Наказ МОЗ України від 31.10.2011 р. № 723

Документ втратив чинність 13 червня 2017 р. на підставі наказу МОЗ України від 11.05.2017 р. № 506

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 31.10.2011 р. № 723
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами»

Відповідно до статей 5, 6, 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі — Ліцензійні умови), що додаються.

2. Установити, що абзац третій пункту 3 розділу I та розділ V Ліцензійних умов втрачає чинність через 1 рік з дня набрання чинності цим наказом.

3. Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами до набрання чинності цим наказом, повинні протягом шести місяців з дня набрання чинності цим наказом привести свою діяльність у відповідність із Ліцензійними умовами.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України від 21 вересня 2010 року № 340 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2010 року за № 968/18263.

5. Першому заступнику Голови Державної служби України з лікарських засобів Демченко І.Б. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та публікацію цього наказу в друкованих засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О. та першого заступника Голови Державної служби України з лікарських засобів Демченко І.Б.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр О.В. Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
31.10.2011 № 723

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про лікарські засоби», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання — зареєстрованих в установленому законодавством порядку юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять господарську діяльність, пов’язану з виробництвом лікарських засобів, оптовою, роздрібною торгівлею лікарськими засобами, а також на фізичних осіб — підприємців, які провадять господарську діяльність у зазначеній сфері (далі — суб’єкт господарювання).

У разі якщо суб’єкт господарювання провадить зазначений вид господарської діяльності не в повному обсязі, а частково, Ліцензійні умови поширюються на суб’єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.

У ліцензії вид господарської діяльності, який провадить суб’єкт господарювання, зазначається повністю або частково.

1.3. Терміни, що вживаються у цих Ліцензійних умовах, мають такі значення:

активний фармацевтичний інгредієнт (лікарська речовина, діюча речовина, субстанція) (далі — АФІ) — будь-яка речовина чи суміш речовин, що призначена для використання у виробництві лікарського засобу і під час цього використання стає його активним інгредієнтом. Такі речовини мають фармакологічну чи іншу безпосередню дію на організм людини; у складі готових форм лікарських засобів їх застосовують для лікування, діагностики чи профілактики захворювання, для зміни стану, структур або фізіологічних функцій організму, для догляду, обробки та полегшення симптомів;

аптека — заклад охорони здоров’я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій лікарськими засобами шляхом здійснення роздрібної торгівлі;

аптечний кіоск — структурний підрозділ аптеки, основним завданням якого є забезпечення населення лікарськими засобами шляхом здійснення роздрібної торгівлі готовими лікарськими засобами, що відпускаються без рецептів лікаря;

аптечний пункт — структурний підрозділ аптеки, який створюється у лікувально-профілактичних закладах, основним завданням якого є забезпечення населення лікарськими засобами шляхом здійснення роздрібної торгівлі готовими лікарськими засобами;

аптечний склад (база) — заклад охорони здоров’я, основне завдання якого полягає в забезпеченні лікарськими засобами інших суб’єктів оптової або роздрібної торгівлі, закладів охорони здоров’я та виробників лікарських засобів шляхом здійснення ним оптової торгівлі;

аптечні заклади — аптечні склади (бази), аптеки та їх структурні підрозділи;

відокремлене приміщення — ізольована частина внутрішньої будівлі або її відділення, які мають окремий вхід із приміщення будівлі (холу, коридору, тамбура) та відокремлені від іншого об’єму споруди (будівлі) стінами та перекриттями;

виробник лікарських засобів — суб’єкт господарювання, який здійснює хоча б один із етапів виробництва лікарських засобів та має ліцензію на виробництво лікарських засобів;

виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки — індивідуальне виготовлення лікарських засобів за рецептами лікарів, на замовлення (вимогу) лікувально-профілактичних закладів та виготовлення внутрішньоаптечної заготовки;

виробництво лікарських засобів (промислове) — діяльність, пов’язана з серійним випуском лікарських засобів, яка включає всі або хоча б одну зі стадій технологічного процесу, у тому числі закупівлю матеріалів і продукції, фасування, пакування та/або маркування, зберігання, відповідний контроль, видачу дозволу на випуск (реалізацію), а також оптову торгівлю (дистрибуцію) продукцією власного виробництва;

внутрішньоаптечна заготовка — концентровані розчини, напівфабрикати, що використовують для виготовлення екстемпоральних лікарських засобів, екстемпоральні лікарські засоби, виготовлені про запас за часто повторюваними прописами;

дистрибуція — будь-яка діяльність, пов’язана із закупівлею, зберіганням, поставками, транспортуванням та імпортом/експортом лікарських засобів, за винятком їх продажу безпосередньо громадянам для їх особистого споживання;

дистриб’ютор — суб’єкт господарювання, який здійснює відповідну діяльність щодо дистрибуції лікарських засобів;

зона — частина приміщення, площа, яка використовується для окремої стадії технологічного процесу та має чіткі візуальні межі;

ізольоване приміщення — частина будівлі або її відділення, які мають окремий вхід іззовні, освітлення, вентиляцію (природну або механічну) та відокремлені від іншого об’єму споруди (будівлі) стінами та перекриттями;

ліцензіат — суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання цих Ліцензійних умов;

методи контролю якості (далі — МКЯ) — затверджена в установленому порядку нормативна документація, яка визначає методики контролю якості лікарських засобів, установлює якісні і кількісні показники лікарського засобу та їх допустимі межі, вимоги до упаковки, маркування, умов зберігання, транспортування, терміну придатності, що були затверджені при державній реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу;

місце приймання продукції — виробнича зона/приміщення, в якій облаштовано робоче місце фахівця для проведення вхідного контролю якості лікарських засобів при їх одержанні суб’єктом господарювання;

належна виробнича практика (Good Manufacturing Practice (GMP)) — частина системи забезпечення якості, яка гарантує, що лікарські засоби постійно виробляються і контролюються відповідно до стандартів якості, які відповідають їх призначенню, а також відповідно до вимог реєстраційного досьє або специфікації на цю продукцію;

належна практика дистрибуції (GDP) — сукупність вимог і правил до оптової торгівлі лікарськими засобами, дотримання яких забезпечує якість лікарських засобів у процесі оптової торгівлі на усіх її етапах;

неякісні лікарські засоби — лікарські засоби, якість яких не відповідає вимогам нормативних документів. До неякісних лікарських засобів також належать лікарські засоби із строком придатності, що минув; які зазнали механічного, хімічного, фізичного, біологічного або іншого впливу, що унеможливлює їх подальше використання;

оптова торгівля лікарськими засобами — діяльність з придбання лікарських засобів у виробників лікарських засобів або інших суб’єктів господарювання, що мають відповідну ліцензію, зберігання, транспортування та продажу лікарських засобів з аптечних складів (баз) іншим суб’єктам оптової або роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які отримали на це відповідні ліцензії, та безпосередньо лікувально-профілактичним закладам і виробникам лікарських засобів;

реалізація — діяльність суб’єктів господарювання з продажу товарів (робіт, послуг);

рецепт — медичний документ у вигляді (формі) припису до аптеки, аптечного пункту, виписаний фахівцем на рецептурному бланку, який має на це право відповідно до законодавства, на підставі якого здійснюється виготовлення та/або відпуск лікарського засобу з аптек та аптечних пунктів за встановленими правилами. Форми рецептурних бланків, наведені у додатку 1 до Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 № 360, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за № 782/11062, та у додатку 8 до Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.01.2010 № 11, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2010 за № 347/17642;

рецептурний лікарський засіб — лікарський засіб, який відпускається з аптек та аптечних пунктів за рецептом лікаря;

роздрібна торгівля лікарськими засобами — діяльність з придбання, зберігання та продажу готових лікарських засобів через аптеку та її структурні підрозділи (у тому числі ліків, виготовлених (вироблених) в умовах аптеки) безпосередньо громадянам для їх особистого споживання, закладам охорони здоров’я (крім аптечних закладів), а також підприємствам, установам та організаціям без права їх подальшого перепродажу;

структурний підрозділ аптеки — аптечний пункт, аптечний кіоск, що створений та функціонує разом з аптекою відповідно до законодавства, у тому числі цих Ліцензійних умов;

супутні товари — товари, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи за Переліком товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26.11.2004 № 577, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.12.2004 за № 1564/10163;

Уповноважена особа суб’єкта господарювання (далі — Уповноважена особа):

для суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, — фахівець з повною вищою фармацевтичною освітою та стажем роботи за фахом не менше 2 років (крім випадку, передбаченого підпунктом 3.5.7 пункту 3.5 розділу III цих Ліцензійних умов), на якого суб’єктом господарювання покладено обов’язки щодо функціонування системи забезпечення якості лікарських засобів при їх оптовій та роздрібній торгівлі та оформлення висновку вхідного контролю якості лікарських засобів;

для суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво лікарських засобів (промислове), — фахівець з повною вищою фармацевтичною, хімічною, біологічною або біотехнологічною освітою та стажем роботи за фахом не менше 2 років в сфері виробництва, контролю якості або створення лікарських засобів, на якого суб’єктом господарювання покладено обов’язки щодо функціонування системи забезпечення якості лікарських засобів при їх виробництві та надання дозволу на випуск (реалізацію) лікарських засобівдля суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, — особа, що має диплом про фармацевтичну освіту навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації та сертифікат про присвоєння (підтвердження) звання провізора-спеціаліста або атестована за цією спеціальністю з присвоєнням (підтвердженням) кваліфікаційної категорії та має стаж роботи за спеціальністю «Фармація» не менше двох років (крім випадку, передбаченого підпунктом 3.5.7 пункту 3.5 розділу III цих Ліцензійних умов), на яку суб’єктом господарювання покладено обов’язки щодо функціонування системи забезпечення якості лікарських засобів при їх оптовій та роздрібній торгівлі;

фальсифікований лікарський засіб — лікарській засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, який умисно підроблений у інший спосіб і не відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України.

1.4. Відповідно до законодавства ліцензуванню підлягають:

 • виробництво лікарських засобів;
 • оптова торгівля лікарськими засобами;
 • роздрібна торгівля лікарськими засобами.

1.5. Ліцензування зазначеного виду господарської діяльності є засобом регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання та контролю за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

1.6. Приймання документів, що подаються для одержання ліцензії, видача, переоформлення, анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів, контроль у межах своєї компетенції за додержанням ліцензіатами цих Ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень цих Ліцензійних умов проводяться Державною службою України з лікарських засобів (далі — Держлікслужба України).

1.7. Для одержання ліцензії на діяльність, зазначену в пункті 1.4 цього розділу, у повному обсязі або частково суб’єкт господарювання подає до Держлікслужби України заяву за формою, наведеною у додатку 1 до цих Ліцензійних умов, у якій зазначається, зокрема, код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). Зазначена заява подається особисто або через уповноважений ним орган чи особу.

У разі наявності в заявника відокремлених структурних підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначаються їх місця провадження господарської діяльності.

1.8. До заяви додаються документи, передбачені статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу подаються за формами, наведеними у додатках 9-11.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів, що додаються до заяви на одержання ліцензії, форма якого наведена у додатку 2 до цих Ліцензійних умов та копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Держлікслужбою України та підписом уповноваженої посадової особи.

Усі подані заявником документи формуються в окрему справу.

1.9. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

 • заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
 • документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється Держлікслужбою України в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.

1.10. Після усунення причин, що були підставою для прийняття рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії.

1.11. Держлікслужба України приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Підставою для видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами є наявність матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу (додатки 9 — 11), відповідність яких встановленим вимогам та заявленим у поданих заявником документах для одержання ліцензії характеристикам підлягає обов’язковій перевірці перед видачею ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем провадження діяльності Держлікслужбою України або її територіальними органами — державними службами з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Підставою для видачі ліцензії на виробництво лікарських засобів є наявність відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться. Відповідність матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться, встановленим вимогам та заявленим у поданих заявником документах для одержання ліцензії характеристикам підлягає обов’язковій перевірці до видачі ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем провадження діяльності Держлікслужбою України у порядку, визначеному МОЗ України.

1.12. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

1.13. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

 • недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
 • невідповідність заявника згідно з поданими документами цим Ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, суб’єкт господарювання може подати до Держлікслужби України нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника цим Ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, указаного в заяві про видачу ліцензії, суб’єкт господарювання може подати до Держлікслужби України нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

1.14. Відповідність суб’єкта господарювання цим Ліцензійним умовам установлюється органом ліцензування на підставі поданих до Держлікслужби України документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії. Орган ліцензування не може доручати іншим особам визначати спроможність суб’єктів господарювання виконувати ці Ліцензійні умови згідно з поданими документами.

1.15. Ліцензії на виробництво лікарських засобів, оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами оформляються на бланках єдиного зразка, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 р. № 1719 «Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності». Ліцензія підписується керівником Держлікслужби України або його заступником та засвідчується печаткою цього органу.

1.16. Ліцензія оформляється не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до Держлікслужби України для отримання оформленої ліцензії, то Держлікслужба України має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

1.17. Ліцензія на виробництво лікарських засобів видається з урахуванням переліку лікарських форм та особливих умов провадження господарської діяльності, які зазначаються в окремих додатках до ліцензії на виробництво лікарських засобів. Додаток до ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (додаток 12) оформляється для кожного конкретного місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого структурного підрозділу (за наявності) залежно від місця провадження виробництва лікарських засобів. Зміна переліку лікарських форм, дозволених до виробництва ліцензіату, а також умов провадження діяльності з виробництва лікарських засобів є зміною, пов’язаною з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності.

Наявність додатків (із зазначенням кількості сторінок) зазначається в ліцензії на виробництво лікарських засобів.

