Постанова КМУ від 11 квітня 2011 р. № 384

02 Серпня 2012 4:09 Поділитися

Кабінет Міністрів України

Постанова

від 11 квітня 2011 р. № 384

Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства

Відповідно до статей 11 і 14 Закону України “Про державно-приватне партнерство” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим;

Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства.

Прем’єр-міністр України                                                                                               М. Азаров

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ, КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки та проведення із застосуванням принципів прозорості, об’єктивності та недискримінаційності конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим (далі – конкурс), визначення переможця конкурсу та укладення відповідних договорів у рамках здійснення державно-приватного партнерства, передбачених частиною першою статті 5 Закону України “Про державно-приватне партнерство” (далі – договір про партнерство).

У разі коли законами, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладення зазначених договорів, встановлено інший порядок проведення конкурсу, застосовується порядок проведення конкурсу, встановлений такими законами.

2. Метою проведення конкурсу є визначення юридичної особи, крім державних та комунальних підприємств, або фізичної особи – підприємця (далі – приватний партнер), яка забезпечить створення сприятливіших умов для здійснення державно-приватного партнерства.

3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються в значенні, наведеному в Законі України “Про державно-приватне партнерство” (далі – Закон).

4. Організація конкурсу, його проведення та визначення переможця здійснюються:

Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом – щодо об’єктів державної власності;

Радою міністрів Автономної Республіки Крим – щодо об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим;

місцевими радами – щодо об’єктів комунальної власності.

5. Рішення про проведення конкурсу приймається органом, зазначеним у пункті 4 цього Порядку (далі – орган управління), після проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та погодження Міністерством економічного розвитку та торгівлі (далі – Міністерство) висновку про результати проведення зазначеного аналізу.

Зазначене рішення розміщується протягом п’яти робочих днів на власному веб-сайті органу управління.

6. У рішенні про проведення конкурсу зазначаються:

найменування державного партнера;

найменування об’єкта державно-приватного партнерства;

строк здійснення такого партнерства;

форма здійснення державно-приватного партнерства та його основні етапи;

обсяг та форма фінансової участі державного партнера у здійсненні зазначеного партнерства;

порядок та умови отримання приватним партнером права на користування земельною ділянкою;

зміст істотних умов договору, в тому числі визначених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства;

кількість етапів проведення конкурсу;

строк подання заявок на участь у конкурсі, який не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу;

строк подання конкурсних пропозицій;

строк розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями, який не може бути меншим ніж п’ять календарних днів з дати закінчення подання конкурсних пропозицій;

строк проведення конкурсу, який не може бути меншим ніж 45 календарних днів з дати закінчення подання заявок на участь у конкурсі;

кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;

критерії проведення оцінки конкурсної пропозиції для визначення переможця конкурсу та зважений коефіцієнт для кожного такого критерію;

адреса прийому заявок для участі в конкурсі та конкурсних пропозицій.

7. Істотними умовами договору є:

найменування державного партнера та об’єкта державно-приватного партнерства;

зобов’язання сторін, в тому числі обсяг і форма фінансової участі державного та приватного партнерів у здійсненні зазначеного партнерства;

перелік, обсяги і строки виконання передбачених договором робіт;

вимоги до якості товарів, робіт послуг, що виконуються згідно з договором;

розподіл ризиків, виявлених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства між партнерами та форми управління такими ризиками;

порядок та умови отримання переможцем конкурсу права на користування земельною ділянкою для здійснення державно-приватного партнерства (у разі необхідності);

умови, розмір і порядок внесення платежів, якщо такі передбачено умовами здійснення зазначеного партнерства;

порядок та умови розподілу між сторонами договору про партнерство доходу та/або продукції, якщо такий розподіл передбачено умовами здійснення зазначеного партнерства;

вимоги щодо повернення після припинення дії договору про партнерство об’єкта державно-приватного партнерства та земельних ділянок, що надані для потреб, пов’язаних із здійсненням такого партнерства;

зобов’язання щодо відшкодування витрат на проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та/або екологічної експертизи;

умови внесення змін до договору про партнерство;

відповідальність сторін за його невиконання;

порядок розгляду спорів;

строк дії договору про партнерство, дата, місце підписання та порядок набрання ним чинності.

8. Конкурс проводиться такими етапами:

подання заявок на участь у конкурсі;

попередній відбір претендентів з урахуванням кваліфікаційних та інших вимог, визначених конкурсною документацією (далі – кваліфікаційні вимоги);

подання конкурсних пропозицій;

розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу;

проведення оцінки конкурсних пропозицій;

визначення переможця конкурсу.

За обґрунтованим рішенням органу управління конкурс може проводитися без попереднього відбору щодо відповідності кваліфікаційним вимогам

Конкурсна комісія

9. Орган управління утворює комісію з питань проведення конкурсу (далі – комісія) у складі не менше семи осіб, призначає голову і секретаря комісії та затверджує положення про комісію.

До складу комісії включаються у разі проведення конкурсу щодо:

об’єктів державної власності – представники органу управління, Міністерства, Мінфіну, Фонду державного майна та Державного агентства земельних ресурсів;

об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим – представники Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, республіканського органу виконавчої влади, уповноваженого управляти зазначеним майном Автономної Республіки Крим, а також Фонду державного майна Автономної Республіки Крим, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим та Республіканського комітету Автономної Республіки Крим із земельних ресурсів;

об’єктів комунальної власності – представники уповноваженого управляти комунальним майном виконавчого органу місцевих рад, уповноважених органів місцевих рад з питань земельних ресурсів та фінансів (у разі наявності).

Головою комісії призначається представник органу управління.

До складу комісії можуть входити представники інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

10. Комісія:

затверджує регламент своєї роботи;

розробляє конкурсну документацію, пропозиції щодо критеріїв проведення оцінки конкурсних пропозицій та зважених коефіцієнтів за кожним таким критерієм, проект оголошення про проведення конкурсу та подає їх органові управління на затвердження;

погоджує конкурсну документацію з відповідними органами у випадках, передбачених законом;

реєструє заявки на участь у конкурсі та конкурсні пропозиції;

забезпечує претендентів на участь у конкурсі (далі – претенденти) необхідною інформацією (документами) про участь у конкурсі та надає відповідні роз’яснення з питань підготовки конкурсної пропозиції;

розглядає заявки та конкурсні пропозиції учасників конкурсу, визначає їх відповідність умовам конкурсу;

проводить оцінку конкурсних пропозицій та визначає переможця конкурсу;

подає органові управління протокол комісії про визначення переможця конкурсу для затвердження його результатів;

залучає у разі необхідності експертів, консультантів, які мають відповідний досвід роботи у сфері державно-приватного партнерства та/або у сфері, в якій планується залучення приватного партнера;

письмово повідомляє учасників конкурсу про його результати.

11. Комісія у разі виникнення потреби в отриманні додаткової інформації щодо претендентів або учасників конкурсу та їх конкурсних пропозицій має право запрошувати на свої засідання таких претендентів та учасників конкурсу, заслуховувати їх пояснення.

12. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше двох третин усіх членів комісії. Засідання комісії проводить її голова.

Засідання комісії є відкритими, крім засідань, на яких проводиться оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

За результатами засідання комісії складається протокол, який підписується головуючим та секретарем, членами комісії, які брали участь у засіданні.

Член комісії у разі незгоди з прийнятим рішенням або із змістом протоколу може викласти у письмовій формі свою окрему думку (додається до протоколу), про що робиться відповідний запис у протоколі.

Конкурсна документація

13. Конкурсна документація містить:

інструкцію для претендентів;

умови проведення конкурсу;

проект договору із зазначенням його істотних умов, та умовами, які можуть бути змінені під час проведення конкурсу;

висновок про результати проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства для об’єкта, який виставляється на конкурс;

перелік ризиків, виявлених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, та форми управління такими ризиками;

інші документи (за рішенням органу управління).

Конкурсна документація оприлюднюється на веб-сайті органу управління не пізніше ніж через три дні після її затвердження зазначеним органом та надається особі на її письмовий запит.

14. Інструкція для претендентів містить:

інформацію про процедурні питання (адресу, за якою комісія приймає заявки та конкурсні пропозиції, граничний строк подання заявок і конкурсних пропозицій, умови реєстрації та відхилення заявок, порядок проведення переговорів з переможцем конкурсу для укладення договору);

вимоги до складу конкурсної пропозиції, її оформлення, розроблення і подання (вимоги щодо повноти документації, яка надається; порядок підписання і завірення документів, внесення виправлень; вимоги до паковання, нанесення надписів і опечатування документів, способів їх доставки; порядок внесення змін до конкурсних пропозицій);

інформацію про необхідність отримання згоди органу Антимонопольного комітету у випадках, передбачених законодавством. У такому разі конкурсна комісія подає претендентові необхідні для отримання такої згоди документи;

порядок надання роз’яснень щодо конкурсної документації.

За рішенням органу управління інструкція для претендентів може містити також іншу інформацію.

15. Умови проведення конкурсу містять:

інформацію про склад об’єкта державно-приватного партнерства та його опис із зазначенням основних техніко-економічних показників;

кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;

інформацію про види діяльності, які провадитимуться в рамках державно-приватного партнерства;

критерії і порядок проведення оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу;

відомості щодо наявності обмежень та/або обтяжень щодо об’єкта державно-приватного партнерства;

порядок та умови отримання переможцем конкурсу права на користування земельною ділянкою для здійснення державно-приватного партнерства (у разі необхідності);

перелік документів, що подаються претендентами для підтвердження їх відповідності кваліфікаційним вимогам;

інформацію про форми фінансової участі державного та приватного партнерів;

умови, розмір і порядок внесення платежів, якщо такі передбачено здійсненням державно-приватного партнерства;

зобов’язання щодо відшкодування витрат на проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та/або екологічної експертизи.

Умовами проведення конкурсу можуть бути передбачені також:

порядок встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) товари (роботи, послуги);

вимоги щодо:

– найму працівників, створення нових робочих місць;

– використання працівників – громадян України;

– рівня заробітної плати та соціального забезпечення найманих працівників;

– використання вітчизняних сировини, матеріалів, технологій, техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

– залучення інновацій та енергозберігаючих технологій під час виконання договору про партнерство;

– обсягів поліпшення об’єкта державно-приватного партнерства;

– відновлення об’єкта та/або стану земельної ділянки, які використовуються для здійснення державно-приватного партнерства;

– страхування об’єкта державно-приватного партнерства.

16. Кваліфікаційні вимоги містять:

критерії, яким повинен відповідати претендент для виконання пов’язаних із здійсненням державно-приватного партнерства інженерно-конструкторських, будівельних і експлуатаційних робіт, а також робіт з матеріально-технічного обслуговування;

інформацію про необхідні матеріали, технології, техніку та обладнання, інші матеріальні активи та людські ресурси;

відомості про необхідні можливості щодо управління фінансовими активами і задоволення фінансових потреб у здійсненні державно-приватного партнерства;

інформацію про управлінські та організаційні можливості, ділову репутацію і досвід, включаючи досвід роботи у даній сфері діяльності.

17. Умовами отримання переможцем конкурсу права на користування земельною ділянкою для здійснення державно-приватного партнерства може передбачатися:

встановлення емфітевзису, суперфіцію. Якщо умовами отримання переможцем конкурсу права на користування земельною ділянкою для здійснення державно-приватного партнерства передбачено встановлення емфітевзису або суперфіцію, договір емфітевзису або суперфіцію є складовою частиною договору про партнерство;

надання приватному партнерові можливості встановлювати сервітут від імені державного партнера;

надання можливості щодо користування земельною ділянкою приватним партнером від імені державного партнера.

Оголошення конкурсу

18. Орган управління опубліковує не пізніше ніж за місяць до закінчення строку подання заявок на участь у конкурсі (далі – заявка) оголошення про його проведення в газеті “Урядовий кур’єр” або “Голос України” чи в офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування або Автономної Республіки Крим, якщо державними партнерами є зазначені органи, а також розміщує на власному веб-сайті органу управління та Міністерства.

Орган управління не пізніше ніж через три дні після затвердження конкурсної документації надсилає рекомендованим листом оголошення про проведення конкурсу Міністерству.

19. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити інформацію про:

мету здійснення державно-приватного партнерства;

об’єкт такого партнерства;

строк його здійснення;

найменування державного партнера;

вид договору, що укладається;

строк подання заявки на участь у конкурсі, порядок та місце її подання;

строк проведення конкурсу;

спосіб отримання додаткової інформації про проведення конкурсу;

анотацію англійською мовою, яка повинна містити найменування об’єкта державно-приватного партнерства, вид договору про партнерство, що укладається, та спосіб отримання додаткової інформації про проведення конкурсу.

Порядок подання заявок на участь у конкурсі та конкурсних пропозицій.

20. Заявка повинна містити:

повне найменування, місцезнаходження, телефон (телефакс) претендента;

дату, місце та найменування органу реєстрації претендента;

загальні відомості про посадових осіб претендента;

дані про особу, що підписала заявку.

До заявки додаються:

довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом;

баланс за формою № 1 за останні три звітні роки;

звіт про фінансові результати за формою № 2 за останні три звітні роки;

звіт про рух коштів за формою № 3 за останні три звітні роки;

розшифрована інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість із зазначенням дати їх виникнення за останні три звітні роки;

відомості та їх документальне підтвердження щодо відповідності претендента кваліфікаційним вимогам, визначеним конкурсною документацією;

виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчені в установленому порядку копії статуту або інших установчих документів, довідки органу державної податкової служби за місцем реєстрації як платника податків про стан розрахунків з державним бюджетом та документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заявку.

[Абзац тринадцятий пункту 20 викладено у новій редакції згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 849 від 10.08.2011 р.]

Юридична особа – нерезидент подає також документи, що підтверджують факт реєстрації (створення) іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), та зазначені в цьому пункті фінансові документи, що засвідчені згідно із законодавством країни, яка їх видала, перекладені українською мовою та легалізовані відповідно до законодавства.

Заявку підписує претендент або уповноважена ним особа і завіряє печаткою (за наявності).

21. Претендент може подати самостійно або разом з іншими претендентами тільки одну заявку.

22. Претенденти, які разом беруть участь у конкурсі, подають єдину заявку на участь у ньому та документ для підтвердження спільної відповідності кваліфікаційним вимогам.

До заявки таких претендентів додаються щодо кожного претендента документи, передбачені пунктом 20 цього Порядку, а також оригінал або нотаріально засвідчена копія договору, яким регулюються питання спільної участі таких осіб у конкурсі та здійсненні державно-приватного партнерства. У зазначеному договорі визначаються, зокрема, права та обов’язки кожної сторони у процесі здійснення державно-приватного партнерства, розмір та форма внеску кожної сторони під час його здійснення, підстави та порядок припинення договору.

Єдина заявка, що подається претендентами, які разом беруть участь у конкурсі, підписується та скріплюється печатками (за наявності) всіх відповідних претендентів або одного з претендентів за умови подання документа (документів) для підтвердження повноважень такого претендента на підписання заявки чи пропозиції від імені інших претендентів.

23. За результатами проведення попереднього відбору щодо відповідності кваліфікаційним вимогам до участі в конкурсі не допускаються претенденти, які:

визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

перебувають у стадії ліквідації;

мають прострочену заборгованість із заробітної плати, сплати податків та зборів (обов’язкових платежів);

контролюються один одним, перебувають під спільним контролем або є пов’язаними особами згідно із Законом України “Про захист економічної конкуренції” (у разі подання заявки окремо кожним таким претендентом);

не відповідають кваліфікаційним вимогам;

подали заявку, що не відповідає вимогам, визначеним цим Порядком та конкурсною документацією.

За результатами попереднього відбору комісія складає протокол щодо відповідності претендентів кваліфікаційним вимогам і подає в одноденний строк органові управління на затвердження проект рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі в конкурсі.

Орган управління надсилає претендентові в одноденний строк з дня затвердження рішення про допущення (недопущення) претендента до участі в конкурсі відповідне письмове повідомлення з належним обґрунтуванням.

У разі недопущення до участі в конкурсі претендент має право подати повторну заявку відповідно до вимог цього Порядку.

24. Учасникам конкурсу забезпечується доступ до розширеної інформації про об’єкт державно-приватного партнерства, а також можливість ознайомитися з ним за його місцезнаходженням для підготовки та подання конкурсної пропозиції.

25. Конкурсна пропозиція повинна містити:

пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства за такими розділами: комерційний, інженерно-конструкторський, фінансовий, екологічний та соціальний;

пропозиції щодо умов договору про партнерство;

анотацію конкурсної пропозиції обсягом не більш як чотири аркуші.

26. Учасник конкурсу може подати тільки одну конкурсну пропозицію самостійно або разом з іншими учасниками.

Учасники конкурсу, які разом беруть участь у конкурсі, відповідно до вимог пункту 22 цього Порядку подають разом з конкурсною пропозицією договір, яким регулюються питання спільної участі таких осіб у конкурсі та здійснення державно-приватного партнерства.

Конкурсна пропозиція подається комісії у запечатаному і скріпленому печаткою учасника конкурсу конверті, на якому зазначається найменування такого учасника конкурсу.

Порядок проведення оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу

27. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на засіданні комісії, на якому можуть бути присутні учасники конкурсу, а також інші особи, зокрема представники засобів масової інформації.

Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями головуючий на засіданні комісії оголошує зазначене на конверті з конкурсною пропозицією найменування учасника конкурсу, розкриває конверт і оголошує анотацію конкурсної пропозиції.

За результатами розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями комісія складає протокол, в якому зазначається:

кількість та найменування учасників конкурсу, які подали конкурсні пропозиції;

основні відомості щодо поданих конкурсних пропозицій (комерційні, інженерно-конструкторські, фінансові, екологічні, соціальні відповідно до анотації);

дату проведення засідання комісії, на якому оцінюватимуться конкурсні пропозиції.

28. Критеріями проведення оцінки конкурсних пропозицій є:

1) критерії технічного та інженерно-конструкторського характеру, до яких належать:

технічне обґрунтування конкурсної пропозиції;

можливість реалізації у визначені строки запропонованої конкурсної пропозиції;

рівень кваліфікації такого учасника;

якість виконання робіт та надання послуг (якщо передбачається надання послуг під час здійснення державно-приватного партнерства, оцінюється порядок надання таких послуг та можливості підвищення їх якості, включаючи гарантії безперервного їх надання);

використання вітчизняних сировини, матеріалів, технологій, техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

залучення інновацій та енергозберігаючих технологій під час виконання договору про партнерство;

2) критерії фінансового та комерційного характеру, до яких належать:

сума платежів, зборів, що сплачуватиметься під час виконання договору про партнерство на користь приватного партнера;

форми фінансової участі державного та приватного партнерів, сума платежів, що сплачуватимуться державним партнером на користь приватного партнера, якщо це передбачається умовами зазначеного договору;

витрати на виконання проектно-конструкторських та будівельних робіт, щорічні витрати на експлуатацію та матеріально-технічне обслуговування;

обсяг державної підтримки, якщо надання такої підтримки передбачається в конкурсній пропозиції;

надійність запропонованих механізмів фінансування виконання договору державно-приватного партнерства;

обсяг інвестицій, у тому числі власних або залучених, що здійснюватимуться учасником конкурсу, строк окупності та рентабельність об’єкта;

3) критерії екологічного та соціального характеру, до яких належать:

відповідність здійснення державно-приватного партнерства екологічним нормам і стандартам;

екологічні наслідки здійснення державно-приватного партнерства;

використання під час здійснення державно-приватного партнерства працівників – громадян України;

рівень заробітної плати та соціального забезпечення найманих працівників;

вплив на рівень соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці, регіону;

4) відповідність конкурсної пропозиції вимогам, визначеним цим Порядком;

5) інші критерії залежно від об’єкта, істотних умов та виду договору про партнерство.

29. Орган управління з урахуванням пропозицій комісії визначає критерії проведення оцінки конкурсної пропозиції, присвоює кожному критерію зважений коефіцієнт від 0 до 1 (0 – мінімально значимий критерій, 1 – максимально значимий критерій) та оприлюднює їх у рішенні про проведення конкурсу.

Сума зважених коефіцієнтів за критеріями одного виду відповідно до пункту 28 цього Порядку дорівнює 1.

30. Під час проведення оцінки конкурсних пропозицій члени комісії оцінюють кожну таку пропозицію окремо шляхом присвоєння кожному визначеному критерію балів від 0 до 10, перемноження присвоєного балу і відповідного зваженого коефіцієнта за кожним критерієм окремо та сумування отриманих показників.

За результатами проведення оцінки конкурсних пропозицій члени комісії, які беруть участь у засіданні комісії, заповнюють і підписують відомості про результати проведення оцінки конкурсних пропозицій (далі – відомості про оцінювання) за встановленою комісією формою та подають їх секретареві комісії.

Після проведення перевірки правильності розрахунків, наведених у відомостях про оцінювання, та виправлення разом з відповідними членами комісії помилок секретар комісії за кожною конкурсною пропозицією підсумовує бали, нараховані членами комісії, складає та підписує звіт про результати проведення оцінки конкурсних пропозицій (далі – звіт про оцінювання) за встановленою комісією формою, який разом з відомостями про оцінювання подає комісії для розгляду та визначення переможця конкурсу.

31. За результатами розгляду даних, наведених у відомостях про оцінювання та звіті про оцінювання, комісія пропонує визначити переможцем учасника, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У разі рівного розподілу балів комісія розглядає дані, наведені у відомостях про оцінювання, і пропонує визначити переможцем учасника, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів за зваженими коефіцієнтами з найбільшим значенням.

32. За результатами розгляду даних, наведених у відомостях про оцінювання та звіті про оцінювання, комісія має право відхилити всі конкурсні пропозиції без визначення переможця.

У разі коли протягом строку надання конкурсних пропозицій не надійшло жодної конкурсної пропозиції або всі подані конкурсні пропозиції не відповідають вимогам, визначеним цим Порядком, конкурс може бути оголошеним комісією таким, що не відбувся.

33. За результатами проведення конкурсу комісія складає протокол щодо визначення переможця конкурсу, відхилення всіх конкурсних пропозицій без визначення переможця або оголошення конкурсу таким, що не відбувся, у трьох примірниках і подає їх на затвердження органові управління.

У такому протоколі зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

істотні умови конкурсу;

конкурсні пропозиції його учасників;

кількість балів, що набрали учасники конкурсу під час проведення оцінки конкурсних пропозицій;

обґрунтування вибору переможця конкурсу та/або відхилення всіх конкурсних пропозицій;

відомості про переможця конкурсу або закінчення конкурсу без визначення переможця, або про оголошення конкурсу таким, що не відбувся;

адреса веб-сторінки органу управління, на якій розміщені відомості про проведення конкурсу.

До першого примірника протоколу додаються відомості про оцінювання та звіт про оцінювання.

34. Орган управління розглядає і затверджує примірники протоколу щодо визначення переможця конкурсу протягом доби після одержання матеріалів, підготовлених комісією за результатами її роботи (місцеві ради – на найближчому пленарному засіданні).

У разі відмови органу управління від затвердження результатів конкурсу у відповідному рішенні обґрунтовуються причини такої відмови.

35. Протокол засідання комісії щодо визначення переможця конкурсу оприлюднюється на веб-сайті органу управління не пізніше ніж через три дні після затвердження такого протоколу.

Орган управління надсилає рекомендованим листом примірник затвердженого протоколу:

в одноденний строк – переможцю конкурсу;

у триденний строк – Міністерству для розміщення на його веб-сайті.

Орган управління надсилає у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення про затвердження результатів конкурсу відповідне письмове повідомлення учасникам конкурсу.

Кожному учасникові конкурсу в день звернення видається копія протоколу засідання комісії щодо визначення переможця конкурсу.

36. Примірник затвердженого протоколу засідання комісії щодо визначення переможця конкурсу разом з відомостями про оцінювання та звітом про оцінювання, іншими документами і матеріалами з питань проведення конкурсу зберігаються органом управління в установленому порядку.

37. Комісія зобов’язана у десятиденний строк після затвердження результатів конкурсу оприлюднити відповідно до закону інформацію про прийняття та/або відхилення конкурсних пропозицій учасників конкурсу з обґрунтуванням причин.

Оприлюднення такої інформації здійснюється шляхом опублікування її в газеті “Урядовий кур’єр” або “Голос України” чи офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування або Автономної Республіки Крим, якщо державним партнером є зазначені органи, а також шляхом розміщення на веб-сайті органу управління.

38. Орган управління погоджує протягом 30 робочих днів з Міністерством підготовлений органом управління за результатами проведення конкурсу проект договору про партнерство щодо його відповідності істотним умовам, визначеним у рішенні про проведення конкурсу, та поданій переможцем конкурсу пропозиції.

Після погодження зазначеного проекту договору державний партнер укладає з переможцем конкурсу договір про партнерство.

39. Орган управління надсилає протягом трьох днів рекомендованим листом з повідомленням про вручення завірену ним копію договору про партнерство Міністерству, яке здійснює його реєстрацію та оприлюднює не пізніше ніж три робочих дні на власному веб-сайті.

40. Оскарження результатів проведення конкурсу проводиться в установленому законодавством порядку.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ, КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки та проведення із застосуванням принципів прозорості, об’єктивності та недискримінаційності конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим (далі – конкурс), визначення переможця конкурсу та укладення відповідних договорів у рамках здійснення державно-приватного партнерства, передбачених частиною першою статті 5 Закону України “Про державно-приватне партнерство” (далі – договір про партнерство).

У разі коли законами, що регулюють відносини, які виникають у процесі укладення зазначених договорів, встановлено інший порядок проведення конкурсу, застосовується порядок проведення конкурсу, встановлений такими законами.

2. Метою проведення конкурсу є визначення юридичної особи, крім державних та комунальних підприємств, або фізичної особи – підприємця (далі – приватний партнер), яка забезпечить створення сприятливіших умов для здійснення державно-приватного партнерства.

3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються в значенні, наведеному в Законі України “Про державно-приватне партнерство” (далі – Закон).

4. Організація конкурсу, його проведення та визначення переможця здійснюються:

Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом – щодо об’єктів державної власності;

Радою міністрів Автономної Республіки Крим – щодо об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим;

місцевими радами – щодо об’єктів комунальної власності.

5. Рішення про проведення конкурсу приймається органом, зазначеним у пункті 4 цього Порядку (далі – орган управління), після проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та погодження Міністерством економічного розвитку та торгівлі (далі – Міністерство) висновку про результати проведення зазначеного аналізу.

Зазначене рішення розміщується протягом п’яти робочих днів на власному веб-сайті органу управління.

6. У рішенні про проведення конкурсу зазначаються:

найменування державного партнера;

найменування об’єкта державно-приватного партнерства;

строк здійснення такого партнерства;

форма здійснення державно-приватного партнерства та його основні етапи;

обсяг та форма фінансової участі державного партнера у здійсненні зазначеного партнерства;

порядок та умови отримання приватним партнером права на користування земельною ділянкою;

зміст істотних умов договору, в тому числі визначених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства;

кількість етапів проведення конкурсу;

строк подання заявок на участь у конкурсі, який не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу;

строк подання конкурсних пропозицій;

строк розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями, який не може бути меншим ніж п’ять календарних днів з дати закінчення подання конкурсних пропозицій;

строк проведення конкурсу, який не може бути меншим ніж 45 календарних днів з дати закінчення подання заявок на участь у конкурсі;

кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;

критерії проведення оцінки конкурсної пропозиції для визначення переможця конкурсу та зважений коефіцієнт для кожного такого критерію;

адреса прийому заявок для участі в конкурсі та конкурсних пропозицій.

7. Істотними умовами договору є:

найменування державного партнера та об’єкта державно-приватного партнерства;

зобов’язання сторін, в тому числі обсяг і форма фінансової участі державного та приватного партнерів у здійсненні зазначеного партнерства;

перелік, обсяги і строки виконання передбачених договором робіт;

вимоги до якості товарів, робіт послуг, що виконуються згідно з договором;

розподіл ризиків, виявлених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства між партнерами та форми управління такими ризиками;

порядок та умови отримання переможцем конкурсу права на користування земельною ділянкою для здійснення державно-приватного партнерства (у разі необхідності);

умови, розмір і порядок внесення платежів, якщо такі передбачено умовами здійснення зазначеного партнерства;

порядок та умови розподілу між сторонами договору про партнерство доходу та/або продукції, якщо такий розподіл передбачено умовами здійснення зазначеного партнерства;

вимоги щодо повернення після припинення дії договору про партнерство об’єкта державно-приватного партнерства та земельних ділянок, що надані для потреб, пов’язаних із здійсненням такого партнерства;

зобов’язання щодо відшкодування витрат на проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та/або екологічної експертизи;

умови внесення змін до договору про партнерство;

відповідальність сторін за його невиконання;

порядок розгляду спорів;

строк дії договору про партнерство, дата, місце підписання та порядок набрання ним чинності.

8. Конкурс проводиться такими етапами:

подання заявок на участь у конкурсі;

попередній відбір претендентів з урахуванням кваліфікаційних та інших вимог, визначених конкурсною документацією (далі – кваліфікаційні вимоги);

подання конкурсних пропозицій;

розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу;

проведення оцінки конкурсних пропозицій;

визначення переможця конкурсу.

За обґрунтованим рішенням органу управління конкурс може проводитися без попереднього відбору щодо відповідності кваліфікаційним вимогам

Конкурсна комісія

9. Орган управління утворює комісію з питань проведення конкурсу (далі – комісія) у складі не менше семи осіб, призначає голову і секретаря комісії та затверджує положення про комісію.

До складу комісії включаються у разі проведення конкурсу щодо:

об’єктів державної власності – представники органу управління, Міністерства, Мінфіну, Фонду державного майна та Державного агентства земельних ресурсів;

об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим – представники Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, республіканського органу виконавчої влади, уповноваженого управляти зазначеним майном Автономної Республіки Крим, а також Фонду державного майна Автономної Республіки Крим, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим та Республіканського комітету Автономної Республіки Крим із земельних ресурсів;

об’єктів комунальної власності – представники уповноваженого управляти комунальним майном виконавчого органу місцевих рад, уповноважених органів місцевих рад з питань земельних ресурсів та фінансів (у разі наявності).

Головою комісії призначається представник органу управління.

До складу комісії можуть входити представники інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

10. Комісія:

затверджує регламент своєї роботи;

розробляє конкурсну документацію, пропозиції щодо критеріїв проведення оцінки конкурсних пропозицій та зважених коефіцієнтів за кожним таким критерієм, проект оголошення про проведення конкурсу та подає їх органові управління на затвердження;

погоджує конкурсну документацію з відповідними органами у випадках, передбачених законом;

реєструє заявки на участь у конкурсі та конкурсні пропозиції;

забезпечує претендентів на участь у конкурсі (далі – претенденти) необхідною інформацією (документами) про участь у конкурсі та надає відповідні роз’яснення з питань підготовки конкурсної пропозиції;

розглядає заявки та конкурсні пропозиції учасників конкурсу, визначає їх відповідність умовам конкурсу;

проводить оцінку конкурсних пропозицій та визначає переможця конкурсу;

подає органові управління протокол комісії про визначення переможця конкурсу для затвердження його результатів;

залучає у разі необхідності експертів, консультантів, які мають відповідний досвід роботи у сфері державно-приватного партнерства та/або у сфері, в якій планується залучення приватного партнера;

письмово повідомляє учасників конкурсу про його результати.

11. Комісія у разі виникнення потреби в отриманні додаткової інформації щодо претендентів або учасників конкурсу та їх конкурсних пропозицій має право запрошувати на свої засідання таких претендентів та учасників конкурсу, заслуховувати їх пояснення.

12. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше двох третин усіх членів комісії. Засідання комісії проводить її голова.

Засідання комісії є відкритими, крім засідань, на яких проводиться оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

За результатами засідання комісії складається протокол, який підписується головуючим та секретарем, членами комісії, які брали участь у засіданні.

Член комісії у разі незгоди з прийнятим рішенням або із змістом протоколу може викласти у письмовій формі свою окрему думку (додається до протоколу), про що робиться відповідний запис у протоколі.

Конкурсна документація

13. Конкурсна документація містить:

інструкцію для претендентів;

умови проведення конкурсу;

проект договору із зазначенням його істотних умов, та умовами, які можуть бути змінені під час проведення конкурсу;

висновок про результати проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства для об’єкта, який виставляється на конкурс;

перелік ризиків, виявлених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, та форми управління такими ризиками;

інші документи (за рішенням органу управління).

Конкурсна документація оприлюднюється на веб-сайті органу управління не пізніше ніж через три дні після її затвердження зазначеним органом та надається особі на її письмовий запит.

14. Інструкція для претендентів містить:

інформацію про процедурні питання (адресу, за якою комісія приймає заявки та конкурсні пропозиції, граничний строк подання заявок і конкурсних пропозицій, умови реєстрації та відхилення заявок, порядок проведення переговорів з переможцем конкурсу для укладення договору);

вимоги до складу конкурсної пропозиції, її оформлення, розроблення і подання (вимоги щодо повноти документації, яка надається; порядок підписання і завірення документів, внесення виправлень; вимоги до паковання, нанесення надписів і опечатування документів, способів їх доставки; порядок внесення змін до конкурсних пропозицій);

інформацію про необхідність отримання згоди органу Антимонопольного комітету у випадках, передбачених законодавством. У такому разі конкурсна комісія подає претендентові необхідні для отримання такої згоди документи;

порядок надання роз’яснень щодо конкурсної документації.

За рішенням органу управління інструкція для претендентів може містити також іншу інформацію.

15. Умови проведення конкурсу містять:

інформацію про склад об’єкта державно-приватного партнерства та його опис із зазначенням основних техніко-економічних показників;

кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;

інформацію про види діяльності, які провадитимуться в рамках державно-приватного партнерства;

критерії і порядок проведення оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу;

відомості щодо наявності обмежень та/або обтяжень щодо об’єкта державно-приватного партнерства;

порядок та умови отримання переможцем конкурсу права на користування земельною ділянкою для здійснення державно-приватного партнерства (у разі необхідності);

перелік документів, що подаються претендентами для підтвердження їх відповідності кваліфікаційним вимогам;

інформацію про форми фінансової участі державного та приватного партнерів;

умови, розмір і порядок внесення платежів, якщо такі передбачено здійсненням державно-приватного партнерства;

зобов’язання щодо відшкодування витрат на проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та/або екологічної експертизи.

Умовами проведення конкурсу можуть бути передбачені також:

порядок встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) товари (роботи, послуги);

вимоги щодо:

– найму працівників, створення нових робочих місць;

– використання працівників – громадян України;

– рівня заробітної плати та соціального забезпечення найманих працівників;

– використання вітчизняних сировини, матеріалів, технологій, техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

– залучення інновацій та енергозберігаючих технологій під час виконання договору про партнерство;

– обсягів поліпшення об’єкта державно-приватного партнерства;

– відновлення об’єкта та/або стану земельної ділянки, які використовуються для здійснення державно-приватного партнерства;

– страхування об’єкта державно-приватного партнерства.

16. Кваліфікаційні вимоги містять:

критерії, яким повинен відповідати претендент для виконання пов’язаних із здійсненням державно-приватного партнерства інженерно-конструкторських, будівельних і експлуатаційних робіт, а також робіт з матеріально-технічного обслуговування;

інформацію про необхідні матеріали, технології, техніку та обладнання, інші матеріальні активи та людські ресурси;

відомості про необхідні можливості щодо управління фінансовими активами і задоволення фінансових потреб у здійсненні державно-приватного партнерства;

інформацію про управлінські та організаційні можливості, ділову репутацію і досвід, включаючи досвід роботи у даній сфері діяльності.

17. Умовами отримання переможцем конкурсу права на користування земельною ділянкою для здійснення державно-приватного партнерства може передбачатися:

встановлення емфітевзису, суперфіцію. Якщо умовами отримання переможцем конкурсу права на користування земельною ділянкою для здійснення державно-приватного партнерства передбачено встановлення емфітевзису або суперфіцію, договір емфітевзису або суперфіцію є складовою частиною договору про партнерство;

надання приватному партнерові можливості встановлювати сервітут від імені державного партнера;

надання можливості щодо користування земельною ділянкою приватним партнером від імені державного партнера.

Оголошення конкурсу

18. Орган управління опубліковує не пізніше ніж за місяць до закінчення строку подання заявок на участь у конкурсі (далі – заявка) оголошення про його проведення в газеті “Урядовий кур’єр” або “Голос України” чи в офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування або Автономної Республіки Крим, якщо державними партнерами є зазначені органи, а також розміщує на власному веб-сайті органу управління та Міністерства.

Орган управління не пізніше ніж через три дні після затвердження конкурсної документації надсилає рекомендованим листом оголошення про проведення конкурсу Міністерству.

19. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити інформацію про:

мету здійснення державно-приватного партнерства;

об’єкт такого партнерства;

строк його здійснення;

найменування державного партнера;

вид договору, що укладається;

строк подання заявки на участь у конкурсі, порядок та місце її подання;

строк проведення конкурсу;

спосіб отримання додаткової інформації про проведення конкурсу;

анотацію англійською мовою, яка повинна містити найменування об’єкта державно-приватного партнерства, вид договору про партнерство, що укладається, та спосіб отримання додаткової інформації про проведення конкурсу.

Порядок подання заявок на участь у конкурсі та конкурсних пропозицій.

20. Заявка повинна містити:

повне найменування, місцезнаходження, телефон (телефакс) претендента;

дату, місце та найменування органу реєстрації претендента;

загальні відомості про посадових осіб претендента;

дані про особу, що підписала заявку.

До заявки додаються:

довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом;

баланс за формою № 1 за останні три звітні роки;

звіт про фінансові результати за формою № 2 за останні три звітні роки;

звіт про рух коштів за формою № 3 за останні три звітні роки;

розшифрована інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість із зазначенням дати їх виникнення за останні три звітні роки;

відомості та їх документальне підтвердження щодо відповідності претендента кваліфікаційним вимогам, визначеним конкурсною документацією;

виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, засвідчені в установленому порядку копії статуту або інших установчих документів, довідки органу державної податкової служби за місцем реєстрації як платника податків про стан розрахунків з державним бюджетом та документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заявку.

[Абзац тринадцятий пункту 20 викладено у новій редакції згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 849 від 10.08.2011 р.]

Юридична особа – нерезидент подає також документи, що підтверджують факт реєстрації (створення) іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), та зазначені в цьому пункті фінансові документи, що засвідчені згідно із законодавством країни, яка їх видала, перекладені українською мовою та легалізовані відповідно до законодавства.

Заявку підписує претендент або уповноважена ним особа і завіряє печаткою (за наявності).

21. Претендент може подати самостійно або разом з іншими претендентами тільки одну заявку.

22. Претенденти, які разом беруть участь у конкурсі, подають єдину заявку на участь у ньому та документ для підтвердження спільної відповідності кваліфікаційним вимогам.

До заявки таких претендентів додаються щодо кожного претендента документи, передбачені пунктом 20 цього Порядку, а також оригінал або нотаріально засвідчена копія договору, яким регулюються питання спільної участі таких осіб у конкурсі та здійсненні державно-приватного партнерства. У зазначеному договорі визначаються, зокрема, права та обов’язки кожної сторони у процесі здійснення державно-приватного партнерства, розмір та форма внеску кожної сторони під час його здійснення, підстави та порядок припинення договору.

Єдина заявка, що подається претендентами, які разом беруть участь у конкурсі, підписується та скріплюється печатками (за наявності) всіх відповідних претендентів або одного з претендентів за умови подання документа (документів) для підтвердження повноважень такого претендента на підписання заявки чи пропозиції від імені інших претендентів.

23. За результатами проведення попереднього відбору щодо відповідності кваліфікаційним вимогам до участі в конкурсі не допускаються претенденти, які:

визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

перебувають у стадії ліквідації;

мають прострочену заборгованість із заробітної плати, сплати податків та зборів (обов’язкових платежів);

контролюються один одним, перебувають під спільним контролем або є пов’язаними особами згідно із Законом України “Про захист економічної конкуренції” (у разі подання заявки окремо кожним таким претендентом);

не відповідають кваліфікаційним вимогам;

подали заявку, що не відповідає вимогам, визначеним цим Порядком та конкурсною документацією.

За результатами попереднього відбору комісія складає протокол щодо відповідності претендентів кваліфікаційним вимогам і подає в одноденний строк органові управління на затвердження проект рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі в конкурсі.

Орган управління надсилає претендентові в одноденний строк з дня затвердження рішення про допущення (недопущення) претендента до участі в конкурсі відповідне письмове повідомлення з належним обґрунтуванням.

У разі недопущення до участі в конкурсі претендент має право подати повторну заявку відповідно до вимог цього Порядку.

24. Учасникам конкурсу забезпечується доступ до розширеної інформації про об’єкт державно-приватного партнерства, а також можливість ознайомитися з ним за його місцезнаходженням для підготовки та подання конкурсної пропозиції.

25. Конкурсна пропозиція повинна містити:

пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства за такими розділами: комерційний, інженерно-конструкторський, фінансовий, екологічний та соціальний;

пропозиції щодо умов договору про партнерство;

анотацію конкурсної пропозиції обсягом не більш як чотири аркуші.

26. Учасник конкурсу може подати тільки одну конкурсну пропозицію самостійно або разом з іншими учасниками.

Учасники конкурсу, які разом беруть участь у конкурсі, відповідно до вимог пункту 22 цього Порядку подають разом з конкурсною пропозицією договір, яким регулюються питання спільної участі таких осіб у конкурсі та здійснення державно-приватного партнерства.

Конкурсна пропозиція подається комісії у запечатаному і скріпленому печаткою учасника конкурсу конверті, на якому зазначається найменування такого учасника конкурсу.

Порядок проведення оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу

27. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на засіданні комісії, на якому можуть бути присутні учасники конкурсу, а також інші особи, зокрема представники засобів масової інформації.

Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями головуючий на засіданні комісії оголошує зазначене на конверті з конкурсною пропозицією найменування учасника конкурсу, розкриває конверт і оголошує анотацію конкурсної пропозиції.

За результатами розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями комісія складає протокол, в якому зазначається:

кількість та найменування учасників конкурсу, які подали конкурсні пропозиції;

основні відомості щодо поданих конкурсних пропозицій (комерційні, інженерно-конструкторські, фінансові, екологічні, соціальні відповідно до анотації);

дату проведення засідання комісії, на якому оцінюватимуться конкурсні пропозиції.

 

28. Критеріями проведення оцінки конкурсних пропозицій є:

1) критерії технічного та інженерно-конструкторського характеру, до яких належать:

технічне обґрунтування конкурсної пропозиції;

можливість реалізації у визначені строки запропонованої конкурсної пропозиції;

рівень кваліфікації такого учасника;

якість виконання робіт та надання послуг (якщо передбачається надання послуг під час здійснення державно-приватного партнерства, оцінюється порядок надання таких послуг та можливості підвищення їх якості, включаючи гарантії безперервного їх надання);

використання вітчизняних сировини, матеріалів, технологій, техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

залучення інновацій та енергозберігаючих технологій під час виконання договору про партнерство;

2) критерії фінансового та комерційного характеру, до яких належать:

сума платежів, зборів, що сплачуватиметься під час виконання договору про партнерство на користь приватного партнера;

форми фінансової участі державного та приватного партнерів, сума платежів, що сплачуватимуться державним партнером на користь приватного партнера, якщо це передбачається умовами зазначеного договору;

витрати на виконання проектно-конструкторських та будівельних робіт, щорічні витрати на експлуатацію та матеріально-технічне обслуговування;

обсяг державної підтримки, якщо надання такої підтримки передбачається в конкурсній пропозиції;

надійність запропонованих механізмів фінансування виконання договору державно-приватного партнерства;

обсяг інвестицій, у тому числі власних або залучених, що здійснюватимуться учасником конкурсу, строк окупності та рентабельність об’єкта;

3) критерії екологічного та соціального характеру, до яких належать:

відповідність здійснення державно-приватного партнерства екологічним нормам і стандартам;

екологічні наслідки здійснення державно-приватного партнерства;

використання під час здійснення державно-приватного партнерства працівників – громадян України;

рівень заробітної плати та соціального забезпечення найманих працівників;

вплив на рівень соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці, регіону;

4) відповідність конкурсної пропозиції вимогам, визначеним цим Порядком;

5) інші критерії залежно від об’єкта, істотних умов та виду договору про партнерство.

29. Орган управління з урахуванням пропозицій комісії визначає критерії проведення оцінки конкурсної пропозиції, присвоює кожному критерію зважений коефіцієнт від 0 до 1 (0 – мінімально значимий критерій, 1 – максимально значимий критерій) та оприлюднює їх у рішенні про проведення конкурсу.

Сума зважених коефіцієнтів за критеріями одного виду відповідно до пункту 28 цього Порядку дорівнює 1.

30. Під час проведення оцінки конкурсних пропозицій члени комісії оцінюють кожну таку пропозицію окремо шляхом присвоєння кожному визначеному критерію балів від 0 до 10, перемноження присвоєного балу і відповідного зваженого коефіцієнта за кожним критерієм окремо та сумування отриманих показників.

За результатами проведення оцінки конкурсних пропозицій члени комісії, які беруть участь у засіданні комісії, заповнюють і підписують відомості про результати проведення оцінки конкурсних пропозицій (далі – відомості про оцінювання) за встановленою комісією формою та подають їх секретареві комісії.

Після проведення перевірки правильності розрахунків, наведених у відомостях про оцінювання, та виправлення разом з відповідними членами комісії помилок секретар комісії за кожною конкурсною пропозицією підсумовує бали, нараховані членами комісії, складає та підписує звіт про результати проведення оцінки конкурсних пропозицій (далі – звіт про оцінювання) за встановленою комісією формою, який разом з відомостями про оцінювання подає комісії для розгляду та визначення переможця конкурсу.

31. За результатами розгляду даних, наведених у відомостях про оцінювання та звіті про оцінювання, комісія пропонує визначити переможцем учасника, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У разі рівного розподілу балів комісія розглядає дані, наведені у відомостях про оцінювання, і пропонує визначити переможцем учасника, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів за зваженими коефіцієнтами з найбільшим значенням.

32. За результатами розгляду даних, наведених у відомостях про оцінювання та звіті про оцінювання, комісія має право відхилити всі конкурсні пропозиції без визначення переможця.

У разі коли протягом строку надання конкурсних пропозицій не надійшло жодної конкурсної пропозиції або всі подані конкурсні пропозиції не відповідають вимогам, визначеним цим Порядком, конкурс може бути оголошеним комісією таким, що не відбувся.

33. За результатами проведення конкурсу комісія складає протокол щодо визначення переможця конкурсу, відхилення всіх конкурсних пропозицій без визначення переможця або оголошення конкурсу таким, що не відбувся, у трьох примірниках і подає їх на затвердження органові управління.

У такому протоколі зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

істотні умови конкурсу;

конкурсні пропозиції його учасників;

кількість балів, що набрали учасники конкурсу під час проведення оцінки конкурсних пропозицій;

обґрунтування вибору переможця конкурсу та/або відхилення всіх конкурсних пропозицій;

відомості про переможця конкурсу або закінчення конкурсу без визначення переможця, або про оголошення конкурсу таким, що не відбувся;

адреса веб-сторінки органу управління, на якій розміщені відомості про проведення конкурсу.

До першого примірника протоколу додаються відомості про оцінювання та звіт про оцінювання.

34. Орган управління розглядає і затверджує примірники протоколу щодо визначення переможця конкурсу протягом доби після одержання матеріалів, підготовлених комісією за результатами її роботи (місцеві ради – на найближчому пленарному засіданні).

У разі відмови органу управління від затвердження результатів конкурсу у відповідному рішенні обґрунтовуються причини такої відмови.

35. Протокол засідання комісії щодо визначення переможця конкурсу оприлюднюється на веб-сайті органу управління не пізніше ніж через три дні після затвердження такого протоколу.

Орган управління надсилає рекомендованим листом примірник затвердженого протоколу:

в одноденний строк – переможцю конкурсу;

у триденний строк – Міністерству для розміщення на його веб-сайті.

Орган управління надсилає у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення про затвердження результатів конкурсу відповідне письмове повідомлення учасникам конкурсу.

Кожному учасникові конкурсу в день звернення видається копія протоколу засідання комісії щодо визначення переможця конкурсу.

36. Примірник затвердженого протоколу засідання комісії щодо визначення переможця конкурсу разом з відомостями про оцінювання та звітом про оцінювання, іншими документами і матеріалами з питань проведення конкурсу зберігаються органом управління в установленому порядку.

37. Комісія зобов’язана у десятиденний строк після затвердження результатів конкурсу оприлюднити відповідно до закону інформацію про прийняття та/або відхилення конкурсних пропозицій учасників конкурсу з обґрунтуванням причин.

Оприлюднення такої інформації здійснюється шляхом опублікування її в газеті “Урядовий кур’єр” або “Голос України” чи офіційному друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування або Автономної Республіки Крим, якщо державним партнером є зазначені органи, а також шляхом розміщення на веб-сайті органу управління.

38. Орган управління погоджує протягом 30 робочих днів з Міністерством підготовлений органом управління за результатами проведення конкурсу проект договору про партнерство щодо його відповідності істотним умовам, визначеним у рішенні про проведення конкурсу, та поданій переможцем конкурсу пропозиції.

Після погодження зазначеного проекту договору державний партнер укладає з переможцем конкурсу договір про партнерство.

39. Орган управління надсилає протягом трьох днів рекомендованим листом з повідомленням про вручення завірену ним копію договору про партнерство Міністерству, яке здійснює його реєстрацію та оприлюднює не пізніше ніж три робочих дні на власному веб-сайті.

40. Оскарження результатів проведення конкурсу проводиться в установленому законодавством порядку.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті