Наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2012 р. № 416

23 Квітня 2012 11:27 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 29.03.2012 р. № 416

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2012 р. за № 563/20876

Про затвердження Порядку заповнення декларації митної вартості

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011р. № 446, та пункту 5 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1766,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення декларації митної вартості, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України:

від 02.12.2003 р. № 828 «Про затвердження Порядку заповнення декларації митної вартості», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 р. за № 1192/8513;

від 21.07.2005 № р. 686 «Про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 02.12.2003 р. № 828», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.08.2005 р. за № 858/11138;

від 26.10.2009 р. № 1017 «Про внесення змін до Порядку заповнення декларації митної вартості», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.11.2009 р. за № 1100/17116.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Департаменту митних платежів Державної митної служби України (Гіла С.П.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України —
керівник апарату
В.П. Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.03.2012 р. № 416

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 квітня 2012 р. за № 563/20876

ПОРЯДОК
заповнення декларації митної вартості

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає загальні правила заповнення декларації митної вартості (далі — ДМВ), яка використовується для митних цілей:

декларантами — при визначенні та заявленні митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України;

митними органами — при здійсненні контролю за правильністю визначення заявленої декларантом митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Термін вживається у цьому Порядку у такому значенні:

непрямий платіж — це платіж покупця на адресу третьої особи на користь продавця, вартість поставки будь-яких товарів покупцем на користь продавця тощо.

2. Форми декларації митної вартості визначені додатками до Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1766.

3. ДМВ подається в установленому порядку до підрозділу митного оформлення, що проводить митне оформлення товарів, одночасно з вантажною митною декларацією (далі — ВМД) та іншими необхідними для митного оформлення документами.

4. ДМВ подається в одному примірнику, який залишається у справах підрозділу митного оформлення.

За бажанням декларанта ДМВ може подаватися у двох примірниках, один з яких з відповідними відмітками митного органу повертається декларанту.

5. ДМВ складається з основного аркуша, який містить дві частини і заповнюється на товари одного — трьох найменувань.

За наявності в партії товарів більше трьох найменувань використовуються додаткові аркуші, кожний з яких заповнюється за формою, яка відповідає частині другій основного аркуша.

Додаткові аркуші можуть бути використані тільки в тому разі, якщо всі дані, заявлені в першій частині основного аркуша ДМВ, повною мірою стосуються й товарів, зазначених у додаткових аркушах цієї ДМВ.

6. ДМВ заповнюється українською мовою із застосуванням комп’ютерної техніки. Бланки ДМВ друкуються декларантом на білому папері формату А4. Технічні характеристики паперу, призначеного для виготовлення бланків ДМВ за допомогою комп’ютерної техніки, повинні забезпечувати належну якість відбитків службових штампів і печаток митних органів, що використовуються для оформлення ДМВ.

Кожний аркуш ДМВ повинен бути підписаний декларантом.

7. Вартісні показники в ДМВ виражаються дробовим числом з точністю до сотих (до 2 знаків після коми).

8. При заповненні ДМВ використовуються класифікатор умов поставки, класифікатор документів, класифікатор митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, класифікація країн світу, класифікація валют.

9. За відсутності в будь-якій графі ДМВ місця, потрібного для зазначення відомостей, допускається запис їх на зворотному боці відповідного аркуша ДМВ із зазначенням графи, якої стосується цей запис. Такий запис засвідчується підписом і печаткою декларанта, який вчинив запис, а у відповідних графах ДМВ робиться відмітка «Див. на звороті».

10. Декларант самостійно заповнює всі графи ДМВ відповідно до порядку їх заповнення, за винятком граф, призначених для відміток митного органу.

II. Порядок заповнення ДМВ

1. Порядок заповнення граф ДМВ митним органом

1. Посадовими особами підрозділу митного оформлення заповнюється графа ДМВ «Для відміток митного органу».

2. В основному і додаткових аркушах проставляється реєстраційний номер ДМВ, який повинен відповідати номеру ВМД.

В першій частині основного аркуша, крім реєстраційного номера ДМВ, повинно бути зазначене рішення посадової особи митного органу, яка перевірила дані, наведені в ДМВ, прийняте за результатами контролю правильності визначення митної вартості.

3. Запис про рішення митного органу про правильність визначення митної вартості товарів учиняється таким чином:

якщо в митного органу немає зауважень щодо заявленої декларантом митної вартості, то в основному аркуші ДМВ учиняється запис «митну вартість визнано»;

якщо декларантом надано відомості не в повному обсязі або митний орган має зауваження щодо цих відомостей і в установленому порядку необхідно здійснити додаткову перевірку даних, зазначених у ДМВ, та їх уточнення, заповнення графи «Для відміток митного органу» першої частини основного аркуша ДМВ здійснюється відповідно до пункту 11 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1766.

У разі підтвердження заявленої митної вартості додатковими документами вчиняється запис «митну вартість визнано», у разі неподання декларантом документів в установлений строк або відмови від їх подання вчиняється запис «Рішення про визначення митної вартості товарів від ____ № ____».

У разі випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов’язання заповнення графи «Для відміток митного органу» ДМВ здійснюється відповідно до порядку випуску товарів у вільний обіг під гарантійні зобов’язання при ввезенні їх на митну територію України.

2. Порядок заповнення граф ДМВ-1 декларантом

Частина перша основного аркуша ДМВ-1

Графа 1

Зазначаються найменування, місцезнаходження іноземної особи (підприємства) — продавця товару, літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до Класифікації країн світу.

Графа 2(а)

Зазначаються найменування, місцезнаходження, літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до класифікації країн світу й код за ЄДРПОУ підприємства на території України, яке є покупцем товарів.

Графа 2(б)

Зазначаються найменування, місцезнаходження, літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до класифікації країн світу й код за ЄДРПОУ підприємства, яке декларує та пред’являє митному органу товари.

Графа 3

Зазначаються скорочене літерне найменування умов поставки згідно з класифікатором умов поставки, літерний код альфа-2 країни поставки відповідно до класифікації країн світу, через пропуск — назва цього географічного пункту (наприклад: CIF UA Одеса, FOB US Нью-Йорк тощо).

Графа 4

Зазначаються коди згідно з класифікатором документів, номери, дати рахунків-фактур (інвойсів), виставлених продавцем покупцеві, або рахунків-проформ.

Графа 5

Зазначаються код згідно з Класифікатором документів, номер, дата укладення договору (контракту) про поставку товарів, а також змін до нього — за наявності.

Графа 6

Зазначаються номери й дати рішень, прийнятих за попередніми договорами (контрактами) цього покупця з цим самим продавцем, якщо в митного органу були зауваження до даних, що зазначаються в графах 7 — 9 ДМВ-1. Наводяться найменування й код митного органу, який здійснював митне оформлення товару, і зміст зауваження.

Графи 7(а), 7(б)

Відмічається знаком «Х» потрібна відповідь («так» або «ні»).

Графи 8(а), 8(б)

Відмічається знаком «Х» потрібна відповідь («так» або «ні»).

У разі відповіді «так» наводяться подробиці, тобто зміст умов, які мали вплив на ціну договору, наприклад наявність вимоги щодо зустрічної поставки товару покупцем або надання ним будь-яких послуг продавцеві.

Розрахунок вартісного впливу цих умов або обмежень надається на зворотному боці ДМВ-1 із зазначенням документів, на підставі яких здійснювався розрахунок, а відповідна сума наводиться в графі 11(б) як непрямий платіж і враховується при визначенні ціни договору та митної вартості товару; у графі 8 учиняється запис «Див. на звороті».

Графа 9(а)

Відмічається знаком «Х» потрібна відповідь («так» або «ні»).

У разі відповіді «так» наводяться подробиці, що стосуються роялті та ліцензійних платежів, тобто виду платежу, за що він сплачений тощо. Суми цих платежів, які покупець повинен сплачувати продавцеві прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не були включені до ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за товари, наводяться в графі 15.

Графа 9(б)

Відмічається знаком «Х» потрібна відповідь («так» або «ні»).

У разі відповіді «так» у графі 16 зазначається відповідна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі або використання оцінюваних товарів на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця.

Графа 10(а)

Зазначається кількість додаткових аркушів до ДМВ-1 (кількість аркушів повинна відповідати номеру останнього аркуша мінус 2).

Графа 10(б)

Проставляються дата заповнення ДМВ-1, прізвище, ім’я та по батькові, особистий підпис та печатка декларанта.

Дані графи повинні збігатися з даними, зазначеними у ВМД.

Частина друга основного аркуша ДМВ-1 і додаткові аркуші до неї

Цей аркуш і додаткові аркуші до ДМВ-1 призначаються для розрахунку митної вартості за методом оцінки за ціною договору щодо товарів, які імпортуються.

На кожному аркуші зазначається його порядковий номер. В аркуші можуть бути наведені відомості щодо товарів від одного до трьох найменувань.

«Номер товару»

Зазначається номер відповідного товару з аналогічної графи ВМД або додаткового аркуша до неї.

«Код товару»

Зазначається код відповідного товару за УКТЗЕД.

Розділ А «Підстава для розрахунку»

Наводяться відомості про вартість імпортованого товару, що фактично сплачена або підлягає сплаті, а також про непрямі платежі, які в сумі є підставою для визначення митної вартості товару.

При розрахунку митної вартості враховується вплив умов поставки (графа 3) та інших умов договору (контракту) на ціну договору. За відсутності потреби проведення додаткових нарахувань до ціни договору чи відрахувань з неї заявлена ціна договору може дорівнювати митній вартості товарів, що імпортуються.

Графа 11 (а)

У першому рядку у валюті рахунку зазначається вартість товару, яка фактично сплачена або підлягає сплаті продавцеві.

Документальним підтвердженням заявленої вартості товару є рахунок-фактура (інвойс), зазначений у графі 4, який декларант повинен подати разом з ДМВ-1, або рахунок-проформа, який також зазначається в графі 4, банківські платіжні документи, якщо рахунок уже сплачено, договір (контракт) купівлі-продажу або про поставку товару.

У другому рядку графи зазначається сума в гривнях за рахунком (вартість, що фактично сплачена або підлягає сплаті).

У третьому рядку графи наводиться літерний код валюти рахунку (у дужках) відповідно до класифікації валют.

У четвертому рядку графи наводиться курс, за яким валюту перераховано у гривні. Перерахунок іноземної валюти в гривні здійснюється за курсом, установленим Національним банком України на дату прийняття ДМВ-1 до оформлення (тобто за тим самим курсом, що зазначений у відповідній графі ВМД).

Відомості в третьому та четвертому рядках повинні наводитися після тексту, а не в графах «Номер товару»/»Код товару».

Графа 11 (б)

Проставляється сума підтверджених документально непрямих платежів у гривнях, якщо про них було зазначено в графі 8(б).

Зазначається також підтверджена документами декларанта й розрахунками на зворотному боці аркуша ДМВ-1 величина поправки до ціни товару для випадків, коли мали місце відповідні обмеження або умови (розрахунок вартісної оцінки впливу цих поправок також наводиться на зворотному боці аркуша ДМВ-1). Якщо в графі 11(б) зазначено сумарний розмір непрямих платежів і величин поправок до ціни (або тільки величину поправки), то в графі обов’язково вчиняється запис «Див. на звороті», а на зворотному боці аркуша наводиться розшифровка загальної суми, зазначеної в графі 11(б).

Графа 12

Зазначається сума в гривнях складових митної вартості з граф 11(а) і 11(б).

Розділ Б «Додаткові нарахування до ціни договору, що не включені до розділу «А» і підлягають включенню до митної вартості»

У цьому розділі зазначаються додаткові нарахування, що не включені до ціни договору, передбачені статтею 267 Митного кодексу України й підтверджені документами (договорами, рахунками, товаротранспортними накладними, розрахунками на основі транспортних тарифів тощо). Якщо витрати, що підлягають урахуванню, здійснені покупцем в іноземній валюті, то в розділі «Г» наводяться дані перерахунку із зазначенням номерів граф ДМВ-1, коду валюти відповідно до класифікації валют, суми витрат в іноземній валюті й курсу перерахунку валют на дату прийняття ВМД для оформлення. У графах 13 — 17 ДМВ-1 усі дані наводяться в гривнях.

Графа 13

Зазначаються витрати покупця, що не ввійшли до ціни договору (графа 11(а)), тобто не включені продавцем до рахунку-фактури, виставленого покупцеві, але мали місце у зв’язку з увезенням оцінюваних товарів на територію України та були сплачені або підлягають сплаті покупцем.

Графа 13(а)

Зазначаються, якщо раніше не були включені до ціни договору, здійснені покупцем витрати на комісійні та інші посередницькі послуги (за винятком комісійних за закупівлю).

Якщо ДМВ-1 заповнюється на товари декількох найменувань, то зазначені витрати розподіляються між товарами кожного найменування пропорційно їх вартості, зазначеній у графі 12.

Якщо зазначені витрати сплачено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку їх у гривні зазначаються в розділі «Г».

Графа 13(б)

Зазначаються витрати покупця на контейнери, тару й пакування, якщо ці витрати раніше не були включені до ціни договору та якщо відповідно до УКТЗЕД ці контейнери, тара й пакування розглядаються як одне ціле з товарами, що підлягають оцінці.

У цьому разі під контейнером розуміється вид тари. Контейнери, що використовуються для транспортування товару, у цій графі не зазначаються: дані про вартість їх використання наводяться в графі 17(а).

Якщо використовується багатооборотна тара, то її вартість при кожній поставці товарів розподіляється пропорційно кількості товарів у кожній партії. Пропорційний розподіл витрат на тару (тобто перенесення її вартості частками на кожну партію) приймається митним органом за умови, що такий розподіл знайшов відображення в договорі (контракті) або підтверджений будь-яким іншим документом.

До витрат на тару не належать окремо сплачені кошти за повернення тари продавцеві.

Якщо витрати на тару сплачено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку їх у гривні зазначаються в розділі «Г».

Графа 14

Графа заповнюється, якщо безоплатно або за зниженими цінами надавались товари і послуги для використання їх у зв’язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну товарів, що ввозяться; зокрема, товари, що оцінюються, увозяться в Україну за договорами (контрактами) про переробку за межами України.

Якщо витрати, що враховуються в графах 14(а) — 14(г), сплачено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку цих витрат у гривні наводяться в розділі «Г».

Графа 14(а)

Зазначається в гривнях вартість сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів та комплектувальних виробів тощо, які були надані покупцем продавцеві безоплатно або за зниженими цінами для використання у зв’язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну товарів, що оцінюються.

Вартістю товарів та послуг, наданих продавцеві для виготовлення товарів, що оцінюються, є ціна їх купівлі, сплачена покупцем при закупівлі їх у третіх осіб. Якщо ці товари виготовлено особисто покупцем або взаємозалежною з ним особою, то як їх вартість приймається вартість їх виготовлення, підтверджена відповідною бухгалтерською документацією покупця.

Якщо покупцем були надані продавцеві будь-які послуги з обробки або переробки сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів та комплектувальних виробів, з їх доставки чи зберігання тощо, то вартість цих послуг (при розрахунку митної вартості) ураховується за тією ціною, за якою вони були придбані покупцем.

Графа 14(б)

Зазначається в гривнях вартість інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів, які були надані покупцем продавцеві безоплатно або за зниженою ціною для використання у зв’язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну товарів, що оцінюються.

Графа 14(в)

Зазначається в гривнях вартість матеріалів, які прямо чи опосередковано були надані покупцем продавцеві безоплатно або за зниженими цінами для використання у зв’язку з виробництвом та продажем на експорт в Україну товарів, що оцінюються.

Графа 14(г)

Зазначається в гривнях вартість виконаних покупцем для продавця й наданих йому покупцем безоплатно або за зниженими цінами інженерних і дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, що використовуються продавцем при виробництві товарів, що оцінюються. При розрахунку митної вартості вартість цих робіт і послуг ураховується за вартістю, за якою вони придбані або виконані покупцем.

При цьому не включається до митної вартості товарів, що імпортуються, вартість інженерних і дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних на території України.

Графа 15

Зазначається в гривнях сума роялті та ліцензійних платежів, які стосуються оцінюваних товарів та які покупець сплачує прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не включені до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті. Зазначені платежі можуть включати платежі, які стосуються патентів, знаків для товарів і послуг та авторських прав. Витрати на право відтворення (тиражування) оцінюваних товарів в Україні не повинні додаватися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари.

Якщо зазначені витрати сплачено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку їх у гривні наводяться в розділі «Г».

Графа 16

Зазначається сума тієї частини виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі або використання товарів на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця.

Графа 17

При визначенні митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України, ураховуються фактичні витрати на доставку їх у місце ввезення на митну територію України.

Якщо витрати, зазначені в графах 17(а) — 17(в), сплачено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку цих витрат у гривні наводяться в розділі «Г».

Графа 17(а)

Зазначаються в гривнях витрати на транспортування товарів у місце ввезення на митну територію України, якщо ці витрати відповідно до умов поставки (графа 3) не були включені до ціни договору (графа 11(а)).

Якщо транспортування здійснювалося на безоплатній основі або за допомогою власних транспортних засобів покупця, то до митної вартості включається сума, розрахована на підставі тарифів на перевезення відповідним видом транспорту, що діяли на дату транспортування товару.

Якщо відомості про тарифи на перевезення відповідним видом транспорту відсутні, то для розрахунку транспортних витрат повинні використовуватися дані бухгалтерського обліку з калькуляції транспортних витрат.

Якщо ДМВ-1 заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на транспортування їх у місце ввезення розподіляються між товарами різних найменувань пропорційно вазі цих товарів.

Графа 17(б)

Зазначаються в гривнях витрати на завантаження товарів, розвантаження та обробку, пов’язані з їх транспортуванням до моменту доставки товарів у місце їх увезення на митну територію України, якщо ці витрати не були включені до ціни договору, а були сплачені покупцем окремо (додатково).

Якщо ДМВ-1 заповнено на товари декількох найменувань, то витрати на завантаження, розвантаження та обробку товарів розподіляються між товарами різних найменувань пропорційно вазі цих товарів.

Графа 17(в)

Зазначаються в гривнях витрати на страхування товару, якщо вони не були включені продавцем до ціни договору й були сплачені чи підлягають сплаті покупцем окремо (додатково).

Якщо ДМВ-1 заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на страхування товарів різних найменувань розподіляються між цими товарами пропорційно їх вартості.

Графа 18

Зазначається в гривнях сума, отримана в результаті складання сум, зазначених у графах 13(а), 13(б), 14(а), 14(б), 14(в), 14(г), 15, 16, 17(а), 17(б), 17(в) ДМВ-1.

Розділ В «Списання сум, включених до розділу «А»

У цьому розділі можуть бути зазначені за наявності документального підтвердження суми витрат, що підлягають виключенню з ціни договору, фактично здійснені на операції з доставки товару після ввезення його на митну територію України, тобто доставки з місця ввезення в місце доставки товару.

У графах 19 — 22 усі дані зазначаються в гривнях.

Якщо фактичні витрати здійснено в іноземній валюті, то в розділі «Г» або на звороті відповідного аркуша ДМВ-1 наводяться дані перерахунку із зазначенням номерів граф з розділу «В» ДМВ-1, код валюти відповідно до класифікації валют, сума витрат в іноземній валюті й курс, за яким цю валюту перераховано в гривні, на дату прийняття ДМВ-1 до оформлення.

Графа 19

Якщо договором (контрактом) передбачено виконання робіт з будівництва, спорудження, складення, технічного обслуговування або подання технічної допомоги, які здійснюються після ввезення товарів на митну територію України, і в рахунку-фактурі (інвойсі) виділено окремою позицією суми витрат на цю діяльність, то декларантом можуть бути зазначені в графі відповідні суми.

Графа 20

Якщо в рахунку-фактурі (інвойсі) окремо визначено витрати на доставку товару в місце призначення після ввезення його на митну територію України, то декларантом можуть бути зазначені в графі ці витрати для виключення їх з ціни договору при розрахунку митної вартості.

Якщо договором (контрактом) передбачено, наприклад, такі умови поставки, як CIP, CPT чи DDP або некоректно використано термін CIF у разі доставки товару в місце призначення на митній території України, наприклад CIF-Київ, і до фактурної вартості ввійшли витрати на доставку товару в місце призначення, то для виокремлення цієї частки витрат з ціни договору або із загальної суми цих витрат і для окремого обліку транспортних витрат на доставку товару в місце ввезення на територію України й з цього місця в місце доставки потрібно окремо зазначити їх у рахунку-фактурі (інвойсі).

Графа 21

Зазначаються суми податків і зборів, що сплачуються при імпорті товарів і при визначенні митної вартості відраховуються з ціни, яку фактично сплачено або яка підлягає сплаті, тільки у випадках, коли договором (контрактом) передбачено умови поставки DDP.

Графа 22

Зазначається сума, отримана в результаті складання сум, зазначених у графах 19 — 21.

Графа 23(а)

Зазначається в гривнях заявлена митна вартість, розрахована шляхом складання сум, наведених у графах 12 і 18, та відрахування суми, зазначеної в графі 22.

Графа 23(б)

Зазначається заявлена в графі 23(а) митна вартість, перерахована у валюту рахунку. Перерахунок здійснюється за курсом, зазначеним у розділі А. Отримана митна вартість повинна відповідати даним, наведеним у ВМД як основа для розрахунку податків і зборів.

Якщо ніякими документами за договором (контрактом) не встановлено вид іноземної валюти, то в графі 23(б) митна вартість зазначається в євро.

Розділ Г

Якщо одну або декілька складових митної вартості (графи 13 — 21) сплачено в іноземній валюті, то в розділі «Г» зазначаються номер відповідної графи, сума платежу в іноземній валюті, код цієї валюти згідно з класифікацією валют і її курс на дату прийняття ВМД і ДМВ-1 до оформлення.

3. Порядок заповнення граф ДМВ-2 декларантом

Частина перша основного аркуша ДМВ-2

Графи 1, 2(а), 2(б), 3 заповнюються відповідно до правил заповнення цих граф ДМВ-1.

Графа 4

Зазначаються коди згідно з класифікатором документів, номери і дати рахунків, що є підставою для поставки товару.

Якщо ДМВ-2 використовується для заявлення митної вартості товарів, що імпортуються відповідно до договору (контракту) купівлі-продажу, який має вартісну основу, але при визначенні митної вартості неможливе застосування методу за ціною договору щодо товарів, які імпортуються, то в графі проставляються номер, код згідно з класифікатором документів і дата рахунку-фактури (інвойсу), виставленого продавцем покупцеві за цей товар.

Графа 5

Зазначаються код згідно з класифікатором документів, номер і дата укладення договору (контракту) про поставку товарів, а також змін до нього — за наявності.

Якщо ДМВ-2 використовується для товарів, поставка яких здійснюється не на вартісній основі, то в графі проставляються тільки код згідно з класифікатором документів, номер і дата того документа, який є підставою для такої поставки (наприклад, договір (контракт) про поставку на безоплатній основі тощо).

Графа 6

Указуються код згідно з Класифікатором документів, номер і дата ВМД або ДМВ або інше рішення митного органу.

Графа 7

Відмічається знаком «Х» той метод оцінки, за яким визначено митну вартість.

Графа 8

Скорочено наводиться обґрунтування причин, з яких неприйнятне застосування всіх методів, що передували методу, зазначеному в графі 7.

Графа 9

Наводяться реквізити ВМД, ДМВ або інших документів, що використовувалися для визначення митної вартості за методом, відміченим у графі 7.

Графа 10

Зазначається кількість додаткових аркушів до ДМВ-2 (кількість аркушів повинна відповідати номеру останнього аркуша мінус 2).

Графа 11(а)

Проставляються дата заповнення ДМВ-2, особистий підпис та печатка декларанта.

Графа 11(б)

Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові декларанта.

Дані граф 11(а), 11(б) повинні збігатися з даними, зазначеними у ВМД.

Частина друга основного аркуша ДМВ-2 і додаткові аркуші до неї

Цей аркуш і додаткові аркуші до ДМВ-2 призначаються для розрахунку митної вартості за обраним методом оцінки.

На кожному аркуші зазначається його порядковий номер. В аркуші можуть бути наведені відомості щодо товарів від одного до трьох найменувань.

«Номер товару» і «Код товару»

Заповнюються відповідно до правил заповнення цих граф ДМВ-1.

Розрахунок митної вартості товару

Розділ А «Підстава для розрахунку: номер і дата рішення, прийнятого митним органом»

Залежно від обраного методу розрахунку заповнюється одна з граф 12(а), 12(б), 12(в), у якій наводяться дані з джерела, зазначеного в графі 9, з тією початковою величиною вартості (ціни), на підставі якої здійснюватимуться подальші розрахунки.

Ціна товару наводиться у валюті рахунку-фактури (інвойсу) або рахунку-проформи. Перерахунок іноземної валюти в гривні здійснюється за курсом, встановленим Національним банком України на дату прийняття ВМД до оформлення.

Розділ Б «Коригування вартості відповідно до ціни (+, -)»

Наводяться дані для розрахунку митної вартості, спричиненого коригуванням підстави для розрахунку.

Ці дані можуть бути як зі знаком (+), якщо вони збільшують митну вартість товару, так і зі знаком (-), якщо вони її зменшують.

Графа 13

При коригуванні підстави для розрахунку, пов’язаному з урахуванням розміру партії, у першу чергу беруться до уваги знижки до вартості товару, що надаються продавцем залежно від розміру закупленої партії товару. При цьому знижка на кількість товару враховується, якщо зазначено, що вартість товару встановлюється продавцем за схемою, побудованою на кількості проданого товару.

Графа 14

При коригуванні підстави для розрахунку, пов’язаному з урахуванням комерційних умов, беруться до уваги різниця в умовах поставки (CIF, FOB тощо) товарів, вартість яких порівнюється, інші відмінності в комерційних умовах (наприклад, наявність знижки на «вірність» продавцеві, різні комерційні рівні продажів (оптом, вроздріб), кількість посередницьких ланок тощо)).

Графа 15

Зазначається загальна сума, на яку проведено коригування, з урахуванням знака (+, -).

Розділ В «Додаткові нарахування (+) та відрахування (-)»

У розділі наводяться дані як за елементами витрат, що не ввійшли до ціни договору, але повинні бути враховані при визначенні митної вартості, так і за тими елементами, що були враховані в ціні продажу товару на внутрішньому ринку України й підлягають виключенню з митної вартості.

Декларантом заповнюються лише ті графи, які відповідають застосованому методу оцінки, і за тими позиціями, що стосуються товарів, які підлягають оцінці.

Графа 16

Наводиться ціна договору, розрахована з урахуванням результатів коригувань, тобто підсумкова сума даних, зазначених у графах 12(а) (12(б) або 12(в)) і 15. Якщо в графах 12(б) або 12(в) зазначено ціну одиниці товару, то потрібно зробити перерахунок митної вартості з урахуванням кількості товару в усій партії.

Графа 17

Наводиться вартість транспортування, що не включена до ціни договору, визначеної як підстава для розрахунку, але повинна бути врахована при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 18

Наводиться вартість завантаження, розвантаження та інших операцій з товаром, що не включена до ціни договору, визначеної як підстава для розрахунку, але повинна бути врахована при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 19

Наводиться вартість страхування, що не включена до ціни договору, визначеної як підстава для розрахунку, але повинна бути врахована при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 20

Наводиться вартість комісійних та інших посередницьких витрат, пов’язаних з увезенням, що не включені до ціни договору, визначеної як підстава для розрахунку, але повинні бути враховані при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 21

Наводиться сума прибутку, комісійних та торговельних націнок (що були включені в ціну ідентичних чи подібних товарів, проданих на території України, визначену як підстава для розрахунку), які повинні бути виключені з ціни при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 22

Наводиться сума вартості додаткової обробки чи переробки ввезених товарів (що включена в ціну ідентичних чи подібних товарів, проданих на території України, визначену як підстава для розрахунку), яка повинна бути виключена з цієї ціни при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 23

Наводиться сума сплачених мита, податків, зборів та інших внутрішніх платежів (що були включені в ціну ідентичних чи подібних товарів, проданих на території України, визначену як підстава для розрахунку), яка повинна бути виключена з цієї ціни при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 24

Наводиться сума інших витрат та платежів, пов’язаних з продажем товару на внутрішньому ринку (що були включені в ціну ідентичних чи подібних товарів, проданих на території України, визначену як підстава для розрахунку), яка повинна бути виключена з цієї ціни при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 25

Наводиться підсумкова сума додаткових нарахувань і відрахувань зі знаком (+) або (-) відповідно.

Графа 26

Проставляється визначена на підставі даних, зазначених у ДМВ-2, митна вартість товару: у графі 26(а) — у гривнях, у графі 26(б) — у валюті рахунку. Якщо ніякими документами до договору (контракту) не встановлено вид іноземної валюти, то в графі 26(б) дані зазначаються в євро.

4. Порядок заповнення граф ДМВ-3 декларантом

Частина перша основного аркуша ДМВ-3

Графа 1

Зазначаються найменування, місцезнаходження, літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до класифікації країн світу й код за ЄДРПОУ української особи (підприємства), яка продає товари.

Графа 2(а)

Зазначаються найменування, місцезнаходження, літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до класифікації країн світу підприємства, яке купує товари.

Графа 2(б)

Зазначаються найменування, місцезнаходження, літерний код альфа-2 країни місцезнаходження й код за ЄДРПОУ підприємства, що декларує та пред’являє митному органу товари.

Графа 3

Наводиться скорочене літерне найменування умов поставки згідно з класифікатором умов поставки, літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни, на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пропуск — назва цього географічного пункту (наприклад: FOB UA Одеса, CIF US Нью-Йорк тощо).

Графа 4

Зазначаються код згідно з класифікатором документів, номер і дата рахунку-фактури (інвойсу), виставленого продавцем покупцеві, або рахунку-проформи.

Графа 5

Зазначаються код згідно з класифікатором документів, номер і дата укладення договору (контракту) про поставку товарів, а також змін до нього — за наявності.

Графа 6

Зазначаються номери й дати оформлення ДМВ-3 за попередніми договорами (контрактами) цього продавця з цим самим покупцем, якщо в митного органу були зауваження до граф 7 — 9 ДМВ-3, а також найменування митного органу, що здійснив митне оформлення товару, і зміст зауважень, якщо вони є.

Графи 7(а), 7(б)

Відмічається знаком «Х» потрібна відповідь («так» або «ні»).

Графи 8(а), 8(б)

Відмічається знаком «Х» потрібна відповідь («так» або «ні»).

У разі відповіді «так» зазначаються подробиці та наводиться зміст умови, наприклад наявність вимоги зустрічної поставки товару покупцем або надання ним будь-яких послуг продавцеві, які мали вплив на ціну договору.

Розрахунок вартісної оцінки умов або обмежень наводиться на зворотному боці аркуша ДМВ-3 із зазначенням документів, на підставі яких здійснюється розрахунок, а відповідна сума наводиться в графі 11(б) як непрямий платіж і враховується при визначенні ціни договору та митної вартості товару; у графі 8 учиняється запис «Див. на звороті».

Графа 9(а)

Відмічається знаком «Х» потрібна відповідь («так» або «ні»).

У разі відповіді «так» зазначаються подробиці, що стосуються роялті та ліцензійних платежів, тобто якого роду платіж, за що він повинен бути сплачений тощо.

Графа 9(б)

Відмічається знаком «Х» потрібна відповідь («так» або «ні»).

У разі відповіді «так» у графі 15 зазначається відповідна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі або використання товарів, яка підлягає поверненню продавцеві.

Графи 10(а), 10(б)

Заповнюються відповідно до правил заповнення цих граф ДМВ-1.

Частина друга основного аркуша ДМВ-3 і додаткові аркуші до неї

Цей аркуш і додаткові аркуші до ДМВ-3 призначаються для розрахунку митної вартості товарів, що експортуються.

На кожному аркуші зазначається його порядковий номер. В другій частині основного аркуша ДМВ-3 і кожному додатковому аркуші до неї можуть бути наведені відомості щодо товарів від одного до трьох найменувань.

«Номер товару» і «Код товару»

Заповнюються відповідно до правил заповнення цих граф ДМВ-1.

Розділ А «Підстава для розрахунку»

Наводяться відомості щодо ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за товар, які є підставою для визначення митної вартості товару.

Якщо згідно з умовами поставки (графа 3) та іншими умовами договору (контракту) проведення додаткових нарахувань до ціни договору чи відрахувань з неї не потрібне при визначенні митної вартості, то зазначена ціна договору може дорівнювати митній вартості товарів, що експортуються.

Графа 11(а)

У першому рядку зазначається вартість товару у валюті рахунку-фактури (інвойсу) або рахунку-проформи, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за цей товар.

У другому рядку зазначається вартість товару, що фактично сплачена або підлягає сплаті і перерахована в гривні.

У третьому рядку наводиться літерний код валюти рахунку згідно з класифікацією валют.

У четвертому рядку зазначається курс, за яким валюту перераховано в гривні.

Перерахунок іноземної валюти в гривні здійснюється за тим самим курсом, що зазначено у відповідній графі ВМД.

Графа 11 (б)

Проставляється розмір підтверджених документально непрямих платежів у гривнях, якщо вони були зазначені в графі 8(б).

Графа 12

Зазначається в гривнях сума складових митної вартості, наведених у графах 11(а) і 11(б). При цьому враховуються поправки до зазначеної в рахунку-фактурі (інвойсі) або рахунку-проформі вартості товару, здійснені у зв’язку з наявністю умов та/або обмежень, які мали вплив на ціну договору, і/чи із взаємозалежністю продавця (резидента) і покупця.

Розділ Б «Додаткові нарахування до ціни договору, що не включені до розділу «А» і підлягають включенню до митної вартості»

У цьому розділі зазначаються додаткові нарахування до ціни договору, підтверджені відповідними документами (договорами, рахунками-фактурами (інвойсами), товаросупровідними документами, розрахунками на основі транспортних тарифів тощо).

Графа 13

Зазначається розмір комісійних та брокерських винагород, якщо вони не були включені до рахунку-фактури (інвойсу) або рахунку-проформи.

Якщо оплату здійснено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку в гривні зазначаються в розділі «Г».

Графа 14

Зазначається в гривнях розмір роялті та ліцензійних платежів за товар, який продається, якщо вони сплачуються окремо.

Роялті та ліцензійні платежі повинні додаватися до ціни договору тільки в разі, якщо вони:

стосуються товару, що оцінюється для вивезення;

передбачені умовами укладеного між продавцем і покупцем договору (контракту) купівлі-продажу.

При цьому враховуються роялті та ліцензійні платежі, які покупець повинен сплатити безпосередньо продавцеві або на його користь третій особі.

Якщо ці витрати сплачено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку в гривні зазначаються в розділі «Г».

Графа 15

Зазначається частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі або використання товарів, яка за умовами договору (контракту) повинна бути повернута покупцем продавцеві, якщо ці платежі не включено до рахунку-фактури (інвойсу) або рахунку-проформи.

Графа 16

При визначенні митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначаються фактичні витрати на транспортування товару в місце вивезення його з митної території України.

У графі повинно бути обов’язково зазначене місце фактичної доставки товару згідно з договором (контрактом) купівлі-продажу.

Якщо витрати, зазначені в графах 16(а) — 16(в), сплачено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку в гривні наводяться в розділі «Г».

Графа 16(а)

Зазначаються в гривнях витрати на транспортування товарів у місце вивезення за межі митної території України, якщо ці витрати відповідно до умов поставки не були включені до ціни договору (графа 11(а)).

Якщо доставка здійснювалася на безоплатній основі або власними транспортними засобами продавця, то до митної вартості товарів включається сума, розрахована, виходячи з тарифів на перевезення відповідним видом транспорту, що діяли на момент транспортування товарів.

Якщо ДМВ-3 заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на транспортування їх у місце вивезення розподіляються між товарами різних найменувань пропорційно їх вазі.

Графа 16 (б)

Зазначаються в гривнях витрати на навантаження товарів, їх вивантаження, перевантаження, що виникли до вивезення товарів за межі митної території України, якщо ці витрати не були включені до ціни договору, а сплачені покупцем окремо.

Якщо ДМВ-3 заповнено на товари кількох найменувань, то витрати на завантаження, розвантаження та обробку товарів розподіляються між товарами пропорційно їх вазі.

Графа 16 (в)

Зазначаються в гривнях витрати на страхування товарів, якщо ці витрати не були включені до ціни договору й були сплачені покупцем окремо (додатково).

Якщо ДМВ-3 заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на страхування розподіляються між товарами пропорційно їх вартості.

Графа 17

Зазначається в гривнях сума складових митної вартості, наведених у графах 13, 14, 15, 16 (а), 16 (б), 16 (в).

Розділ В «Списання сум, включених до розділу «А»

У цьому розділі можуть бути зазначені за наявності документального підтвердження суми витрат, що підлягають виключенню з ціни договору та фактично здійснені за надання послуг з доставки товару з місця вивезення за межі митної території України в місце доставки товару.

Графа 18

Якщо договором (контрактом) передбачено проведення робіт з будівництва, спорудження, складення, технічного обслуговування або технічної допомоги, які здійснюються після вивезення товарів за межі митної території України, і в рахунку-фактурі (інвойсі) або рахунку-проформі виділено окремою позицією суми витрат на проведення таких робіт чи подання допомоги, то в цій графі декларантом зазначаються відповідні суми.

Графа 19

Декларантом можуть бути зазначені витрати на доставку товару з пункту пропуску через державний кордон України в місце призначення.

Графа 20

Зазначаються суми податків і зборів, сплачених у країні імпорту. Ці витрати відраховуються з ціни товару, що фактично сплачена або підлягає сплаті, тільки якщо договором (контрактом) передбачено умову поставки DDP, а сплату податків і зборів відповідно до договору (контракту) купівлі-продажу здійснює продавець-резидент.

Графа 21

Наводиться сума, отримана в результаті складання сум, зазначених у графах 18 — 20.

Графа 22 (а)

Зазначаються в гривнях заявлена митна вартість, розрахована шляхом складання сум, наведених у графах 12 і 17, та відрахування суми, зазначеної в графі 21.

Графа 22 (б)

Зазначається заявлена в графі 22(а) митна вартість, перерахована у валюту рахунку-фактури (інвойсу) або рахунку-проформи за курсом, зазначеним у розділі «А». Отримана сума повинна відповідати даним, наведеним у ВМД як основа для розрахунку податків і зборів.

Якщо ніякими документами до договору (контракту) не встановлено вид іноземної валюти, то в графі 22(б) дані зазначаються в євро.

Розділ Г

Якщо одну або декілька складових митної вартості (графи 13 — 21) сплачено в іноземній валюті, то в розділі «Г» зазначаються номер відповідної графи, сума платежу в іноземній валюті, код цієї валюти й курс її на дату прийняття ВМД і ДМВ-3 до оформлення.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті