Указ Президента від 30 березня 2012 р. № 237/2012

02 Квітня 2012 11:53 Поділитися

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
від 30 березня 2012 р. № 237/2012
Деякі питання діяльності Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

1. Затвердити Положення про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (додається).

2. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) у пункті 61 розділу ІV Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (зі змінами, внесеними Указами від 6 квітня 2011 року № 370, від 30 червня 2011 року № 717, від 8 липня 2011 року № 742, від 19 грудня 2011 року № 1168, від 19 січня 2012 року № 19, від 14 лютого 2012 року № 85 та від 22 лютого 2012 року № 134), абзац «Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва» виключити;

2) у Положенні про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженому Указом Президента України від 31 травня 2011 року № 634 (зі змінами, внесеними Указом від 22 лютого 2012 року № 134):

а) в абзаці третьому пункту 1 слова «державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи у сфері господарської діяльності» виключити;

б) у пункті 3:

абзаци восьмий і дванадцятий виключити;

доповнити пункт після абзацу двадцятого новим абзацом такого змісту:

«– з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

У зв’язку з цим абзаци двадцять перший — двадцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцять другим — двадцять дев’ятим;

в) у пункті 4:

підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

«забезпечує формування державної політики у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контро­лю) у сфері господарської діяльності та нормативно-правове регулювання у зазначених сферах»;

підпункти 8 і 9 виключити;

г) підпункт 3 пункту 9 викласти в такій редакції:

«3) спрямовує і координує діяльність Державної служби експортного контролю України, Державної служби статистики України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Державного агентства резерву України, Державної інспекції України з контролю за цінами, Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (далі — центральні органи виконавчої влади), в тому числі:

формує державну політику у відповідних сферах та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади України;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади та шляхи виконання покладених на них завдань затверджує плани їх роботи;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади завдань та планів їх роботи;

вносить пропозиції Прем’єр-міністрові України щодо кандидатур на посади керівників відповідних центральних органів виконавчої влади і за пропозицією їх керівників — щодо кандидатур на посади їх заступників;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується ним;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади;

погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні подання;

визначає структурний підрозділ апарату Мінекономрозвитку України, що відповідає за взаємодію з центральним органом виконавчої влади;

визначає посадових осіб Мінекономрозвитку України, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади;

визначає порядок обміну інформацією між Мінекономрозвитку України та центральними органами виконавчої влади, періодичність її подання;

порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

видає обов’язкові до виконання центральними органами виконавчої влади накази і доручення з питань спрямування та координації їх діяльності;

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремих частинах, а в разі відмови — скасовує акти територіальних органів центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремих частинах;

вирішує інші питання, пов’язані зі спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади».

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк:

вирішити питання матеріально-технічного забезпечення діяльності Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 березня 2012 року № 237/2012

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

1. Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (Держпідприємництво України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держпідприємництво України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку підприємництва, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності і є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики, дозвільної системи та ліцензування у сфері господарської діяльності.

2. Держпідприємництво України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основним завданням Держпідприємництва України є реалізація державної політики у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

4. Держпідприємництво України відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

2) проводить аналіз проектів регуляторних актів, що подаються для погодження, та відповідних аналізів регуляторного впливу та приймає рішення про погодження таких проектів або про відмову в їх погодженні;

3) проводить відповідно до законодавства експертизу регуляторних актів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, приймає рішення про необхідність усунення виявлених під час експертизи порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, публікує в установленому порядку повідомлення про зупинення дії регуляторних актів або їх окремих положень, а також надсилає повідомлення про це до органів юстиції, які зареєстрували відповідні регуляторні акти;

4) повідомляє органи виконавчої влади, їх посадових осіб, уповноважених на прийняття або схвалення регуляторних актів, про виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт не може бути прийнято або схвалено, а також відповідні органи юстиції, якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

5) здійснює методичне забезпечення діяльності регуляторних органів, пов’язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

6) проводить аналіз стану здійснення заходів щодо реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

7) забезпечує підготовку та подання Кабінетові Міністрів України щорічної інформації про результати реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в системі органів виконавчої влади, а також узагальнення практики застосування законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення;

8) вживає в межах своїх повноважень заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, порушених унаслідок дії регуляторних актів;

9) проводить аналіз звітів про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади;

10) проводить експертизу проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, подає розробникам таких проектів пропозиції щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

11) звертається згідно із законом до регуляторних органів з пропозиціями щодо внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих зазначеними органами регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;

12) звертається в установленому порядку до органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданнями про скасування або зупинення дії регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;

13) проводить аналіз листів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, їх посадових осіб, у яких роз’яснюються положення регуляторних актів, подає зазначеним органам та посадовим особам пропозиції щодо відкликання таких листів, якщо вони суперечать законодавству;

14) погоджує в установленому порядку склад апеляційних регуляторних комісій, утворених в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі;

15) надає роз’яснення положень законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

16) погоджує нормативно-правові акти з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, розроблені центральними органами виконавчої влади;

17) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

18) інформує Кабінет Міністрів України про стан виконання органами виконавчої влади вимог Закону України «Про основні засади державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності»;

19) проводить моніторинг проблемних питань щодо застосування законодавства з питань соціально-корпоративної відповідальності суб’єктів господарювання та подає пропозиції щодо їх урегулювання;

20) розробляє основні напрями розвитку державної політики у сфері ліцензування;

21) погоджує в установленому порядку проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;

22) здійснює нагляд за дотриманням органами ліцензування та ліцензіатами законодавства у сфері ліцензування та надає роз’яснення щодо його застосування;

23) здійснює методичне керівництво та інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування;

24) розробляє форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення;

25) погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх дотриманням, крім випадків, передбачених законом;

26) формує склад експертно-апеляційної ради та здійснює її організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення;

27) організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування органів ліцензування;

28) здійснює організаційне та методологічне забезпечення ведення Єдиного ліцензійного реєстру;

29) організовує замовлення, постачання, ведення обліку і звітності щодо витрачання бланків ліцензій;

30) видає відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;

31) проводить моніторинг порушень ліцензійних умов та аналіз законодавства у сфері ліцензування та з метою вдосконалення законодавства щодо усунення порушень у сфері ліцензування подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції;

32) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань видачі документів дозвільного характеру та погоджує їх в установленому порядку;

33) здійснює методичне забезпечення діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів;

34) бере участь у здійсненні методичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади, які відповідно до законодавства видають документи дозвільного характеру, ліцензії з питань, що належать до його компетенції;

35) здійснює в межах своїх повноважень контроль за дотриманням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;

36) звертається до міських голів міст обласного або республіканського в Автономній Республіці Крим значення, голів Київської, Севастопольської міських, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій з поданням про звільнення з посади державних адміністраторів у разі виявлення факту порушення ними законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності;

37) організовує навчання та підвищення кваліфікації державних адміністраторів, погоджує їх кандидатури на призначення та звільнення;

38) здійснює організаційне та методологічне забезпечення ведення Реєстру документів дозвільного характеру;

39) погоджує регламенти (інформаційні картки) щодо послідовності дій для отримання документів дозвільного характеру;

40) проводить аналіз стану розвитку підприємництва, здійснює заходи щодо реалізації державної політики у сфері розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва, формування механізму такої підтримки та відповідної інфраструктури, готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;

41) розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо активізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва, організовує розроблення та забезпечує виконання державних цільових програм розвитку підприємництва, виступає державним замовником розроблення, організовує проведення експертизи проектів зазначених програм та в установленому порядку використовує бюджетні та позабюджетні кошти для виконання таких програм;

42) здійснює методичне керівництво з розроблення регіональних програм підтримки та розвитку малого підприємництва, проводить аналіз стану їх виконання;

43) забезпечує координацію та контроль за діяльністю Українського фонду підтримки підприємництва;

44) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

45) розробляє заходи щодо виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні;

46) бере участь у формуванні політики соціально-корпоративної відповідальності суб’єктів господарювання;

47) готує пропозиції щодо напрямів міжнародного співробітництва у сфері розвитку підприємництва, а також залучення міжнародної технічної допомоги і ресурсів міжнародних фінансових організацій у зазначену сферу;

48) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

49) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

50) організовує виконання науково-дослідних робіт з питань проведення державної політики у сфері підприємництва, у тому числі за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті;

51) організовує взаємодію з громадськими організаціями підприємців, їх спілками та учасниками ринків за галузевим принципом;

52) інформує громадськість про свою діяльність та стан проведення державної політики у визначених сферах діяльності;

53) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

5. Держпідприємництво України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Держпідприємництва України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держпідприємництва України та на керівні посади в його територіальні органи;

3) організовує виконання планово-фінансової роботи в апараті Держпідприємництва України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

5) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держпідприємництва України;

6) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. Держпідприємництво України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (у тому числі на договірній основі), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади за домовленістю з їх керівниками;

2) отримувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) брати участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до його компетенції;

6) брати участь у планових та позапланових заходах із здійснення державного нагляду (контролю), які проводяться іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом.

7. У справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законами, уповноважені посадові особи Держпідприємництва України та його територіальних органів мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

8. Держпідприємництво України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі як структурні підрозділи апарату Держпідприємництва України.

9. Держпідприємництво України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

10. Держпідприємництво України в межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, а з питань здійснення державної регуляторної політики — рішення, які підписує Голова Держпідприємництва України.

11. Держпідприємництво України відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» за результатами прийнятих рішень експертно-апеляційної ради оформляє протокол, який підписується її головою та секретарем експертно-апеляційної ради.

12. Держпідприємництво України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

13. Голова Держпідприємництва України:

1) очолює Держпідприємництво України, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держпідприємництво України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;

2) організовує та контролює в межах своїх повноважень виконання в апараті Держпідприємництва України та його територіальних органах Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України і наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

3) готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та розроблені Держпідприємництвом України проекти наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

4) затверджує плани роботи Держпідприємництва України;

5) у межах граничної чисельності державних службовців і працівників та коштів, передбачених на утримання Держпідприємництва України, за погодженням з Кабінетом Міністрів України утворює, реорганізовує, ліквідовує територіальні органи;

6) забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву Держпідприємництва України, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Держпідприємництва України та осіб, включених до кадрового резерву;

7) забезпечує формування та реалізацію кадрової політики в Держпідприємництві України, призначає на посади та звільняє з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держпідприємництва України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників Держпідприємництва України;

8) призначає на посади за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Держпідприємництва України, призначає на посади та звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держпідприємництва України;

9) застосовує відповідно до законодавства заходи дисциплінарного впливу до державних службовців і працівників апарату Держпідприємництва України, керівників територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держпідприємництва України;

10) присвоює відповідно до законодавства ранги державним службовцям апарату Держпідприємництва України та його територіальних органів, якщо інше не передбачено законом;

11) вносить в установленому порядку подання щодо представлення працівників апарату Держпідприємництва України, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України;

12) представляє в установленому порядку Держпідприємництво України у відносинах з іншими державними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

13) залучає державних службовців і працівників територіальних органів Держпідприємництва України, а за домовленістю з керівниками — державних службовців і працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держпідприємництва України;

14) утворює комісії, робочі та експертні групи;

15) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

16) дає в межах своїх повноважень обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками Держпідприємництва України доручення;

17) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Держпідприємництво України;

18) затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками;

19) очолює експертно-апеляційну раду при Держпідприємництві України та наглядову раду за діяльністю Українського фонду підтримки підприємництва;

20) приймає рішення про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики щодо регуляторного акта в цілому або окремих його положень відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

21) затверджує положення про структурні підрозділи Держпідприємництва України та його територіальні органи;

22) забезпечує проведення внутрішнього контролю та аудиту, контролює розгляд скарг та реагування на них;

23) готує пропозиції Президентові України та Прем’єр-міністрові України щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади за результатами контрольних заходів з питань, з яких Держпідприємництво України є спеціально уповноваженим органом;

24) здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Голова Держпідприємництва України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника та заступника Голови Держпідприємництва України призначає на посади Президент України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держпідприємництва України, та звільняє з посад Президент України.

14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держпідприємництва України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держпідприємництві України може утворюватися колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказу Держпідприємництва України.

Для розгляду та вироблення пропозицій і рекомендацій, проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держпідприємництві України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держпідприємництва України.

15. Гранична чисельність державних службовців і працівників Держпідприємництва України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держпідприємництва України затверджується її Головою.

Штатний розпис та кошторис апарату Держпідприємництва України затверджуються Головою Держпідприємництва України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Держпідприємництво України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації
Президента України
С. ЛЬОВОЧКІН
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті