Законопроект щодо законодавчого закріплення норми, згідно якої не підлягають акредитації аптечні заклади, які здійснюють діяльність на підставі відповідної ліцензії

ПОДАННЯ
проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я»

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я».

Доповідати на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я А.Ф. Шипко.

Додатки:

  1. Проект Закону  України на 1 арк.
  2. Пояснювальна записка на 3 арк.
  3. Порівняльна таблиця на 2 арк.
  4. Проект Постанови Верховної Ради України на 1 арк.
  5. Електронна версія зазначених документів.
Народні депутати України А.Ф. Шипко
Т.Д. Бахтеєва
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Статтею 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачено, що заклади охорони здоров’я підлягають акредитації у випадках та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Виходячи з визначення, наведеного у статті 1 Основ законодавства України про охорону здоров’я до закладів охорони здоров’я серед іншого відносяться також аптечні заклади, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1216 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765» затверджено в новій редакції Порядок акредитації закладу охорони здоров’я (далі – Порядок).

Дія Порядку, серед іншого, поширюється і на фармацевтичні (аптечні) заклади.

Порядком встановлено, що акредитація закладу охорони здоров’я – це офіційне визнання наявності у закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

Одночасно з цим, згідно діючих законодавчих актів діяльність фармацевтичних (аптечні) закладів потребує наявності ліцензії на виробництво лікарських засобів, оптової роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Закон України «Про лікарські засоби» передбачають, що підставою для видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами є наявність матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу.

Окрім того, проваджуючи діяльність з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами ліцензіати зобов’язані дотримуватись встановлених  для цього виду діяльності Ліцензійних умов. Відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» орган ліцензування в свою чергу здійснює державний контроль за додержанням аптечними закладами вимог ліцензійних умов.

Таким чином, здійснюючи торгівлю лікарськими засобами  фармацевтичні (аптечні) заклади повинні отримати ліцензію на провадження відповідного виду діяльності та акредитаційний сертифікат.

Поряд з цим, Програма економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», схваленою Комітетом з економічних реформ при Президентові України 2 червня 2010 року, визначає одними з основних завдань дерегуляції і розвитку підприємництва, зокрема істотне скорочення кількості видів діяльності й робіт, що вимагають одержання дозволів, скасування дублюючих контролюючих функцій.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проект Закону України «Про внесення змін до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я» є зменшення регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами.

Реалізувати зазначену мету пропонується шляхом законодавчого закріплення норми, згідно якої не підлягають акредитації аптечні заклади, які здійснюють діяльність на підставі відповідної ліцензії.

3. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері господарської діяльності регулюються наступними нормативно-правовими актами:

Закон України «Основи законодавства про охорону здоров’я»;

Закон України «Про лікарські засоби»;

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього проекту Закону, у разі його прийняття, не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

7. Оцінка регуляторного впливу

Впровадження змін, передбачених проектом Закону зменшить регулюючий вплив держави на діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють  оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Проект постанови відповідає принципам державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

З прийняттям проекту Закону буде спрощено обов’язкове регулювання діяльності фармацевтичних (аптечних) закладів та створено  сприятливі умови для забезпечення населення лікарськими засобами

Народні депутати України А.Ф. Шипко
Т.Д. Бахтеєва

ПРОЕКТ, реєстр. № 2226 від 07.02.2013 р.

Вноситься

народними депутатами України

А.Ф.Шипком

Т.Д. Бахтеєвою

Закон України

Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19) такі зміни:

1. Частину п’яту статтю 16 доповнити реченням наступного змісту:

«Не підлягають акредитації аптечні заклади, які здійснюють діяльність на підставі відповідної ліцензії»

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 16 Основи законодавства України про охорону здоров’я»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

Стаття 16. Заклади охорони здоров’я

Стаття 16. Заклади охорони здоров’я

Держава сприяє розвитку закладів охорони здоров’я усіх форм власності.

Держава сприяє розвитку закладів охорони здоров’я усіх форм власності.

Порядок створення, припинення закладів охорони здоров’я, особливості діяльності та класифікація закладів визначаються законом.

Порядок створення, припинення закладів охорони здоров’я, особливості діяльності та класифікація закладів визначаються законом.

Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я формується з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.

Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я формується з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.

Планування розвитку мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я, прийняття рішень про її оптимізацію, створення, реорганізацію, перепрофілювання державних і комунальних закладів охорони здоров’я здійснюються відповідно до закону органами, уповноваженими управляти об’єктами відповідно державної і комунальної власності.

Планування розвитку мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я, прийняття рішень про її оптимізацію, створення, реорганізацію, перепрофілювання державних і комунальних закладів охорони здоров’я здійснюються відповідно до закону органами, уповноваженими управляти об’єктами відповідно державної і комунальної власності.

Заклади охорони здоров’я підлягають акредитації у випадках та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони здоров’я підлягають акредитації у випадках та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України. Не підлягають акредитації аптечні заклади, які здійснюють діяльність на підставі відповідної ліцензії.

Заклад охорони здоров’я провадить свою діяльність на підставі статуту (положення), що затверджується власником закладу (уповноваженим ним органом).

Заклад охорони здоров’я провадить свою діяльність на підставі статуту (положення), що затверджується власником закладу (уповноваженим ним органом).

Керівником закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Керівником закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу охорони здоров’я здійснюються відповідно до законодавства.

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу охорони здоров’я здійснюються відповідно до законодавства.

Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту.

Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту.

Призначення на посаду та звільнення з посади керівників установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби здійснюються відповідно до законодавства про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Призначення на посаду та звільнення з посади керівників установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби здійснюються відповідно до законодавства про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Народні депутати України А.Ф. Шипко
Т.Д. Бахтеєва
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Тамара 11.02.2013 9:52
УРА!!!! СПАСИБО!!!! Дай бог чтобы приняли!!!!!
Provisor 15.02.2013 10:10
Сначала "проФФессионалы" придумывают всякую х.е.р.н.ю , для выдаивания денег, потом с этим надо бороться и благодарить Бога, за то что скостили на половину! Вся "реформа" фармации, которая усиленно проводится в последнее время, это перекраивание рынка под своих монополистов, через разорение мелких игроков рынка. То, что пострадают больные, никого не волнует.Главное отобрать деньги у аптек сейчас, и не дать зарабатывать в будущем! Зарабатывать имеют право только "допущенные"!

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті