Указ Президента України від 12 травня 2011 р. № 583/2011

21 Лютого 2012 4:02 Поділитися

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

від 12 травня 2011 р. № 583/2011

Про Державне агентство  з інвестицій та управління національними проектами України

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

 1. Затвердити Положення про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (додається).

 2. Установити, що Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України є правонаступником Державного агентства України з управління національними проектами та Державного агентства України з інвестицій та розвитку.

 3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 30 грудня 2005 року № 1873 «Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій».

 4. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

 5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України В. Янукович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 травня 2011 року № 583/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство з інвестицій 
та управління національними проектами України

1. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Держінвестпроект України входить до системи органів виконавчої влади, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами (стратегічно важливими проектами, що забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових галузей реального сектору економіки України).

2. У своїй діяльності Держінвестпроект України керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями Держінвестпроекту України є:

1) реалізація державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами;

2) здійснення управління національними проектами;

3) здійснення заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного іміджу України, та підтримка інвестиційного розвитку регіонів України.

4. Держінвестпроект України відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері інвестиційної діяльності, державно-приватного партнерства та управління національними проектами;

2) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, пропозиції з питань, що належать до компетенції Держінвестпроекту України, та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;

3) сприяє залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України;

4) здійснює заходи, у тому числі міжнародні, спрямовані на формування позитивного інвестиційного іміджу України, зокрема організовує та проводить в Україні та за кордоном презентації, форуми з питань, віднесених до сфери діяльності Держінвестпроекту України;

5) бере у межах своїх повноважень участь у підготовці пропозицій щодо формування і реалізації державної податкової, митної, бюджетної політики;

6) готує пропозиції щодо формування Державного бюджету України і загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

7) формує і подає Міністерству фінансів України пропозиції щодо реалізації державних цільових програм, які передбачається виконати у відповідному році з використанням бюджетних коштів;

8) здійснює у межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог законодавства з питань підготовки і реалізації національних та інвестиційних проектів;

9) забезпечує процес формування і виконання національних проектів з пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку, визначених Президентом України;

10) координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій щодо реалізації та впровадження національних проектів;

11) розробляє пропозиції та здійснює підготовку інвестиційних та інших проектів розвитку;

12) виступає замовником (або визначає замовника) розроблення попередніх техніко-економічних обґрунтувань і техніко-економічних обґрунтувань національних проектів (або їх складових), землевпорядної, містобудівної, техніко-економічної та проектно-кошторисної документації під час підготовки і реалізації національних проектів;

13) забезпечує моніторинг та здійснення відповідно до законодавства технічного нагляду за реалізацією національних та інших проектів у сфері діяльності Держінвестпроекту України;

14) узагальнює та оприлюднює в установленому порядку результати своєї діяльності, зокрема, з реалізації національних проектів;

15) забезпечує у межах компетенції проведення експертизи національних, інвестиційних та інших проектів;

16) вносить пропозиції щодо надання державної підтримки у підготовці і реалізації національних та інших проектів, що належать до сфери його компетенції;

17) вносить пропозиції щодо порядку конкурсного відбору інвестиційних та інших проектів розвитку, що потребують державної підтримки;

18) готує і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо бюджетного фінансування та надання державних гарантій для забезпечення виконання зобов’язань за запозиченнями, залученими для забезпечення фінансування реалізації національних проектів (або їх складових) та інших проектів, що належать до сфери компетенції Держінвестпроекту України;

19) готує в порядку, визначеному законодавством, пропозиції щодо здійснення проектів на умовах державно-приватного партнерства;

20) готує і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліку об’єктів державної власності, що можуть бути надані в концесію, та пропозиції щодо використання державного майна;

21) бере участь відповідно до законодавства в укладенні та виконанні договорів концесії, інших договорів, забезпечує розробку та реалізацію проектів державно-приватного партнерства;

22) готує та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення спеціалізованих державних інвестиційних  фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки програм і проектів, затверджує статути таких установ, визначає порядок формування та використання коштів підпорядкованих Держінвестпроекту України спеціалізованих державних фінансово-кредитних установ і здійснює контроль за їх діяльністю;

23) забезпечує залучення небюджетних джерел для фінансування завдань і заходів з підготовки і реалізації національних та інших проектів у сфері компетенції Держінвестпроекту України;

24) виконує у межах своїх повноважень державні цільові програми;

25) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань підготовки і реалізації національних проектів та цільових планів інвестиційного розвитку територій;

26) утворює, реорганізовує, ліквідовує регіональні центри з інвестицій та розвитку з метою підтримки інвестиційного розвитку регіонів та організації надання суб’єктам інвестиційної діяльності послуг, пов’язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів, за принципом «єдиного вікна»;

27) забезпечує управління національними проектами;

28) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників;

29) виконує у межах повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

30) формує базу даних національних проектів і їх складових та забезпечує функціонування Державного реєстру національних проектів;

31) співробітничає у межах своїх повноважень із міжнародними фінансовими організаціями та відомствами іноземних держав, проводить переговори, укладає з ними за дорученням Президента України або Кабінету Міністрів України міжнародні договори про отримання позик та надання гарантій, укладає інші договори у межах спільних із міжнародними фінансовими організаціями проектів;

32) співпрацює з міжнародними організаціями, що здійснюють діяльність у сфері компетенції Держінвестпроекту України, зокрема з Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), відповідними відомствами іноземних держав, веде переговори і укладає згідно із законодавством рамкові угоди, координує реалізацію та впроваджує безпосередньо проекти міжнародної технічної допомоги з такими організаціями та відомствами;

33) забезпечує підготовку інвестиційних проектів (пропозицій) відповідно до міжнародних стандартів;

34) організовує у межах своїх повноважень роботу із залучення міжнародної технічної допомоги;

35) формує бази даних інвестиційних програм і проектів;

36) бере у межах своїх повноважень участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо їх укладення, денонсації, укладає міжнародні договори та забезпечує їх виконання;

37) бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні заходів із формування позитивного міжнародного іміджу України;

38) бере участь у роботі українських частин двосторонніх комісій з економічного співробітництва;

39) залучає в установленому порядку громадськість до обговорення питань, що входять до сфери компетенції Держінвестпроекту України;

40) виконує інші функції, передбачені законодавством.

5. Держінвестпроект України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держінвестпроекту України, на підприємствах та в установах, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держінвестпроекту України і на керівні посади на підприємствах та в установах, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Держінвестпроекту України, а також осіб, включених до кадрового резерву;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держінвестпроекту України, на підприємствах та в установах, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) здійснює у межах повноважень разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

5) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держінвестпроекту України, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію та контроль за здійсненням цих заходів;

6) організовує в апараті Держінвестпроекту України роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Держінвестпроект України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Держінвестпроекту України;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, функцій та повноважень;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Держінвестпроект України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

8. Держінвестпроект України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова Держінвестпроекту України.

9. Держінвестпроект України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

Голова Держінвестпроекту України:

 1) очолює Держінвестпроект України, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держінвестпроект України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

 2) визначає пріоритети роботи Держінвестпроекту України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Держінвестпроекту України, звіти про їх виконання;

 3) у межах компетенції організовує та контролює виконання законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

 4) розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Держінвестпроект України;

 5) затверджує структуру апарату Держінвестпроекту України;

 6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держінвестпроекту України;

 7) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держінвестпроекту України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 8) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

 9) підписує накази Держінвестпроекту України;

 10) організовує роботу колегії Держінвестпроекту України і головує на її засіданнях;

 11) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

 10. Голова Держінвестпроекту України має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади за поданнями Прем’єр-міністра України, внесеними на підставі пропозицій Голови Держінвестпроекту України, та звільняються з посад Президентом України.

 11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держінвестпроекту України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Держінвестпроекті України може утворюватися колегія у складі Голови Держінвестпроекту України (голова колегії) та його заступників (за посадою). У разі потреби до складу колегії можуть входити в установленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держінвестпроекту України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держінвестпроекті України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держінвестпроекту України.

 12. Положення про Держінвестпроект України затверджується Президентом України.

Гранична чисельність державних службовців та працівників Держінвестпроекту України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держінвестпроекту України затверджується Головою Держінвестпроекту України.

Штатний розпис, кошторис Держінвестпроекту України затверджуються Головою Держінвестпроекту України за погодженням із Міністерством фінансів України.

Держінвестпроект України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації Президента України С. Льовочкін
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті