Угода між Службою безпеки України та Федеральною службою Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків

15 Травня 2012 10:48 Поділитися

УГОДА
між Службою безпеки України та Федеральною службою Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків про співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів

Дата підписання: 06.03.2012 р.

Дата набрання чинності для України: 06.03.2012 р.

Служба безпеки України та Федеральна служба Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків, далі — Сторони,

висловлюючи стурбованість розширенням масштабів незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (далі — наркотиків) та зловживання ними,

усвідомлюючи, що незаконний обіг наркотиків, а також їх прекурсорів становить серйозну загрозу здоров’ю та добробуту населення держав Сторін,

беручи до уваги положення Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року з поправками, внесеними до неї відповідно до Протоколу 1972 року про поправки до Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 року,Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року,

виходячи із взаємної зацікавленості у вжитті ефективних заходів, спрямованих на боротьбу з незаконним обігом наркотиків та їх прекурсорів,

керуючись законодавством та міжнародними зобов’язаннями своїх держав,

домовились про таке:

Стаття 1

1. Предметом цієї Угоди є співробітництво Сторін з метою організації ефективної протидії незаконному обігу наркотиків та їх прекурсорів.

2. Сторони здійснюють співробітництво на підставі цієї Угоди у межах своєї компетенції та при дотриманні законодавства і міжнародних зобов’язань своїх держав.

3. Ця Угода не торкається питань екстрадиції та надання правової допомоги у кримінальних справах.

Стаття 2

1. Співробітництво Сторін у рамках цієї Угоди здійснюється у таких формах:

а) обмін інформацією з питань протидії незаконному обігу наркотиків та їх прекурсорів;

б) проведення у порядку, визначеному законодавством держав Сторін, та у межах своєї компетенції однією Стороною за запитом іншої Сторони оперативно-розшукових заходів з питань, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків та їх прекурсорів;

в) взаємодія з питань організації і проведення профілактики незаконного споживання та обігу наркотиків;

г) взаємодія та надання взаємної допомоги при проведенні заходів з протидії незаконному обігу наркотиків та їх прекурсорів, у тому числі при проведенні контрольованих поставок, та контролю за їх легальним обігом;

д) обмін досвідом роботи, у тому числі шляхом проведення нарад, конференцій та семінарів;

е) обмін законодавчими та іншими нормативними правовими актами своїх держав, матеріалами щодо практики їх виконання, статистичними даними і методичними рекомендаціями з питань протидії незаконному обігу наркотиків та їх прекурсорів, у тому числі щодо контролю за їх легальним обігом;

ж) підготовка та підвищення кваліфікації кадрів;

з) надання матеріально-технічної та консультативної допомоги, а також сприяння у проведенні експертиз;

и) проведення таких, що становлять спільний інтерес наукових досліджень з проблем боротьби з незаконним обігом наркотиків та їх прекурсорів;

к) обмін у разі необхідності зразками і результатами досліджень наркотиків, вилучених з незаконного обігу;

л) здійснення координації діяльності у питаннях, що виникають у процесі співробітництва, включаючи створення робочих груп та обмін представниками.

2. Ця Угода не перешкоджає Сторонам у розробці та розвитку інших взаємоприйнятних форм співробітництва.

Стаття 3

Обмін інформацією у рамках цієї Угоди здійснюється щодо:

а) будь-яких пов’язаних із незаконним обігом наркотиків злочинів, вчинених або підготовлених до вчинення на території держави іншої Сторони;

б) осіб, підозрюваних у причетності до незаконного транскордонного обігу наркотиків;

в) конкретних фактів та подій, пов’язаних з незаконним переміщенням або намаганнями незаконного переміщення наркотиків з території держави однієї Сторони на територію держави іншої Сторони;

г) структури, персонального складу, сфери діяльності, організації керування та зв’язків кримінальних угруповань, що причетні до незаконного обігу наркотиків та їх прекурсорів і діяльність яких має транснаціональний характер;

д) контактів, у тому числі можливих, між особами і злочинними угрупованнями, що діють на території держав Сторін та діяльність яких пов’язана з незаконним обігом наркотиків та їх прекурсорів;

е) форм і методів здійснення злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків та їх прекурсорів;

ж) діяльності, спрямованої на легалізацію (відмивання) доходів, отриманих від незаконного обігу наркотиків та їх прекурсорів;

з) форм і методів виявлення джерел надходження наркотиків та їх прекурсорів у незаконний обіг і заходів припинення такого незаконного обігу;

и) нових видів наркотиків, що з’явилися у незаконному обігу, технологій їх виготовлення та використання;

к) способів приховування та маскування наркотиків та їх прекурсорів, що застосовуються при їх вирощуванні, виробництві, транспортуванні та збуті, а також методик їх виявлення;

л) інших питань, що становлять взаємний інтерес.

Стаття 4

1. Надання сприяння у рамках цієї Угоди здійснюється на підставі запиту або за ініціативою однієї із Сторін, яка вважає, що таке сприяння становить інтерес для іншої Сторони.

Запит про надання сприяння передається у письмовій формі або шляхом використання технічних засобів передачі тексту.

У невідкладних випадках може бути прийнято усний запит, який повинен бути упродовж трьох діб підтверджений в письмовій формі або шляхом використання технічних засобів передачі інформації. Кожна із Сторін визначає, передає іншій Стороні та оновлює за потребою перелік своїх представників, уповноважених передавити та приймати усні запити. Усні запити можуть передаватися уповноваженими представниками Сторін в ході особистих зустрічей або з використанням засобів зв’язку.

При використанні технічних засобів передачі інформації, а також у разі виникнення сумнівів щодо справжності або змісту отриманого запиту Сторона, яку запитують, може запитати підтвердження у Сторони, що запитує, у письмовій формі.

2. Запит про надання сприяння містить:

  • назву Сторони, що запитує;
  • назву Сторони, яку запитують;
  • коротке викладення суті запиту та його обґрунтування;
  • інші відомості, необхідні для його виконання.

3. У разі необхідності Сторона, яку запитують, може запитати додаткову інформацію, необхідну для належного виконання запиту.

Стаття 5

1. Сторона, яку запитують, вживає усі необхідні заходи для забезпечення швидкого та можливо повного виконання запиту. Запит виконується, як правило, у строк, що не перевищує 30 діб із дати його надходження.

2. Сторона, яку запитують, може дозволити уповноваженим представникам Сторони, що запитує, бути присутніми при виконанні запиту на території своєї держави, якщо це не суперечить законодавству її держави.

Стаття 6

1. За неможливості або у випадку відмови у виконанні запиту Сторона, яку запитують, невідкладно повідомляє про це у письмовій формі Сторону, що запитує, та інформує про причини, що перешкоджають виконанню запиту.

2. У виконанні запиту може бути відмовлено повністю або частково, якщо Сторона, яку запитують, вважає, що його виконання може завдати шкоду суверенітету, безпеці або іншим суттєвим інтересам її держави та суперечить законодавству її держави.

3. Якщо Сторона, яку запитують, вважає, що невідкладне виконання запиту може перешкодити кримінальному переслідуванню або іншому провадженню, що здійснюється на території її держави, вона може відкласти виконання запиту або пов’язати його виконання з дотриманням умов, визначених як необхідні після консультацій зі Стороною, що запитує. За згодою Сторони, що запитує, на надання їй сприяння на запропонованих умовах, вона повинна дотримуватись цих умов.

Стаття 7

1. Сторони зобов’язуються не розголошувати інформацію, у тому числі зміст документів і матеріалів з питань протидії незаконному обігу наркотиків та їх прекурсорів, що є предметом обміну між Сторонами, за виключенням документів і матеріалів, які не містять інформацію з обмеженим доступом.

2. Сторона, що запитує використовує отриману інформацію тільки у цілях, вказаних у запиті.

3. Інформація з обмеженим доступом та її матеріальні носії, отримані у рамках цієї Угоди, не можуть бути передані будь-кому без попередньої письмової згоди Сторони, що їх надала.

4. Обмін інформацією з обмеженим доступом за цією Угодою здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін.

Стаття 8

У рамках цієї Угоди регіональні (територіальні) органи Сторін, розташовані у прикордонних районах їх держав, можуть безпосередньо здійснювати співробітництво за погодженням зі своїми центральними органами.

Стаття 9

Сторони при здійсненні співробітництва у рамках цієї Угоди використовують російську мову.

Стаття 10

1. Витрати, пов’язані з виконанням цієї Угоди, несуть зацікавлені Сторони відповідно до законодавства держав Сторін.

2. Сторони беруть на себе усі витрати, пов’язані з поїздками та проживанням своїх представників на території держави приймаючої Сторони, якщо Сторонами не буде досягнута письмова домовленість про інше.

3. Поїздки представників Сторони, що запитує, здійснюються за попередньої згоди Сторони, яку запитують.

Стаття 11

Для розгляду ходу реалізації співробітництва, передбаченого цією Угодою, та розробки напрямків його подальшого удосконалення, Сторони на взаємній основі проводять спільні робочі зустрічі, наради, семінари.

Зустрічі проводяться за чергою у кожній з держав Сторін.

Стаття 12

Конкретні умови здійснення співробітництва, передбаченого підпунктами «ж», «з», «и», «к» пункту 1 статті 2 цієї Угоди, та порядок його фінансування визначається окремими домовленостями між Сторонами.

Стаття 13

До цієї Угоди за рішенням Сторін можуть у встановленому порядку вноситись зміни і доповнення, які оформлюються окремими протоколами.

Стаття 14

Сторони будуть вирішувати будь-які суперечливі питання або розбіжності, що можуть виникнути у зв’язку з тлумаченням або застосуванням положень цієї Угоди, шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 15

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання і діє протягом п’яти років. Дія цієї Угоди автоматично продовжується на кожен наступний п’ятирічний період, якщо жодна із Сторін не заявить про свій намір припинити її дію.

Будь-яка із Сторін може повідомити про припинення дії цієї Угоди шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони. У цьому разі дія Угоди припиняється через три місяці з дня такого повідомлення.

Учинено у м. Київ 06 березня 2012 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Службу безпеки України  За Федеральну службу

Російської Федерації
з контролю за обігом наркотиків

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті