Наказ МОЗ України від 20.03.2012 р. № 175

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20.03.2012 р. № 175

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства охорони здоров’я України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра охорони здоров’я України 

Відповідно до статті 18 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та пункту 11 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з метою забезпечення спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра охорони здоров’я України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства охорони здоров’я України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра охорони здоров’я України, що додається.

2. Визначити відповідальним за взаємодію з Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Департамент лікувально-профілактичної допомоги та Департамент охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення у частині регулювання питань у сфері охорони здоров’я матерів і дітей, відповідальним за взаємодію з Державною санітарно-епідеміологічною службою України – Управління громадського здоров’я, відповідальним за взаємодію з Державною службою України з лікарських засобів – Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я, відповідальним за взаємодію з вищезазначеними службами з питань державної служби та кадрової роботи – Департамент кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції.

3. Головам Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з лікарських засобів довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів і забезпечити його виконання.

4. Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції:

4.1. Довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів апарату Міністерства охорони здоров’я України.

4.2. Забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр
Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
охорони здоров’я України 
20.03.2012  № 175

ПОРЯДОК 
взаємодії Міністерства охорони здоров’я України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра охорони здоров’я України

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) з Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Державною санітарно-епідеміологічною службою України та Державною службою України з лікарських засобів (далі – Служба) у процесі формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.

1.2. Цей Порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності формування державної політики, а також ефективності її реалізації.

1.3. Керівник Служби забезпечує неухильне виконання покладених на Служби завдань у встановлені терміни.

У разі невиконання або порушення термінів виконання покладених на Служби завдань структурні підрозділи МОЗ України, які визначені пунктом 2 цього наказу відповідальними за взаємодію з відповідною Службою (далі – Структурний підрозділ МОЗ України, відповідальний за взаємодію зі Службою), надають пропозиції Міністру про порушення перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника відповідної Служби та/або його заступників.

1.4. Проекти відповідей на листи, інші документи, адресовані МОЗ України з питань, що належать до компетенції Служб, подаються до МОЗ України у паперовому та електронному вигляді разом із супровідним листом за підписом керівника Служби або його заступників.

II. Підготовка проектів нормативно-правових актів

2.1. Служби розробляють проекти нормативно-правових актів у порядку, встановленому законодавством України.

2.2. Служба надсилає МОЗ України супровідним листом проект нормативно-правового акта разом з пакетом документів у паперовому та електронному вигляді у повному обсязі, передбачених законодавством для його опрацювання структурними підрозділами апарату МОЗ України та погодження Міністром.

У разі якщо проект нормативно-правового акта є регуляторним, разом з ним Служба подає проект наказу про внесення змін до плану підготовки регуляторних актів.

2.3. МОЗ України доводить до відома Служби позицію Міністра щодо проекту нормативно – правового акта, розробленого Службою, шляхом надсилання листа та у разі відсутності зауважень завізованого Міністром проекту нормативно-правового акта.

2.4. У разі наявності зауважень чи пропозицій до поданого Службою проекту нормативно-правового акта він повертається Службі для доопрацювання.

Служба враховує зауваження та пропозиції МОЗ України та повторно подає доопрацьований проект нормативно-правового акта на погодження до МОЗ України.

2.5. Служба надсилає на погодження проект акта Кабінету Міністрів України до заінтересованих органів лише після його погодження та візування Міністром.

2.6. Керівник Служби є відповідальним за вчасне погодження проекту нормативно-правового акта із заінтересованими органами.

2.7. Погоджений із заінтересованими органами проект нормативно-правового акта разом із пакетом документів, передбачених законодавством, та проектом супровідного листа Служба надсилає до МОЗ України для внесення його на розгляд відповідному органу.

2.8. Якщо проект нормативно-правового акта внесено до МОЗ України з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Порядку, МОЗ України повертає його Службі разом із супровідним листом для приведення у відповідність до зазначених вимог.

2.9. Служба має забезпечити доопрацювання проекту нормативно-правового акта у строки, які дозволять вчасно внести такий проект на розгляд відповідного органу, та повторно подати його на погодження та візування Міністром.

2.10. У разі неврахування Службою наданих зауважень чи пропозицій Структурний підрозділ МОЗ України, відповідальний за взаємодію зі Службою, завчасно повідомляє про це Міністра.

2.11. Служби забезпечують підготовку та подання МОЗ України всіх необхідних матеріалів до проектів нормативно-правових актів у паперовому та електронному вигляді (у тому числі проектів виступів) для їх представлення Міністром на засіданні відповідного органу.

2.12. У разі втрати актуальності проекту нормативно-правового акта або з інших причин Служба забезпечує своєчасне інформування та подання до МОЗ України обґрунтованої пропозиції про його відкликання.

2.13. Служба щотижня надає МОЗ України інформаційну довідку з докладною та об’єктивною інформацією щодо стану підготовки (погодження) проектів нормативно-правових актів, відповідальним виконавцем яких визначено Службу.

III. Погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади

3.1. Служба опрацьовує проект нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до Служби як до заінтересованого органу, та подає його до МОЗ України для опрацювання і погодження Міністром.

3.2. Позицію Міністра щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до Служби як до заінтересованого органу, МОЗ України доводить до відома Служби шляхом надсилання листа для її обов’язкового доведення до відома розробника проекту акта.

3.3. Погодження Службою проекту нормативно-правового акта без урахування позиції Міністра не допускається.

IV. Підготовка проектів наказів Міністерства охорони здоров’я України

4.1. Служби розробляють проекти наказів МОЗ України відповідно до вимог законодавства та подають до МОЗ України для його опрацювання структурними підрозділами апарату МОЗ України.

4.2. МОЗ України доводить до відома Служби позицію МОЗ України щодо проекту наказу, розробленого Службою, шляхом надсилання листа із зазначенням зауважень та пропозицій до поданого проекту.

4.3. Служби повинні врахувати всі висловлені зауваження та усунути виявлені порушення і в установленому порядку внести проект наказу МОЗ України на розгляд до МОЗ України.

4.4. У разі відсутності зауважень Структурний підрозділ МОЗ України, відповідальний за взаємодію зі Службою, подає проект наказу на підпис Міністру.

4.5. Після підписання Міністром накази нормативно-правового характеру подаються в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

V. Визначення пріоритетних напрямів роботи Служб

5.1. Служби, їх територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Служби, здійснюють планування своєї роботи за визначеними Міністром пріоритетними напрямами роботи.

5.2. З метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної політики у відповідній сфері Служби подають Міністру пропозиції щодо їх пріоритетних напрямів роботи, шляхів виконання покладених на них завдань на наступний рік.

5.3. За дорученням Міністра пропозиції Служби опрацьовуються Структурним підрозділом МОЗ України, відповідальним за взаємодію зі Службою, та подаються на погодження Міністру.

5.4. Служби організовують свою роботу за річними планами.

5.5. Служби формують річні плани роботи та подають МОЗ України для погодження Міністром.

5.6. Річний план роботи Служби повинен передбачати:

 • виконання заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів роботи Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб, і шляхи виконання покладених на них завдань;
 • здійснення заходів, спрямованих на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України, інших актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України та Міністра;
 • вирішення актуальних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у відповідній сфері;
 • участь представників Служб у конгресах, форумах, семінарах, нарадах, інших заходах (у тому числі міжнародних), проведення яких забезпечують Служби або де передбачена їх участь;
 • підведення підсумків діяльності Служб за рік з визначенням основних напрямів подальшої роботи;
 • включення питань щодо організації діяльності структурних підрозділів Служб та їх територіальних органів з виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України та Міністра;
 • підготовку пропозицій щодо визначення основних пріоритетних напрямів роботи територіальних органів Служб, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб.

5.7. У річному плані роботи Служби визначають відповідальних за здійснення запланованих заходів (структурні підрозділи апарату Служби, територіальні органи Служби, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Служб), а також строки їх виконання.

5.8. У разі потреби Міністр може включати до річного плану роботи Служб виконання інших заходів, необхідних для забезпечення ефективної реалізації державної політики у визначеній сфері.

5.9. Унесення змін до погодженого річного плану роботи Служби можливе лише за рішенням Міністра.

5.10. Служби подають Міністру звіти про виконання річного плану роботи Служб та покладених на них завдань, які повинні містити чітку та достовірну інформацію щодо виконання покладених на Служби та їх територіальні органи завдань.

VI. Контроль за реалізацією Службами та їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, державної політики у відповідних сферах

6.1. МОЗ України здійснює контроль за виконанням покладених на Служби та їх територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Служб, завдань та річних планів їх роботи, виконання доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, листів Кабінету Міністрів України, доручень Міністра та дотримання вимог цього Порядку.

6.2. МОЗ України здійснює контроль за діяльністю Служб та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, за результатами яких може порушувати питання щодо проведення службових розслідувань та притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності (у разі потреби).

6.3. У разі потреби до проведення перевірок залучають працівників структурних підрозділів апарату МОЗ України та апарату Служб відповідно до їх компетенції.

6.4. МОЗ України розробляє план проведення перевірок Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та подає його на затвердження Міністру.

6.5. МОЗ України письмово повідомляє Служби, їх територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, про проведення планової перевірки за десять днів до дати початку проведення. До листа додаються копія наказу МОЗ України із зазначенням мети перевірки, посадових осіб, уповноважених на проведення перевірки, дати початку її проведення та плану перевірки.

6.6. МОЗ України проводить на підставі наказу МОЗ України позапланові перевірки без попереднього повідомлення Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб, за наявності однієї з таких обставин:

 • виявлення недостовірності інформації в поданих Службами документах, у тому числі звітах про стан виконання річного плану роботи Служб;
 • обґрунтоване звернення фізичних та юридичних осіб про порушення Службами, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, нормативних приписів актів законодавства;
 • неподання в установлений строк Службами звітності про виконання планів роботи Служби та покладених на неї завдань;
 • систематичне порушення вимог виконавської дисципліни;
 • відсутність інформації про усунення порушень, установлених за результатами планової перевірки.

6.7. Строк проведення планових та позапланових перевірок не повинен перевищувати десять робочих днів.

6.8. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення таємної, конфіденційної та службової інформації, що стала відома під час проведення перевірки.

6.9. Для виконання покладених завдань уповноважені посадові особи МОЗ України мають право:

 • вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;
 • ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби копіювати їх та додавати копії до матеріалів перевірки;
 • отримувати від посадових осіб та працівників Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб, усні та письмові пояснення;
 • отримувати відповідно до законодавства доступ до баз даних та реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію, необхідну для здійснення контролю за виконанням покладених на Служби завдань та планів їх роботи;
 • перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.

6.10. За результатами перевірки МОЗ України протягом п’яти робочих днів складає звіт, у якому фіксує факт проведення перевірки, її результати з викладенням висновків та пропозицій щодо усунення виявлених порушень та терміни їх усунення.

6.11. Звіт підписують керівник Структурного підрозділу МОЗ України, відповідального за взаємодію зі Службою, та працівники, які проводили перевірку, а потім надають для ознайомлення та підпису відповідному голові Служби. Копія звіту, завірена у встановленому порядку, залишається у Службі.

6.12. У разі незгоди з викладеною у звіті інформацією голова Служби зобов’язаний зробити відповідний письмовий запис.

6.13. Копія звіту, завірена підписом керівника Структурного підрозділу МОЗ України, відповідального за взаємодію зі Службою, надається ним до відділу запобігання та протидії корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції для розгляду звіту з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог антикорупційного законодавства (за наявності).

6.14. За результатами розгляду звіту відділ запобігання та виявлення корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції надає Міністру пропозиції про ужиття заходів щодо припинення виявлених правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності у встановленому законодавством порядку.

6.15. Голова Служби протягом трьох робочих днів після ознайомлення зі звітом затверджує план заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки.

6.16. Голова Служби в установлені у плані заходів строки інформує МОЗ України про вжиті заходи, проведену роботу з усунення виявлених недоліків та порушень.

6.17. За результатами перевірки МОЗ України оцінюються факти, що можуть бути підставою для проведення відповідно до законодавства службового розслідування, та подаються Міністру пропозиції щодо доцільності ініціювання службових розслідувань стосовно керівників Служб, їх заступників, працівників апарату Служб, керівників та працівників їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб.

6.18. Структурний підрозділ МОЗ України, відповідальний за взаємодію зі Службою, вивчає наявність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників Служб, їх заступників, працівників апарату Служб, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служб, та подає на розгляд Міністру пропозиції щодо:

 • порушення перед Президентом України питання стосовно притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Служби та/або його заступників;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та/або заступників керівників структурних підрозділів апаратів Служб, їх територіальних органів, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Служб.

VII. Скасування актів

7.1. Якщо акти Служб або їх територіальних органів не відповідають Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, Структурний підрозділ МОЗ України, відповідальний за взаємодію зі Службою, протягом трьох днів з дня виявлення таких обставин інформує Міністра та за його рішенням порушує перед головою Служби питання щодо скасування таких актів повністю чи в окремій частині.

7.2. Голова Служби протягом трьох днів зобов’язаний скасувати такі акти повністю чи в окремій частині, про що не пізніше ніж у п’ятиденний строк письмово повідомити МОЗ України.

7.3. Структурний підрозділ МОЗ України, відповідальний за взаємодію зі Службою, інформує Міністра про заходи, вжиті головою Служби, її територіальними органами, з метою приведення актів Служби у відповідність до Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших актів законодавства.

7.4. Якщо акт Служби, що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, не скасований в установлений цим Порядком строк, Структурний підрозділ МОЗ України, відповідальний за взаємодію зі Службою, готує проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо скасування такого акта Служби повністю чи в окремій частині відповідно до порядку, встановленого регламентом Кабінету Міністрів України.

7.5. Якщо акт територіального органу Служби, що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства, не скасовано в установлений Міністром строк, Структурний підрозділ МОЗ України, відповідальний за взаємодію зі Службою, готує проект наказу МОЗ України про скасування такого акта повністю чи в окремій частині та подає його на підпис Міністру.

VIII. Порядок обміну інформацією між МОЗ України та Службами

8.1. З метою забезпечення належної, ефективної та дієвої взаємодії Служби подають до МОЗ України:

а) проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розроблені Службами та оформлені в установленому порядку;

б) проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до Служби як до заінтересованого органу, протягом двох робочих днів з дня їх надходження;

в) пропозиції щодо пріоритетних напрямів роботи на наступний рік до 01 грудня року, що передує звітному;

г) проект річного плану роботи Служби до 20 грудня року, що передує звітному;

ґ) звіти про виконання річних планів роботи Служб та покладених на них завдань за попередній рік до 20 січня поточного року;

д) доповіді, інформаційні та інші матеріали у визначені терміни;

е) інформацію про стан виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, листів Кабінету Міністрів України та доручень Міністра щокварталу до 10-го числа місяця, що передує звітному;

є) інформацію про виконання доручень Президента України, Прем’єр-міністра України та листів Кабінету Міністрів України, в яких МОЗ України визначено головним, а Служби є співвиконавцями, – за п’ять робочих днів до закінчення терміну виконання, якщо дорученням не передбачено інше;

ж) інформацію за запитом Міністра чи його першого заступника, заступника Міністра, заступника Міністра – керівника апарату Структурному підрозділу МОЗ України, відповідальному за взаємодію зі Службою, у визначений термін;

з) інформацію про надзвичайні та резонансні події, які відбулися в Службі, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Служби, – не пізніше наступного дня після настання події;

и) проекти структури апарату Служби,

і) пропозиції керівника Служби (проекти рішень) щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів Служб;

ї) подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів Служб;

й) пропозиції щодо преміювання керівників Служб та їх заступників, установлення їм надбавок та надання матеріальної допомоги для погодження їх Міністром.

Інформацію та документи, що подаються до МОЗ України, підписує голова Служби або в разі відсутності голови – його перший заступник.

8.2. МОЗ України надає Службам:

а) завізовані Міністром проекти нормативно-правових актів, розроблені Службами;

б) позицію Міністра щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до Служби як до заінтересованого органу;

в) затверджені Міністром приоритетні напрями роботи (пріоритети діяльності) Служб;

г) погоджені Міністром річні плани роботи Служб;

ґ) погоджені Міністром проекти структури апарату Служби;

д) визначений Міністром перелік посадових осіб МОЗ України, які включаються до складу колегії Служби;

е) методичну та інформаційну допомогу, спрямовану на правильне застосування законодавства Службами, їх територіальними органами, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Служб;

є) практичну допомогу у вирішенні проблем, пов’язаних з виконанням завдань, що стоять перед Службами;

ж) пропозиції щодо вдосконалення діяльності Служб, включаючи рекомендації щодо поліпшення стану виконавської дисципліни у Службах.

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупції
В.В. Вороненко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті