Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування проведення перевірок»

17 Травня 2012 2:10 Поділитися

Реєстр. № 10461 від 14.05.2012 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 до проекту  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування проведення перевірок»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття запропонованого закону спричинена важливістю удосконалення порядку проведення державними податковими органами перевірок платників податків.

На даний час на перевірки, які проводяться цими органами, відволікається все ще значна частина часу та уваги суб’єктів підприємницької діяльності, що особливо неприпустимо, коли йдеться про добропорядних платників податків, зусилля яких мають спрямовуватись на прискорене зміцнення економічного потенціалу держави, а не врегулювання відносин з тими чи іншими державними органами.

Тому вкрай важливо вжити додаткових заходів для мінімізації відволікання уваги, часу таких платників податків на проведення перевірок їх діяльності державними податковими органами.

Крім того, актуальним є максимальне унеможливлення в подальшому використання перевірок для тиску на суб’єктів підприємницької діяльності, втручання в їх діяльність, захоплення об’єктів власності шляхом організації перевірок за замовними необґрунтованими і, тим більше, анонімними заявами, скаргами та іншими зверненнями.

Належне врегулювання у цій сфері має сприяти суттєвому оздоровленню не тільки економічної, а й соціальної та політичної обстановки в державі, посиленню боротьби з корупцією, зміцненню довіри, партнерства між державою та суб’єктами підприємницької діяльності і на цій основі –  зростанню економічного потенціалу та незалежності України, що особливо актуально в умовах перманентних, все більш гострих кризових явищ у світовій економіці.

2. Цілі й завдання прийняття проекту Закону

Проект Закону спрямований на забезпечення утвердження більш ефективного правопорядку у сфері проведення перевірок державними податковими органами.

Основними завданнями законопроекту є мінімізація втручання в господарську діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, які тривалий час є ефективними виробниками промислової та сільськогосподарської продукції, активно створюють робочі місця, щороку збільшують суми сплачуваних податків та зборів, своєчасно проводять розрахунки з державним та місцевими бюджетами, а також унеможливлення проведення перевірок за необґрунтованими, насамперед анонімними, заявами, скаргами та іншими зверненнями, які часто готуються та направляються до державних податкових органів з метою створення штучних перешкод в діяльності таких суб’єктів, досягнення інших протиправних цілей.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внесення до Податкового кодексу України змін, які передбачають, що платники податків – виробники промислової та сільськогосподарської продукції, які протягом останніх п’яти років не скорочують обсяги виробництва основної продукції та робочі місця, збільшують суми сплачуваних ними податків та зборів, своєчасно проводять розрахунки з державним та місцевими бюджетами, включаються до плану-графіка проведення перевірок не частіше ніж раз на п’ять календарних років.

Крім того, запроваджується заборона на проведення будь-яких перевірок державними податковими органами на підставі анонімних заяв, скарг та інших звернень, а також іншої необґрунтованої інформації. Встановлюється, що документальні позапланові перевірки можуть проводитись у разі отримання не будь-якої, а лише обґрунтованої інформації щодо ухилення від оподаткування виплаченої заробітної плати та у інших випадках.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регламентуються Податковим кодексом України.

Прийняття поданого законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України, оскільки йдеться про сферу, врегульовану цим спеціальним Кодексом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не вимагає додаткових витрат з Державного бюджету України і сприятиме розвитку виробництва, а з огляду на це – наповненню державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття запропонованого законопроекту сприятиме зростанню в Україні обсягів виробництва продукції, які виробляють підприємства усіх форм власності, створенню сприятливого інвестиційного клімату, утвердженню соціальної злагоди в суспільстві, зниженню рівня корупції, створенню нових робочих місць на підприємствах.

 

Народний депутат України Г.Є. Смітюх

Проект

вноситься народним депутатом України

Смітюхом Г.Є.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про  внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування проведення перевірок

З метою впорядкування проведення органами державної податкової служби перевірок суб’єктів підприємницької діяльності

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13, ст.112) такі зміни:

1) абзац другий пункту 75.1 статті 75 доповнити новим реченням такого змісту: «Не допускається проведення органами податкової служби будь-яких перевірок на підставі анонімних заяв, скарг та інших звернень, іншої необґрунтованої інформації».

2) доповнити пункт 77.2 статті 77 абзацом третім такого змісту:

«Платники податків – виробники промислової та сільськогосподарської продукції, які протягом останніх п’яти років не скорочують обсяги виробництва основної продукції та робочі місця, збільшують суми сплачуваних ними податків та зборів, своєчасно проводять розрахунки з державним та місцевими бюджетами, включаються до плану-графіка не частіше ніж раз на п’ять календарних років».

3) у підпункті 78.1.13 статті 78 слова «отримання інформації» замінити словами «отримання обґрунтованої інформації».

IІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з для його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради України  

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 до проекту Закону України «Про  внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування проведення перевірок»

Чинна редакція Запропоновані зміни
Податковий кодекс України Податковий кодекс України
Стаття 75. Види перевірок
75.1. Органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової служби в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки – цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби.
 
Стаття 75. Види перевірок
75.1. Органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової служби в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки – цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби. Не допускається проведення органами податкової служби будь-яких перевірок на підставі анонімних заяв, скарг та інших звернень, іншої необґрунтованої інформації.
Стаття 77. Порядок  проведення документальних планових перевірок
77.1.  Документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.
77.2. До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім – не частіше ніж раз на два календарних роки, високим – не частіше одного разу на календарний рік.

Стаття 77. Порядок проведення документальних планових перевірок
77.1.  Документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.
77.2. До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.
Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім – не частіше ніж раз на два календарних роки, високим – не частіше одного разу на календарний рік.

Відсутній. Платники податків – виробники промислової та сільськогосподарської продукції, які протягом останніх п’яти років не скорочують обсяги виробництва основної продукції та робочі місця, збільшують суми сплачуваних ними податків та зборів, своєчасно проводять розрахунки з державним та місцевими бюджетами, включаються до плану-графіка не частіше ніж раз на п’ять календарних років.
Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом державної податкової служби.
Платники податків – юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154, та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки. Зазначена норма не поширюється на таких платників податків у разі порушення ними статей 45, 49, 50, 51, 57 цього Кодексу.
Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом державної податкової служби.
Платники податків – юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154, та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки. Зазначена норма не поширюється на таких платників податків у разі порушення ними статей 45, 49, 50, 51, 57 цього Кодексу.

Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок
78.1Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:
…..
78.1.13. у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.
 

Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок
78.1Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин:
…..
78.1.13. у разі отримання обґрунтованої інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.
 
Народний депутат України Г.Є. Смітюх

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті