Проект Закону України щодо внесення змін до основних засад державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

05 Лютого 2013 4:03 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання».

Представлятиме законопроект у Верховній Раді Міністр економічного розвитку і торгівлі Порошенко Петро Олексійович.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Запропонований законопроект розроблено з метою забезпечення впровадження ініціатив Президента України щодо активізації розвитку реального сектору економіки, ефективного використання його потенціалу. Законопроект розроблений в рамках реалізації Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки механізм та спрямований на недопущення безпідставного зупинення, припинення контролюючими органами господарської діяльності підприємців.

За нині чинним законодавством зупинення виробництва чи реалізації продукції, або припинення виконання робіт (надання послуг) здійснюється за рішенням відповідної посадової особи державного органу, органу місцевого самоврядування. Таке рішення приймається посадовою особою на підставі власної, іноді суб’єктивної оцінки ситуації.

Є непоодинокими і факти прийняття посадовцями упереджених рішень про зупинення, припинення роботи підприємців без достатніх на те законних підстав. Іноді це набуває характеру відвертого вимагання від підприємців неправомірної вигоди.

Це один із чинників, що створює імідж України як держави з високим рівнем корупції, негативно позначається на інвестиційному кліматі.

Викладене вимагає кардинального вжиття на законодавчому рівні невідкладних заходів з метою обмеження втручання суб’єктів владних повноважень у господарську діяльність підприємців.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є встановлення на законодавчому рівні обмеження неправомірного або зайвого втручання посадових осіб контролюючих органів у діяльність суб’єктів господарювання при проведенні заходів нагляду (контролю), що сприятиме поліпшенню умов для ведення господарської діяльності та ефективності використання виробничого потенціалу, шляхом внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Для досягнення поставленої мети в законопроекті запропоновано:

  • встановлення заборони на проведення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання протягом календарного року різними органами державного нагляду (контролю);
  • запровадження механізму зупинення діяльності виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, суб’єктами господарювання, що відносяться до середнього та низького ступеня ризику, виключно за рішенням суду;
  • доповнення чинного Закону України «Про основні засади нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» нормою щодо можливої відмови від проведення позапланового заходу нагляду (контролю) суб’єкта господарювання внаслідок порушення ним вимог законодавства у разі відшкодування суб’єктом господарювання шкоди, завданої ним фізичним, юридичним особам або державі, якщо за допущені порушення не встановлено кримінальної відповідальності.

3. Правові аспекти

Правовими аспектами розроблення проекту акта є нормативно-правові акти, що діють у відповідній сфері суспільних відносин:

Реалізація акта передбачає внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено з Мінфіном, Мін’юстом та Держпідприємництвом.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю, оскільки проект акта матиме наслідком спрощення умов для ведення господарської діяльності, ефективності використання виробничого потенціалу, а також обмеження зайвого втручання посадових осіб контролюючих органів у діяльність суб’єктів господарювання при проведенні заходів нагляду (контролю), передбачених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» позитивно впливатиме на забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання і держави. Законопроект відповідає принципам державної регуляторної політики – доцільність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, а також сприятиме удосконаленню державної політики у сфері розвитку підприємництва та здійснення державного нагляду (контролю).

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» закріпить на законодавчому рівні заборону щодо зайвого втручання посадових осіб контролюючих органів у діяльність суб’єктів господарювання при проведенні заходів нагляду (контролю), що сприятиме поліпшенню умов для ведення господарської діяльності, ефективності використання виробничого потенціалу, зменшенню адміністративного тиску на суб’єктів господарювання.

Перший заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України
А.А. Максюта

Проект

від 16.10.2012 р. № 11351

(прийнято за основу 20.11.2012 р.)

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2010 р., № 34, ст. 482, ст. 486, № 38, ст. 510, № 48, ст. 566; 2011 р., № 21, ст. 144, № 23, ст. 160, № 48-49, ст. 536, № 50, ст. 543) такі зміни:

1) у частині другій статті 2 слова «державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду,» виключити;

2) у статті 4:

частини другу і п’яту викласти у такій редакції:

«2. У разі коли один суб’єкт господарювання підлягає проведенню планових заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількома органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року, такі заходи здійснюються комплексно за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю). Координація роботи органів державного нагляду (контролю) щодо проведення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю), створення та ведення загального реєстру проведення комплексних заходів органами державного нагляду (контролю) здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю) забороняється проведення планових заходів щодо одного суб’єкта господарювання протягом календарного року окремо різними органами державного нагляду (контролю), які брали участь у комплексних заходах.»;

«5. Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання, що належать до високого ступеня ризику, зупиняється за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника.

Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання, що належать до середнього та незначного ступеня ризику, зупиняється виключно за рішенням суду.»;

3) статтю 6 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«5. У разі відшкодування суб’єктом господарювання шкоди, завданої ним фізичним та юридичним особам, державі, за умови, що за допущені порушення вимог щодо провадження господарської діяльності не встановлено кримінальної відповідальності, позаплановий захід державного нагляду (контролю) не проводиться.».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Голова Комітету Н.Ю. Королевська
Завідувач секретаріату Комітету В.П. Шестопалова

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання»

Зміст положення (норми) чинного закону

Зміст відповідного положення (норми) проекту закону

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, телекомунікації, поштовий зв’язок, радіочастотний ресурс України, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя, державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, державного контролю та нагляду в галузі цивільної авіації, державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу, постачання природного газу, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу.

 

 

Стаття 4. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю)

1. Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.

2. Державний нагляд (контроль) може здійснюватися комплексно кількома органами державного нагляду (контролю), якщо їхні повноваження на здійснення чи участь у комплексних заходах передбачені законом. Такі заходи проводяться за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю).

 

 

 

 

 

 3. Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4.Виключно законами встановлюються:

органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;
види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);

 повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;

вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності;

 спосіб здійснення державного нагляду (контролю);

санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.

Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

5. Зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника.

 

 

 

 6. Посадовій особі органу державного нагляду (контролю) забороняється здійснювати державний нагляд (контроль) щодо суб’єктів господарювання, з якими (або із службовими особами яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках.

7. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення прав і обов’язків суб’єкта господарювання або органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб, рішення приймається на користь суб’єкта господарювання.

8. Органи державного нагляду (контролю) та суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо – та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

9. Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб’єкта господарювання згідно із законом.

10. Посадові особи органу державного нагляду (контролю) з метою з’ясування обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених законом, огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом.

11. Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта господарювання.

12. Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності).

13. Діяльність органів державного нагляду (контролю), пов’язана зі збором інформації, метою якого є отримання відомостей про масові явища та процеси, що відбуваються у сфері господарської діяльності, не вважається заходами державного нагляду (контролю).

14. Під час здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані зберігати комерційну таємницю суб’єкта господарювання.

Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю), може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом.

Органи державного нагляду (контролю) забезпечують спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

Стаття 6. Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)

1. Підставами для здійснення позапланових заходів є:

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;

перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;

неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).

2. Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, якщо інше не передбачається законом або міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

3. Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа.

4. Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

 Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, телекомунікації, поштовий зв’язок, радіочастотний ресурс України, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя, державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, державного контролю та нагляду в галузі цивільної авіації, державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу, постачання природного газу, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу.

 

 

 

Стаття 4. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю)

1.Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.

 2. У разі коли один суб’єкт господарювання підлягає проведенню планових заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількома органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року, такі заходи проводяться комплексно за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю). Координація роботи органів державного нагляду (контролю) щодо проведення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю), створення та ведення загального реєстру проведення комплексних заходів органами державного нагляду (контролю) здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю) забороняється проведення планових заходів щодо одного суб’єкта господарювання протягом календарного року окремо різними органами державного нагляду (контролю), які брали участь у комплексних заходах.

3. Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4.Виключно законами встановлюються:

органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;
види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);

повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;

вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності;

спосіб здійснення державного нагляду (контролю);

санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.

Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю).

 

5. Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання, що належать до високого ступеня ризику, зупиняється за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника.

Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання, що належать до середнього та незначного ступеня ризику, зупиняється виключно за рішенням суду.

6. Посадовій особі органу державного нагляду (контролю) забороняється здійснювати державний нагляд (контроль) щодо суб’єктів господарювання, з якими (або із службовими особами яких) посадова особа перебуває в родинних стосунках.

7. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення прав і обов’язків суб’єкта господарювання або органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб, рішення приймається на користь суб’єкта господарювання.

8. Органи державного нагляду (контролю) та суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо – та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

9.Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб’єкта господарювання згідно із законом.

10. Посадові особи органу державного нагляду (контролю) з метою з’ясування обставин, які мають значення для повноти проведення заходу, здійснюють у межах повноважень, передбачених законом, огляд територій або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи предметів, якщо це передбачено законом.

11. Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта господарювання.

12. Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності).

13. Діяльність органів державного нагляду (контролю), пов’язана зі збором інформації, метою якого є отримання відомостей про масові явища та процеси, що відбуваються у сфері господарської діяльності, не вважається заходами державного нагляду (контролю).

 

14. Під час здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані зберігати комерційну таємницю суб’єкта господарювання.

Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою органу державного нагляду (контролю) під час здійснення державного нагляду (контролю), може використовуватися виключно в порядку, встановленому законом.

Органи державного нагляду (контролю) забезпечують спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

Стаття 6. Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)

1. Підставами для здійснення позапланових заходів є:

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;

перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;

неподання у встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).

2. Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, якщо інше не передбачається законом або міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

3. Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа.

4. Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

5. У разі відшкодування суб’єктом господарювання шкоди, завданої ним фізичним та юридичним особам, державі, за умови, що за допущені порушення вимог щодо провадження господарської діяльності не встановлено кримінальної відповідальності, позаплановий захід державного нагляду (контролю) не проводиться.

Директор департаменту державної регуляторної політики та
розвитку підприємництва
Г.М. Яцишина

до проекту від 16.10.2012 р. № 11351

Кабінет Міністрів України

ВИСНОВОК

від 05.11.2012 р. 
на проект Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання» 
(реєстр. № 11351 від 16.10.2012 р., внесений Кабінетом Міністрів України)

У проекті пропонується внести до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» зміни, якими уточнюється порядок комплексного проведення планових заходів державного нагляду (контролю); порядок зупинення виробництва (виготовлення) та реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг суб‘єктами господарювання; умови проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю). Крім цього, пропонується включити до сфери дії цього Закону відносини, що виникають під час здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. На думку суб‘єкта законодавчої ініціативи, це сприятиме поліпшенню умов для ведення господарської діяльності та ефективності використання виробничого потенціалу.

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. Зазначимо, що порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду визначається у ст. 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 10 Закону України «Про архітектурну діяльність» та деяких інших законах, тобто спеціальним законодавством. Тому зміна порядку регулювання такого контролю на його проведення на підставі загального закону вимагає не лише внесення запропонованих проектом змін до ст. 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а й внесення відповідних змін до згаданих законів. Наприклад, ст. 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідно викласти у новій редакції, вказавши у ній, що державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Причому слід врахувати, що згідно з частиною 8 ст. 90 Регламенту Верховної Ради України такі зміни мають формулюватися у розділі «Перехідні положення» законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому проекті. Зазначимо також, що відповідно до ст. 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу, що унеможливлює прийняття цього проекту за основу у запропонованому вигляді.

2. Головне управління не підтримує включення до ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» частини 5, згідно з якою у разі відшкодування суб’єктом господарювання шкоди, завданої ним фізичним та юридичним особам, державі, пропонується не проводити позаплановий захід державного нагляду (контролю) за умови, що за допущені порушення вимог щодо провадження господарської діяльності не встановлено кримінальної відповідальності. Це пояснюється тим, що само по собі відшкодування шкоди не означає усунення обставин, які стали причиною її завдання, а проведення позапланової перевірки у цьому випадку необхідне саме для усунення таких причин з тим, щоб попередити завдання шкоди фізичним та юридичним особам, державі у майбутньому. У зв‘язку з цим пропонуємо вилучити з проекту внесення зазначених змін.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо обмеження втручання у діяльність суб‘єктів господарювання» доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

до проекту від 16.10.2012 р. № 11351

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва на засіданні 06 листопада 2012 року розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання (реєстр. № 11351), поданий Кабінетом Міністрів України.

 Метою зазначеного законопроекту є встановлення на законодавчому рівні обмеження неправомірного або зайвого втручання посадових осіб контролюючих органів у діяльність суб’єктів господарювання при проведенні заходів нагляду (контролю).

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку від 05 листопада 2012 року зазначило, що за результатами розгляду в першому читанні проект Закону України доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій (додається).

 Члени Комітету обговоривши проект закону зазначили, що його прийняття закріпить на законодавчому рівні відповідальність посадових осіб контролюючих органів за недотримання ними процедури здійснення державного нагляду (контролю) та сприятиме розвитку конкуренції і зменшенню адміністративного тиску на суб’єктів господарювання.

 Враховуючи вищезазначене, члени Комітету прийняли рішення проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання (реєстр. № 11351), поданий Кабінетом Міністрів України, внести на розгляд Верховної Ради України та пропонувати прийняти його за основу.

 Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України від Комітету визначено голову підкомітету з питань підприємництва Чечетова Михайла Васильовича.

Проект відповідної Постанови Верховної Ради України додається.

Орієнтовний час розгляду законопроекту 19 хвилин.

Перший заступник Голови Комітету М.В. Кравченко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті