Наказ Мінсоцполітики України від 02.07.2012 р. № 390

Чинний

опубліковано в Офіційному віснику України від  17.08.2012 р. №  60

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 02.07.2012 р. № 390

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2012 р.
за № 1291/21603

Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389, та з метою впорядкування організації та здійснення державного нагляду органами Державної інспекції України з питань праці, відповідно до Конвенцій Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованої Законом України від 08 вересня 2004 року № 1985-IV, та № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікованої Законом України від 08 вересня 2004 року № 1986-IV, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контро­лю) у сфері господарської діяльності», пункту 4 Положення про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 386, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, що додається.

2. Затвердити такі, що додаються:

2.1. Форму акта перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

2.2. Форму припису.

2.3. Форму протоколу про адміністративне правопорушення.

2.4. Форму постанови про накладення адміністративного стягнення відповідно до статті 188 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Державній інспекції України з питань праці (А. Черкасов) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 21 березня 2003 року № 72 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо виконання функцій посадовими особами Держнаглядпраці та його територіальних органів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 червня 2003 року за № 432/7753.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Надрагу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр С. Тігіпко

ПОРЯДОК
проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів

1. Цей Порядок встановлює процедуру проведення Державною інспекцією України з питань праці (далі — Держпраці України) та її територіальними органами перевірок додержання законодавства з питань праці у межах повноважень, визначених Конвенціями Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованою Законом України від 08 вересня 2004 року № 1985-IV, та № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, ратифікованою Законом України від 08 вересня 2004 року № 1986-IV, Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року № 1059 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)», Положенням про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженим Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 386.

2. Право проведення перевірок мають посадові особи Держпраці України та її територіальних органів, які відповідно до своїх посадових обов’язків мають повноваження державного інспектора з питань праці (далі — Інспектор).

3. Інспектор може проводити планові та позапланові перевірки, які можуть здійснюватися за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Планові перевірки проводяться з періодичністю, яка визначається відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), наведених у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року № 1059.

Позапланова перевірка проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок за наявності підстав, визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Позапланові перевірки за зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюються за наявності згоди Держпраці України на їх проведення. Інспекторам забороняється виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду трудових спорів.

4. Інспектор має право на проведення перевірки за наявності у нього службового посвідчення та направлення на перевірку.

5. Інспектору на час проведення перевірки надається робоче місце, обладнане належним чином, право користування телефонним зв’язком, розмножувальною технікою, іншими послугами технічного характеру, необхідними для реалізації повноважень під час перевірки, оформлення матеріалів перевірки, спілкування з працівниками (у разі необхідності одержання пояснень).

6. Перевірка складається з таких етапів:

6.1. Робота з документами, наданими суб’єктами господарювання на вимогу Інспектора:

6.2. Оформлення документів за результатами перевірки.

6.3. Ознайомлення суб’єктів господарювання з документами, оформленими за результатами перевірки.

6.4. Проведення за результатами перевірки роз’яснювальної роботи з питань застосування норм законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за згодою посадових осіб).

7. За результатами перевірки складається акт перевірки. У разі виявлення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування вносяться приписи про усунення виявлених порушень, вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб згідно із вимогами чинного законодавства.

8. Рішення Інспектора може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

Директор департаменту заробітної плати
та умов праці
О. Товстенко

АКТ
перевірки додержання суб’єктами господарювання
законодавства про працю та загальнообов’язкове
державне соціальне страхування

Державна інспекція України з питань праці

01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, тел. (044) 289-71-68, факс: (044) 289-05-04, www.mlsp.gov.ua, ел. пошта: [email protected]

______________________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу Держпраці України,
що здійснює перевірку)

Акт

Перевірки додержання суб’єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування № _____________________________,

_______________________________

(найменування суб’єкта господарювання/П.І.Б. фізичної особи — підприємця)

код за ЄДРПОУ _______________/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера та мають відмітку у паспорті ___________________,

_______________________________

(місцезнаходження/місце проживання, телефон).

Вид суб’єкта господарювання: ___ підприємство; ___ установа; ___ організація; ___ фізична особа-підприємець. Підпорядкованість: ___ відсутня; ___ має місце.

_______________________________

(вказати, кому підпорядковується)

Загальна кількість оформлених працівників станом на день перевірки становить _________ осіб.

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки Тип здійснюваної перевірки
Наказ від ____.____.________ № ________Направлення на перевірку від ____.____.________ № ________ __ планова__ позапланова
Початок перевірки Завершення перевірки
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини

Особи, що беруть участь у перевірці:

державні інспектори праці:

_________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові);

керівник та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи:

_________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова Позапланова
__ не було взагалі __ не було взагалі
__ була з ____.____.________ по ____.____.________Акт перевірки № ______________________.Припис щодо усунення порушень:__ не видавався; __ видавався;його вимоги: __ виконано; __ не виконано __ була з ____.____.________ по ____.____.________Акт перевірки № ______________________.Припис щодо усунення порушень:__ не видавався; __ видавався;його вимоги: __ виконано; __ не виконано

питання, що підлягають перевірці додержання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування

з\п Питання з дотримання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що підлягають перевірці Так Ні НВ НП Нормативне обґрунтування
Частина І. Загальні положення
1 Оформлення трудових відносин з найманими працівниками
1.1 Укладання трудового договору
1.1.1 Трудові договори з усіма працівниками у письмовій формі шляхом укладення договору (контракту), або видання наказу, або розпорядження оформлено         частини перша та третя статті 24 КЗпП
1.1.2 Якщо підприємство є державним або у статутному капіталі господарського товариства частка держави перевищує 50%, з керівником трудовий договір оформлено у письмовій формі шляхом укладення контракту         пункт 3 частини першої статті 24 КЗпП; пункт 1 частини першої статті 9 ЗУ № 185
1.1.3 Трудові договори, укладені між працівником і фізичною особою, у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєстровано у державній службі зайнятості         стаття 241 КЗпП
1.1.4 До початку роботи за укладеним трудовим договором власником або уповноваженим ним органом стосовно працівників:          
1.1.4.1 робоче місце визначено, забезпечено необхідними для роботи засобами         стаття 29 КЗпП
1.1.4.2 поінформовано під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів        
1.1.4.3 з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором ознайомлено        
1.1.4.4 з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони проінструктовано        
1.1.5 Працівники виконують лише ту роботу, яка обумовлена трудовим договором         стаття 31 КЗпП
1.1.6 Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять днів         частина друга статті 48 КЗпП, абзац другий пункту 1.1 глави 1 Інструкції № 58
1.1.7 Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу         частина третя статті 48 КЗпП
1.1.8 До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації; відомості про стягнення до неї не заносяться         частина четверта статті 48 КЗпП, абзац другий пункту 2.2 глави 2 Інструкції № 58
1.1.9 Трудові книжки і вкладиші до них заповнюються у відповідних розділах українською і російською мовами         пункт 2.1 глави 2 Інструкції № 58
1.1.10 Записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу проводяться у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону         пункт 2.3 глави 2 Інструкції № 58
1.1.11 Із кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення, працівники ознайомлені під розписку в особовій картці         пункт 2.5 глави 2 Інструкції № 58
1.1.12 Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться         підпункт «б» абзацу першого пункту 7.1 глави 7 Інструкції № 58
1.1.13 Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства, який здійснює оформлення прийняття і звільнення працівників. У цій книзі реєструються всі трудові книжки, що прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки і вкладиші до них із записом серії і номера, що видані працівникам знову         абзац третій пункту 7.1 глави 7 Інструкції № 58
1.1.14 Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них і книга обліку руху трудових книжок пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника підприємства і печаткою         абзац п’ятий пункту 7.1 глави 7 Інструкції № 58
1.2 Випробувальний термін
1.2.1 Умова про випробування працівників у разі його встановлення застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу         частина перша статті 26 КЗпП
1.2.2 Випробування осіб, які не досягли 18 років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи; при прийнятті на роботу в іншу місцевість; при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію; в інших випадках, передбачених законодавством, не встановлюється         частина третя статті 26 КЗпП
1.2.3 При встановленні випробування його тривалість не перевищує дозволених строків (3 місяці; в окремих випадках за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації –6 місяців; для робітників — 1 місяць)         стаття 27 КЗпП
1.3 Зміна істотних умов праці та переведення на іншу роботу
1.3.1 Переведення на іншу роботу (крім випадків тимчасового переведення, передбаченого частиною другою статті 33 КЗпП або іншим законодавством) здійснюється лише за згодою працівника         частинаперша статті 32 КЗпП
1.3.2 Тимчасове переведення на іншу, не обумовлену трудовим договором роботу, здійснюється лише:          
1.3.2.1 строком до одного місяця         частина друга статті 33 КЗпП
1.3.2.2 за відсутності протипоказань за станом здоров’я        
1.3.2.3 для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей        
1.3.2.4 за наявності згоди — вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років         частина третя статті 33 КЗпП
1.3.3 Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо) працівники повідомлені більше ніж за 2 місяці         частина третя статті 32 КЗпП
1.4 Розірвання трудового договору
1.4.1 У разі розірвання трудового договору за угодою сторін таке припинення здійснюється за наявності згоди працівника і власника або уповноваженого ним органу         пункт 1 частини першої статті 36 КЗпП
1.4.2 У разі розірвання трудового договору у зв’язку із закінченням його строку таке припинення здійснюється в останній день строку трудового договору         пункт 2 частини першої статті 36 КЗпП
1.4.3 У разі зміни підпорядкованості підприємства, установи, організації, зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору продовжується         частини третя та четверта статті 36 КЗпП
1.4.4 Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
1.4.4.1 Трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається за наявності письмового попередження власника або уповноваженого ним органу (крім випадків, встановлених частиною другою статті 38 КЗпП) за два тижні         частина перша статті 38 КЗпП
1.4.4.2 Трудовий договір, укладений на невизначений строк, у строк, про який просить працівник, розривається:          
1.4.4.2.1 у разі неможливості продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин)         частина перша статті 38 КЗпП
1.4.4.2.2 якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору         частина третя статті 38 КЗпП
1.4.4.3 Строковий трудовий договір достроково розривається:          
1.4.4.3.1 в разі хвороби працівника або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором         стаття 39 КЗпП
1.4.4.3.2 порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору        
1.4.4.3.3 у випадках, передбачених частиною першою статті 38 КЗпП        
1.4.5 Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та відсторонення від роботи
1.4.5.1 Звільнення працівника у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації скорочення чисельності або штату працівників, проводиться у разі неможливості його переведення на іншу роботу за його згодою         пункт 1 частини першої та частина друга статті 40 КЗпП
1.4.5.2 Звільнення працівників в період тимчасової непрацездатності працівників або в період їх відпустки (крім випадку повної ліквідації підприємства, установи, організації та випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої статті 40 КЗпП) відсутнє         частина третя статті 40 КЗпП
1.4.5.3 При скороченні чисельності чи штату працівників аналізується переважне право на залишення на роботі         стаття 42 КЗпП
1.4.5.4 Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2 — 5, 7 статті 40, пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП, здійснюється за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник         стаття 43 КЗпП
1.4.5.5 Відсторонення працівників від роботи проводиться виключно у випадку:появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони, –прямо передбаченому законодавством         стаття 46 КЗпП
1.4.6 Забезпечення зайнятості
1.4.6.1 Про наступне вивільнення працівники попереджаються більше ніж за 2 місяці         частина перша статті 492 КЗпП
1.4.6.2 Власник або уповноважений ним орган надав професійним спілкам інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, строки проведення звільнень завчасно         частина друга статті 494 КЗпП
1.4.6.3 Власник або уповноважений ним орган не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення про наступні звільнення провів консультації з професійними спілками про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення        
2 Колективний договір
2.1 Наявність колективного договору
2.1.1 У разі використання найманої праці на підприємстві, в установі, організації, які мають права юридичної особи, незалежно від форм власності і господарювання, укладено колективний договір         частина перша статті 11 КЗпП; стаття 2 ЗУ № 3356
2.1.2 Колективний договір зареєстрований місцевими органами державної виконавчої влади         стаття 15 КЗпП; частина одинадцята статті 9 ЗУ № 3356
2.2 Відповідність умов колективного договору діючому законодавству
2.2.1 В колективному договорі відсутні умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників         стаття 16 КЗпП, частина третя статті 5 ЗУ № 3356
2.2.2 Умови колективного договору поширюються на всіх працівників         стаття 18 КЗпП, частина перша статті 9 ЗУ № 3356
2.3 Виконання умов колективного договору
2.3.1 Контроль за виконанням колективного договору проводиться сторонами, що його уклали         частина перша статті 19 КЗпП, частина перша статті 15 ЗУ № 3356
2.3.2 Подання про усунення порушень колективного договору розглядається у тижневий строк         частина друга статті 19 КЗпП
3 Робочий час
3.1 Тривалість робочого часу
3.1.1 Тривалість робочого часу не перевищує 40 годин на тиждень         частина перша статті 50 КЗпП
3.1.2 Працівникам віком від 14 до 18 років, працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці, окремим категоріям працівників (учителі, лікарі та інші) встановлена скорочена тривалість робочого часу         стаття 51 КЗпП
3.1.3 Тривалість роботи напередодні святкових і неробочих днів скорочена на 1 годину         частина перша статті 53 КЗпП
3.1.4 Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не перевищує 5 годин         частина друга статті 53 КЗпП
3.1.5 Неповний робочий день або неповний робочий тиждень встановлюється працівникам на їх прохання та оплачується пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку         частини перша та друга статті 56 КЗпП
3.1.6 Підсумований облік робочого часу запроваджений за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації         стаття 61 КЗпП
3.1.7 Надурочні роботи проводяться з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації         стаття 64 КЗпП
3.1.8 Надурочні роботи не перевищують для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік         частина перша статті 65 КЗпП
3.1.9 Облік надурочних годин кожного працівника ведеться         частина друга статті 65 КЗпП
3.2 Ведення обліку виконаної роботи та заробітної плати
3.2.1 Забезпечений достовірний облік виконуваної працівником роботи         частина друга статті 30 ЗУ № 108
3.2.2 Забезпечено бухгалтерський облік витрат на оплату праці         частина друга статті 30 ЗУ № 108
4 Час відпочинку
4.1 Вихідні, святкові і неробочі дні, перерви
4.1.1 Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин         частина перша статті 66 КЗпП
4.1.2 Працівники використовують час перерви на свій розсуд         частина третя статті 66 КЗпП
4.1.3 Працівникам визначені вихідні дні         статті 67 та 69 КЗпП
4.1.4 Тривалість щотижневого безперервного відпочинку перевищує 42 години         стаття 70 КЗпП
4.1.5 Робота у вихідні дні використовується у виняткових випадках, визначених частиною другою статті 71 КЗпП         стаття 71 КЗпП
4.1.6 Робота у вихідні дні здійснюється тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації         стаття 71 КЗпП
4.1.7 Робота у вихідний день компенсується за згодою сторін іншим днем відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі         стаття 72 КЗпП
4.2 Щорічні відпустки
4.2.1 Тривалість основної щорічної відпустки становить не менше як 24 календарних дні         стаття 75 КЗпП
4.2.2 Працівникам надаються щорічні додаткові відпустки         стаття 76 КЗпП
4.2.3 Тривалість додаткових відпусток відповідає законодавству         стаття 76 КЗпП, статті 7 і 8 ЗУ № 504, ПКМУ № 1290
4.2.4 Дні тимчасової непрацездатності працівників, засвідченої у встановленому порядку, а також відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами виключаються із щорічної відпустки         стаття 78 КЗпП
4.2.5 Черговість надання відпусток визначена графіком, затвердженим власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) і доведеним до відома всіх працівників         частина четверта статті 79 КЗпП
4.2.6 Власник або уповноважений ним орган письмово повідомляє працівників про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні         частина п’ята статті 79 КЗпП
4.2.7 Відкликання із щорічної відпустки здійснюється за згодою працівника         частина восьма статті 79 КЗпП
4.2.8 Перенесення щорічної відпустки за ініціативою власника або уповноваженого ним органу здійснюється за письмовою згодою працівника         частина третя статті 80 КЗпП
4.2.9 У випадках, передбачених частинами першою та другою статті 80 КЗпП, щорічна відпустка переноситься на інший період         частини перша та друга статті 80 КЗпП
4.2.10 Відсутні випадки ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці         частина п’ята статті 80 КЗпП
4.2.11 За бажанням працівників, переведених на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного строку безперервної роботи після переведення         частина перша статті 81 КЗпП
4.3 Відпустки у зв’язку з навчанням, творча відпустка
4.3.1 Працівникам у зв’язку із навчанням надаються додаткові оплачувані відпустки         стаття 15 ЗУ № 504
4.3.2 Працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, на час профспілкового навчання надається додаткова оплачувана відпустка         стаття 151 ЗУ № 504
4.3.3 Працівникам надається творча відпустка для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством         стаття 77 КЗпП, стаття 16 ЗУ № 504
4.4 Соціальні відпустки
4.4.1 Жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку із вагітністю та пологами на підставі медичного висновку         частина перша статті 179 КЗпП, стаття 17 ЗУ № 504
4.4.2 За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку         частина третя статті 179 КЗпП, стаття 18 ЗУ № 504
4.4.3 Працівникам, які мають дітей, надається додаткова відпустка         стаття 1821 КЗпП, стаття 19 ЗУ № 504
4.5 Відпустки без збереження заробітної плати
4.5.1 Відпустка без збереження заробітної плати надається обов’язково за бажанням працівника у випадках, передбачених статтею 25 Закону України «Про відпустки»         частина перша статті 84 КЗпП, стаття 25 ЗУ № 504
4.5.2 Тривалість відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами становить менше 15 днів на рік         частина друга статті 84 КЗпП, стаття 26 ЗУ № 504
4.6 Кошти на оплату відпусток
4.6.1 Витрати, пов’язані з оплатою відпусток, передбачених статтями 6, 7, 8, 13, 14, 15, 151, 16, 181 і 19 Закону України «Про відпустки», здійснюються за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники         частина перша статті 23 ЗУ № 504
4.6.2 Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, проводиться з прибутку підприємства, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники         частина третя статті 23 ЗУ № 504
5 Оплата праці          
5.1 Мінімальні гарантії в оплаті праці, оплата праці за фактично виконану роботу
5.1.1 Заробітна плата працівнику виплачується за виконану ним роботу         частина перша статті 94 КЗпП, частина перша статті 1 ЗУ № 108
5.1.2 Розмір мінімальної заробітної плати дотриманий         частини перша, друга, четверта статті 95 КЗпП, частини перша і друга статті 3 ЗУ № 108
5.1.3 Тарифна сітка сформована з урахуванням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів)         стаття 96 КЗпП, частина третя статті 6 ЗУ № 108
5.1.4 Умови оплати праці визначені у колективному договорі; якщо колективний договір не укладено, питання оплати праці погоджені з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом         частина друга статті 97 КЗпП, частина перша статті 15 ЗУ № 108
5.1.5 Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів         стаття 98 КЗпП, частина перша статті 13 ЗУ № 108
5.2 Умови оплати праці, порядок їх встановлення та змін
5.2.1 Не встановлено фактів прийняття власником або уповноваженим ним органом чи фізичною особою в односторонньому порядку рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами         частина четверта статті 97 КЗпП
5.2.2 Про зміну умов оплати праці у бік погіршення працівники попереджені більше як за два місяці         стаття 103 КЗпП
5.3 Сумісництво, суміщення, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
5.3.1 Оплата праці за сумісництвом здійснюється за фактично виконану роботу         стаття 1021 КЗпП, частина перша статті 19 ЗУ № 108
5.3.2 За суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника проводиться доплата         стаття 105 КЗпП
5.3.3 Розмір доплат за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника відповідає розмірам, встановленим колективним договором         стаття 105 КЗпП
5.4 Оплата за роботу в нічний час, святкові і неробочі дні, надурочний час, за роботу у важких і шкідливих умовах, часу простою
5.4.1 Оплата за роботу в нічний час проводиться у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час         стаття 108 КЗпП
5.4.2 Оплата за роботу у святкові і неробочі дні проводиться у подвійному розмірі         стаття 107 КЗпП
5.4.3 За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.За відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, — за всі відпрацьовані надурочні години.У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами першою і другою цієї статті.Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається         стаття 106 КЗпП
5.4.4 На важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлена підвищена оплата праці         стаття 100 КЗпП
5.4.5 Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)         стаття 113 КЗпП
5.4.6 У разі тимчасового переведення на іншу, не обумовлену трудовим договором роботу, оплата праці здійснюється за виконану роботу, але не нижче, ніж середній заробіток за попередньою роботою         частина друга статті 33 КЗпП
5.5 Індексація заробітної плати
5.5.1 Індексація заробітної плати проводиться         частина шоста статті 95 КЗпП, стаття 33 ЗУ № 108
5.5.2 Розрахунок індексації заробітної плати відповідає встановленому порядку         пункт 4 ПКМУ№ 1078
5.6 Строки виплати заробітної плати
5.6.1 Виплата заробітної плати проводиться не менше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата         частини перша та друга статті 115 КЗпП, частина перша статті 24 ЗУ № 108
5.6.2 Розмір заробітної плати за першу половину місяця становить не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника         частина третя статті 115 КЗпП, частина третя статті 24 ЗУ № 108
5.6.3 Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки         частина четверта статті 115 КЗпП; стаття 21 ЗУ № 504
5.7 Форми виплати заробітної плати
5.7.1 Заробітна плата виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України         стаття 23 ЗУ № 108
5.7.2 У разі виплати заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) її частка від заробітної плати не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць         стаття 23 ЗУ № 108
5.8 Компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати
5.8.1 Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством, проводиться         стаття 34 ЗУ № 108
5.8.2 Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу (інфляція місяця, за який виплачується дохід, до уваги не береться)         стаття 3 ЗУ № 2050
5.8.3 Виплата громадянам суми компенсації проводиться у тому самому місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць         стаття 4 ЗУ№ 2050
5.9 Першочерговість виплати заробітної плати
5.9.1 Оплата праці здійснюється в першочерговому порядку         частина п’ята статті 97 КЗпП; частина третя статті 15 ЗУ № 108
5.9.2 Інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці         частина п’ята статті 97 КЗпП; частина третя статті 15 ЗУ № 108
5.10 Розрахунки з працівниками при звільненні
5.10.1 При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, проводиться в день звільнення         частина перша статті 116 КЗпП
5.10.2 У разі невиплати в день звільнення всіх коштів працівнику виплачується середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку         частина перша статті 117 КЗпП
5.10.3 Належно заповнена трудова книжка видається працівникові у день звільнення, і проводиться з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 КЗпП         частина перша статті 47 КЗпП
5.10.4 При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39 КЗпП) — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку         стаття 44 КЗпП
5.10.5 При звільненні працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей         стаття 83 КЗпП
5.11 Порядок розрахунку середньої заробітної плати
5.11.1 Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки         пункт 2 розділу ІІ ПКМУ№ 100
5.11.2 В інших випадках збереження середньої заробітної плати середньомісячна заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата         пункт 2 розділу ІІ ПКМУ№ 100
Частина ІІ. Додаткові вимоги
6 Особливості використання праці осіб, що потребують додаткового соціального захисту
6.1 Використання праці інвалідів
6.1.1 Роботодавець зареєстрований у Фонді соціального захисту інвалідів         стаття 19 ЗУ № 875
6.1.2 Роботодавець подає звіти про зайнятість та працевлаштування інвалідів         стаття 19 ЗУ № 875
6.1.3 Виконується норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів         стаття 19 ЗУ № 875
6.2 Використання праці жінок
6.2.1 Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід         стаття 175 КЗпП
6.2.2 Вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до 3 років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні та направлення їх у відрядження не допускаються         стаття 176 КЗпП
6.2.3 Залучення жінок, що мають дітей від 3 до 14 років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт, робіт у вихідні дні та направлення у відрядження допускаються тільки за їх згодою         стаття 177 КЗпП
6.2.4 Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою         стаття 178 КЗпП
6.2.5 Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням         стаття 184 КЗпП
6.3 Використання праці неповнолітніх
6.3.1 З неповнолітніми працівниками трудові договори укладені у письмовій формі         пункт 5 частини першої статті 24 КЗпП
6.3.2 Всі працівники старше шістнадцяти років, особи, які досягли п’ятнадцяти років, прийняті на роботу за згодою одного із батьків або особи, що його замінює         стаття 188 КЗпП
6.3.3 Ведеться спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років         стаття 189 КЗпП
6.3.4 Особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу після попереднього медичного огляду         стаття 191 КЗпП
6.3.5 Праця осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах виключена         стаття 190 КЗпП
6.3.6 Особам молодше вісімнадцяти років встановлений скорочений робочий час         пункт 1 частини першої статті 51 КЗпП
6.3.7 Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому самому розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи         частина перша статті 194 КЗпП
6.3.8 Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час         стаття 195 КЗпП
6.3.9 Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день         частина друга статті 75 КЗпП
6.3.10 Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, проводиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування         стаття 198 КЗпП
7 Трудова дисципліна
7.1 Правила внутрішнього трудового розпорядку
7.1.1 Трудовий розпорядок визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку         стаття 142 КЗпП
7.1.2 Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджені трудовим колективом за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил         стаття 142 КЗпП
7.2 Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності
7.2.1 Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника         частина перша статті 1471 КЗпП
7.2.2 Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня його виявлення та не пізніше шести місяців з дня вчинення проступку         стаття 148 КЗпП
7.2.3 До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни письмові пояснення одержано         стаття 149 КЗпП
8 Гарантії найманих працівників
8.1 Службові відрядження
8.1.1 Працівникам відшкодовуються витрати у зв’язку з службовим відрядженням         стаття 121 КЗпП
8.1.2 За відрядженими працівниками зберігається протягом усього часу відрядження місце роботи (посада)         частина третя статті 121 КЗпП
8.1.3 Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не нижчий середнього заробітку         частина четверта статті 121 КЗпП
8.1.4 Сума добових для відряджень державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, відповідають вимогам додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98         додаток 1 до ПКМУ № 98
8.2 Гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації та на обстеження до медичного закладу
8.2.1 При направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і проводяться виплати, передбачені законодавством         стаття 122 КЗпП
8.2.2 За час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов’язаними проходити таке обстеження (статті 169, 191 КЗпП), зберігається середній заробіток         стаття 123 КЗпП
8.2.3 За працівниками-донорами зберігається середній заробіток за дні обстеження в закладах охорони здоров’я         стаття 124 КЗпП
8.3 Відрахування із заробітної плати
8.3.1 Відрахування із заробітної плати проводяться тільки у випадках, передбачених законодавством України         стаття 127 КЗпП
8.3.2 Загальний розмір відрахувань менше двадцяти процентів при кожній виплаті заробітної плати, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, — п’ятдесяти процентів заробітної плати, яка належить до виплати працівникові         частина перша статті 128 КЗпП
8.3.3 Відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат не допускається         стаття 129 КЗпП
9 Матеріальна відповідальність найманих працівників
9.1 Гарантії при покладенні на працівника матеріальної відповідальності
9.1.1 Письмові договори про повну матеріальну відповідальність укладено з працівниками, які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей         стаття 1351 КЗпП
9.1.2 Компенсація шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, проводиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, керівником підприємства, установи, організації та їх заступниками — за розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівників         частина перша статті 136 КЗпП
10 Охорона праці
10.1 Забезпечення працівників спеціальним одягом, милом, молоком, газованою водою
10.1.1 На роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту         стаття 163 КЗпП
10.1.2 На роботах, пов’язаних із забрудненням, видається безоплатно за встановленими нормами мило. На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видаються безоплатно за встановленими нормами змиваючі та знешкоджуючі засоби         стаття 165 КЗпП
10.1.3 На роботах із шкідливими умовами праці працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти         стаття 166 КЗпП
10.1.4 Працівників гарячих цехів постачають безоплатно газованою солоною водою         стаття 167 КЗпП
10.2 Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку
10.2.1 Працівникам, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям працівників у випадках, передбачених законодавством, надаються спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку, які включаються в робочий час         стаття 168 КЗпП
10.2.2 Приміщення для обігрівання і відпочинку працівників обладнані         стаття 168 КЗпП
10.3 Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій, переведення їх на легшу роботу на підставі медичного висновку
10.3.1 Попередній (при прийнятті на роботу) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників організовані за кошти власника або уповноваженого ним органу         стаття 169 КЗпП
10.3.2 Працівників, що потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, переводять за їх згодою на таку роботу відповідно до медичного висновку         частина перша статті 170 КЗпП
10.3.3 При переведенні за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством України, попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням         частина друга статті 170 КЗпП
11 Зайнятість населення
11.1 Використання праці іноземців та осіб без громадянства
11.1.1 Роботодавець використовує працю іноземців та осіб без громадянства на умовах трудового договору за наявності виданого роботодавцю державною службою зайнятості дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства         частина друга статті 8 ЗУ № 803
12 Загальнообов’язкове державне соціальне страхування
12.1 Загальні вимоги
12.1.1 Працівники загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню підлягають         стаття 253 КЗпП
12.1.2 Гарантії реалізації застрахованими особами своїх прав на виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві забезпечені         стаття 255 КЗпП, статті 2, 5, пункт 1 статті 8, стаття 10, частина четверта статті 34 ЗУ № 1105
12.1.3 Гарантії реалізації застрахованими особами своїх прав на виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності забезпечені         частина перша статті 4, стаття 6, пункт 3 частини другої статті 27 ЗУ № 2240
12.1.4 Довідка про середню заробітну плату (дохід) на вимогу застрахованої особи для призначення страхових виплат фондами соціального страхування видається         пункт 22 Порядку № 1266
12.2 Виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності
12.2.1 Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, пов’язаною з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням
12.2.1.1 Порядок призначення допомоги дотримується         частина четверта статті 34 ЗУ № 1105;пункти 2.1 — 2.4, 2.6, 2.7 глави 2 Порядку № 24;пункти 1 — 6, 9, 10 Порядку № 26
12.2.1.2 Розмір допомоги дотримується         частина четверта статті 34 ЗУ№ 1105; пункт 2.3 глави 2 Порядку№ 24;пункт 20 Порядку№ 1266
12.2.1.3 Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги дотримується         пункти 3 -7, 9, 10, 12, 121, 13-16, 21 Порядку№ 1266
12.2.2 Доплати до середнього заробітку при тимчасовому переведенні на легшу роботу
12.2.2.1 Призначення виплат при наявності підстав здійснюється         стаття 31 ЗУ № 1105, пункти 4.1, 4.2 глави 4, 5.1 — 5.3 глави 5 Порядку № 24
12.2.2.2 Порядок призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю дотримується         стаття 31 ЗУ№ 1105, пункти 1.2 глави 1, 5.3 глави 5 Порядку № 24
12.2.2.3 Розмір виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю дотримується         стаття 31 ЗУ № 1105, пункт 5.2 глави 5 Порядку № 24, Порядок № 1266
12.3 Забезпечення та послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
12.3.1 Допомога по тимчасовій непрацездатності
12.3.1.1 Відмова у наданні допомоги здійснюється за наявності законодавчо визначених підстав         стаття 36, частина перша статті 52 ЗУ № 2240
12.3.1.2 Умови надання допомоги та тривалість її виплати дотримуються         стаття 35 ЗУ № 2240
12.3.1.3 Строки розгляду документів для призначення допомоги дотримуються         частина перша статті 52 ЗУ № 2240
12.3.1.4 Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення         частина перша статті 52 ЗУ № 2240
12.3.1.5 Строки виплати допомоги дотримуються         частина друга статті 52 ЗУ № 2240, пункт 9 Порядку № 26
12.3.1.6 Розмір допомоги дотримується         стаття 37 ЗУ № 2240
12.3.1.7 Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги дотримується         пункти 3 -7, 9, 10, 12, 121, 13-16, 21 Порядку № 1266
12.3.2 Допомога по вагітності та пологах
12.3.2.1 Надання допомоги (відмова у наданні) за наявності підстав здійснюється         частина перша статті 52 ЗУ № 2240
12.3.2.2 Умови надання і тривалість виплати допомоги дотримуються         стаття 38 ЗУ № 2240
12.3.2.3 Строки розгляду документів для призначення допомоги дотримуються         частина перша статті 52 ЗУ № 2240
12.3.2.4 Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення         частина перша статті 52 ЗУ № 2240
12.3.2.5 Розмір допомоги дотримується         стаття 39 ЗУ № 2240
12.3.2.6 Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги дотримується         пункти 3 -7, 9, 10, 12, 121, 14,21 Порядку № 1266
12.3.2.7 Строки виплати допомоги дотримуються         частина друга статті 52 ЗУ № 2240, пункт 9 Порядку № 26
12.3.3 Допомога на поховання у разі смерті застрахованої особи, членів сім’ї, які перебували на її утриманні
12.3.3.1 Допомога на поховання за наявності підстав надається         стаття 45 ЗУ № 2240
12.3.3.2 Розмір допомоги дотримується         стаття 46 ЗУ № 2240
12.3.3.3 Строки виплати допомоги на поховання дотримуються         частина четверта статті 52 ЗУ № 2240
12.3.4 Санаторно-курортне лікування та оздоровлення
12.3.4.1 Санаторно-курортне лікування та оздоровлення за наявності підстав забезпечуються         стаття 47 ЗУ № 2240
12.3.4.2 Порядок та умови забезпечення санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням дотримуються         стаття 47 ЗУ № 2240, Порядок № 12
12.3.5 Інші вимоги
12.3.5.1 Вимоги для забезпечення фінансування матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності дотримуються         стаття 21 ЗУ № 2240, пункти 2-6 Порядку № 26
12.3.5.2 Комісія (уповноважений) із соціального страхування створена(ий) (обрана(ий))         абзац перший частини третьої статті 50 ЗУ № 2240
12.3.5.3 Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг здійснюється комісією (уповноваженим) із соціального страхування         абзац другий частини третьої статті 50 ЗУ № 2240
12.3.5.4 Порядок роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування дотримується         абзац третій частини третьої статті 50 ЗУ № 2240; Положення № 25
13 Атестація робочих місць
13.1 Атестація робочих місць проведена атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначені наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років         пункт 4 ПКМУ № 442

порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

з/п НА5, вимоги якого порушено Детальний опис виявленого порушення
реквізити правової норми позначення НА6
       
       
       
       
       
       
       
       

УВАГА!

Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно керівником та/або уповноваженими ним особами суб’єкта господарювання!

Перелік питань для контролю дій державних інспекторів праці

з\п Питання, що підлягають контролю з боку суб’єкта господарювання Так1 Ні2 НВ3 Нормативне обґрунтування
1 Про проведення планової перевірки суб’єкт господарювання письмово попереджений не менше ніж за 10 календарних днів до її початку       частина четверта статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
2 Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують державних інспекторів праці, пред’явлено       пункт 5 статті 7, частина третя статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
3 Копію направлення (посвідчення) на перевірку надано       частина п’ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
4 Перед початком здійснення перевірки державними інспекторами праці внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)       частина дванадцята статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
5 Під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні (посвідченні) на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки       частина перша статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб’єкта господарювання

№ з/п Опис пояснень, зауважень або заперечень
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надано під підпис про отримання керівнику або уповноваженій ним особі суб’єкта господарювання, другий — залишено на зберігання в органах Держпраці України

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Державні інспектори праці:

         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)
         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)
         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник та/або уповноважені ним особи суб’єкта господарювання, треті особи:

         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)
         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)
         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на ____ сторінках отримано ____.____.________:

         
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім’я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання керівником та/або уповноваженими ним особами суб’єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки

______________________

1 «Так» — так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 «Ні» — ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 «НВ» — не вимагається від підприємства/ суб’єкта, що перевіряється/ осіб, що здійснюють перевірку.

4 «НП» — не перевірялося на цьому підприємстві/ суб’єкті.

5 «НПА» — нормативно-правовий акт.

6 «Позначення НПА» — умовне позначення нормативно-правового акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки».

Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

з/п Позначення Назва НПА5 Затверджено
вид НПА5 та назва органу дата та номер НПА5
А 1 2 3 4
1 Кодекси України
1.1 КЗпП Кодекс законів про працю України Кодекс 10 грудня 1971 року
2 Закони України
2.1 ЗУ № 803 Про зайнятість населення Закон України 01 березня 1991 року № 803-XII
2.2 ЗУ № 875 Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні Закон України 21 березня 1991 року № 875-XII
2.3 ЗУ № 1282 Про індексацію грошових доходів населення Закон України 03 липня 1991 року № 1282-XII
2.4 ЗУ № 3356 Про колективні договори і угоди Закон України 01 липня 1993 року № 3356-XII
2.5 ЗУ № 108 Про оплату праці Закон України 24 березня 1995 року № 108/95-BP
2.6 ЗУ № 504 Про відпустки Закон України 15 листопада 1996 року № 504/96-BP
2.7 ЗУ № 1105 Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Закон України 23 вересня 1999 року № 1105-XIV
2.8 ЗУ № 2050 Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат Закон України 19 жовтня 2000 року № 2050-III
2.9 ЗУ № 2240 Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням Закон України 18 січня 2001 року № 2240-III
2.10 ЗУ № 185 Про управління об’єктами державної власності Закон України 21 вересня 2006 року № 185-V
2.11 ЗУ № 877 Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Закон України 05 квітня 2007 року № 877-V
3 Постанови Кабінету Міністрів України, накази органів державної виконавчої влади, інші нормативно-правові акти
3.1 ПКМУ№ 442 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці Постанова Кабінету Міністрів України 01 серпня 1992 року № 442
3.2 Інструкція№ 58 Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України 29 липня 1993 року № 58, зареєстрований в Міністерстві юстиції України17 серпня 1993 року за № 110
3.3 ПКМУ№ 100 Порядок обчислення середньої заробітної плати Постанова Кабінету Міністрів України 08 лютого 1995 року № 100
3.4 ПКМУ№ 1290 Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці Постанова Кабінету Міністрів України 17 листопада 1997 року № 1290
3.5 Порядок№ 1266 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням Постанова Кабінету Міністрів України 26 вересня 2001 року № 1266
3.6 ПКМУ№ 1078 Порядок проведення індексації грошових доходів населення Постанова Кабінету Міністрів України 17 липня 2003 року № 1078
3.7 Порядок № 24 Порядок призначення, перерахування та проведення страхових виплат Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 27 квітня 2007 року № 24, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 червня 2007 року за № 715/13982
3.8 Положення № 25 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 23 червня 2008 року № 25, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року за № 636/15327
3.9 Порядок № 12 Порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 25 лютого 2009 року № 12, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 року за № 339/16355
3.10 Порядок № 26 Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 22 грудня 2010 року № 26, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за № 111/18849
3.11 ПКМУ№ 98 Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів Постанова Кабінету Міністрів України 02 лютого 2011 року № 98
Директор департаменту заробітної плати
та умов праці
О. Товстенко

ПРИПИС

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01001, 289-71-68, факс:(044) 289-05-04

(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу, що здійснює перевірку)

ПРИПИС № ____________

______________________ ______________________
(дата складання припису) (місце складання припису)

__________________________________________________________

(посада, П.І.Б. посадової особи суб’єкта господарювання)

____________________________________________ (П.І.Б. державного інспектора праці)

за участю (посади, прізвища та ініціали третіх осіб) ______________________________ у присутності _______________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи суб’єкта господарювання)          проведена (планова, позапланова)

перевірка __________________________________________________________ (предмет перевірки) (найменування суб’єкта господарювання)

ПЕРЕВІРКОЮ ВСТАНОВЛЕНО: Відповідно до підпункту 7 пункту 6 Положення про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 386,ПРИПИСУЮ: У строк до «____» ______________ 20____ року Вам необхідно письмово інформувати про виконання вимог припису (найменування органу, місцезнаходження, телефон, факс)

ПРИМІТКА. Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цих органів тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 1886 Кодексу України про адміністративні правопорушення). (державний інспектор праці) (підпис) (прізвище, ініціали)

З ПРИПИСОМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ,ОДИН ПРИМІРНИК ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОТРИМАВ:

__________________________________________________________

(посадова особа суб’єкта господарювання) (посада, підпис, прізвище, ініціали)

У разі відмови посадової особи суб’єкта господарювання від одержання одного примірника для виконання припис направлено рекомендованим листом.ПРИПИС СКЛАДЕНИЙ У 2 ПРИМІРНИКАХ.

Директор департаменту заробітної плати
та умов праці
О. Товстенко

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ уКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01001, 289-71-68, факс:(044) 289-05-04

(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу, що здійснює перевірку)

ПРОТОКОЛ № ___________________

про адміністративне правопорушення

__________________________________________________________(дата складання) (місце складання)

Я, ,(П.І.Б. державного інспектора праці)склав/ла цей протокол про те, що (П.І.Б. посадової особи суб’єкта господарювання) (місце роботи, займана посада, дата і місце народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті), інші відомості) вчинив адміністративне правопорушення ,(дата, місце вчинення, суть адміністративного правопорушення, чим передбачена відповідальність) а саме: Свідки правопорушення, якщо такі є (зазначити прізвища та їх місця проживання): З протоколом ознайомлений, права, передбачені статтею 268 КУпАП (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи), особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснені._____________________________________________________(підпис) (П.І.Б.)

Зі статтею 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист) ознайомлений._____________________________________________________(підпис) (П.І.Б.)

Пояснення особи, щодо якої складений протокол:

До протоколу додаються: ___________________

Протокол подається на розгляд до ___________________

Підпис особи, щодо якої складений протокол_____________________________________________________(підпис) (П.І.Б.)Підпис державного інспектора праці, який склав протокол,(підпис, П.І.Б., телефон)Протокол складений у 2-х примірниках.

Директор департаменту заробітної плати
та умов праці
О. Товстенко

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення відповідно до статті 188
6 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01001, 289-71-68, факс:(044) 289-05-04

(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу, що здійснює перевірку)

постанова № _________
про накладення адміністративного стягнення відповідно
до статті 188
6 Кодексу України про адміністративні правопорушення

__________________________________________________________(дата складання) (місце складання)Я, ,(посада, прізвище, ініціали державного інспектора праці)розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від «___»___________стосовно (П.І.Б. особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, місце роботи, посада) та матеріали справи про адміністративне правопорушення,встановив(ла), що (П.І.Б. особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)допустив(ла) ,(назва та суть адміністративного порушення)що є правопорушенням, передбаченим статтею1886 КУпАП.Враховуючи наведене вище, керуючись підпунктом 8 пункту 6 Положення про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 386,

ПОСТАНОВив: накласти на  (П.І.Б. і займана посада особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, місце роботи, займана посада, дата і місце народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті), інші відомості)штраф у розмірі _________ грн. (___________________________ грн. _____ коп.) (цифрами і словами)Зазначена сума штрафу підлягає перерахуванню до державного бюджету на рахунок Постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.Постанова може бути оскаржена особою, щодо якої її винесено, до вищестоящої посадової особи або до районного (міського) суду в 10-денний строк з дня її винесення.Постанова про накладення адміністративного стягнення може бути пред’явлена до виконання протягом трьох місяців з дня винесення або з дня залишення скарги або протесту на постанову без задоволення. Строк пред’явлення постанови до виконання до «____»__________________ 20___ року.

Підпис особи, яка винесла постанову:________________________ __________________ ________________________ (посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Постанова одержана особою, що притягається до відповідальності:«_____» ___________ 20_____року _________________ ______________________(підпис) (прізвище, ініціали)

Директор департаменту заробітної плати
та умов праці
О. Товстенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті