатологом, эндокринологом, психологом, тощо) консультативної допомоги жінкам та подружнім парам, що бажають мати дітей.
 • Вирішення питання, щодо тактики обстеження та лікування не виношування вагітності, обрання методу запліднення у подружніх пар із неплідністю та неефективним лікуванням на попередніх етапах надання спеціалізованої медичної допомоги.
 • Вирішення питання щодо можливості запліднення, виношування вагітності та розродження у жінок із важкими формами спадкової та/або екстрагенітальної патології.
 • Вирішення питання щодо доцільності та термінів переривання вагітності у жінок із важкими формами соматичної та/або спадкової патології, обтяженим медико-соціальним анамнезом, діагностованими вродженими вадами розвитку плода.
 • Виробка тактики ведення вагітності та пологів у жінок із високим ступенем акушерського та перинатального ризику.
 • Консультативна допомога (як безпосередньо, так і в інтерактивному режимі) ЛПЗ нижчих рівнів та/або скерування пацієнток для обстеження та лікування в спеціалізовані заклади.
 • Психологічний супровід та підтримка вагітних із обтяженим репродуктивним анамнезом (безплідність, не виношування, перинатальні втрати під час попередніх вагітностей, вроджені вади розвитку дітей, пологові травми, застосування ДРТ) та перинатальними ускладненнями на тлі даної вагітності (багатопліддя, ЗВУР, аутоімунні порушення, внутрішньоутробне інфікування та ін.), а також психологічна допомога породіллям із важкими формами патології новонароджених.
 • Консультативний огляд новонароджених із вродженими вадами розвитку та іншими формами неонатальної патології з метою визначення ступеню ураження та встановлення доцільності скерування їх на більш високий рівень спеціалізованої медичної допомоги.
 • Забезпечення етапності в здійсненні неонатального догляду та тривалої реабілітації дітей, народжених передчасно, а також із різними формами перинатальної патології, внутрішньоутробним інфікуванням та пологовими травмами.
 • Пропаганда здорового способу життя, позитивного ставлення до вагітності, природного перебігу пологів, раннього прикладання до грудей і грудного вигодовування, а також відношення до ще не народженої дитини, як до особистості, що має певні права.

4. Наукова робота:

 • Здійснення у співпраці з кафедрами (акушерства та гінекології, перинатології, репродуктології, неонатології, педіатрії, медичної генетики, дитячої анестезіології, дитячої хірургії, медичної психології та ін.) вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, фаховими відділами ДУ МОЗ та НАМН України наукового пошуку з метою оптимізації преконцепційної та пренатальної діагностики вроджених вад розвитку, прогнозування та своєчасного лікування акушерсько-гінекологічних, перинатальних та неонатальних ускладнень.
 • Налагодження та підтримка міжнародної наукової співпраці (стажування, спільні дослідницькі проекти, науково-практичні конференції, зокрема – інтерактивні) з провідними університетськими клініками та перинатальними центрами інших країн з метою наближення наявних клінічних підходів та лікувально-діагностичних можливостей в Україні до сучасних світових стандартів.
 • Започаткування моніторингу та створення електронних баз даних щодо реєстрації та всебічного аналізу складних вад розвитку, важких форм перинатальної патології, повторних репродуктивних невдач, аутоімунних розладів у вагітних, плодів та немовлят, а також новонароджених, що народились від багатоплідних вагітностей та вагітностей внаслідок застосування ДРТ.
 • Апробація та поширення нових сучасних методик діагностики та лікування акушерсько-гінекологічної, перинатальної та неонатальної патології, що дасть можливість суттєво знизити захворюваність та смертність антенатальну, немовлят, так і їх матерів.

4. Адміністративно-господарська робота – ресурсне забезпечення статутної діяльності та виконання державних і регіональних програм шляхом:

 • юридично-правового забезпечення (ліцензування, акредитація, правова та нормативна база, взаємодія з контролюючими органами);
 • комунікативно-інформаційного забезпечення (аналіз інформації директивних органів та підготовка розпорядчих документів для роботи Центру та інших закладів охорони здоров’я з питань перинатальної допомоги, координація роботи та система взаємозв’язку з закладами охорони здоров’я всіх рівнів);
 • матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
 • забезпеченості кадрами (підготовка, поповнення та підвищення професійної кваліфікації, безперервна підготовка кадрів);
 • впровадження сучасних управлінських та медичних технологій;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення;
 • реалізації гуманітарних програм (професійні об’єднання, гуманітарна допомога, участь у благодійних програмах тощо).

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Центр є юридичною особою.

4.2. Центр є неприбутковим закладом.

4.3. Центр здійснює господарську діяльність.

4.4. Збитки, завдані Центром внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Держава та уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями держави та уповноваженого органу управління, окрім випадків, передбачених законодавством.

4.8. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Центр має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.6. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами вторинного та третинного рівнів, науковими установами.

5.1.7. Надавати консультативну допомогу з питань, що входять до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

5.1.8. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Центр:

5.2.1. Здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;

5.2.2. Придбає матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

5.2.3. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

5.2.4. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6. УПРАВЛІННЯ

6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює головний лікар (директор), який призначається на посаду уповноваженим органом управління на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Головного лікаря (директора) Центру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

6.4. Головний лікар (директор) Центру:

6.4.1. Безпосередньо підпорядковується уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.4.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та статутом порядку.

6.4.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.4.4. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в установленому порядку.

6.4.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.

6.4.6. Підписує та подає на затвердження до уповноваженого органу управління проект Статуту, подає зміни до Статуту.

6.4.7. Призначає своїх заступників та розподіляє обов’язки між ними.

6.4.8. Визначає організаційну структуру Центру, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження до уповноваженого органу управління.

6.4.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів.

6.4.10. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.4.11. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

6.4.12. Укладає колективний договір з працівниками від імені уповноваженого органу управління.

6.4.13. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

6.5. Головний лікар Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами.

6.7. Головний лікар Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7. СТРУКТУРА

7.1. Приймальне відділення.

7.2. Консультативно-діагностичне відділення (поліклініка) :

 • реєстратура;
 • денний стаціонар з ліжками для обстеження;
 • відділення по лікуванню безпліддя з ліжками для ДРТ;
 • кабінет планування сім’ї(при можливості цент планування сім’ї);
 • кабінети лікарів-акушерів-гінекологів;
 • кабінет лікаря-генетика (при можливості генетичний центр);
 • кабінет лікаря-терапевта;
 • кабінет лікаря-стоматолога;
 • кабінети лікарів-консультантів ( за необхідністю: кардіолог , інфекціоніст, імунолог, алерголог та інші);
 • кабінет лікаря-уролога, сексопатолога з цистоскопічною апаратурою;
 • кабінет психолога;
 • кабінет фізіотерапії з ЛФК;
 • кабінет катамнестичного спостереження за недоношеними новонародженими;
 • кабінети лікарів-педіатрів;
 • кабінет лікаря невролога дитячого;
 • кабінет лікаря офтальмолога дитячого;
 • кабінет лікарів-консультантів (хірурга, ортопеда-травматолога дитячих; уролога дитячого, тощо)
 • процедурний кабінет.

7.3. Стаціонарні відділення:

7.3.1. приймальне відділення;

7.3.2. акушерський стаціонар:

 • відділення медицини плода та патології раннього терміну вагітності;
 • відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для не виношування);
 • пологове відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами і операційними;
 • відділення сумісного перебування матері та дитини;
 • відділення анестезіології та інтенсивної терапії з методами еферентної терапії;
 • операційна;

7.3.3. гінекологічний стаціонар:

 • відділення гінекології з малоінвазивними технологіями;

7.3.4. неонатологічний та педіатричний стаціонар:

 • відділення інтенсивної терапії новонароджених;
 • відділення постінтенсивного догляду та виходжування виходжування;
 • відділення постнатальної реабілітації.

7.3.5. відділення трансфузіології

7.3.6. дистанційний консультативно-діагностичний центр з телемедичними технологіями:

 • санітарна авіація;
 • учбово-методичний центр з телемедичними технологіями,

7.4. Лабораторний та діагностичний блоки:

7.4.1. лабораторний блок:

 • клініко-біохімічна лабораторія, включаючи ургентну службу;
 • бактеріологічна та вірусологічна лабораторії;
 • радіо-імунологічна, генетична лабораторії;
 • ембріологічна лабораторія (за наявності ДРТ);
 • цитологічна, гістологічна лабораторії;
 • експрес-лабораторія.

7. 4.2. діагностичний блок:

 • кабінет ЕКГ
 • кабінети пренатальної діагностики (УЗД, кардіографія);
 • кабінети променевої діагностики та магніторезонансної терапії ( рентген, мамографія, можливо МРТ, КТ).

7.5. Адміністративно-господарський блок:

 • адміністрація;
 • організаційно-методичний;
 • статистичний відділ;
 • харчоблок;
 • бухгалтерія, економісти, відділ кадрів;
 • відділ постачання;
 • технічні служби;
 • аптека;
 • пральна;
 • централізована стерилізаційна;
 • гараж;
 • централізований пункт подачі кисню;
 • архів;
 • епідеміологічний контроль.

8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

8.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

8.2. Майно Центру є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Центру або її відчуження, вирішуються виключно Уповноваженим органом управління.

8.3.Джерелами формування майна Центру є:

8.3.1. Кошти обласного (місцевого) бюджету.

8.3.2. Власні надходження Центру:

від господарської та/або виробничої діяльності;

за оренду майна;

від реалізації майна;

8.3.3. Інші власні надходження Центру.

8.3.4. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

8.3.5. Інші джерела, не заборонені законодавством.

8.4. Центр має право:

 • передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з уповноваженим органом управління;
 • за погодженням з уповноваженим органом управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Центру у визначеному законодавством порядку.

8.5. Структура, штатний розпис та кошторис Центру затверджуються уповноваженим органом управління за поданням керівника Закладу.

8.6. Фінансування Центру:

фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;

перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється відповідним органом та уповноваженим органом у визначеному законодавством порядку.

8.7. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру визначеному законодавством порядку.

Керівництво Центр несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності- вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися головний лікар Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається головному лікарю Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти обласного (місцевого) бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Центру визначаються контрактом, укладеним із уповноваженим органом управління.

9.8. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом України, – за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центру. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.9. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.


В.о. директора Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного забезпечення
А.В. Терещенко

Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

від 15.08.2011 р. № 514

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров’я

1. Загальні положення

1.1. Перинатальний центр (далі – ПЦ) є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я, в якому передбачається надання високоспеціалізованої медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару, денного стаціонару або амбулаторних умовах переважно найбільш важкому контингенту вагітних, роділь, породіль, новонароджених дітей, а також жінкам з порушенням репродуктивної функції, що потребують високої інтенсивності лікування та догляду на основі використання новітніх тз доведеною ефективністю.

1.2. ПЦ створюється у складі закладу охорони здоров’я республіканського, обласного або міського рівня, який організовується в АР Крим, кожному обласному центрі, містах Києві та Севастополі.

Ліжкова потужність ПЦ та адміністративна територія, що ним обслуговується, визначається головним лікарем закладу охорони здоров’я, якому підпорядковується ПЦ.

2. Основні завдання ПЦ

2.1. Основним завданням ПЦ є реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я жінок та дітей, що передбачає проведення на території обслуговування Центру заходів, спрямованих на забезпечення:

 • вагітних, роділь, породіль та новонароджених доступною, своєчасною та якісною спеціалізованою медичною допомогою;
 • керованості та безперервності, доступності, своєчасності та якості медичної допомоги;
 • наступності лікувально-діагностичного процесу;
 • координації роботи на території обслуговування з питань репродуктивного здоров’я населення.

3. Функції ПЦ

Відповідно до завдань основними функціями ПЦ є:

I. Лікувально-діагностична:

 • Здійснення преконцепційного обстеження та, у разі необхідності, лікування подружніх пар з метою підготовки їх до подальшої вагітності, прогнозування, своєчасного визначення та попередження можливих акушерських і перинатальних ускладнень.
 • Організація медико-генетичного обстеження подружніх пар та моніторинг вагітних із підвищеним ризиком спадкових захворювань, хромосомних аномалій та вроджених вад розвитку плода та новонародженого.
 • Забезпечення застосування сучасних методів пренатальної діагностики та оцінки стану плода (неінвазивних та інвазивних) з подальшою інтерпретацією отриманих результатів.
 • Виконання повного об’єму гінекологічних діагностичних та оперативних втручань (малоінвазивних, органо-зберігаючих та реконструктивно-пластичних) з метою відновлення репродуктивної функції жінок, що бажають мати дитину.
 • Використання повного обсягу допоміжних репродуктивних технологій з метою лікування неплідності у жінок та подружніх пар, що мають бажання мати власну дитину з можливістю подальшого спостереження за такими вагітними, перинатальною охороною плодів та неонатальним доглядом за новонародженими.
 • Спостереження, перинатальне супроводження та розродження вагітних із високим ступенем акушерського та перинатального ризику, не виношуванням, багатопліддям, аутоімунними розладами, важкими формами супутньої патології (зокрема, екстрагенітальними захворюваннями).
 • Використання високотехнологічних методів лікування акушерської, перинатальної та неонатальної патології (малоінвазивна хірургія в акушерстві та неонатології, фетальна хірургія, іммунокоррекція, екстракорпоральні методи гемокорекції та детоксикації та ін.).
 • Попередження передчасних пологів та надання повного обсягу кваліфікованої медичної допомоги передчасно народженим немовлятам або новонародженим із важкими формами перинатальної патології незалежно від терміну гестації.
 • Своєчасна діагностика, виявлення та лікування усіх форм неонатальної патології, обстеження та моніторинг новонароджених від матерів із обтяженим репродуктивним та спадковим анамнезом, ускладненим перебігом гестації, високим ступенем перинатального ризику, застосуванням ДРТ.
 • Забезпечення організації кваліфікованої невідкладної хірургічної допомоги новонародженим із вродженими вадами розвитку.
 • Пролонгована реабілітація новонароджених з малою та надзвичайно малою вагою під час народження, вродженими вадами розвитку, перинатальними ураженнями середнього та важкого ступеню.
 • Катамнестичне спостереження та розробка індивідуальних програм реабілітації дітей, що народжені передчасно, а також з патологією, терміном до 2-х років (за показаннями).

2. Консультативна та організаційно-методична робота:

 • Надання кваліфікованими фахівцями (гінекологом, терапевтом, андрологом, медичним генетиком, сексопатологом, эндокринологом, психологом, тощо) консультативної допомоги жінкам та подружнім парам, що бажають мати дітей.
 • Вирішення питання, щодо тактики обстеження та лікування не виношування вагітності, обрання методу запліднення у подружніх пар із неплідністю та неефективним лікуванням на попередніх етапах надання спеціалізованої медичної допомоги.
 • Вирішення питання щодо можливості запліднення, виношування вагітності та розродження у жінок із важкими формами спадкової та/або екстрагенітальної патології.
 • Вирішення питання щодо доцільності та термінів переривання вагітності у жінок із важкими формами соматичної та/або спадкової патології, обтяженим медико-соціальним анамнезом, діагностованими вродженими вадами розвитку плода.
 • Виробка тактики ведення вагітності та пологів у жінок із високим ступенем акушерського та перинатального ризику.
 • Консультативна допомога (як безпосередньо, так і в інтерактивному режимі) закладів охорони здоров’я нижчих рівнів та/або скерування пацієнток для обстеження та лікування в спеціалізовані заклади.
 • Психологічний супровід та підтримка вагітних із обтяженим репродуктивним анамнезом (безплідність, не виношування, перинатальні втрати під час попередніх вагітностей, вроджені вади розвитку дітей, пологові травми, застосування ДРТ) та перинатальними ускладненнями на тлі даної вагітності (багатопліддя, ЗВУР, аутоімунні порушення, внутрішньоутробне інфікування та ін.), а також психологічна допомога породіллям із важкими формами патології новонароджених.
 • Консультативний огляд новонароджених із вродженими вадами розвитку та іншими формами неонатальної патології з метою визначення ступеню ураження та встановлення доцільності скерування їх на більш високий рівень спеціалізованої медичної допомоги.
 • Забезпечення етапності в здійсненні неонатального догляду та тривалої реабілітації дітей, народжених передчасно, а також із різними формами перинатальної патології, внутрішньоутробним інфікуванням та пологовими травмами.
 • Пропаганда здорового способу життя, позитивного ставлення до вагітності, природного перебігу пологів, раннього прикладання до грудей і грудного вигодовування, а також відношення до ще не народженої дитини, як до особистості, що має певні права.
 • Підготовка пропозицій через головного лікаря до територіальних органів охорони здоров’я щодо регіональної програми ПЦ та регламенту взаємодії з іншими структурними підрозділами закладу охорони здоров’я, які надають медичну допомогу населенню.
 • Впровадження системи контролю за якістю надання допомоги матерям та новонародженим з використанням телекомунікаційної інформаційно-аналітичної системи.
 • Адаптація і впровадження існуючих стандартів надання медичної допомоги МОЗ України жінкам та новонародженим у ПЦ та закладах охорони здоров’я адміністративно-територіальної одиниці.
 • Забезпечення організації та проведення перинатальної диспансеризації – заходів, спрямованих на антенатальну охорону плода, профілактику перинатальних та інтранатальних ушкоджень, організацію комплексності, етапності у роботі лікувальних закладів різних профілів та рівнів акредитації з виявлення та обліку патологічних станів у вагітної жінки та плода, випадків, що потребують медичного втручання у плода, програмованого розродження і подальшого адекватного лікування новонародженого у постнатальному періоді.
 • Забезпечення організації системи безперервного навчання регіональних семінарів та занять з актуальних питань перинатології з фахівцями ПЦ та працівниками закладів охорони здоров’я, причетних до надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та немовлятам, з метою надання їм всебічної інформаційної підтримки та реалізації концепції постійно-діючого професійного навчання лікарів.
 • Складання електронного списку вагітних з метою їх своєчасної диспансеризації та забезпечення медичного спостереження на рівні відповідно до стану здоров’я та ризиків вагітних.
 • Забезпечення роботи цілодобової акушерської бригади швидкої допомоги в межах територіальної одиниці.
 • Забезпечення організації системи загрозометричного контролю за ускладненими випадками вагітності та пологів, надання допомоги жінкам та новонародженим в закладах охорони здоров’я регіону, консультування їх в телефонному, телемедичному та, за необхідності, за направленням відповідних спеціалістів.
 • Забезпечення організації перинатального транспортування “in uterus” та оптимізація транспортування новонароджених в спеціалізовані ЛПЗ.
 • Забезпечення організації роботи за принципом взаємодії з органами охорони здоров’я всіх рівнів, науково-дослідними установами та вищими медичними закладами освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, з професійними асоціаціями, благодійними та громадськими організаціями.

4. Наукова робота:

 • Здійснення у співпраці з кафедрами (акушерства та гінекології, перинатології, репродуктології, неонатології, педіатрії, медичної генетики, дитячої анестезіології, дитячої хірургії, медичної психології та ін.) вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, фаховими відділами НДУ МОЗ та НАМН України наукового пошуку з метою оптимізації преконцепційної та пренатальної діагностики вроджених вад розвитку, прогнозування та своєчасного лікування акушерсько-гінекологічних, перинатальних та неонатальних ускладнень.
 • Налагодження та підтримка міжнародної наукової співпраці (стажування, спільні дослідницькі проекти, науково-практичні конференції, зокрема – інтерактивні) з провідними університетськими клініками та перинатальними центрами інших країн з метою наближення наявних клінічних підходів та лікувально-діагностичних можливостей в Україні до сучасних світових стандартів.
 • Започаткування моніторингу та створення електронних баз даних щодо реєстрації та всебічного аналізу складних вад розвитку, важких форм перинатальної патології, повторних репродуктивних невдач, аутоімунних розладів у вагітних, плодів та немовлят, а також новонароджених, що народились від багатоплідних вагітностей та вагітностей внаслідок застосування ДРТ.
 • Апробація та поширення нових сучасних методик діагностики та лікування акушерсько-гінекологічної, перинатальної та неонатальної патології, що дасть можливість суттєво знизити захворюваність та смертність антенатальну, немовлят, так і їх матерів.

4. Права та обов’язки ПЦ

4.1. ПЦ має право вносити пропозиції головному лікарю закладу охорони здоров’я щодо подальшого розвитку ПЦ;

4.2. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, через головного лікаря закладу охорони здоров’я до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на ПЦ завдань;

4.3. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами, науковими установами.

4.4. Надавати консультативну допомогу з питань, що входять до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

4.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

5. Відповідальність ПЦ

5.1. ПЦ несе відповідальність за:

 • виконання покладених на нього завдань і функцій;
 • дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні завдань та функцій, покладених на ПЦ;
 • достовірність відомостей та інформації, що належить до компетенції ПЦ;
 • достовірність та своєчасність подання статистичної та іншої звітності.

6. Керівництво ПЦ

6.1. Загальне керівництво ПЦ здійснює керівник, який призначається та звільняється наказом головного лікаря ЛПЗ за погодженням з органом охорони здоров’я.

6.2. Керівник ПЦ:

 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на ПЦ завдань і функцій;
 • вносить пропозиції головному лікарю з питання діяльності ПЦ у межах та у визначеному законодавством порядку;
 • вносить пропозиції до організаційної структури ПЦ, граничної чисельності працівників, штатного розпису;
 • погоджує положення про структурні підрозділи ПЦ за поданням керівників цих підрозділів;
 • подає головному лікарю закладу охорони здоров’я подання на призначення на посади та звільнення співробітників ПЦ;
 • подає головному лікарю ЛПЗ подання на преміювання, винагороди, надбавки і доплати на передбачених колективним договором та законодавством умовах;
 • вирішує інші питання діяльності ПЦ у відповідності із законодавством.

6.3. Керівник ПЦ є офіційним представником ЛПЗ, діє в межах своїх повноважень та представляє інтереси ПЦ за дорученням головного лікаря ЛПЗ в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.4. Штатний розпис ПЦ, функціональна взаємодія між ПЦ і підрозділами ЛПЗ визначаються головним лікарем ЛПЗ залежно від конкретних умов і потреб забезпечення діяльності ПЦ.

7. Структура

Структура ПЦ в складі закладу охорони здоров’я:

7.1. консультативно-поліклінічне відділення:

7.1.1.Жіноча консультація

 • реєстратура;
 • денний стаціонар з ліжками для обстеження (на 3-4 ліжка);
 • кабінет по лікуванню безпліддя;
 • кабінет планування сім’ї (при можливості центр планування сім’ї);
 • кабінети лікарів-акушерів-гінекологів;
 • кабінет лікаря-генетика (при можливості генетичний центр);
 • кабінети лікарів-педіатрів;
 • кабінет катамнестичного спостереження за недоношеними новонародженими;
 • кабінети психолога;
 • кабінети лікарів-консультантів з педіатричних спеціальностей (за необхідністю: невролог дитячий, офтальмолог дитячий та інші);
 • процедурний кабінет.

Консультативні прийоми лікарів суміжних спеціальностей передбачені лікарями закладу охорони здоров’я, до складу якого входить ПЦ.

7.2. Стаціонарні відділення:

7.2.1. акушерський блок:

 • приймальне відділення;
 • відділення медицини плода та патології раннього терміну вагітності;
 • відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування вагітності)
 • пологове відділення з індивідуальними та сімейними пологовими залами і операційними;
 • відділення сумісного перебування матері та дитини
 • відділення анестезіології та інтенсивної терапії з методами еферентної терапії;

7.2.2. гінекологічний блок (залежно від розташування може входити як до складу ПЦ, так і перебувати у підпорядкуванні ЛПЗ) :

 • приймальне відділення (в разі перебування з акушерським блоком в одній будівлі)
 • відділення гінекології з малоінвазивними технологіями;
 • палати інтенсивної терапії;

7.2.3. неонатологічний та педіатричний блок:

 • відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених;
 • відділення другого етапу виходжування недоношених дітей;
 • відділення постнатального догляду та пролонгованої реабілітації (за потребою).

7.3. лабораторно-діагностичний блок:

лабораторний блок:

 • клініко-біохімічна лабораторія, включаючи ургентну службу;
 • експрес-лабораторія;

діагностичний блок:

 • кабінет ЕКГ
 • кабінети пренатальної діагностики (УЗД, кардіографія);

7.4. адміністративно-господарський блок:

 • адміністрація;
 • статистичний відділ;
 • відділ інфекційного контролю;
 • архів

2. Такі відділення, які відділення трансфузіології, дистанційний консультативно-діагностичний центр з телемедичними технологіями, лабораторний та діагностичний блоки, адміністративно-господарський блок та інші, входять до складу закладу охорони здоров’я.

В.о. директора Департаменту охорони материнства,
дитинства та санаторного забезпечення
А.В. Терещенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті