Постанова КМУ від 31 травня 2012 р. № 485

15 Червня 2012 4:14 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2012 р. № 485 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2012 р. № 485

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317

1. У Положенні про медико-соціальну експертизу, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 10:

в абзаці четвертому:

перше речення після слів «Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,» доповнити словами «Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,»;

у другому реченні слова «Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,» виключити;

абзац п’ятий замінити абзацами такого змісту:

«До складу комісії входить не менше трьох лікарів за спеціальностями, перелік яких затверджується МОЗ з урахуванням профілю комісії, а також спеціаліст з реабілітації, лікар-психолог або психолог.

Порядок участі представників Пенсійного фонду України, органів державної служби зайнятості та інших працівників соціальної сфери затверджується МОЗ за погодженням з Мінсоцполітики.»;

2) у пункті 11:

у підпункті 4 слова «вносять відповідно» замінити словами «ведуть облік громадян, які пройшли медико-соціальну експертизу, вносять відповідно»;

підпункт 7 після слів «допомоги інвалідам» доповнити словами «, контролюють разом з іншими учасниками реабілітаційного процесу стан та якість проведення підприємствами, установами та організаціями, зазначеними в індивідуальній програмі реабілітації інваліда, реабілітаційних заходів»;

доповнити пункт підпунктами 10-12 такого змісту:

«10) поширюють інформацію про порядок проведення медико-соціальної експертизи, порядок оскарження прийнятих комісіями рішень;

11) сприяють наданню громадськими організаціями інвалідів консультаційної допомоги особам, яких визнано інвалідами;

12) подають за формою, затвердженою МОЗ, до Кримської республіканської, обласних, центральних міських комісій звіт про випадки безпідставного направлення хворих лікарсько-консультативними комісіями на огляд до комісій для встановлення інвалідності.»;

3) у пункті 12:

в абзаці восьмому слова «розробляють комплексні заходи» замінити словами «беруть участь у розробленні комплексних заходів»;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«узагальнюють, аналізують та подають до Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, обласних (міських) центрів медико-соціальної експертизи, а також управлінь охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій інформацію про випадки необґрунтованого прийняття рішень міськими, міжрайонними, районними комісіями та направлення хворих лікарсько-консультативними комісіями на огляд до комісій для встановлення інвалідності.»;

4) пункт 13 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«узагальнює та аналізує випадки необґрунтованого прийняття рішень міськими, міжрайонними, районними комісіями та направлення хворих лікарсько-консультативними комісіями на огляд до комісій для встановлення інвалідності, веде у розрізі лікарів облік відповідних випадків та щороку подає МОЗ пропозиції щодо покращення ситуації у цій сфері;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим – тринадцятим;

5) пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:

«допускати за письмовою заявою особи, що звертається для встановлення інвалідності, довірену особу на засідання комісії.»;

6) перше речення пункту 16 після слова «вперше» доповнити словами «, документи цієї особи у разі заочного проведення медико-соціальної експертизи.»;

7) пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:

«Голова комісії або керівник закладу охорони здоров’я у разі виявлення фактів зловживання службовим становищем, службового підроблення або службової недбалості під час направлення хворих лікарсько-консультативними комісіями на огляд до комісій для встановлення інвалідності інформують у триденний строк про це правоохоронні органи.»;

8) пункт 19 доповнити абзацом такого змісту:

«За наявності заперечень представників фондів соціального страхування комісія направляє особу, що звернулася для встановлення інвалідності, на додаткове медичне обстеження, яке проводиться без урахування висновку попередньої лікарсько-консультативної комісії. Остаточне рішення приймається комісією за результатами додаткового медичного обстеження, обсяги якого визначаються комісією з урахуванням характеру та важкості захворювання.»;

9) пункт 21 після слів «відповідне рішення» доповнити словами «із урахуванням результатів додаткового медичного обстеження та консультативного висновку головного спеціаліста відповідного профілю»;

10) пункт 23 виключити;

11) пункт 24 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Видача особі, яку визнано інвалідом або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, виписки з акта огляду комісії на руки забороняється.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

12) у тексті Положення слово «Мінпраці» замінити словом «Мінсоцполітики».

2. У Положенні про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

«Комісія приймає документи осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за наявності у них стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у разі безперервної тимчасової непрацездатності не пізніше ніж через чотири місяці з дня її настання чи у зв’язку з одним і тим самим захворюванням протягом п’яти місяців з перервою за останніх 12 місяців, а у разі захворювання на туберкульоз – протягом 10 місяців з дня настання непрацездатності.»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«У разі коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до комісії за станом здоров’я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії у зв’язку з тим, що проживає у віддаленій місцевості, огляд проводиться за місцем проживання (вдома), у тому числі за місцем проживання у стаціонарних установах для громадян похилого віку та інвалідів, закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб або в закладах охорони здоров’я, в яких така особа перебуває на лікуванні.

У разі подання письмової заяви особою, що звертається для встановлення інвалідності (її законним представником), у якої наявні захворювання, дефекти, необоротні морфологічні стани, порушення функцій органів та систем організму, за яких група інвалідності встановлюється безстроково, перелік яких затверджується МОЗ, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

Встановлення інвалідності заочно не проводиться за п’ятьма найбільш поширеними нозологічними формами захворювань, визначеними у переліку, що затверджується МОЗ, а також у разі, коли вона спричинена:

  • нещасним випадком на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров’я);
  • професійним захворюванням;
  • захворюванням, одержаним під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях;
  • захворюванням, пов’язаним з впливом радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • захворюванням, одержаним в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, Держспецзв’язку.

У разі тимчасового легального перебування громадян України за кордоном на території держав, з якими укладено міждержавні договори (угоди) про соціальне забезпечення, комісія може за заявою особи, що звертається для встановлення інвалідності, приймати рішення про встановлення інвалідності заочно за результатами медичного обстеження в державі перебування.»;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Комісія проводить огляд тимчасово непрацездатної особи, що звернулася для проведення медико-соціальної експертизи, протягом п’яти робочих днів з дня надходження направлення лікарсько-консультативної комісії та приймає рішення про наявність чи відсутність інвалідності.

За наявності підстав для заочного проведення медико-соціальної експертизи, визначених у пункті 5 цього Положення, комісія проводить експертизу протягом трьох робочих днів з дня надходження направлення лікарсько-консультативної комісії.

Якщо комісія не прийняла рішення про продовження строку тимчасової непрацездатності, листок непрацездатності закривається датою проведення огляду.»;

4) у пункті 20 слово «Мінпраці» замінити словом «Мінсоцполітики»;

5) перше речення пункту 21 після слів «плану медичної» доповнити словами «та професійної», а після слів «реабілітаційних заходів» – «з конкретизацією трудових рекомендацій»;

6) в абзаці третьому пункту 22 слова «шістдесяти років – у чоловіків та п’ятдесяти п’яти років – у жінок» замінити словами «пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті