Закон України від 21.12.2000 р. № 2156-III

05 Січня 2013 5:41 Поділитися

ЗАКОН УКРАЇНИ

від 21.12.2000 р. № 2156-III

Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315, ст. 316) такі зміни:

1. У частині першій статті 1 слова «підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, а також фізичними особами (резидентами та нерезидентами) – суб’єктами підприємницької діяльності» замінити словами «фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності або юридичними особами (їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами)».

2. У статті 2:

1) в абзаці п’ятому слово «кожного» виключити та доповнити абзац реченням такого змісту: «У цьому Законі до електронних контрольно-касових апаратів відносяться також торговельні автомати або інше подібне устаткування, що призначене для операцій з продажу товарів (послуг) без видачі покупцю чека, іншого звітного документа за готівкові кошти чи їх замінники – жетони, картки платіжних систем або інші замінники грошей, без участі фізичної особи, яка контролює здійснення оплати таких товарів (послуг)»;

2) в абзаці сьомому слово «кожного» виключити;

3) абзац дев’ятнадцятий виключити.

3. У статті 3:

1) пункт 12 викласти у такій редакції:

«12) вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг)»;

2) доповнити статтю пунктом 15 такого змісту:

«15) надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів» Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену зазначеним законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством з питань оподаткування».

4. У частині першій статті 5 після слів «72 годин» доповнити словами «(7 робочих днів)».

5. Статтю 6 викласти у такій редакції:

«Облік товарних запасів фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності ведеться у порядку, визначеному чинним законодавством, а юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) – у порядку, визначеному відповідним національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку. Облік ведеться з урахуванням особливостей, встановлених для суб’єктів малого підприємництва. Обов’язок із ведення обліку товарних запасів не застосовується до осіб, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку придбаних або проданих товарів».

 6. У статті 9:

1) у пункті 4 слова «відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України та Державної податкової адміністрації України» замінити словами «та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, а також при продажу білетів державних лотерей через електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України, та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів»;

2) доповнити статтю пунктами 5-9 такого змісту:

«5) при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами, оподаткування доходів яких від такої діяльності здійснюється за фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту відповідно до законодавства з питань оподаткування прибутковим податком з громадян;

6) при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється згідно із законодавством з питань оподаткування суб’єктів малого підприємництва (в тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), за умови ведення такими особами книг обліку доходів і витрат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням державного органу, уповноваженого провадити державну регуляторну політику;

7) при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) суб’єктами підприємницької діяльності, які придбали спеціальний торговий патент відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів підприємницької діяльності;

8) при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу товарів (надання послуг) відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, за умови ведення такими особами книг обліку доходів і витрат у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за поданням державного органу, уповноваженого провадити державну регуляторну політику, у разі коли такі особи не є платниками податку на додану вартість згідно із законодавством;

9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами за готівкові кошти на ринках, якщо такі фізичні особи сплачують ринковий збір відповідно до законодавства».

7. Статтю 10 доповнити реченням такого змісту: «Розрахункові книжки не застосовуються у випадках здійснення підприємницької діяльності, визначених статтею 9 цього Закону».

8. У статті 13:

1) у частині першій слова «Державною податковою адміністрацією України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;

2) доповнити статтю частиною такого змісту:

«Особа, яка відповідно до положень статті 9 цього Закону має право вести облік доходів та витрат у відповідних книгах без застосування реєстраторів розрахункових операцій, має право використовувати власні реєстратори розрахункових операцій без їх переведення у фіскальний режим роботи. При цьому при виникненні спору між контролюючим органом та такою особою щодо обсягу продажу, що дозволяє такій особі користуватися пільгами, визначеними статтею 9 цього Закону, враховуються документи, що є продуктом цих власних реєстраторів розрахункових операцій».

9. У частині першій статті 15 слова «оперативних перевірок» замінити словами «планових або позапланових перевірок згідно із законодавством України».

10. Статтю 16 викласти у такій редакції:

«Стаття 16. Контролюючі органи мають право відповідно до законодавства здійснювати планові або позапланові перевірки осіб, які підпадають під дію цього Закону.

Планова перевірка здійснюється органами, уповноваженими законом нараховувати або стягувати податки і збори (обов’язкові платежі) з осіб, що використовують спрощену систему оподаткування згідно з пунктами 5-9 статті 9 цього Закону. Така перевірка здійснюється не частіше одного разу за наслідками звітного календарного року, але не раніше строків, визначених законодавством для подання річного податкового звіту (декларації) такими особами з такого податку. Будь-яке податкове або адміністративне нарахування, здійснене з порушенням цього правила, вважається незаконним та не підлягає виконанню.

Позапланова перевірка, що провадиться уповноваженими контролюючими органами стосовно осіб, визначених у частині другій цієї статті, може здійснюватися виключно на підставі постанови слідчого, органу дізнання або відповідно до рішення суду.

Планові або позапланові перевірки осіб, що використовують реєстратори розрахункових операцій, розрахункові книжки або книги обліку розрахункових операцій, здійснюються у порядку, передбаченому законодавством України.

Забороняється проведення перевірок осіб, визначених у пунктах 5-9 статті 9 цього Закону, щодо діяльності, передбаченої лише цим Законом, іншими державними органами, ніж ті, що визначені контролюючими органами згідно із законодавством України».

11. У статті 17:

1) у пункті 1 слова «ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» замінити словами «у п’ятикратному розмірі вартості проданих товарів (наданих послуг), на які виявлено невідповідність»;

2) у пункті 2 слово «ста» замінити словом «двадцять»;

3) у пункті 3 слово «ста» замінити словом «двадцять»;

4) у пункті 4 слово «п’ятдесяти» замінити словом «двадцять»;

5) у пункті 5 слово «тридцяти» замінити словом «десяти»;

6) у пункті 6 слово «двадцяти» замінити словом «п’яти»;

7) у пункті 7 слово «тридцяти» замінити словом «десяти»;

8) у пункті 8 слово «п’ятисот» замінити словом «ста».

12. У статтях 20 і 21 слова «вартості необлікованих товарів»

замінити словами «подвійної вартості необлікованих товарів, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

13. У статті 23 слова «грошовою одиницею України» замінити словом «гривнею» та доповнити статтю реченнями такого змісту: «Зазначені цінники та прейскуранти мають бути розміщені у спосіб, який не дозволятиме покупцям (у тому числі контролюючим особам) вилучати такі цінники та прейскуранти поза контролем осіб, уповноважених таким продавцем здійснювати нагляд за дотриманням норм цього Закону. За умисне вилучення працівником контролюючого органу цінника (прейскуранта) з метою неправомірного накладення на продавця адміністративного або іншого стягнення такий працівник притягається до відповідальності згідно з законом.

14. У статті 24 слово «п’ятисот» замінити словом «трьохсот».

15. У статті 27 слово «кримінальної» виключити.

16. Прикінцеві положення після пункту 2 доповнити новими пунктами 3 та 4 такого змісту:

«3. До приведення чинного законодавства у відповідність з цим Законом чинні закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України:

відповідно до статті 10 цього Закону доповнити перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, передбачивши в ньому здійснення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг суб’єктами підприємницької діяльності на території сіл і селищ міського типу, яким згідно з Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірських;

розглянути питання щодо можливості торгівлі тютюновими виробами спеціалізованими кіосками, що здійснюють продаж періодичних видань друкованих засобів масової інформації на умовах застосування спрощеної системи оподаткування».

У зв’язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 5-7.

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.

Президент України Л. Кучма
 

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті