Наказ МОЗ України від 30.08.2012 р. № 666

24 Вересня 2012 4:24 Поділитися

Набув чинності 01.10.2012 р. після його опублікування в «Офіційному віснику України» від 01.10.2012 р. № 72

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30.08.2012 р. № 666

Про затвердження Порядку ведення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва

Зареєстровано Міністерством юстиції
за № 1579/5 від 13.09.2012

На виконання підпункту 28.3 пункту 28 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, відповідно до пункту 6 Положення про електронний реєстр пацієнтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 546, розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 368-р «Про затвердження плану заходів щодо створення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва» та з метою впровадження електронного реєстру пацієнтів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва, що додається.

2. Начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я Вінницької, Дніпропетровської, Донецької обласних та Київської міської державних адміністрацій:

2.1. Керуватись цим Порядком при впровадженні комп’ютерних програм «УкрМедСофт: Стаціонар» та «УкрМедСофт: Поліклініка».

2.2. У термін до 01 жовтня 2012 року створити навчальні центри для впровадження електронного реєстру пацієнтів на базі інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики.

3. Створення електронного реєстру пацієнтів проводити відповідно до пункту 3 Плану заходів щодо створення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 368-р.

4. Начальнику державного закладу «Центр медичної статистики МОЗ України» Голубчикову М.В. забезпечити консультативний супровід впровадження електронного реєстру пацієнтів.

5. Директору Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Хобзею М.К. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр
Р.В. Богатирьова

ПОРЯДОК

ведення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва

1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 546 «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 368-р «Про затвердження плану заходів щодо створення електронного реєстру пацієнтів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Києва», відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я та Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах».

2. Цей Порядок регулює відносини між закладами охорони здоров’я та фізичними особами (пацієнтами) при їх зверненні за наданням медичної допомоги.

3. Цей Порядок є обов’язковим для закладів охорони здоров’я Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей та міста Києва.

4. Реєстрація фізичної особи (пацієнта) та обробка інформації про неї в електронному реєстрі пацієнтів (далі – Реєстр) здійснюються державною мовою.

5. Джерелами формування Реєстру є паспортні документи або інші документи, що ідентифікують особу, та первинна облікова документація закладів охорони здоров’я.

6. Реєстр формується шляхом створення електронних баз даних з метою максимальної автоматизації накопичення і обробки інформації.

7. Формування баз даних Реєстру реалізовується на основі комп’ютерних програм «УкрМедСофт: Стаціонар» та «УкрМедСофт: Поліклініка».

8. Реєстр за своєю структурою має три рівні: центральний (Міністерство охорони здоров’я України), обласний (Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області та місто Київ), місцевий (заклади охорони здоров’я).

9. Користувачами Реєстру є працівники закладів охорони здоров’я, яким згідно із законодавством та посадовими обов’язками надано право на роботу з первинною обліковою документацією.

10. Користувачі Реєстру вносять та обробляють інформацію в Реєстрі відповідно до їх повноважень та покладених на них функціональних обов’язків, несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру. У разі виявлення недостовірних даних або помилок користувачами відповідно до їх повноважень вносяться виправлення до відомостей у Реєстрі.

11. Порядок внесення відомостей до Реєстру:

11.1. Підставою для внесення фізичної особи (пацієнта) до Реєстру є факт звернення пацієнта до закладу охорони здоров’я та наявність його письмової згоди на обробку персональних даних. Персональні дані пацієнта заповнюються в Реєстрі пацієнтів з дотриманням таких вимог:

а) заповнюються повністю, без скорочень, прізвище, ім’я (імена), по батькові (за наявності);

б) зазначається з великої літери без пропусків до та після дефісу у подвійних прізвищах, імені (іменах), по батькові, які пишуться через дефіс, кожне слово;

в) зазначається з великої літери кожне слово подвійних прізвищ, імені (імен), по батькові, які пишуться через пропуск;

г) не ставиться крапка після прізвища, імені (імен), по батькові;

ґ) у разі зміни прізвища, імені (імен), по батькові необхідно вказати дату зміни та додати нові прізвище, ім’я, по батькові;

д) вказується стать пацієнта: чоловіча, жіноча;

е) вказується дата народження (число, місяць, рік) у форматі дд.мм.рррр, де: дд – день місяця; мм – місяць; рррр – рік. Крапка після дати народження не ставиться;

є) зазначаються відповідно до систем AB0 та Rh група крові та резус-фактор;

ж) вносяться відомості про місце народження особи;

з) зазначається згідно з даними паспортного документа місце проживання (у разі якщо пацієнтом є дитина, зазначається місце проживання її батьків або інших законних представників);

и) вказується місце роботи фізичної особи (пацієнта) (повністю найменування підприємства, установи або організації);

і) заповнюються серія і номер паспортного документа чи інших документів, що ідентифікують особу (свідоцтва про народження – для осіб, які не досягли 16-річного віку);

ї) вказуються з відповідних документів (за їх наявності) дані реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

й) для пільгових категорій населення обов’язковим є заповнення інформації про номер і серію пільгового посвідчення, пільгову категорію, групу інвалідності.

У разі відсутності у відомостях про фізичну особу (пацієнта) окремих даних (наприклад, прізвища, імені, по батькові, дати народження тощо) будь-які позначки, інші символи до Реєстру не вносяться.

11.2. Відмова фізичної особи (пацієнта) від внесення її даних до Реєстру не є підставою для ненадання медичної допомоги.

11.3. У разі прикріплення фізичної особи (пацієнта) до закладу охорони здоров’я вказуються найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ закладу, до якого прикріплена фізична особа (пацієнт), а у випадку зміни закладу прикріплення – дата зміни.

11.4. Інформація, яка засвідчує факт звернення (перебування) фізичної особи (пацієнта) в закладі охорони здоров’я, вноситься медичним персоналом відповідно до паперових форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, затверджених наказами Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року № 184 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів», від 05 серпня 1999 року № 197 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в закладах охорони здоров’я», від 27 грудня 1999 року № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)», від 29 грудня 2000 року № 369 «Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовуються в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)», від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/209711.

11.5. Основною інформаційною одиницею для Реєстру є форма первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

11.6. Відомості про фізичну особу (пацієнта) зберігаються у Реєстрі відповідно до строку зберігання форми первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

11.7. Заклади охорони здоров’я, які є володільцями Реєстру, обробляють та забезпечують захист персональних даних, що вносяться до Реєстру, з додержанням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах».

Усі особи, які мають доступ до Реєстру, повинні бути письмово попереджені щодо відповідальності про розголошення персональних даних.

Заступник Міністра О.К. Толстанов
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті