Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів»

10 Травня 2012 4:10 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Виконання підпункту 28.2 пункту 28 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», а саме: впровадження електронного реєстру пацієнтів має бути забезпечено шляхом прийняття нормативного акта Кабінету Міністрів України; впровадженням електронного документообігу та електронного цифрового підпису у сфері охорони здоров’я; формуванням інформаційно-аналітичної системи сфери охорони здоров’я; розвитку медичних інформаційних технологій, програмних та апаратних засобів.

На сьогодні питання впровадження та функціонування електронного реєстру пацієнтів законодавчо неврегульоване.

Визначені цілі можуть бути вирішені в стислі терміни виключно на основі єдиної інформаційної політики у сфері охорони здоров’я.

Проект постанови розроблений із урахуванням міжнародних зобов’язань України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту постанови є створення Електронного реєстру пацієнтів, покращення ефективності та якості медичної допомоги, її прискорення, а також підвищення достовірності статистичної інформації.

3. Правові аспекти

Проект постанови розробляється відповідно до цілей, визначених Програмою економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», на виконання вимог Указу Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011–2015 роки» та з урахуванням Конституції України, положень законів України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», Основ законодавства України про охорону здоров’я, «Про Національну програму інформатизації», «Про захист персональних даних», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансове забезпечення здійснюватиметься в межах загального обсягу асигнувань МОЗ, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Прийняття проекту постанови дозволить ефективніше використовувати бюджетні кошти та наявні ресурси.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством соціальної політики, Міністерством юстиції, Міністерством фінансів, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та Інформатизації.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено для публічного обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України — www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери,

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Підготовлено Аналіз регуляторного впливу.

11. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів України забезпечить: створення Електронного реєстру пацієнтів та проведення моніторингу, аналізу, оцінки, прогнозування, планування, контролю та нагляду.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр охорони здоров’я України
Р.В. Богатирьова

ПРОЕКТ

Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів

На виконання підпункту 28.2 пункту 28 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187,

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про електронний реєстр пацієнтів, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я вжити заходів для створення та забезпечення функціонування електронного реєстру пацієнтів.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від____________ № ________

ПОЛОЖЕННЯ
про електронний реєстр пацієнтів

1. Електронний реєстр пацієнтів (далі — Реєстр) — це єдина інформаційна система збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, змін, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення відомостей про фізичну особу та отриману нею медичну допомогу.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, що наведені в Основах законодавства України про охорону здоров’я, законах України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про Національну програму інформатизації», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис».

3. Реєстр створюється з метою покращення ефективності та якості медичної допомоги, її прискорення, а також підвищення достовірності статистичної інформації.

Реєстр є інформаційним ресурсом МОЗ, який ведеться з використанням інформаційних технологій, електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Заклади охорони здоров’я усіх форм власності, підпорядкування та організаційно-правової форми (далі — заклади охорони здоров’я) зобов’язані вносити до Реєстру відомості про надану та отриману пацієнтами медичну допомогу за наявності згоди пацієнтів на обробку їх персональних даних.

4. Порядок ведення Реєстру затверджується МОЗ.

5. МОЗ здійснює централізоване управління та забезпечує розробку, впровадження, супровід, оновлення та вдосконаленґня Реєстру на основі єдиної технологічної політики та з урахуванням державних, галузевих і адаптованих міжнародних стандартів у сфері інформаційних технологій.

6. Розпорядником Реєстру є МОЗ, що забезпечує його створення та ведення.

МОЗ розробляє та затверджує відповідні нормативно-правові акти, які забезпечують функціонування Реєстру, а також здійснює безпосередній контроль за його створенням та веденням.

7. Володільцями Реєстру (розподілених баз даних) є заклади охорони здоров’я.

Володільці Реєстру вносять та обробляють інформацію в Реєстрі відповідно до їх повноважень та покладених на них функціональних обов’язків, та зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, що вносяться до Реєстру.

8. Реєстр ведеться державною мовою.

9. Обмін інформацією в Реєстрі здійснюється за допомогою телекомунікаційної мережі із забезпеченням захисту інформації відповідно до вимог законодавства.

10. Обмін інформацією з центральними органами виконавчої влади, іншими установами (організаціями, підприємствами) здійснюється згідно із законодавством України в порядку, затвердженому МОЗ України на підставі наказів, двосторонніх угод про інформаційну взаємодію або інших нормативно-правових актів.

11. До Реєстру вносяться відомості, що містяться у базах даних, реєстрах, а також підготовлені у паперовій та електронній формі дані, що використовувались у сфері охорони здоров’я до створення та впровадження Реєстру.

12. До Реєстру вноситься інформація про:

  • фізичну особу, яка міститься у медичних облікових формах, затверджених наказами МОЗ та зареєстрованих в Мін’юсті;
  • заклад охорони здоров’я, у якому пацієнту надано медичну допомогу;
  • надану медичну допомогу пацієнту;
  • лікарські засоби та вироби медичного призначення, які закуплені за кошти державного та місцевих бюджетів для пацієнта;
  • згоду на обробку персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

Аналіз регуляторного впливу

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів»

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Проект постанови «Про затвердження положення про електронний реєстр пацієнтів» (далі — Проект постанови) розробляється на виконання підпункту 28.2 пункту 28 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

В умовах реформування сфери охорони здоров’я, для реалізації національної програми «Здоров’я 2020 — український вимір» та у відповідності до програми ЄС «Європейська стратегія здоров’я 2020», виникає необхідність адекватної зміни підходів до методів та механізмів вирішення актуальних проблем галузі.

У програмі економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» серед основних пріоритетів визначена реформа медичного обслуговування.

Принципово новим для України методологічним підходом при реформуванні галузі є створення Електронного реєстру пацієнтів.

У програмі економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» чітко визначені проблеми чинної системи медичного обслуговування:

  • низька якість медичних послуг. Тривалість життя населення України складає 68,2 років, що в середньому на 10 років нижче, ніж у країнах ЄС. Коефіцієнт дитячої смертності в 2,5 рази вищий, ніж у «старих» країнах ЄС. Рівень передчасної смертності втричі перевищує показник ЄС, рівень смертності від туберкульозу — в 20 разів перевищує показник ЄС;
  • нерівний доступ до послуг охорони здоров’я. Бідні верстви населення страждають через відсутність можливості одержання необхідної медичної допомоги. Відомча медицина (з обмеженим доступом) ускладнює досягнення мети рівного доступу. Існують диспропорції у доступі до медичних послуг міських і сільських мешканців. Високим є тягар особистих витрат населення на послуги охорони здоров’я. Згідно офіційної статистики, витрати населення перевищують третину загального обсягу фінансування галузі і здійснюються безпосередньо під час одержання медичних послуг.

В межах управління сферою охорони здоров’я реалізовані в основному процеси запитів, узагальнення і надання на вищестоящий рівень агрегованої інформації з великим ступенем похибки.

Проект постанови розроблений із урахуванням міжнародних зобов’язань України.

Таким чином, зазначений проект Постанови забезпечить ефективне використання бюджетних коштів і контроль за наданням медичних послуг, матеріальних та людських ресурсів, обігом лікарських засобів, виробів медичного призначення, проведення моніторингу, аналізу, оцінки, прогнозування, планування, контролю та нагляду у сфері охорони здоров’я для прийняття якісних управлінських рішень, ефективне управління у сфері охорони здоров’я та раціональне використання наявних ресурсів.

2. Цілі державного регулювання.

Метою розробки Положення є виконання підпункту 28.2 пункту 28 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей.

Альтернативним способів досягнення зазначених цілей не існує.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Прийняття Проекту дозволить впровадити електронний реєстр пацієнтів на державному рівні. Визначена проблема не може бути розв’язана на регіональному рівні і потребує державного регулювання.

Проект вирішує проблеми неврегульованості та, відповідно, відсутності можливості впровадження електронного реєстру пацієнтів. Встановлюється можливість електронного документообігу та використання електронного цифрового підпису у сфері охорони здоров’я.

Проектом забезпечується:

дотримання Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

дотримання положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права щодо права кожної людини на найвищий, який можна досягти, рівень фізичного та психічного здоров’я шляхом підвищення рівня доступності наркотичних засобів, психотропних речовин для хворих, які за медичними показниками потребують ці препарати;

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття акта.

Визначені цілі буде досягнуто у разі впровадження на національному рівні Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів».

6. Очікувані результати прийняття акта.

Сфери впливу Позитивні наслідки Негативні наслідки
Держава Очікуються позитивні наслідки. Створення Електронного реєстру пацієнтів, ефективне використання бюджетних коштів і контроль за наданням медичних послуг. Негативного впливу не прогнозується
Суб’єкти господарювання Очікуються позитивні наслідки. Ефективне управління у сфері охорони здоров’я та раціональне використання наявних ресурсів. Негативного впливу не прогнозується
Громадяни Очікуються позитивні наслідки. Підвищення якості надання медичної допомоги та її доступності. Негативного впливу не прогнозується

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта не обмежений у часі, акт може бути переглянутий за необхідності внесення чергових змін.

8. Показники результативності акта.

Надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, відсутні.

Дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання, які є підприємствами, установами та закладами сфери охорони здоров’я.

Виконання вимог акта суб’єктами господарювання та/або фізичними особами додаткових коштів та часу не потребує.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб обумовлюється офіційним опублікуванням постанови Кабінету Міністрів України, розміщенням на офіційних сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності дії Постанови здійснюватиметься протягом місяця від дня оприлюднення її проекту.

Для відстеження будуть використовуватись дані відомчої статистичної звітності.

Також для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр охорони здоров’я України
Р.В. Богатирьова

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті