Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

17 Травня 2012 12:37 Поділитися
Реєстр. №  10462 від 14.05.2012 р.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту  Закону України «Про  внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо впорядкування перевірок суб’єктів господарювання)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття запропонованого закону спричинена важливістю прискорення економічного розвитку держави в умовах все більш відчутних загроз світової економічної кризи, утвердження соціальної справедливості та стабільності на основі подальшого обмеження неправомірного втручання органів державного нагляду (контролю) у господарську діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, недопущення проведення неправомірних перевірок на інших заходів в процесі здійснення державного нагляду (контролю).       

Проведені соціологічні опитування засвідчили, що більшість керівників державних підприємств та підприємців вважають, що загальне ставлення до них представників органів державної влади є негативним. 77% опитаних відчувають, що державні органи необ’єктивно та упереджено сприймають діяльність очолюваних ними структур, 98 % підтверджують, що вони не отримують ніякої підтримки від влади, а 99% зазначили, що їх нормальній роботі заважає велика кількість контролюючих органів та перевірок, що ініціюються цими органами відповідно до діючого законодавства.      

Протягом останніх років проблема перевірок в сфері господарської діяльності стає все більш гострою й болючою. До того ж, перевірки нерідко використовуються для тиску на господарюючі структури, їх керівників, як засіб у конкурентній боротьбі.      

При цьому кількість органів контролю все ще залишається значною. Ці органи у своїй діяльності часто дублюють один одного, а їх діяльність при цьому все ще залишається малоефективною. Невиправдано часті перевірки забирають значну частину робочого часу керівників підприємств та їх підлеглих. Особливо перешкоджають діяльності суб’єктів підприємницької діяльності вилучення оригіналів документів, комп’ютерів, що, нажаль, ще має місце. Часто внаслідок таких вилучень суб’єкти господарювання взагалі припиняються свою діяльність.      

Наявні недоліки у цій сфері можуть завадити створенню зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Такий висновок міститься в дослідженні про бізнес-клімат в Україні, яке провела Міжнародна фінансова корпорація. На думку фінансових аналітиків, це знижує конкурентоздатність українських товарів на світовому ринку, зменшує обсяги іноземних інвестицій та заважає інтеграції України до міжнародних торговельних організацій та світового ринку на вигідних для нашої держави умовах.

2. Цілі й завдання прийняття проекту Закону

Проект Закону спрямований на прискорення економічного, а на цій основі –  і соціального розвитку України.

Для цього передбачається впорядкування проведення перевірок та інших заходів державного нагляду (контролю) при одночасному забезпеченні їх ефективності.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону
Законопроект передбачає посилення ролі Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у регулюванні правовідносин у цій сфері. Для цього передбачається обмеження кола сфер, на які дія цього Закону не поширюється. У новій запропонованій редакції частини другої статті 2 цього Закону, якою врегульовується це питання, пропонується залишити лише ті сфери, щодо яких діє спеціальне законодавство про порядок здійснення  державного нагляду (контролю).

Запроваджується заборона на  проведення перевірок та відволікання від підприємницької діяльності суб’єктів господарювання за анонімними, а також іншими необґрунтованими заявами, невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв.

Встановлюється, що державний нагляд (контроль) може здійснюватись лише за наявності підстав та у порядку, визначених законом. При цьому не допускається дублювання заходів державного нагляду (контролю) різними його органами з одного і того ж питання щодо суб’єкта підприємницької діяльності.

Передбачається, що планові заходи мають здійснюватись органами державного нагляду (контролю) лише комплексно і на підставі їх спільного рішення. Не допускається проведення протягом одного року більш, як одного, заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання.

Встановлюється неприпустимість проведення частіше, ніж раз на п’ять років, планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, які є виробниками промислової та сільськогосподарської продукції і протягом останніх п’яти років не скорочують обсяги виробництва основної продукції та робочі місця, збільшують суми сплачуваних ними податків та зборів, своєчасно проводять розрахунки з державним та місцевими бюджетами.

У зв’язку із цим посилюється відповідальність органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб за шкоду та інші збитки, заподіяні суб’єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства, перешкоджання його діяльності, зокрема шляхом вилучення оригіналів документів, комп’ютерів, необґрунтованого накладення арешту на майно, рахунки в банках чи у інший спосіб у ході проведення перевірки.

Чітко визначається, що заходи державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання можуть здійснюватись лише у межах предмету та питань, прямо визначених посвідченням  (направленням) на проведення такого заходу.

Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.

При цьому розмежовується застосування санкцій за результатами перевірки зупинення чи обмеження діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Встановлюється, що зупинення або обмеження виробництва (виготовлення), або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається лише у виняткових випадках і за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника у разі, якщо така діяльність спричиняє загрозу життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу, виникнення техногенних ситуацій або пожеж, а також, якщо така діяльність здійснюється за відсутності дозволу на її проведення за умов наявності такого дозволу, передбаченого законодавством.

Визначається, що у інших випадках зупинення чи обмеження діяльності суб’єктів господарювання можливе лише в судовому порядку за зверненням органу державного нагляду (контролю).

Важливе значення матиме і запровадження норми, за якою, якщо за результатами здійснення планового або позапланового заходу не виявлено порушень вимог законодавства, посадовою особою органу державного нагляду (контролю) складається не акт, а довідка, один примірник якої вручається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в органі державного нагляду (контролю).

Таким чином, основні положення цього Закону повніше узгоджуються з вимогами Податкового кодексу України.  

Пропонуються також деякі редакційні уточнення до Закону з метою забезпечення однозначного розуміння та однакового застосування його положень .

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регламентуються Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Прийняття поданого законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України, оскільки йдеться про сферу, врегульовану цим спеціальним Законом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не вимагає додаткових витрат з Державного бюджету України і сприятиме розвитку виробництва, а з огляду на це – наповненню державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону         

Прийняття запропонованого законопроекту сприятиме зростанню в Україні обсягів виробництва продукції, які виробляють підприємства усіх форм власності, створенню сприятливого інвестиційного клімату та умов для розвитку насамперед малого та середнього бізнесу, зниженню рівня корупції, створенню нових робочих місць на підприємствах усіх форм власності.

Народний депутат України Г.Є. Смітюх

Проект

вноситься народним депутатом України

 Смітюхом Г.Є. (реєстр. картка № 114)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про  внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо впорядкування перевірок суб’єктів господарювання)

З метою сприяння ефективному функціонуванню суб’єктів господарювання в Україні, недопущення неправомірного втручання в їх діяльність у процесі здійснення державного нагляду (контролю)

Верховна Рада України   постановляє:

І. Внести до Закону України  «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» такі зміни:

1) у абзаці другому статті 1 слова «прийнятного рівня» замінити словами «допустимого рівня»;

2) частину другу статті 2 викласти у такій редакції:

«Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного та податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, телекомунікації, поштовий зв’язок, радіочастотний ресурс, при  здійсненні державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, державного нагляду і контролю в галузі цивільної авіації, а також процедур, передбачених кодексом про адміністративні правопорушення, при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя»;

3) у статті 3:

 • абзац шостий доповнити словами: «неприпустимості проведення перевірок та відволікання від підприємницької діяльності суб’єктів господарювання за анонімними, а також іншими необґрунтованими заявами, невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв»;
 • абзац сьомий викласти у такій редакції:

«здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та у порядку, визначених законом»;

 • абзац дев’ятий викласти у такій редакції:

«неприпустимості дублювання заходів державного нагляду (контролю) різними його органами з одного і того ж питання щодо суб’єкта підприємницької діяльності»;

 • абзац одинадцятий замінити двома абзацами такого змісту:

«неприпустимості проведення частіше ніж раз на п’ять років планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, які є виробниками промислової та сільськогосподарської продукції і протягом останніх п’яти років не скорочують обсяги виробництва основної продукції та робочі місця, збільшують суми сплачуваних ними податків та зборів, своєчасно проводять розрахунки з державним та місцевими бюджетами;

відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду та інші збитки, заподіяні суб’єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства, перешкоджання його діяльності шляхом вилучення оригіналів документів, комп’ютерів, необґрунтованого накладення арешту на майно, рахунки в банках чи у інший спосіб у ході проведення перевірки»;4) у статті 4:

 • у частині третій слова «встановлений правилами» замінити словами «встановлений його правилами»;
 • у абзацах четвертому та п’ятому частини четвертої слово «зупинення» замінити словами «зупинення чи обмеження»;
 • частину п’яту викласти у такій редакції:

«5.Заходи державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання можуть здійснюватись лише у межах предмету та питань, визначених посвідченням  (направленням) на проведення такого заходу.

Зупинення або обмеження виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника і лише у разі, якщо така діяльність спричиняє загрозу життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу, виникнення техногенних ситуацій або пожеж, а також, якщо така діяльність здійснюється за відсутності дозволу на її проведення,  якщо наявність такого дозволу передбачена законодавством.

В інших випадках зупинення чи обмеження діяльності суб’єктів господарювання можливе лише в судовому порядку за зверненням органу державного нагляду (контролю)»;

 • частину десяту доповнити новим абзацом такого змісту:

«Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом»; 

5)  частину першу статті 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Планові заходи здійснюються органами державного нагляду (контролю) комплексно на підставі їх спільного рішення. Не допускається проведення протягом одного року більш як одного заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання»;

6) у частині першій статті 6:

 • у абзаці п’ятому слово «звернення» замінити словами «обґрунтоване звернення»;
 • доповнити частину новим абзацом такого змісту:

«Фізичні та юридичні особи, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом»;

7) частину шосту статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо за результатами здійснення планового або позапланового заходу не виявлено порушень вимог законодавства, посадовою особою органу державного нагляду (контролю) складається довідка, один примірник якої вручається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в органі державного нагляду (контролю)»;

8) частину першу статті 9 після слів «вимог законодавства» доповнити словами «проведення неправомірних перевірок, інших заходів державного нагляду (контролю) з питань, які виходять за межі предмету, визначеного  посвідченням (направленням) на проведення перевірки».

IІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з для його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 • забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про  внесення змін до Закону України «Про основні засади  державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо впорядкування перевірок суб’єктів господарювання)»

Чинна редакція                                 Запропоновані зміни
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому  Законі  нижчезазначені  терміни  вживаються в такому значенні:
державний нагляд (контроль) – діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі – органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому  Законі  нижчезазначені  терміни  вживаються в такому значенні:
державний нагляд (контроль) – діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі – органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;
 
Стаття 2. Сфера дії цього Закону
Дія цього Закону поширюється  на  відносини,  пов’язані  зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, телекомунікації, поштовий зв’язок, радіочастотний ресурс України, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя, державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, державного контролю та нагляду в галузі цивільної авіації, державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу, постачання природного газу, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу.
Стаття 2. Сфера дії цього Закону
Дія цього Закону поширюється  на  відносини,  пов’язані  зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного та податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, телекомунікації, поштовий зв’язок, радіочастотний ресурс, при  здійсненні державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, державного нагляду і контролю в галузі цивільної авіації, а також процедур, передбачених кодексом про адміністративні правопорушення, при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя;
 
Стаття 3. Основні принципи державного нагляду (контролю)
Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами:
пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров’я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;
підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) відповідним органам державної влади;
рівності прав і законних інтересів усіх суб’єктів господарювання;
гарантування прав суб’єкту господарювання;
Стаття 3. Основні принципи державного нагляду (контролю)
Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами:
пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров’я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;
підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) відповідним органам державної влади;
рівності прав і законних інтересів усіх суб’єктів господарювання;
гарантування прав суб’єкту господарювання;
 
об’єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю); об’єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю), неприпустимості проведення перевірок та відволікання від підприємницької діяльності суб’єктів господарювання за анонімними, а також іншими необґрунтованими заявами, невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв;
наявності підстав, визначених законом, для здійснення державного нагляду (контролю);

здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та у порядку, визначених законом;

відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю); відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю);
 
неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю);
 
неприпустимості дублювання заходів державного нагляду (контролю) різними його органами з одного і того ж питання щодо суб’єкта підприємницької діяльності;
невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб’єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону; невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб’єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;
        Відсутній.
відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб’єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства;
 
неприпустимості проведення частіше ніж раз на п’ять років планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, які є виробниками промислової та сільськогосподарської продукції і протягом останніх п’яти років не скорочують обсяги виробництва основної продукції та робочі місця, збільшують суми сплачуваних ними податків та зборів, своєчасно проводять розрахунки з державним та місцевими бюджетами;
відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду та інші збитки, заподіяні суб’єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства, перешкоджання його діяльності шляхом вилучення оригіналів документів, комп’ютерів, необґрунтованого накладення арешту на майно, рахунки в банках чи у інший спосіб у ході проведення перевірки;
дотримання умов міжнародних договорів України;
незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних партій та будь-яких інших об’єднань громадян;
наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі центрального органу виконавчої влади.

дотримання умов міжнародних договорів України;
незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних партій та будь-яких інших об’єднань громадян;
наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі центрального органу виконавчої влади.
 

Стаття 4. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю)
… 3. Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Стаття 4. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду  (контролю)

3. Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4. Виключно законами встановлюються:
органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності; ( Положення абзацу другого частини четвертої статті 4 при вжитті заходів ринкового нагляду не застосовуються згідно із Законом № 2735-VI  від 02.12.2010 )
види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);
4. Виключно законами встановлюються:
органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності; ( Положення абзацу другого частини четвертої статті 4 при вжитті заходів ринкового нагляду не застосовуються згідно із Законом № 2735-VI  від 02.12.2010 )
види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);
повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг; повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення чи обмеження виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;
вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності; вичерпний перелік підстав для зупинення чи обмеження господарської діяльності;
спосіб здійснення державного нагляду (контролю);
санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.
Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).
 
спосіб здійснення державного нагляду (контролю);
санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.
Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).
 
5. Зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника.
 
 
5. Заходи державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання можуть здійснюватись лише у межах предмету та питань, визначених посвідченням  (направленням) на проведення такого заходу.
Зупинення або обмеження виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника і лише у разі, якщо така діяльність спричиняє загрозу життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу, виникнення техногенних ситуацій або пожеж, а також, якщо така діяльність здійснюється за відсутності дозволу на її проведення, якщо наявність такого дозволу передбачена законодавством.
В інших випадках зупинення чи обмеження діяльності суб’єктів господарювання можливе лише в судовому порядку за зверненням органу державного нагляду (контролю).

10. Посадові особи органу державного нагляду (контролю) з метою з’ясування обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених законом, огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом.
 
10. Посадові особи органу державного нагляду (контролю) з метою з’ясування обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених законом, огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом.
Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.
Стаття 5. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)
1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.
Відсутній.
Стаття 5. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)
1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.
Планові заходи здійснюються органами державного нагляду (контролю) комплексно на підставі їх спільного рішення. Не допускається проведення протягом одного року більш як одного заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання.    
Стаття 6. Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)
1. Підставами для здійснення позапланових заходів є:
подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;
перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
Стаття 6. Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду  (контролю)
1. Підставами для здійснення позапланових заходів є:
подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;
перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
 
звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;
 
обґрунтоване звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;
 
неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.
Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).
 
неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.
Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).
 
Відсутній. Фізичні та юридичні особи, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом.  
 
Стаття 7. Розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю)

6. За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю), у разі виявлення порушень вимог законодавства, складає акт, який повинен містити такі відомості:
дату складення акта;
тип заходу (плановий або позаплановий);
вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);
предмет державного нагляду (контролю);
найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.
Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб’єктом господарювання, а в разі невиконання – детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.
Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.
Зауваження суб’єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід’ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).
У разі відмови суб’єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис.
Один примірник акта вручається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в органі державного нагляду (контролю).
Стаття 7. Розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю)

6. За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю), у разі виявлення порушень вимог законодавства, складає акт, який повинен містити такі відомості:
дату складення акта;
тип заходу (плановий або позаплановий);
вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);
предмет державного нагляду (контролю);
найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.
Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб’єктом господарювання, а в разі невиконання – детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.
Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.
Зауваження суб’єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід’ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).
У разі відмови суб’єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис.
Один примірник акта вручається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в органі державного нагляду (контролю).
Відсутній.
 

Якщо за результатами здійснення планового або позапланового заходу не виявлено порушень вимог законодавства, посадовою особою органу державного нагляду (контролю) складається довідка, один примірник якої вручається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в органі державного нагляду (контролю).
Стаття 9. Відповідальність посадових осіб органу державного нагляду (контролю)
За невиконання вимог законодавства, а також завдання неправомірними діями збитків суб’єкту господарювання орган державного нагляду (контролю), його посадові особи несуть відповідальність згідно із законом.
 
Стаття 9. Відповідальність посадових осіб органу державного нагляду (контролю)
За невиконання вимог законодавства, проведення неправомірних перевірок, інших заходів державного нагляду (контролю) з питань, які виходять за межі предмету, визначеного  посвідченням (направленням) на проведення перевірки, а також завдання неправомірними діями збитків суб’єкту господарювання орган державного нагляду (контролю), його посадові особи несуть відповідальність згідно із законом.
Народний депутат України Г.Є. Смітюх

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*