1.17 1.18. Видача ліцензії реєструється у пронумерованому, прошнурованому та скріпленому печаткою журналі обліку заяв та виданих ліцензій за встановленою формою (додаток 3). Журнал обліку заяв та виданих ліцензій ведеться окремо на кожний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

1.18 1.19. Для кожного місця провадження господарської діяльності відокремленого структурного підрозділу, який провадитиме господарську діяльність на підставі отриманої ліцензіатом ліцензії, Держлікслужба України видає ліцензіату засвідчену нею копію ліцензії, яка реєструється в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена Держлікслужбою України копія ліцензії є документом, що підтверджує право відокремленого структурного підрозділу на провадження певного виду господарської діяльності за місцем провадження господарської діяльності, зазначеним у копії ліцензії.

Копія ліцензії видається у порядку, передбаченому для видачі ліцензії.

1.19. У разі створення ліцензіатом нового відокремленого структурного підрозділу, який провадитиме певний вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до Держлікслужби України заяву про видачу копії ліцензії (додаток 4) та документи, передбачені статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

1.20. Для кожного місця провадження господарської діяльності відокремленого структурного підрозділу, який провадитиме господарську діяльність на підставі отриманої ліцензіатом ліцензії, Держлікслужба України видає ліцензіату засвідчені нею копію ліцензії та копію відповідного додатка до ліцензії (за наявності), які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчені Держлікслужбою України копія ліцензії та копія відповідного додатка до ліцензії (за наявності) є документами, що підтверджують право відокремленого структурного підрозділу на провадження певного виду господарської діяльності за місцем провадження господарської діяльності, зазначеним у копії ліцензії.

Копія ліцензії видається у порядку, передбаченому для видачі ліцензії.

1.20 1.21. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.

1.21 1.22. Ліцензія підлягає переоформленню у разі:

 • зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця;
 • зміни місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — підприємця;
 • змін, пов’язаних з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, указаного в пункті 1.4 цього розділу.

1.22 1.23. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до Держлікслужби України заяву про переоформлення ліцензії (додаток 5) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

1.23 1.24. Ліцензіат, який подав заяву про переоформлення ліцензії та відповідні документи, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття зазначених документів до розгляду, яка видається Держлікслужбою України.

1.24 1.25. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов’язаний звернутися до Держлікслужби України із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток 6).

1.25 1.26. Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії, яка видається Держлікслужбою України у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

1.26 1.27. У разі ліквідації відокремленого підрозділу ліцензіата, який провадив господарську діяльність згідно з отриманою ліцензіатом ліцензією, або в разі припинення провадження відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов’язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності таким відокремленим підрозділом подати повідомлення про припинення діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата (додаток 7) в письмовій формі до Держлікслужби України безпосередньо або направити його рекомендованим листом.

1.27 1.28. Подана до органу ліцензування заява про анулювання ліцензії від суб’єкта господарювання, який провадив господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, є підставою для анулювання ліцензії (додаток 8).

1.28 1.29. Держлікслужба України формує і веде ліцензійний реєстр з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

II. Загальноорганізаційні вимоги

2.1. Суб’єкт господарювання при здійсненні діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами повинен дотримуватись вимог законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність, пов’язану з обігом лікарських засобів, та установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

2.2. Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюються суб’єктами господарювання на підставі ліцензії на відповідний вид діяльності за умови виконання кваліфікаційних, організаційних, інших спеціальних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами. Виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами без наявності ліцензії забороняються.

2.3. До оптової та роздрібної торгівлі допускаються лише зареєстровані в Україні лікарські засоби, крім випадків, передбачених Законом України «Про лікарські засоби», за наявності сертифіката якості, що видається виробником та завірений печаткою останнього постачальника.

У випадках, передбачених Порядком здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902, кожна серія лікарських засобів повинна супроводжуватися висновком щодо якості, який видається територіальним органом Держлікслужби України.

Торгівля неякісними лікарськими засобами, у тому числі такими, термін придатності яких минув, або на які відсутній сертифікат якості, що видається виробником, або виготовленими аптекою з порушеннями умов виробництва, забороняється.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний зберігати сертифікати якості виробника (копії на паперових чи скановані копії на електронних носіях) на серії лікарських засобів, реалізованих суб’єктом господарювання, протягом трьох років з дати придбання.

У разі зберігання сертифікатів якості у вигляді сканованих копій сертифікатів ліцензіат зобов’язаний надати (на вимогу) їх паперові копії, засвідчені печаткою суб’єкта господарювання, у строк не пізніше двох днів.

2.4. Промислове виробництво лікарських засобів здійснюється за наявності затверджених ліцензіатом: досьє виробничої дільниці, виробничої рецептури із відповідними технологічними та іншими інструкціями, затвердженими виробником, з додержанням вимог чинної Державної Фармакопеї України та/або інших нормативно-технічних документів, які встановлюють вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і термінів зберігання та методів контролю якості лікарського засобу.

Промислове виробництво лікарських засобів здійснюється з додержанням вимог зазначених документів та чинної настанови з належної виробничої практики, гармонізованої із законодавством ЄС.

У разі здійснення виробництва готових лікарських засобів із форми «in bulk» виробництво всієї продукції «in bulk», яка використовується у процесі виробництва лікарських засобів, повинно відповідати вимогам чинної настанови з належної виробничої практики.

Виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки здійснюється за наявності ліцензії на виробництво лікарських засобів.

2.5. Оптова торгівля лікарськими засобами повинна здійснюватись з додержанням чинних настанов з належних практик дистрибуції та зберігання, гармонізованих із законодавством ЄС.

2.6. Торгівля лікарськими засобами здійснюється виключно через аптечні заклади, крім випадків, передбачених підпунктом 3.5.2 пункту 3.5 розділу III цих Ліцензійних умов.

Аптека та її структурні підрозділи, аптечний склад (база) є закладами охорони здоров’я.

Забороняється дистанційна (через мережу Інтернет) торгівля лікарськими засобами, а також продаж лікарських засобів поштою та через будь-які заклади, крім аптечних, та поза ними, крім випадків, передбачених підпунктом 3.5.2 пункту 3.5 розділу III цих Ліцензійних умов.

2.7. Зберігання у приміщеннях аптечних закладів лікарських засобів та супутніх товарів, що не є їх власністю, забороняєтьсяЗберігання у приміщеннях аптечних закладів лікарських засобів та супутніх товарів, що не є їх власністю, забороняється, крім лікарських засобів та супутніх товарів, закуплених за державні кошти або отриманих як гуманітарна та/або благодійна допомога.Зберігання у приміщеннях аптечних закладів лікарських засобів та супутніх товарів, що їм не належать, дозволяється за умови дотримання вимог цих Ліцензійних умов.

Зберігання в аптечних закладах товарів, крім лікарських засобів та супутніх товарів, забороняється.

Лікарські засоби та супутні товари, що надійшли до аптечного закладу, оприбутковуються після перевірки їх фактичної кількості та проведення вхідного контролю якості, але не пізніше наступного робочого дня з моменту їх отримання.

Суб’єкт господарювання повинен забезпечити відповідність матеріально-технічної бази, технічних засобів та системи забезпечення якості лікарських засобів під час їх зберігання та дистрибуції вимогам чинного законодавства та належних практик зберігання і дистрибуції лікарських засобів.

У виробничих приміщеннях аптечних закладів забороняється зберігати та вживати особисті лікарські засоби, харчові продукти, у тому числі жувальну гумку, напої, тютюнові вироби, та палити.

2.8. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити:

 • відповідність матеріально-технічної бази вимогам нормативних документів щодо виробництва, зберігання, контролю якості, торгівлі лікарськими засобами;
 • дотримання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, у тому числі призначених для клінічних досліджень, під час їх виробництва, транспортування, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі ними;
 • наявність Уповноваженої особи, яка є відповідальною за оформлення висновку вхідного контролю якості.
 • дотримання розмірів граничних постачальницько-збутових надбавок та граничних торговельних (роздрібних) надбавок, встановлених Кабінетом Міністрів України. Відпуск або наявність в аптечному закладі лікарського засобу, гранична надбавка на який перевищує встановлену Кабінетом Міністрів України, унеможливлює виконання ліцензіатом цих Ліцензійних умов.
 • дотримання вимог, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою», щодо рівня цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та їх наявності в аптечному закладі протягом терміну реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, передбаченого вказаною постановою Кабінету Міністрів України.

2.9. Суб’єкт господарювання зобов’язаний мати план термінових дій, які забезпечують виконання наказів МОЗ України та Держлікслужби України щодо зупинення виробництва, торгівлі, вилучення із торгівлі лікарських засобів і вжиття відповідних організаційних заходів щодо повернення продавцю (виробнику) зазначених лікарських засобів або їх знищення та утилізації.

2.10. Суб’єкт господарювання повинен зберігати та надавати контролюючим органам для перевірок документи, що підтверджують: закупівлю, виробництво, зберігання, транспортування, реалізацію, знищення або утилізацію лікарських засобів — для виробництва лікарських засобів; закупівлю, зберігання, транспортування, торгівлю, знищення або утилізацію лікарських засобів — для оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

2.11. В окремих приміщеннях аптеки, до яких є прохід тільки із залу обслуговування населення аптеки чи з тамбура/коридору загального користування, може здійснюватись медична практика у порядку, встановленому законодавством.

2.12. На фасаді будівлі, де розміщується аптечний заклад, згідно із його призначенням повинна бути вивіска із зазначенням виключно виду закладу, а саме: «Аптечний склад (база)», «Аптека», «Аптечний пункт», «Аптечний кіоск». Біля входу в аптечний заклад на видному місці розміщується інформація про суб’єкта господарювання, режим роботи аптечного закладу. Для аптек та їх структурних підрозділів обов’язково має бути наявна інформація про місцезнаходження чергової (цілодобової) та найближчої аптекНа фасаді будівлі, де розміщується аптечний заклад, згідно із його призначенням повинна бути вивіска із зазначенням виду закладу. На видному місці перед входом до аптечного закладу розміщується інформація про найменування суб’єкта господарювання, режим роботи аптечного закладу та інформація про місцезнаходження чергової (цілодобової) та найближчої аптек. На фасаді будівлі, де розміщується аптечний заклад, згідно з його призначенням повинна бути вивіска із зазначенням виду закладу. На видному місці перед входом до аптечного закладу розміщується інформація про найменування суб’єкта господарювання, режим роботи аптечного закладу. Для аптек та їх структурних підрозділів має бути наявна інформація про місцезнаходження чергової (цілодобової) та найближчої аптек.

У найменуванні аптечного закладу, у знаку для товарів та послуг, під яким аптечний заклад провадить свою діяльність, у вивісках та зовнішній рекламі аптечних закладів не допускається використання будь-яких відомостей, що містять твердження щодо рівня або іншої ознаки цін та соціальної спрямованості аптечного закладу, які можуть вплинути на наміри споживачів щодо придбання товарів у такому аптечному закладі.

За бажанням ліцензіат може встановити сигнальний покажчик, який не є рекламоюЗа бажанням ліцензіат може встановити сигнальний покажчик аптечного закладу та його структурного підрозділу, загальний опис якого затверджується МОЗ України.

2.13. Аптечні заклади повинні мати порядковий номер та, за бажанням ліцензіата, найменування.

2.14. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти Держлікслужбу України про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування (особисто або рекомендованим листом) відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх копіями, які підтверджують зазначені зміни, засвідченими в установленому законодавством порядку.

III. Спеціальні вимоги

3.1. До виробництва лікарських засобів:

3.1.1. Виробництво лікарських засобів здійснюється за наявності затверджених ліцензіатом: досьє виробничої дільниці, виробничої рецептури із відповідними технологічними та іншими інструкціями, затвердженими виробником, з додержанням вимог чинної Державної Фармакопеї України та/або інших нормативно-технічних документів, які встановлюють вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і термінів зберігання та методів контролю якості лікарського засобу.

Виробництво лікарських засобів здійснюється з додержанням вимог зазначених документів та чинної настанови з належної виробничої практики лікарських засобів, гармонізованої із законодавством ЄС.

У разі здійснення виробництва готових лікарських засобів із форми «in bulk» виробництво всієї продукції «in bulk», яка використовується у процесі виробництва лікарських засобів, повинно відповідати вимогам чинної настанови з належної виробничої практики.

3.1.2. Приміщення для виробництва лікарських засобів повинні бути розміщені та впорядковані відповідно до технологічних зон: виробничих, складських, контролю якості, допоміжних.

Виробничі приміщення (зони) — приміщення, у яких виробляються, контролюються, пакуються, маркуються лікарські засоби.

Складські зони — приміщення для прийняття, складування та зберігання, у тому числі карантинного зберігання, відбору проб для контролю якості, відпуску сировини, допоміжних речовин, матеріалів та готових лікарських засобів.

Зони контролю якості — приміщення для контролю (фізико-хімічних показників та мікробіологічного, біологічного, клінічного) сировини, матеріалів, проміжних продуктів, контролю в ході виробництва та контролю якості готових лікарських засобів.

Допоміжні зони — приміщення, необхідні для обслуговування проведення технологічного процесу, які не входять у виробничі, складські зони і зони контролю якості та відокремлені від них (майстерні, кімнати відпочинку, їдальні, умивальні, туалети, приміщення для утримання тварин).

3.1.3. Ліцензіат зобов’язаний здійснювати виробництво лікарських засобів таким чином, щоб забезпечити відповідність лікарських засобів їх призначенню, вимогам нормативних (аналітичних, технічних, технологічних) документів, реєстраційного досьє або специфікацій, затверджених МОЗ України, та виключити ризик для людини, пов’язаний із недостатньою безпекою, якістю чи ефективністю лікарських засобів. Для цього повинна бути створена, повністю документована і правильно функціонувати ефективна фармацевтична система забезпечення якості, яка вимагає участі керівного персоналу та працівників різних підрозділів ліцензіата відповідно до цих Ліцензійних умов.

3.1.4. Ліцензіат повинен мати кваліфікований персонал з практичним досвідом роботи у кількості, достатній для забезпечення належного виконання всіх завдань, пов’язаних з його діяльністю.

3.1.5. Організаційна схема та посадові інструкції мають бути затверджені ліцензіатом. До керівного персоналу належать керівник виробництва, керівник відділу (підрозділу) контролю якості, Уповноважена(і) особа(и). Керівний персонал повинен працювати відповідно до внутрішнього трудового розпорядку та вимог законодавства про працю.

3.1.6. Керівний персонал та інші працівники повинні виконувати покладені на них обов’язки згідно із посадовими інструкціями і мати відповідні повноваження для їх виконання.

3.1.7. Керівник виробництва та керівник відділу (підрозділу) контролю якості при виконанні посадових обов’язків не повинні бути підпорядковані один одному.

3.1.8. Ліцензіат повинен забезпечити первинне та періодичне навчання персоналу, діяльність якого може вплинути на якість продукції. Навчання повинно проводитися відповідно до визначених ліцензіатом навчальних програм. Крім основного навчання, кожен прийнятий на роботу працівник повинен пройти навчання відповідно до покладених на нього обов’язків. Ліцензіат повинен періодично оцінювати практичну ефективність навчання.

3.1.9. Програми навчання мають охоплювати, зокрема, теорію і застосування концепції забезпечення якості й належної виробничої практики, а також, за наявності, специфічні вимоги до виробництва досліджуваних лікарських засобів.

3.1.10. Доступ у виробничі приміщення (зони) і зони контролю якості повинен бути дозволений уповноваженому на це персоналу і контролюватися. Відвідувачі та/або працівники, які не пройшли навчання, повинні попередньо пройти інструктаж, зокрема щодо гігієнічних вимог до персоналу і використання захисного одягу, та можуть отримати допуск до таких приміщень (зон), за необхідності, за наявності відповідного супроводу.

3.1.11. При прийнятті на роботу кожен працівник, діяльність якого може вплинути на якість продукції, проходить медичне обстеження, а в подальшому — періодичний медичний огляд згідно з вимогами законодавства.

3.1.12. Кожна особа, яка входить у виробничі приміщення (зони) та зони контролю якості, повинна носити захисний одяг, що відповідає виконуваним нею технологічним операціям. Комплектність, терміни заміни та правила підготовки такого одягу повинні бути визначені і затверджені ліцензіатом згідно із встановленим ним порядком та з урахуванням вимог належної виробничої практики.

3.1.13. У ліцензіата повинні бути встановлені гігієнічні вимоги, що відповідають виду діяльності, який провадиться, та забезпечено їх дотримання. Ці вимоги повинні, зокрема, включати вимоги до стану здоров’я персоналу, гігієнічних процедур і технологічного одягу. Ліцензіат повинен мати документацію з гігієни персоналу. Ліцензіат повинен вжити організаційних заходів, які мають гарантували, що жоден працівник з інфекційним захворюванням або ранами на відкритих ділянках тіла не був зайнятий у виробництві лікарських засобів.

3.1.14. Забороняється їсти, жувати, пити, палити, а також зберігати харчову продукцію, напої, тютюнові вироби та особисті лікарські засоби у виробничих приміщеннях (зонах), зонах контролю якості і складських зонах. Забороняються всі дії, які порушують гігієнічні вимоги усередині виробничих приміщень (зон) або в будь-якій іншій зоні, якщо вони можуть негативно вплинути на якість продукції.

3.1.15. Приміщення та обладнання мають розташовуватися, проектуватися, облаштовуватися, застосовуватися й експлуатуватися таким чином, щоб відповідати виробничим операціям, які в них проводяться. Приміщення слід прибирати і дезінфікувати відповідно до затверджених відповідною посадовою особою ліцензіата письмових методик. Освітлення, температура, вологість і вентиляція повинні відповідати вимогам нормативно-технічних документів і не повинні чинити несприятливого впливу ні на лікарські засоби під час їх виробництва і зберігання, ні на точність функціонування обладнання, ні на працівників.

3.1.16. Приміщення повинні бути оснащені таким чином, щоб забезпечувати максимальний захист від проникнення в них комах та тварин.

3.1.17. Повинні бути вжиті заходи, що запобігають входу у приміщення сторонніх осіб. Виробничі приміщення (зони), зони контролю якості, складські зони не повинні використовуватися як прохідні для персоналу, який у них не працює.

3.1.18. Роботи з різною продукцією можуть здійснюватися одночасно або послідовно в тому самому приміщенні, за винятком випадків, коли існує ризик переплутування або перехресної контамінації.

Для виробництва окремих лікарських засобів, таких як речовини, що сильно сенсибілізують (зокрема пеніциліни), або біологічні препарати, які містять живі мікроорганізми, використовуються призначені тільки для таких груп препаратів технічні засоби (приміщення, обладнання, засоби обслуговування) для зведення до мінімуму ризику серйозної небезпеки для здоров’я людини унаслідок перехресної контамінації. Виробництво за допомогою одних і тих самих технічних засобів такої продукції, як антибіотики, гормони, цитотоксини і продукція немедичного призначення, дозволяється здійснювати за умови проведення технологічного процесу окремими виробництвами з дотриманням особливих заходів попередження. Забороняється виробництво отрут технічного призначення, таких як пестициди і гербіциди, у приміщеннях, що використовуються для виробництва лікарських засобів.

3.1.19. Розташування приміщень повинне відповідати послідовності виконання операцій технологічного процесу і вимогам рівнів чистоти, унеможливлювати перехрещення технологічних, матеріальних та людських потоків.

3.1.20. Розташування й конструкція приміщень і обладнання повинні зводити до мінімуму ризик помилок і забезпечувати можливість ефективного очищення й обслуговування з метою виключення перехресної контамінації, накопичення пилу або бруду, будь-яких несприятливих факторів для якості продукції. Приміщення й обладнання, що використовуються для технологічних операцій, які є критичними щодо якості продукції, повинні пройти відповідну кваліфікацію й валідацію.

Приміщення для пакування лікарських засобів повинні бути розташовані таким чином, щоб уникнути плутанини або перехресної контамінації.

Опорядження приміщень повинно відповідати визначеним рівням чистоти. Внутрішні поверхні (стіни, підлога і стеля) повинні легко й ефективно очищатися і дезінфікуватися.

3.1.21. Робочі трубопроводи, освітлювальні прилади, вентиляційне устаткування та інші системи обслуговування повинні бути розташовані таким чином, щоб не було заглиблень, що ускладнюють очищення. Обладнання та трубопроводи повинні бути чітко промарковані.

3.1.22. Стоки повинні бути відповідних розмірів і обладнані для запобігання зворотному потоку. Необхідно уникати відкритих зливальних жолобів; якщо вони необхідні, то повинні бути неглибокими для полегшення очищення і дезінфекції.

3.1.23. Виробничі приміщення (зони) повинні вентилюватися і мати засоби для контролю параметрів повітря відповідно до умов проведення технологічного процесу, технологічних операцій.

3.1.24. Зважування вихідної сировини повинно проводитися в окремій кімнаті (зоні), призначеній для цього.

3.1.25. У тих випадках, коли відбувається утворення пилу (наприклад під час відбору проб, зважування, змішування тощо), повинні бути вжиті запобіжні заходи щодо запобігання перехресній контамінації та полегшення очищення.

3.1.26. Складські зони повинні забезпечити упорядковане зберігання різних категорій матеріалів і продукції: вихідної сировини, пакувальних матеріалів, проміжної, нерозфасованої та готової продукції, а також препаратів, що знаходяться у карантині, дозволених для випуску, відбракованих, повернутих або відкликаних.

3.1.27. Складські зони повинні бути чистими і сухими, в них повинна підтримуватися необхідна для зберігання лікарських засобів, пакувальних матеріалів, сировини, допоміжних матеріалів температура. Складські приміщення повинні бути обладнані системою припливно-витяжної вентиляції повітря з механічним спонуканням та/або іншими інженерно-технічними засобами для забезпечення необхідних умов зберігання, які слід підтримувати, перевіряти і контролювати.

У зонах приймання та відвантаження повинен бути забезпечений захист матеріалів і продукції від впливу погодних умов.

3.1.28. Повинна бути окрема площа/зона для відбору проб вихідної сировини. Якщо відбір проб здійснюється в складській зоні, то він повинен проводитися таким чином, щоб запобігти контамінації.

3.1.29. Сильнодіючі, отруйні речовини, наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори або продукцію, що їх містить, слід зберігати в безпечних і захищених зонах відповідно до встановлених законодавством вимог. Для сильнодіючих, отруйних речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або продукції, що їх містить, повинно забезпечуватись ведення предметно-кількісного обліку на всіх етапах виробництва.

Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або продукції, що їх містить, здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3.1.30. Мають бути створені умови для безпечного і надійного зберігання друкованих пакувальних матеріалів.

3.1.31. Сировина, матеріали, що надходять, і готова продукція після її одержання або завершення виробництва до видачі Уповноваженою особою дозволу на використання у виробництві або випуск (реалізацію) повинні утримуватися в карантині за допомогою роздільного зберігання або відповідних організаційних заходів в умовах, встановлених нормативно-технічною документацією.

Якщо карантин забезпечується зберіганням продукції в окремих зонах, то такі зони повинні бути чітко марковані, а їх межі визначені. Доступ у такі зони має бути дозволений тільки уповноваженому на це персоналу.

3.1.32. Коли закуповується проміжна і нерозфасована продукція, з нею при одержанні необхідно поводитися як із вихідною сировиною.

3.1.33. Усі речовини, матеріали і продукція повинні зберігатися у відповідних умовах і у визначеному ліцензіатом порядку для забезпечення поділу за серіями (партіями) і оборотності складського запасу.

3.1.34. Лабораторії з контролю якості повинні бути відокремлені від виробничих приміщень (зон), мати в наявності відповідні і придатні площі для зберігання зразків лікарських засобів.

Приміщення, у яких утримуються тварини, повинні бути ізольовані від інших зон, мати окремий вхід (доступ до тварин) і окремі системи підготовки повітря.

3.1.35. Допоміжні зони (кімнати відпочинку, їдальні, туалети та інші) повинні бути відокремлені від виробничих, складських зон та зон контролю якості.

3.1.36. Ліцензіат повинен мати необхідне виробниче обладнання, яке повинно відповідати вимогам нормативно-технічних документів, своєму функціональному призначенню відповідно до технологічного процесу та бути встановлене й ідентифіковане таким чином, щоб не допустити ризику помилок або контамінації.

3.1.37. Засоби вимірювальної техніки повинні мати відповідний діапазон і точність. Ці засоби через визначені міжповірочні інтервали підлягають державній повірці відповідно до вимог законодавства.

3.1.38. Установки для підготовки води і системи її розподілу слід проектувати, конструювати й експлуатувати так, щоб забезпечити надійне постачання води відповідної якості, передбаченої технологією виробництва.

3.1.39. Стаціонарні трубопроводи мають бути чітко марковані із зазначенням їхнього вмісту, на них повинен бути позначений напрямок потоку.

3.1.40. Ліцензіат повинен мати чинну нормативно-технічну документацію, документацію із стандартизації лікарських засобів, а також документи, що підтверджують здійснення будь-якої діяльності з виробництва лікарських засобів, у тому числі специфікації або МКЯ, методики (стандартні операційні процедури тощо), протоколи (журнали, досьє серії).

3.1.41. Зазначені документи та зміни до них повинні бути затверджені, підписані та датовані уповноваженими на це особами ліцензіата.

3.1.42. Ліцензіат повинен створити й підтримувати систему документації, засновану на специфікаціях, виробничих рецептурах, технологічних інструкціях та інструкціях з пакування, методиках, протоколах, що охоплюють виконання різних технологічних операцій. Документи повинні зберігатися протягом установленого для цих документів терміну. Методики для загальних технологічних операцій і умов їх проведення повинні зберігатися та бути доступними разом із протоколами виробництва кожної серії. Цей перелік документів повинен дозволяти простежити історію виробництва кожної серії.

3.1.43. Протокол виробництва серії досліджуваного лікарського засобу повинен зберігатися не менше п’яти років після завершення або припинення останнього клінічного випробування, у якому серія використовувалася.

3.1.44. Документацію, що протоколює виробництво (протоколи), необхідно укладати і комплектувати під час кожної технологічної операції (дії), що здійснюється. На кожну виготовлену серію або частину серії необхідно зберігати протоколи її виробництва, пакування та випуску (реалізації). Ці протоколи повинні зберігатися не менше одного року після закінчення терміну придатності серії готової продукції або не менше п’яти років після видачі Уповноваженою особою дозволу на випуск (реалізацію), при цьому обирається більший з термінів зберігання.

3.1.45. У разі якщо замість письмових документів використовуються системи електронної, фотографічної або іншої обробки даних, ліцензіат має спочатку валідувати ці системи, щоб показати, що дані будуть відповідно збережені протягом установленого терміну зберігання. Дані, збережені цими системами, повинні бути в доступній та зрозумілій формі. Дані, що зберігаються в електронній формі, повинні бути захищені такими методами, як копіювання або створення резервної копії, переміщення на інший носій для зберігання, що попереджає втрату або виправлення даних. Ліцензіат повинен проводити контрольні перевірки збереження цих даних.

3.1.46. Технологічний процес повинен проводитись у призначених для цього виробничих приміщеннях на відповідному технологічному обладнанні згідно із затвердженою ліцензіатом нормативно-технічною документацією. Усі операції технологічного процесу має здійснювати і контролювати достатня кількість працівників з відповідною кваліфікацією.

3.1.47. Будь-яке нове виробництво лікарських засобів або значна зміна технологічного процесу мають пройти валідацію. Критичні стадії технологічного процесу повинні піддаватися періодичній ревалідації.

3.1.48. Будь-які дії, проведені з речовинами, матеріалами і продукцією, такі як одержання, карантин, відбір проб, зберігання, маркування, виготовлення, розподіл, обробка, пакування, повинні здійснюватися відповідно до встановлених ліцензіатом методик або інструкцій та протоколюватися.

3.1.49. Повинні бути вжиті відповідні технічні або організаційні заходи, щоб уникнути перехресної контамінації і плутанини. У разі виробництва досліджуваних лікарських засобів особлива увага повинна бути приділена стадіям кодування продукції.

3.1.50. Процес виробництва досліджуваних лікарських засобів повинен пройти валідацію у тому обсязі, що є відповідним для певної стадії його розробки. Валідацію мають пройти принаймні критичні стадії технологічного процесу, типу стерилізації. Усі стадії в розробці й впровадженні технологічного процесу повинні бути повністю документовані.

3.1.51. Контроль первинного і друкованого пакувального матеріалу, а також поводження з ним повинні проводитись згідно із затвердженими ліцензіатом методиками.

3.1.52. Друковані матеріали повинні зберігатися в безпечних умовах, що виключають доступ сторонніх осіб. Розрізані етикетки й інші розрізані друковані матеріали необхідно зберігати і транспортувати в умовах, що запобігали б їх переплутуванню. Пакувальні матеріали повинні видаватися для використання уповноваженим на це персоналом відповідно до затвердженої ліцензіатом методики.

3.1.53. Прострочений або такий, що вийшов із ужитку, первинний або друкований пакувальний матеріал необхідно знищувати, а факт знищення протоколювати.

3.1.54. Контроль якості готової продукції повинен проводитись згідно із методиками, визначеними МКЯ та/або специфікаціями.

3.1.55. Після видачі Уповноваженою особою ліцензіата дозволу на випуск (реалізацію) готову продукцію необхідно зберігати як придатний для реалізації запас в умовах, установлених МКЯ та/або специфікацією.

3.1.56. Відбраковані речовини, матеріали і продукція повинні бути чітко марковані й зберігатися окремо в зонах з обмеженим доступом. Будь-які дії з ними повинні бути запротокольовані уповноваженим на це персоналом.

3.1.57. Кожний ліцензіат повинен мати відділ (підрозділ) контролю якості, за винятком випадків, зазначених у підпункті 3.1.58 цього пункту, у розпорядженні якого є одна або декілька контрольних лабораторій. Цей відділ (підрозділ) повинен функціонувати незалежно від інших відділів, а його лабораторія повинна бути атестована відповідно до Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.01.2004 № 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2004 за № 130/8729.

3.1.58. У разі відсутності у ліцензіата власного відділу (підрозділу) контролю якості або окремого випробувального обладнання чи засобів вимірювальної техніки для забезпечення аналізу якості за всіма показниками, передбаченими МКЯ, контроль якості може здійснюватись за договором з лабораторією, атестованою відповідно до Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.01.2004 № 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2004 за № 130/8729.

3.1.59. Приміщення й обладнання контрольних лабораторій повинні відповідати вимогам до випробувань, які проводяться в цих лабораторіях.

3.1.60. Контроль у процесі виробництва, у тому числі і той, що виконується у виробничому приміщенні (зоні) виробничим персоналом, необхідно здійснювати відповідно до затверджених методів, а його результати — протоколювати. Первинні дані, зафіксовані в таких документах, як лабораторні журнали та/або протоколи, повинні зберігатися та бути доступними для ознайомлення.

3.1.61. Перед видачею Уповноваженою особою дозволу на випуск (реалізацію) або застосування серії у клінічних випробуваннях оцінка готової продукції повинна охоплювати всі чинники, включаючи умови виробництва, результати випробувань у процесі виробництва, огляд виробничої документації (включаючи документацію з пакування), відповідність специфікаціям на готову продукцію і перевірку остаточного готового пакування. Будь-яка документація щодо контролю якості, яка належить до протоколу серії, повинна зберігатися не менше одного року після закінчення терміну придатності серії або не менше п’яти років після видачі дозволу на випуск (реалізацію), при цьому обирається більший з термінів зберігання.

3.1.62. Контрольні зразки кожної серії готової продукції та досліджуваних лікарських засобів необхідно зберігати у споживчих пакуваннях у рекомендованих умовах один рік після закінчення терміну придатності. Зразки вихідної сировини (крім розчинників, газів і води) та пакувальних матеріалів слід зберігати не менше ніж два роки після випуску серії продукції, якщо це дозволяє їх стабільність. Контрольні зразки сировини, матеріалів і продукції повинні бути в достатній кількості, що дозволяє здійснити їх повний повторний контроль не менше ніж у двох повторах.

3.1.63. Усі операції щодо проведення випробувань, описаних у документах реєстраційного досьє, необхідно проводити згідно із затвердженими методами.

3.1.64. Тварини, яких використовують для проведення випробувань згідно із затвердженими відповідно до законодавства методиками, утримуються і контролюються таким чином, щоб забезпечити їх придатність для запланованого використання. Тварини повинні бути ідентифіковані. Ліцензіат повинен вести належним чином протоколи, що відтворюють історію їх використання.

3.1.65. Ліцензіат повинен створити систему протоколювання і розгляду рекламацій та ефективну систему швидкого відкликання лікарських засобів з мережі оптової та роздрібної торгівлі (для досліджуваних лікарських засобів — з клінічних баз). У разі відкликання серії лікарських засобів, що пов’язане з її якістю та безпекою, ліцензіат повинен поінформувати Держлікслужбу України та, у разі експорту, відповідні уповноважені органи інших країн.

3.1.66. Ліцензіат зобов’язаний проводити самоінспекції, щоб контролювати впровадження й дотримання належної виробничої практики для визначення необхідних запобіжних та коригувальних дій. Самоінспекція повинна проводитися уповноваженими ліцензіатом незалежними компетентними штатними працівниками згідно із встановленими ліцензіатом методиками. За необхідності може бути проведений незалежний аудит експертами інших установ та організацій. Проведення всіх самоінспекцій необхідно протоколювати.

3.1.67. Виробництво за договором

Замовник і виконавець можуть укладати письмовий договір про здійснення виробництва лікарських засобів або його певних стадій на матеріально-технічній базі виконавця з визначенням Уповноважених осіб, які дають дозвіл на випуск (реалізацію) серії, у кожної із сторін. Виконавець має відповідати вимогам належної виробничої практики.

Виконавець повинен мати ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів. Усі домовленості щодо виробництва та аналізу повинні відповідати Ліцензійним умовам, належній виробничій практиці, нормативно-технічній документації на лікарський засіб та бути погоджені обома сторонами.

Протоколи виробництва, аналізів і дистрибуції, а також контрольні зразки лікарських засобів повинні зберігатися у замовника або у виконавця та бути доступними для замовника. Усі протоколи, що належать до оцінки якості продукції, у разі рекламації або можливого дефекту повинні бути доступні замовнику.

Держлікслужба України має право інспектувати технічні засоби і систему забезпечення якості виконавця.

3.2. Виробництво стерильних лікарських засобів, біологічних (у тому числі імунобіологічних) лікарських засобів, радіоактивних лікарських засобів (радіофармацевтичних препаратів), медичних газів, лікарських засобів рослинного походження, лікарських препаратів, одержуваних з донорської крові або плазми, рідин, кремів, мазей, дозованих аерозольних препаратів під тиском для інгаляцій, досліджуваних лікарських засобів, АФІдіючих речовин (субстанцій), застосування іонізуючого випромінювання у виробництві лікарських засобів, відбір проб вихідної сировини та пакувальних матеріалів, випуск за параметрами, кваліфікація і валідація, сертифікація Уповноваженою особою та випуск серії повинні здійснюватися з додержанням вимог чинної настанови з належної виробничої практики, гармонізованої із законодавством ЄС.

Фасування зареєстрованих в установленому законодавством порядку АФІ власного виробництва та/або закуплених у постачальників або інших виробників АФІ для їх подальшої реалізації ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, повинно здійснюватися виробниками лікарських засобів з дотриманням вимог чинної настанови з належної виробничої практики, гармонізованої із законодавством ЄС. У маркуванні розфасованого АФІ, крім інформації, передбаченої виробником АФІ та відповідними вимогами чинної настанови з належної виробничої практики щодо такого виду діяльності, додатково повинна міститись інформація про виробника, що здійснив фасування, та інформація про те, що зазначений АФІ призначений виключно для реалізації ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки.

3.3. Вимоги пунктів 3.1 та 3.2 цього розділу не поширюються на виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки.

3.4. Оптова торгівля лікарськими засобами:

3.4.1. Оптова торгівля лікарськими засобами здійснюється через аптечні склади (бази). Виробники лікарських засобів провадять реалізацію продукції власного виробництва на підставі ліцензії на виробництво лікарських засобів.

Ліцензіат повинен забезпечити:

 • торгівлю лише лікарськими засобами, які зареєстровані згідно із законодавством України;
 • додержання визначених виробником умов зберігання лікарських засобів (в тому числі під час транспортування);
 • унеможливлення контамінації та переплутування лікарських засобів;
 • функціонування системи виявлення будь-якої продукції, що не відповідає встановленим вимогам (нормативним (аналітичним, технічним, технологічним) документам, МКЯ, чинним стандартам якості), та ефективної процедури відкликання;
 • впровадження системи якості;
 • асортимент лікарських засобів у ліцензіата повинен бути достатнім для необхідного медикаментозного забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів, та товарний залишок лікарських засобів на складах (базах) ліцензіата повинен складати не менше десятиденного середньомісячного обсягу реалізації лікарських засобів в грошовому виразі. Ця вимога не поширюється на суб’єктів господарювання, які відповідають принаймні одній із вказаних ознак:
 • займаються виключно експортом лікарських засобів;
 • мають ліцензію на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • мають ліцензію на виробництво лікарських засобів;
 • є офіційними та/або ексклюзивними представниками виробників лікарських засобів та/або є власниками реєстраційних посвідчень лікарських засобів та здійснюють реалізацією лікарських засобів тільки таких виробників;
 • забезпечують лікарськими засобами власну мережу аптечних закладів, до складу якої входить: аптека з правом виробництва (виготовлення) лікарських засобів та аптечний заклад, який розташований в сільській місцевості, при цьому обсяг оптової торгівлі становить менше 10% від щомісячного обсягу товарообігу в грошовому виразі;
 • здійснюють оптову торгівлю виключно лікарськими засобами у вигляді АФІсубстанції;
 • здійснюють оптову торгівлю виключно медичними газами.

3.4.2. Аптечні склади (бази) розміщуються за умови влаштування вантажно-розвантажувальної площадки для під’їзду машин (рампа з навісом тощо) поза фронтом вікон приміщень з постійним перебуванням людей на будь-якому поверсі в ізольованих приміщеннях з окремим самостійним виходом назовні в окремо розташованих спеціально облаштованих капітальних будівлях, а також в допоміжних будівлях промислових підприємств (з урахуванням вимог підпункту 3.4.10 цього пункту). Ця вимога не поширюється на ліцензіатів, які займаються оптовою торгівлею виключно медичними газами.

Розміщення аптечного складу (бази) в житлових будинках і будинках громадського призначення (спортивних спорудах, закладах освіти (школах, учбових і дитячих дошкільних закладах), закладах культури, спорту та соціального забезпечення, лікувально-профілактичних закладах, підприємствах торгівлі тощо) допускається за умови експлуатації відповідних відокремлених будівель не за призначенням. Ця вимога не поширюється на суб’єктів господарювання, які займаються оптовою торгівлею виключно медичними газами.

Аптечні склади (бази) ліцензіатів, які займаються оптовою торгівлею виключно медичними газами, розміщуються в ізольованих приміщеннях (з окремим самостійним виходом назовні) в окремо розташованих спеціально облаштованих одноповерхових будівлях та площадках тільки на перших поверхах відповідно до чинного законодавства та настанов з належної дистрибуторської практики та належної практики зберігання, які розташовані не ближче ніж 60 м від житлових та ближче ніж 80 м від будинків громадського призначення(залежно від потужності) та не ближче ніж 30 метрів від виробничих будівель медичних газів (залежно від їх ступеня вогнетривкості). Розташування таких аптечних складів (баз) у підвальних та цокольних поверхах не дозволяється.

3.4.3. Аптечні склади (бази) повинні мати у своєму складі:

виробничі приміщення: окремі приміщення, площі або зони для приймання і зберігання лікарських засобів та їх відпуску/відвантаження, допоміжних матеріалів і тари загальною площею не менше ніж 250 кв.м. До виробничих належать приміщення (зони), в яких приймаються, зберігаються лікарські засоби, приміщення (зони) комплектації та відпуску/відвантаження лікарських засобів (експедиційна), приміщення (зони) зберігання допоміжних матеріалів і тари, контролю якості лікарських засобів, зберігання карантинної продукції.

Склад, розташування виробничих приміщень та їх площа повинні забезпечувати послідовність технологічного процесу (приймання, контроль якості, зберігання, комплектація та відпуск/відвантаження лікарських засобів). За наявності лікарських засобів, які потребують особливих умов зберігання (сильнодіючі, отруйні, наркотичні, психотропні, імунобіологічні, прекурсори, термолабільні, вогненебезпечні, легкозаймисті, вибухонебезпечні препарати, лікарська рослинна та інша сировина), повинні бути відповідно обладнані окремі приміщення (зони) для їх зберігання.

Мінімальний набір побутових приміщень включає: приміщення персоналу (0,75 кв. м на одного працівника однієї робочої зміни, але не менше 8 кв. м), вбиральню, де наявні водопровід, каналізація (за розрахунком, але не менше 2 кв. м). До побутових приміщень також належать: гардеробна, душова, кімната для вживання їжі (їдальня) тощо.

Мінімальний набір допоміжних приміщень включає приміщення або шафи для зберігання предметів прибирання площею не менше 4 кв. м.

До допоміжних приміщень також належать: приміщення для приготування дезінфекційних розчинів, операторська, архів, серверна, кімнати охорони, навчальні кабінети, приміщення для зберігання робочих засобів для навантажувально-розвантажувальних робіт тощо.

До службових приміщень належать: приміщення підготовки та обробки супровідної документації, кабінет завідувача, кабінет заступника завідувача, кімнати персоналу, що бере участь у технологічному процесі: опрацювання претензій та рекламацій, повернення, підготовка документів для виконання процесів приймання, комплектації та відпуску/відвантаження продукції, приміщення (зони) для технологічного обладнання автоматизованих складів тощо.

До додаткових приміщень належать: коридори, тамбури, сходові клітки, ліфтові шахти, електрощитові, бойлерні, венткамери (шахти) тощо.

Приміщення (зони) для зберігання інвентарю для прибирання виробничих приміщень та приміщення (зони) зберігання робочих засобів для навантажувально-розвантажувальних робіт можуть знаходитись у виробничих приміщеннях.

Розміщення приміщень аптечного складу (бази) повинно виключати необхідність проходу працівників для переодягання у спеціальний одяг через виробничі приміщення.

Прохід до побутових та допоміжних приміщень не може здійснюватись через виробничі приміщення, за винятком випадків, передбачених цими Ліцензійними умовами.

Допускається площа виробничих приміщень аптечних складів (баз) ліцензіатів, які займаються оптовою торгівлею виключно медичними газами, менше ніж 250 кв. м при дотриманні вимог чинних настанов з належних практик та законодавства.

У своєму складі аптечні склади (бази), які займаються оптовою торгівлею виключно медичними газами, повинні мати:

 • виробничі приміщення/зони чи відділення для зберігання балонів, побутові та додаткові приміщення;
 • виробничі приміщення/зони чи відділення для зберігання балонів:
 • для приймання, відпуску, зберігання наповнених балонів, контролю якості, зберігання порожніх балонів, тари та допоміжних матеріалів, карантину/браку;
 • побутові приміщення: для персоналу, вбиральня, зберігання предметів прибирання;
 • додаткові приміщення: гараж електронавантажувачів, зарядна акумуляторів електронавантажувачів, коридори, тамбури тощо.

Відділення для зберігання наповнених балонів ємкістю до 250 балонів допускається розміщувати в одному приміщенні з відділенням для зберігання такої ж кількості порожніх балонів, при цьому площа, яка зайнята наповненими балонами, повинна бути відділена від площі, зайнятої порожніми балонами, вогнетривкою загорожею висотою 1,5 м або проходом шириною 2,0 м. В нижній частині огорожа на висоті не менше 0,15 м повинна бути глухою.

3.4.4. Електрозабезпечення, опалення, освітлення, вентиляція, температура і вологість повітря у виробничих приміщеннях (зонах) цілодобово повинні відповідати будівельним, санітарним нормам і правилам та не впливати негативно (прямо чи опосередковано) на АФІдіючу речовину (субстанції), готові лікарські засоби.

3.4.5. Аптечні склади (бази) повинні бути обладнані приладами центрального опалення або автономними системами опалення, які відповідають нормам пожежної безпеки. Ця вимога не поширюється на ліцензіатів, які займаються оптовою торгівлею виключно медичними газами.

Не допускається опалення приміщень газовими приладами з відкритим полум’ям або електронагрівальними приладами з відкритою електроспіраллю.

3.4.6. Матеріали для покриття стін, стелі, підлоги виробничих приміщень аптечного складу (бази) повинні допускати вологе прибирання з використанням дезінфекційних засобів.

Поверхня виробничого устаткування як ззовні, так і всередині повинна бути гладкою, виготовленою із матеріалів, стійких до дії лікарських засобів, витримувати обробку дезінфекційними розчинами.

Устаткування виробничих приміщень необхідно розташувати таким чином, щоб не залишалися місця, недоступні для прибирання.

3.4.7. Санітарний стан приміщень та устаткування аптечного складу (бази) повинен відповідати вимогам санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів. Приміщення та устаткування повинні підлягати прибиранню, дезінфекції, дератизації згідно з інструкціями, затвердженими ліцензіатом.

3.4.8. Для прибирання різних приміщень та/або зон (виробничих; вбиралень; службових, побутових, допоміжних, додаткових) повинен бути виділений окремий інвентар (відра, тази, щітки, ганчір’я), який маркується. Зберігання його здійснюється в спеціально визначеному місці (кімнати, шафи) окремо за призначенням. Інвентар для прибирання вбиральні зберігається окремо.

3.4.9. Приміщення та устаткування кімнати персоналу аптечного складу (бази) повинні забезпечити утримання та схоронність особистого та технологічного одягу відповідно до вимог санітарно-епідемічного режиму, а також можливість уживання їжі та відпочинку (обладнані шафами для одягу, холодильником, меблями).

У кімнаті персоналу дозволяється не розміщувати холодильник та меблі, призначені для уживання їжі, якщо у ліцензіата є окреме приміщення для приймання їжі і для проходу до нього не потрібно виходити за межі будівлі.

3.4.10. Організація та підтримання умов зберігання лікарських засобів на аптечних складах (базах) належать до повноважень ліцензіата. Ліцензіатом визначається кількість необхідних приміщень/площ/зон для зберігання лікарських засобів.

Лікарські засоби у виробничих приміщеннях повинні зберігатися на стелажах, піддонах, підтоварниках, у шафах, холодильному та іншому спеціальному обладнанні для постійного забезпечення умов зберігання лікарських засобів відповідно до вимог, визначених виробником.

Зазначена вимога не поширюється на приміщення аптечних складів (баз) ліцензіатів, які займаються оптовою торгівлею виключно медичними газами. Медичні гази зберігаються з дотриманням вимог, встановлених для цього виду продукції, відповідно до законодавства та настанов з належних дистрибуторської, виробничої практик та практики зберігання.

3.4.11. Для підтримання чистоти повітря приміщення для зберігання повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією з механічним спонуканням (або змішаною природно-витяжною вентиляцією з механічно-припливною), яка забезпечує повітряно-тепловий баланс приміщень.

Зазначена вимога не поширюється на приміщення аптечних складів (баз) ліцензіатів, які займаються оптової торгівлею виключно медичними газами, вентиляція таких приміщень здійснюється з дотриманням вимог, встановлених для цього виду продукції, відповідно до законодавства та настанов з належних дистрибуторської, виробничої практик та практики зберігання.

3.4.12. Виробничі приміщення (крім приміщення для зберігання тари) повинні бути забезпечені вимірювальними засобами для температури та відносної вологості. Для кожного виробничого приміщення повинні бути забезпечені реєстрація та контроль температури і відносної вологості. Записи про температуру і відносну вологість слід регулярно перевіряти. Ліцензіат повинен забезпечувати справність усіх вимірювальних засобів та проведення їх регулярної метрологічної повірки. У разі необхідності особливих умов зберігання лікарських засобів приміщення/зони зберігання мають бути обладнані приладами, що записують температуру (та відносну вологість при необхідності), або іншими приладами, що фіксують показники температури (та відносної вологості при необхідності) у потрібному діапазоні. Підтримання необхідних параметрів відповідних показників в усіх частинах відповідної зони зберігання має відбуватися у відповідності із затвердженими ліцензіатом процедурами, які ґрунтуються на результатах проведених валідаційних досліджень, та із здійсненням ліцензіатом систематичного контролю.

Зазначена вимога не поширюється на ліцензіатів, які займаються оптовою торгівлею виключно медичними газами.

3.4.13. Виробничі приміщення для зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних речовин повинні бути ізольовані, захищені від світла прямих сонячних променів, атмосферних опадів та ґрунтових вод. Розміщення таких приміщень у підвалах, напівпідвалах та в цокольних поверхах не допускається.

3.4.14. Зони (приміщення) приймання лікарських засобів та відпуску/відвантаження мають бути відокремлені від зон зберігання і забезпечувати належний захист лікарських засобів від несприятливих погодних умов під час вантажних робіт.

Отримані лікарські засоби підлягають вхідному контролю якості. Результати вхідного контролю повинні бути зареєстровані згідно із встановленим в аптечному закладі внутрішнім порядком.

Лікарські засоби, які потребують особливих умов зберігання, повинні бути негайно ідентифіковані і розміщені у відповідних приміщеннях (зонах) зберігання згідно з вимогами законодавства.

3.4.15. За наявності на аптечному складі (базі) імунобіологічних препаратів загальний об’єм холодильного обладнання, призначений для зберігання медичних імунобіологічних препаратів, повинен забезпечувати відповідно до діючих вимог зберігання всієї кількості зазначених лікарських засобів, що містяться на складах (базах).

3.4.16. У ліцензіата повинні бути в наявності чинні нормативні документи, які регулюють діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, та документи, що описують окремі стадії технологічного процесу (прийом, вхідний контроль, зберігання, комплектація, відпуск/відвантаження та транспортування лікарських засобів) на аптечному складі (базі), які мають бути затверджені, підписані і датовані в установленому ліцензіатом порядку.

3.4.17. Ліцензіат повинен протягом не менше трьох років зберігати документи, що підтверджують факт купівлі або продажу, із зазначенням дати, назви, кількості, серії та терміну придатності отриманих та поставлених лікарських засобів, інформації про покупця (постачальника) та його ліцензії. Повинна бути забезпечена можливість відстеження руху кожної серії лікарського засобу.

3.4.18. Ліцензіат, який провадить діяльність з оптової торгівлі лікарськими засобами, повинен забезпечувати дотримання визначених виробником лікарських засобів загальних та специфічних умов зберігання лікарських засобів на всіх етапах технологічного процесу.

3.4.19. Ліцензіат при зберіганні лікарських засобів зобов’язаний забезпечити уникнення їх пошкодження (розливання, розсипання, розбиття), зараження мікроорганізмами і перехресної контамінації.

У ліцензіата повинна діяти система, що забезпечує оборотність складського запасу. Ліцензіат повинен регулярно перевіряти правильність роботи цієї системи. Лікарські засоби, термін придатності яких минув, не підлягають поставці (продажу) та зберігаються окремо від придатного до реалізації запасу лікарських засобів до їх утилізації або знищення.

Система якості ліцензіата також повинна забезпечувати постачання замовнику лікарських засобів у строк, погоджений між постачальником і замовником. Належний рівень якості лікарських засобів повинен підтримуватися в мережі оптової торгівлі без будь-яких змін їх властивостей до роздрібної торгівлі. Система простежуваності якості лікарських засобів, створена ліцензіатом, повинна гарантувати виявлення будь-якої неякісної та фальсифікованої продукції.

Ліцензіат повинен мати достатню (залежно від потужності аптечного закладу) кількість кваліфікованих працівників. Працівники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у розділі IV цих Ліцензійних умов. Керівний персонал аптечного складу (бази), де зберігаються лікарські засоби, повинен мати відповідну кваліфікацію, досвід роботи для забезпечення належного зберігання лікарських засобів і поводження з ними.

У кожному аптечному складі (базі) повинна бути призначена принаймні одна Уповноважена особа, яка відповідає за створення, впровадження та функціонування системи якості. Уповноважена особа повинна особисто виконувати свої обов’язки, мати вищу фармацевтичну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше двох років.

Ліцензіат повинен забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, діяльність яких може впливати на якість продукції. Результати підвищення кваліфікації працівників протоколюються.

У письмових стандартних робочих методиках (стандартних операційних процедурах) повинні бути описані будь-які роботи, що можуть вплинути на якість лікарських засобів або якість дистриб’юторської діяльності: отримання і перевірка поставок, зберігання лікарських засобів, очищення і обслуговування приміщень (включаючи боротьбу з комахами і тваринами), реєстрація умов зберігання, безпечне зберігання як запасів на аптечному складі (базі), так і транзитних консигнаційних поставок, які взято із призначеного для продажу запасу, ведення і зберігання документації, у тому числі документів щодо замовлень лікарських засобів іншими суб’єктами господарювання, повернення лікарських засобів, плани відкликання. Ці методики мають бути затверджені, підписані і датовані Уповноваженою особою ліцензіата.

Проведення операцій із закупівлі лікарських засобів мають бути підтверджені відповідними документами.

У цих документах має бути відображено всі операції з купівлі та продажу із зазначенням дати купівлі або постачання, назви, серії, кількості отриманого або поставленого лікарського засобу, терміну його придатності, найменування місцезнаходження постачальника або одержувача. Документи, що підтверджують здійснення операцій між виробниками і дистриб’юторами, а також між самими дистриб’юторами, повинні містити інформацію щодо отриманих лікарських засобів (зокрема за допомогою використання номерів серій), усіх постачальників або одержувачів лікарських засобів.

3.4.20. Ліцензіат повинен мати план термінових дій для зупинення торгівлі неякісними та фальсифікованими лікарськими засобами, вилучення у разі потреби лікарських засобів з продажу та вжиття відповідних заходів щодо повернення зазначених лікарських засобів постачальнику (виробнику) або їх знищення (утилізації).

3.4.21. Ліцензіат зобов’язаний вилучити з продажу, відповідно ідентифікувати та розмістити в чітко визначених та промаркованих місцях (карантинних зонах) такі лікарські засоби: неякісні лікарські засоби, в тому числі лікарські засоби, термін придатності яких минув, заборонені до реалізації в установленому законодавством порядку, лікарські засоби з ушкодженими закупорювальними елементами або пакуваннями, лікарські засоби, щодо яких існують припущення, що вони є неякісні, повернені лікарські засоби, фальсифіковані лікарські засоби, незареєстровані лікарські засоби, які підлягають реєстрації.

Для великих об’ємів карантинного товару допускається розміщення його в загальній зоні зберігання за умови забезпечення чіткого сигнального маркування карантинної продукції та додаткових засобів безпеки, попереджуючих відвантаження карантинного товару, що визначені в стандартних операційних процедурах та законодавстві.

3.4.22. Закупівля лікарських засобів здійснюється виключно у ліцензіатів, що мають ліцензію на виробництво лікарських засобів, оптову торгівлю лікарськими засобами.

3.4.23. Відпуск (реалізація) лікарських засобів проводиться:

 • суб’єктам господарювання, що мають ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами;
 • суб’єктам господарювання, що мають ліцензії на виробництво лікарських засобів (для використання у виробництві);
 • суб’єктам господарювання, що мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами;
 • безпосередньо закладам охорони здоров’я.

3.4.24. Ліцензіат під час транспортування лікарських засобів повинен забезпечити умови зберігання лікарських засобів відповідно до вимог, встановлених виробником.

Транспортний засіб для перевезення лікарських засобів повинен забезпечувати дотримання визначених виробником умов зберігання лікарських засобів і дозволяти проведення систематичного вологого прибирання з використанням дезінфекційних засобів.

Під час транспортування лікарських засобів мають бути дотримані умови, що забезпечують збереження їх належної якості, схоронності та цілісності, не допускають попадання на них пилу, атмосферних опадів і впливу сторонніх запахів.

Лікарські засоби під час транспортування повинні бути захищені від пошкодження упаковки, розливання, забруднення, контамінації іншими лікарськими засобами або речовинами. Не допускається транспортування лікарських засобів разом з іншими видами вантажу за виключенням супутніх товарів.

Перевезення лікарських засобів, що вимагають особливих температурних умов зберігання, повинно здійснюватись тільки спеціально обладнаним транспортом, оснащеним рефрижераторними установками, які обладнуються пристроями для постійного моніторингу температури, або термоконтейнерами.

Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори транспортуються відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, які регулюють їх обіг в Україні.

Забороняється транспортування лікарських засобів транспортом загального користування, яким здійснюється перевезення пасажирів, та у поштових відправленнях.

3.4.25. Здійснення у приміщеннях аптечних складів (баз) під час зберігання лікарських засобів ремонтних робіт, що можуть призвести до зміни умов зберігання лікарських засобів, передбачених нормативними документами, та до погіршення їх якості, не допускається.

3.5. До роздрібної торгівлі лікарськими засобами:

3.5.1. Роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється лише через аптеки та їх структурні підрозділи, крім випадків, передбачених підпунктом 3.5.2 цього пункту.

3.5.2. У сільській місцевості у разі відсутності аптеки або структурного підрозділу аптеки роздрібна торгівля лікарськими засобами за переліком, встановленим наказом МОЗ України, здійснюється у приміщеннях фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських, дільничних лікарень, амбулаторіях, амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини працівниками цих закладів, які мають медичну освіту, на підставі договорів, укладених із ліцензіатом, що має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

3.5.3. Аптеки та їх структурні підрозділи здійснюють торгівлю готовими лікарськими засобами, в тому числі виготовленими в умовах аптеки, у порядку, встановленому законодавством.

3.5.4. Забороняється відпуск рецептурних лікарських засобів без рецептів.

Дозволяється відпускати без рецепта лікарські засоби за Переліком лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06.12.2010 № 1081, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2010 за № 1316/18611. Відпуск лікарських засобів, які не ввійшли до цього переліку, здійснюється відповідно до умов відпуску, визначених в інструкціях для медичного застосування цих лікарських засобів та листках-вкладишах.

3.5.5. У залі обслуговування населення на вітринах, у скляних та відкритих шафах тощо дозволяється розміщувати лікарські засоби, що відпускаються без рецепта. В окремих шафах (до яких немає доступу споживачів) зберігаються лікарські засоби, що відпускаються за рецептом лікаря, з обов’язковою позначкою «Відпуск за рецептом лікаря». Супутні товари розміщуються на вітринах, в шафах, окремо від лікарських засобів. Забороняється реклама (в будь-якій формі) рецептурних лікарських засобів.

3.5.6. Виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки здійснюється лише в аптеках за наявності ліцензії на виробництво лікарських засобів, для отримання якої подаються відомості за підписом заявника — суб’єкта господарювання про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікаційний рівень працівників (додаток 9).

Виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки повинно здійснюватись відповідно до вимог законодавства, у тому числі Правил виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.12.2004 № 626, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.12.2004 за № 1606/10205.

Торгівля лікарськими засобами, що вироблені (виготовлені) в умовах аптеки, може здійснюватись лише через аптеки та структурні підрозділи аптек ліцензіата, який є власником аптеки, що їх виробляє (виготовляє), з дотриманням умов транспортування, зберігання та відпуску.

Перелік внутрішньоаптечної заготовки, що виробляє (виготовляє) аптека, погоджує територіальний орган Держлікслужби України.

3.5.7. Ліцензіат, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, повинен:

 • забезпечити наявність усіх необхідних приміщень, устаткування та обладнання для належного зберігання та торгівлі лікарськими засобами;
 • забезпечувати для кожного виробничого приміщення реєстрацію та контроль температури і відносної вологості повітря, справність усіх засобів вимірювальної техніки і проводити їх регулярну метрологічну повірку;
 • мати необхідну кількість працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим розділом IV цих Ліцензійних умов;
 • створити необхідні умови для доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек;
 • дотримуватися визначених виробником загальних та специфічних умов зберігання лікарських засобів;
 • мати в залі обслуговування населення інформацію про наявність ліцензії (копії ліцензії), про особливості правил відпуску лікарських засобів, місцезнаходження і номер телефону суб’єкта господарювання, якому належать аптека та структурні підрозділи, місцезнаходження і номер телефону державного органу у справах захисту прав споживачів, місцезнаходження і номер телефону територіального органу державного контролю якості лікарських засобів, а також книгу відгуків та пропозицій, забезпечити можливість встановлення та функціонування інформаційного стенда або термінала;
 • забезпечувати наявність обов’язкового мінімального асортименту лікарських засобів для аптек;
 • дотримуватися вимог законодавства щодо забезпечення контролю якості лікарських засобів та мати план термінових дій для вилучення лікарських засобів із продажу;
 • забезпечити схоронність лікарських засобів;
 • зберігати протягом не менше трьох років документи, що засвідчують купівлю, із зазначенням назви, дати, форми випуску, кількості, серії та терміну придатності одержаного лікарського засобу, виробника, інформації про постачальника та реквізитів його ліцензії;
 • визначити Уповноважену особу, яка повинна мати повну вищу фармацевтичну освіту, здобути освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця — спеціаліст, отримати сертифікат про присвоєння (підтвердження) звання провізора загального профілю (для фахівців, які закінчили вищий навчальний заклад після 1992 року) або загальної фармації та мати стаж роботи за фахом не менше двох років (виконання обов’язків Уповноваженої особи, відповідальної за функціонування системи забезпечення якості лікарських засобів в аптеці, що розташована у сільській місцевості, може покладатися на особу із фармацевтичною освітою, яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця — молодший спеціаліст, бакалавр). Виконання обов’язків Уповноваженої особи у сільській місцевості може покладатися на спеціалістів без стажу роботи за фахомвизначити Уповноважену особу, яка повинна мати диплом про фармацевтичну освіту навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та сертифікат про присвоєння (підтвердження) звання провізора-спеціаліста або бути атестованою за цією спеціальністю з присвоєнням (підтвердженням) кваліфікаційної категорії та мати стаж роботи за спеціальністю «Фармація» не менше двох років (виконання обов’язків Уповноваженої особи, відповідальної за функціонування системи забезпечення якості лікарських засобів в аптеці, що розташована у селі, селищі, селищі міського типу, може покладатися на особу, що має диплом про фармацевтичну освіту навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, або особу, яка отримала рівень бакалавра у навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації). Виконання обов’язків Уповноваженої особи у селі, селищі, селищі міського типу може покладатися на спеціалістів без стажу роботи за спеціальністю «Фармація».

3.5.8. Для аптек, які виробляють (виготовляють) лікарські засоби, обов’язковим є наявність чинної Державної Фармакопеї України.

3.5.9. Для забезпечення діяльності з роздрібної торгівлі аптека повинна.

а) розміщуватися у виведеному із житлового фонду окремому будинку або у вбудованому (прибудованому) ізольованому приміщенні на першому поверсі з окремим самостійним виходом назовні із торговельного залу за винятком випадків, передбачених цим підпунктом.

Дозволяється улаштування загального вхідного тамбура в будинках громадського призначення (окрім шкіл, закладів дошкільної освіти та під’їздів житлових будинків) за умови забезпечення вільного доступу до аптеки та дотримання в тамбурі санітарно-гігієнічних вимог, установлених для аптек. Площа загального вхідного тамбура не включається в мінімальну та загальну площу аптеки, але це приміщення обов’язково зазначається у паспорті аптечного закладу.

Якщо аптека займає ізольоване декілька поверхове (в тому числі підвальне, напівпідвальне чи цокольне) приміщення і має декілька залів обслуговування населення, один із них повинен бути розташований на першому поверсі з обов’язковою організацією одного робочого місця для відпуску лікарських засобів.

Дозволяється розміщення залу обслуговування населення не тільки на першому поверсі, якщо рівень його підлоги не нижче/вище планувального рівня землі більше ніж на 0,5 метра.

Допускається розміщення аптеки у приміщеннях торговельних центрів, санаторно-курортних закладів, готелів, аеропортів, вокзалів, у ізольованому приміщенні на першому поверсі без улаштування окремого самостійного виходу назовні за умови дотримання вимог підпункту 3.5.7 цього пункту.

У приміщеннях лікувально-профілактичних закладів допускається розміщення аптеки в ізольованому приміщенні на будь-якому поверсі та без улаштування окремого самостійного виходу назовні.

У сільській місцевості дозволяється також розміщення аптеки у будинках громадського призначення (окрім шкіл, закладів дошкільної освіти та під’їздів житлових будинків), у приміщеннях сільської (селищної) ради, підприємств поштового зв’язку без улаштування
окремого самостійного виходу назовні;

б) мати зал обслуговування населення та виробничі приміщення: необхідну зону та/або приміщення для приймання лікарських засобів, приміщення (зони) для зберігання різних груп лікарських засобів відповідно до вимог, визначених виробником. Прохід до виробничих приміщень не може здійснюватися через приміщення загального користування (коридори, тамбури тощо). Мінімальна загальна площа приміщень зберігання лікарських засобів не може бути меншою 10 кв. м.

Допускається облаштування залу обслуговування населення з вільним доступом споживачів до лікарських засобів, які відпускаються без рецептів згідно з Переліком лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06.12.2010 № 1081, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2010 за № 1316/18611, та супутніх товарів за наявності в залі фахівців-консультантів (провізорів, фармацевтів).

Для аптек, які розташовані у лікувально-профілактичних закладах і здійснюють виготовлення (виробництво) лікарських засобів в умовах аптеки та відпуск готових лікарських засобів лише у відділення лікувально-профілактичних закладів, допускається відсутність залу обслуговування населення за умови наявності експедиційного приміщення. Для здійснення роздрібної торгівлі лікарських засобів населенню в цих лікувально-профілактичних закладах такі аптеки можуть створювати аптечні пункти;

в) мати службово-побутові приміщення: приміщення для персоналу, вбиральню з рукомийником (для аптек, розташованих в сільській місцевості та населених пунктах, де відсутні комунікації (водопровід, каналізація), дозволяється розташування вбиральні поза межами аптеки, при цьому в аптеці обов’язково повинно бути обладнане окреме місце для санітарної обробки рук), приміщення або шафу для зберігання інвентарю для прибирання. Прохід до службово-побутових приміщень не може здійснюватись через виробничі приміщення. При використанні персоналом аптеки окремого службового входу ззовні дозволяється прохід в технологічному одязі та взутті із службово-побутових і додаткових приміщень до залу обслуговування населення через приміщення для зберігання лікарських засобів та у зворотному напрямку.

Загальна мінімальна площа приміщень для персоналу не може бути меншою 8 кв. м.

3.5.10. Загальна мінімальна площа аптек, які займаються роздрібною торгівлею лікарськими засобами, повинна становити:

 • для аптек, розташованих у містах, — не менше ніж 50 кв. м (площа торговельного залу — не менше ніж 18 кв. м);
 • для аптек, розташованих у селищах та селищах міського типу, — не менше ніж 40 кв.м (площа торговельного залу — не менше ніж 18 кв. м);
 • для аптек, розташованих у селі, — не менше ніж 30 кв.м (площа торговельного залу — не менше ніж 10 кв.м, приміщення для зберігання лікарських засобів — 6 кв. м; кімната персоналу — не менше ніж 4 кв. м).

Для аптек, які здійснюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів, склад приміщень аптеки включає всі приміщення, які необхідні для провадження діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, крім випадків, передбачених підпунктом «б» підпункту 3.5.9 цього пункту, та приміщення для виготовлення лікарських засобів, склад і площа яких визначаються Правилами виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.12.2004 № 626, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.12.2004 за № 1606/10205.

3.5.11. Виробничі приміщення аптеки повинні бути обладнані устаткуванням для постійного забезпечення належного зберігання лікарських засобів (шафи, стелажі, холодильники, сейфи тощо) та засобами для здійснення контролю за температурою і відносною вологістю повітря.

За наявності лікарських засобів, які потребують особливих умов зберігання, ліцензіат повинен виконувати вимоги законодавства та настанов належних практик в частині зберігання таких лікарських засобів.

Зал обслуговування населення для забезпечення відповідного зберігання лікарських засобів під час продажу повинен бути обладнаний устаткуванням (обладнанням) для постійного забезпечення відповідного температурного режиму та засобами для здійснення контролю за температурою. Робочі місця працівників повинні бути обладнані пристроями для захисту працівників від прямої крапельної інфекції.

3.5.12. Санітарний стан приміщень та устаткування аптеки повинен відповідати вимогам санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів. Приміщення та устаткування повинні підлягати прибиранню, дезінфекції, дератизації згідно з письмовими інструкціями, затвердженими ліцензіатом.

Для прибирання різних приміщень або зон (виробничих; вбиралень; службово-побутових, додаткових, зал обслуговування населення) повинен бути виділений окремий інвентар (відра, тази, щітки, ганчір’я), який маркується. Зберігання його здійснюється в спеціально визначеному місці (кімнати, шафи) окремо за призначенням. Інвентар для прибирання вбиральні зберігається окремо.

Приміщення та устаткування кімнати персоналу аптеки повинні забезпечувати утримання та схоронність особистого та технологічного одягу відповідно до вимог санітарно-епідемічного режиму, а також можливість вживання їжі та відпочинку (обладнані шафами для одягу, холодильником, меблями).

Для аптек, розміщених у селах, наявність холодильника в кімнаті персоналу не є обов’язковою.

3.5.13. Аптека повинна мати аптечку (лікарські та інші засоби) для надання долікарської медичної допомоги.

3.5.14. Ліцензіат під час транспортування лікарських засобів повинен забезпечити умови зберігання лікарських засобів відповідно до вимог, встановлених виробником.

Транспортний засіб для перевезення лікарських засобів повинен забезпечувати дотримання визначених виробником умов зберігання лікарських засобів і дозволяти проведення систематичного вологого прибирання з використанням дезінфекційних засобів.

Забороняється транспортування лікарських засобів транспортом загального користування, яким здійснюється перевезення пасажирів, та у поштових відправленнях.

3.5.15. У разі закриття аптечного закладу для проведення ремонтних робіт, технічного переобладнання чи інших робіт ліцензіат повинен письмово повідомити про це не пізніше ніж за 10 робочих днів Держлікслужбу України та її територіальні органи за місцезнаходженням аптечного закладу та розмістити поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату та період закриття.

3.5.16. У разі повного припинення роботи аптеки або її ліквідації забороняється здійснювати діяльність через структурні підрозділи, які підпорядковані цій аптеці, крім випадків, коли структурні підрозділи аптеки, що припинила діяльність, перепідпорядковані наказом керівника ліцензіата іншій аптеці, про що письмово повідомляється Держлікслужба України, яка вносить відповідні зміни в Ліцензійний реєстр.

3.5.17. Не допускається проведення ремонтних робіт у приміщеннях аптек та їх структурних підрозділів під час зберігання лікарських засобів, що можуть призвести до зміни умов зберігання лікарських засобів, передбачених виробником, та до погіршення їх якості.

3.5.18. Режим роботи аптек та їх структурних підрозділів встановлюється суб’єктом господарювання за погодженням з відповідним місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

3.5.19. Аптека та її аптечні пункти можуть створюватися в межах однієї області, Автономної Республіки Крим (включно з містом Севастополем), Київської області (включно з містом Києвом). Аптечні пункти розміщуються у відокремлених приміщеннях з виділенням або без виділення залу обслуговування населення в капітальних будинках лікувально-профілактичних закладів.

Площа аптечного пункту не може бути меншою 18 кв. м. Якщо додатково в аптечному пункті наявні виробничі (приміщення для зберігання лікарських засобів) та службово-побутові приміщення (кімната персоналу, приміщення для зберігання інвентарю для прибирання, вбиральня), то прохід до службово-побутових приміщень не може здійснюватись через виробничі приміщення.

У разі відсутності у населеному пункті сільської місцевості лікувально-профілактичного закладу та аптеки дозволяється розміщення аптечного пункту в будь-яких інших приміщеннях, що відповідають вимогам цих Ліцензійних умов.

3.5.20. Приміщення аптечного пункту обов’язково обладнується шафами, холодильником, сейфом або металевою шафою для зберігання лікарських засобів, місцем для санітарної обробки рук, шафою для роздільного зберігання особистого та технологічного одягу, шафою для зберігання інвентарю для прибирання окремо за призначенням.

Для зберігання інвентарю для прибирання приміщення аптечного пункту та особистого одягу персоналу аптечного пункту можуть використовуватись додаткові приміщення, які не суміщені із приміщенням аптечного пункту та для проходу до яких не потрібно виходити за межі будівлі. Їх площа не враховується у мінімальну площу аптечного пункту, але такі приміщення обов’язково зазначаються у паспорті аптечного закладу, а їх площа включається до загальної площі аптечного пункту.

3.5.21. Аптечні пункти здійснюють торгівлю готовими лікарськими засобами, що відпускаються за рецептом та без рецепта лікаря.

3.5.22. Санітарний стан приміщень та устаткування аптечних пунктів повинен відповідати вимогам санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів.

3.5.23. Надходження лікарських засобів до структурних підрозділів аптеки здійснюється лише через аптеку, якій вони підпорядковуються, або через аптечний склад (базу) цього ліцензіата. Порядок постачання лікарських засобів у структурні підрозділи аптеки визначається ліцензіатом з обов’язковим письмовим оформленням.

3.5.24. Аптека та її структурні підрозділи повинні бути забезпечені нормативно-правовими актами з питань фармацевтичної діяльності.

IV. Кваліфікаційні та інші вимоги до персоналу, що займається виробництвом лікарських засобів (в умовах аптеки), оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами

4.1. Особи, які безпосередньо займаються виробництвом лікарських засобів в умовах аптеки, оптовою і роздрібною торгівлею лікарськими засобами, повинні мати відповідну спеціальну освіту і відповідати єдиним кваліфікаційним вимогамОсоби, які безпосередньо займаються виробництвом лікарських засобів в умовах аптеки, оптовою і роздрібною торгівлею лікарськими засобами, повинні мати відповідну фармацевтичну освіту.

Зазначені особи повинні мати:

а) диплом державного зразка про фармацевтичну освіту;

б) сертифікат про присвоєння (підтвердження) звання провізора загального профілю або провізора клінічного (для фахівців, які закінчили вищий учбовий заклад після 1992 року).

Зазначена вимога не поширюється на працівників аптечних складів (баз), які здійснюють відбір, комплектацію та упакування замовлень. Ці працівники повинні проходити навчання на постійній основі відповідно до їх обов’язків та періодичний медичний огляд.

Безпосередньо торгівлю лікарськими засобами можуть здійснювати провізори-спеціалісти та молодші спеціалісти з фармацевтичною освітою з дотриманням вимог чинного законодавства.

Зайняття фармацевтичною діяльністю (безпосередньо) особою, яка не має відповідної фармацевтичної освіти (крім випадків, передбачених підпунктом 3.5.2 пункту 3.5 розділу III цих Ліцензійних умов), унеможливлює ліцензіатом виконання Ліцензійних умов.

Зазначені особи повинні мати:

а) диплом про фармацевтичну освіту;

б) сертифікат про присвоєння (підтвердження) звання провізора-спеціаліста або повинні бути атестовані за цією спеціальністю з присвоєнням (підтвердженням) кваліфікаційної категорії.

Зазначена вимога не поширюється на працівників аптечних складів (баз), які здійснюють відбір, комплектацію та упакування замовлень. Ці працівники повинні проходити навчання на постійній основі відповідно до їхніх обов’язків та періодичний медичний огляд.

Відпуск лікарських засобів можуть здійснювати провізори-спеціалісти та фармацевти з дотриманням вимог чинного законодавства.

Зайняття виробництвом лікарських засобів в умовах аптеки, оптовою і роздрібною торгівлею лікарськими засобами (безпосередньо) особою, яка не має відповідної фармацевтичної освіти та не відповідає вимогам, викладеним у цьому пункті (крім випадків, передбачених підпунктом 3.5.2 пункту 3.5 розділу III цих Ліцензійних умов), унеможливлює виконання ліцензіатом Ліцензійних умов.

4.2. Фахівці, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, допускаються до професійної діяльності у порядку, визначеному Порядком надання права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.94 № 118-С, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.09.94 за № 218/428.

4.3. Спеціалісти, які не працюють понад п’ять років за зазначеною у дипломі, сертифікаті (посвідченні) спеціальністю, можуть бути допущені до діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової або роздрібної торгівлі лікарськими засобами тільки після проходження перепідготовки.

4.4. Аптечні заклади повинні мати укомплектований штат працівників, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогамАптечні заклади повинні мати укомплектований штат працівників, які мають відповідну фармацевтичну освіту і відповідають вимогам, викладеним у пункті 4.1 цього розділу.

Посади завідувачів, заступників завідувачів аптеки, аптечного складу (бази) можуть заміщатися лише працівниками, що мають дипломи навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та відповідають вимогам пункту 4.1 цього розділу. Для аптек, розташованих у сільській місцевості, посади завідувачів, заступників завідувачів можуть займати особи, що мають дипломи навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

Не допускається займання посади завідувача аптеки, аптечного складу (бази) за сумісництвом.

Посади завідувачів аптеки, аптечного складу (бази), заступників завідувачів аптеки, аптечного складу (бази) можуть заміщатися особами, що мають диплом навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації та сертифікат провізора-спеціаліста за спеціальністю «Організація та управління фармацією» або атестовані за цією спеціальністю з присвоєнням (підтвердженням) відповідної категорії.

Для аптек, розташованих у селах, селищах та селищах міського типу, посади завідувача аптеки, заступника завідувача аптеки можуть обіймати особи, що мають дипломи навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, або особи, які отримали рівень бакалавра в навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації.

Не допускається займання посади завідувача аптечного закладу за сумісництвом.

4.5. Працівники аптечних закладів, виробників лікарських засобів при прийнятті на роботу проходять медичне обстеження та подальший періодичний медичний огляд згідно із законодавством.

4.6. У ліцензіата повинні бути затверджені посадові інструкції працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з виробництвом лікарських засобів, оптовою, роздрібною торгівлею лікарськими засобами, у яких викладені основні функції, повноваження, професійні знання, компетенція та інші вимоги до працівників.

V. Особливості провадження діяльності аптечних кіосків

5.1. Аптечні кіоски розміщуються у відокремлених приміщеннях (не менше 8 кв. м) без виділення торговельного залу тільки в капітальних спорудах: на заводах, фабриках, вокзалах, в аеропортах.

5.2. Аптечні кіоски можуть розміщуватися на перших поверхах житлових та будинків громадського призначення за наявності окремого входу, підведення інженерних комунікацій (водопостачання, каналізація, теплопостачання), наявності вентиляції та забезпечення площі приміщень не менше 21 кв. м, в тому числі 8 кв. м — зона розміщення обладнання робочих місць персоналу; 10 кв. м — зона обслуговування населення, 3 кв. м — вбиральня.

5.3. Для аптечних кіосків, розташованих у місцевості, в будівлях, де відсутні комунікації (водопровід, каналізація), дозволяється розміщення у вбиральні біотуалету та облаштування місця для санітарної обробки рук.

5.4. Для аптечних кіосків, розташованих у селах, дозволяється розміщення вбиральні поза межами аптечного кіоску, при цьому в аптечному кіоску обов’язково повинно бути обладнане окреме місце для санітарної обробки рук.

5.5. Приміщення аптечного кіоску обов’язково обладнується шафами, холодильником, місцем для санітарної обробки рук, шафою для роздільного зберігання особистого одягу та технологічного одягу, шафою для зберігання господарського інвентарю окремо за призначенням.

5.6. Аптечні кіоски здійснюють торгівлю виключно готовими лікарськими засобами, що відпускаються без рецепта лікаря.

5.7. Факт відпуску або факт наявності в аптечному кіоску одного та більше рецептурних препаратів або документальне підтвердження відвантаження (поставки) рецептурних лікарських засобів в аптечний кіоск унеможливлює виконання ліцензіатом цих Ліцензійних умов.

5.8. Санітарний стан приміщень та устаткування аптечних кіосків повинен відповідати вимогам санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів.

5.9. Здійснення у приміщеннях аптечних кіосків під час зберігання лікарських засобів ремонтних робіт, що можуть призвести до зміни умов зберігання лікарських засобів, передбачених виробником, та до погіршення їх якості, не допускається.

5.10. Надходження лікарських засобів до аптечних кіосків здійснюється виключно через аптеку, якій вони підпорядковуються, або через аптечний склад (базу) цього ліцензіата. Порядок постачання лікарських засобів у аптечні кіоски аптеки визначається ліцензіатом з обов’язковим письмовим оформленням.

5.11. Аптечні кіоски повинні бути забезпечені нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами з питань фармацевтичної діяльності.

Заступник директора Департаменту
контролю якості медичних послуг,
регуляторної політики та
санітарно-епідемічного благополуччя –
начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі
охорони здоров’я
В.В. Стеців

Додаток 1

до Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової, роздрібної
торгівлі лікарськими засобами

___________________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
НА ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ

Заявник
(найменування, місцезнаходження юридичної особи)
(прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи)
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця)
(серія, номер паспорта, дата видачі,
орган, що видав паспорт, місце проживання)
Номер телефону:
Організаційно-правова форма:
Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):
Реєстраційний номер облікової картки платника податків(для фізичної особи — підприємця)*:
Поточний рахунок в національній валюті, номер в
Поточний рахунок в іноземній валюті, номер в

Прошу видати ліцензію на провадження такого виду діяльності:

виробництво лікарських засобів
оптова торгівля лікарськими засобами
роздрібна торгівля лікарськими засобами

При провадженні діяльності з оптової торгівлі:

маю намір займатись виключно експортом лікарських засобів
маю ліцензію на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
є офіційним та/або ексклюзивним представником виробників лікарських засобів та/або власником реєстраційних посвідчень лікарських засобів та маю намір здійснювати реалізацією лікарських засобів тільки таких виробників
маю намір забезпечувати лікарськими засобами власну мережу аптечних закладів, до складу якої входять: аптека з правом виробництва (виготовлення) лікарських засобів та аптечний заклад, який розташований в сільській місцевості, при цьому обсяг оптової торгівлі буде становити менше 10% від щомісячного обсягу товарообігу в грошовому виразі;
маю намір здійснювати оптову торгівлю виключно лікарськими засобами у вигляді субстанції
маю намір здійснювати оптову торгівлю виключно медичними газами

Місце провадження господарської діяльності:

Виробництво:
(структурний підрозділ та адреса місця провадження господарської діяльності)
Аптечний склад (база):
(номер, найменування (за наявності) аптечного складу та адреса місця провадження господарської діяльності)
загальною площею ___ кв. м, який має у своєму складі виробничі приміщення площею ___ кв. м.
Аптека:
(номер, найменування (за наявності) аптеки та адреса місця провадження господарської діяльності)
Аптечний пункт:
(номер, найменування (за наявності) аптечного пункту, номер та найменування (за наявності) аптеки, структурним підрозділом якої він є, адреса місця провадження господарської діяльності аптечного пункту із зазначенням лікувально-профілактичного закладу)
Аптечний кіоск:
(номер, найменування (за наявності) аптечного кіоску, номер та найменування (за наявності) аптеки, структурним підрозділом якої він є, адреса місця провадження господарської діяльності аптечного кіоску)

Прошу за місцем провадження господарської діяльності провести перевірку:

наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу
умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться

З порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідаю і зобов’язуюсь їх виконувати.

Керівник заявника або фізична особа — підприємець
(підпис) (ініціали, прізвище)

«___» ___________ 20__ року

М.П.

(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали, прізвище)
«___» ___________ 20__ року
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі
лікарськими засобами

___________________________________________________________________________________________

(найменування органу ліцензування)

ОПИС № _____
документів, що додаються
до заяви на одержання ліцензії

на провадження

___________________________________________________________________________________________

(вид діяльності)

від

___________________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи —
підприємця)

Дата і номер реєстрації заяви «__» ________ 20__ року № _____

№ з/п Найменування документа Кількість аркушів у документі Відмітка про наявність документів (наявні, відсутні) Примітка
1 2 3 4 5

Прийняв __________________ документів

(цифрами і словами) (підпис уповноваженої посадової особи, ініціали, прізвище)

Дата «___» _____________ 20__ року

Копію опису отримав

___________________________________________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище представника суб’єкта господарювання)

Дата «___» _____________ 20__ року

Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують унесення заявником плати за видачу ліцензії

___________________________________________________________________________________________

(підпис уповноваженої посадової особи, ініціали, прізвище)

Дата «___» _____________ 20__ року

Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі
лікарськими засобами

ЖУРНАЛ
обліку заяв та виданих ліцензій

на провадження ____________________________________________________________________
(вид господарської діяльності, на який видається ліцензія)

Сторінка 1


з/п
Дата надходження заяви Відомості про заявника
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи – підприємця місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків* організаційно-правова форма
1 2 3 4 5 6

Сторінка 2

Дата видачі ліцензії, копії Облікова серія і номер бланка ліцензії Строк дії ліцензії (за наявності) Відомості про прийняття рішення щодо видачі (відмови) ліцензії, її копії, дубліката, переоформлення, анулювання, визнання недійсною (номер, дата документа) Прізвище заявника і відмітка про отримання ліцензії (копії) Примітка
видача (із зазначенням виду діяльності) відмова переоформлення анулювання
ліцензії копії дубліката
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, – серія та номер паспорта.

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі
лікарськими засобами

(у редакції наказу МОЗ України від 22.12.2014 р. № 990)

___________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

Заявник:

_________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи*)

_________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи)

_________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

_________________________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, дата видачі,

_________________________________________________________________________________

орган, що видав паспорт, місце проживання)

Номер телефону:

_____________________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для фізичної особи — підприємця)**:____________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):__________________________________________________________

Поточний рахунок у національній валюті, номер________________у__________________________________

Поточний рахунок в іноземній валюті, номер___________________у__________________________________

Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію:________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Серія і номер ліцензії:_________________________________________________________________________

Прошу видати копію ліцензії у зв’язку зі створенням нового(их) відокремленого(их) підрозділу(ів), а саме:

Вид відокремленого(их) підрозділу(ів), його (їх) номер(и) (аптечний склад (база), аптека, аптечний пункт (із зазначенням аптеки та її номера, структурним підрозділом якої він є), виробнича дільниця, цех, склад виробника, зони контролю якості тощо) Найменування відокремленого(их) підрозділу(ів) (за наявності) Місцезнаходження відокремленого підрозділу або місце провадження господарської діяльності (індекс, область, район, місто/селище міського типу/село/селище, вулиця, будинок тощо) Лікувально-профілактичний заклад, у якому розташований відокремлений підрозділ (для аптечних пунктів)

Прошу за місцезнаходженням відокремленого(их) підрозділу(ів) або місцем провадження господарської діяльності відокремленого(их) підрозділу(ів), зазначеного(их) у цій заяві, провести перевірку:

наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу

умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться

Заявник ________________            __________________________

(підпис)                          (прізвище, ім’я, по батькові)

«___» ___________ 20__ року

М. П.

Дата і номер реєстрації заяви «___» _________ 20__ року №_________

__________________________________ ____________ _____________________

(посада особи, яка прийняла заяву)           (підпис)               (ініціали, прізвище)

«___» ___________ 20__ року

* Згідно з даними Єдиного державного реєстру.
** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган, що реалізує державну податкову політику, і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі
лікарськими засобами

___________________________________________________________________________________________

(найменування органу
ліцензування)

ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії

___________________________________________________________________________________________

(найменування, код за ЄДРПОУ органу, який видав ліцензію)

Заявник:

___________________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи)

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

___________________________________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, дата видачі,

___________________________________________________________________________________________

орган, що видав паспорт, місце проживання)

Номер телефону:_____________________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для фізичної особи — підприємця)*:_____________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):___________________________________________________________

Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію:_________________________________________

Дата видачі і номер ліцензії:____________________________________________________________________

Строк дії ліцензії:____________________________________________________________________________

Прошу переоформити ліцензію у зв’язку з

___________________________________________________________________________________________

(зазначити причини)

___________________________________________________________________________________________

(у разі розширення виду діяльності зазначити структурний підрозділ та адресу місця провадження господарської діяльності)

Перелік документів, що підтверджують зміни (додається):

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Підпис заявника

______________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«___» ___________ 20__ року

М.П.

Дата і номер реєстрації заяви «___» _________ 20__ року

№ ____________

_________________________________ ________________ _______________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали, прізвище)

«___» ___________ 20__ року

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі
лікарськими засобами

___________________________________________________________________________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

___________________________________________________________________________________________

(найменування, код за ЄДРПОУ органу, який видав ліцензію)

Заявник:

___________________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи)

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

___________________________________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, дата видачі,

___________________________________________________________________________________________

орган, що видав паспорт, місце проживання)

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):___________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

(для фізичної особи — підприємця)*:____________________________________________________________

Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію:________________________________________

Дата видачі і номер ліцензії:___________________________________________________________________

Строк дії ліцензії:____________________________________________________________________________

Прошу видати дублікат ліцензії у зв’язку з

___________________________________________________________________________________________

(зазначити причину: втрата або пошкодження ліцензії)

До заяви додаються:

___________________________________________________________________________________________

(вказати: документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, не придатна для користування ліцензія)

Підпис заявника ____________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«___» ___________ 20__ року

М.П.

Дата і номер реєстрації заяви «___» _________ 20__ року

№ ___________

_________________________________ ________________ _______________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали, прізвище)

«___» ___________ 20__ року

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

Додаток 7
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі
лікарськими засобами

___________________________________________________________________________________________

(найменування органу ліцензування)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата

Ліцензіат:

___________________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи)

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

___________________________________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, дата видачі,

___________________________________________________________________________________________

орган, що видав паспорт, місце проживання)

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

повідомляє, що припинено діяльність відокремленого(их)

підрозділу(ів), а саме:

Найменування відокремленого(их) підрозділу(ів) (аптечний склад (база), аптека, аптечний пункт чи аптечний кіоск із зазначенням аптеки, структурним підрозділом якої вони є) Місце провадження господарської діяльності (індекс, область, район, місто/ смт/ село, вулиця, будинок тощо), а для аптечних пунктів також зазначити лікувально-профілактичний заклад

У зв’язку із зазначеним прошу внести відповідні зміни до

ліцензійного реєстру.

Керівник ліцензіата або

фізична особа — підприємець ____________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)«___» ___________ 20__ року

М.П.

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

Додаток 8
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі
лікарськими засобами

___________________________________________________________________________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії

Ліцензіат:

___________________________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи)

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

___________________________________________________________________________________________

(серія, номер паспорта, дата видачі,

___________________________________________________________________________________________

орган, що видав паспорт, місце проживання)

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи):___________________________________________________________

Прошу анулювати ліцензію:

___________________________________________________________________________________________

(зазначити номер та серію ліцензії)

Керівник ліцензіата або

фізична особа — підприємець __________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«___» ___________ 20__ року

М.П.

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.

Додаток 9
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі
лікарськими засобами

___________________________________________________________________________________________

(найменування органу ліцензування)

___________________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця)

ВІДОМОСТІ
про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікаційний рівень працівників (для виробництва лікарських засобів в умовах аптеки)

(найменування та/або номер аптечного закладу (структурного підрозділу))

1.___________________________________________________________________________________________

(найменування або прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта господарювання)

2. Код за ЄДРПОУ/

___________________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків*:

3. Місцезнаходження (місце проживання)

___________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку)

Номер телефону

___________________________________________________________________________________________

Форма власності

___________________________________________________________________________________________

4. Місце провадження діяльності

___________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, номер будинку, номер телефону

5. Завідувач аптечного закладу (структурного підрозділу)

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________________________________________________________________________

(освіта, номер і дата укладення трудового договору)

6. Режим роботи

___________________________________________________________________________________________

Вихідні дні

___________________________________________________________________________________________

I. Стан матеріально-технічної бази аптеки

1.1. Приміщення, у якому розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ):

___________________________________________________________________________________________

(зазначається тип приміщення: окреме, ізольоване (прибудоване, вбудоване, вбудовано-прибудоване),

наявність окремого входу та умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями,

___________________________________________________________________________________________

запасного чи пожежного виходів, суміщеність з іншими приміщеннями будівлі)

1.2. Аптечний заклад (структурний підрозділ) розміщено на поверсі

___________________________________________________________________________________________

(житлового/нежитлового будинку)

1.3. Будівля, де розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ):

___________________________________________________________________________________________

(цегляна, дерев’яна, інша; капітальна/некапітальна; кількість будівель; основне використання будівлі; кількість поверхів)

1.4. Наявність інженерного обладнання для забезпечення (із

зазначенням виду):

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Теплопостачання

___________________________________________________________________________________________

(централізоване, автономне)

Вентиляції

___________________________________________________________________________________________

(механічна, природна, припливно-витяжна з механічним спонуканням)

Водопостачання

___________________________________________________________________________________________

(центральне, автономне)

Освітлення

___________________________________________________________________________________________

(електричне, природне)

Каналізації

___________________________________________________________________________________________

(центральна, автономна)

1.5. Склад та площа приміщень:

Приміщення
Приміщення Аптека, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами (кв. м) Аптека, яка здійснює виробництво лікарських засобів, роздрібну торгівлю лікарськими засобами (кв. м) Оздоблювальні матеріали, що використані для покриття (обробки)
стіни стеля підлога
Зал обслуговування населення
1.Виробничі приміщення:
1.1.Виготовлення нестерильних ліків:
асистентська, фасувальна та робоче місце провізора-аналітика
приміщення для одержання води очищеної
мийна та стерилізаційна аптечного посуду
інші (зазначити)
1.2.Виготовлення ліків в асептичних умовах:
асистентська асептична із шлюзом
фасувальна (із шлюзом)
контрольно-маркувальна
стерилізаційна для лікарських засобів
приміщення для отримання води для ін’єкцій
кабінет провізора-аналітика
інші (зазначити)
1.3. Приміщення для зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення:
матеріальна лікарських засобів
матеріальна лікарських засобів
матеріальна лікарських засобів
матеріальна для зберігання наркотичних та психотропних лікарських засобів
матеріальна лікарських засобів, які вимагають захисту від дії підвищеної температури
матеріальна засобів санітарії, гігієни та виробів медичного призначення
матеріальна допоміжних матеріалів і тари (сумісна) (в підвальному)
інші (зазначити)
2.Службово-побутові приміщення:
кабінет завідуючого
бухгалтерія
кімната персоналу
кімната для зберігання інвентарю для прибирання
вбиральня з рукомийником
Додаткові приміщення:
Тамбури
Коридори
Загальна площа приміщень аптеки(усього)

1.6. Виробничі приміщення:

Найменування Призначення Асептичні / не асептичні
1 2 3

1.7. План-схема приміщення аптеки

На плані-схемі слід зазначити нумерацію, вхід до аптечного закладу (структурного підрозділу), до кожного виробничого, службово-побутового, додаткового, допоміжного приміщення, зону (місце) приймання та відвантаження продукції, рукомийник чи місце для санітарної обробки рук, зону розміщення обладнаних робочих місць персоналу, зону обслуговування населення

1.8. Експлікація приміщень

Нумерація приміщень згідно з планом-схемою Найменування Площа (кв. м) Примітка
1 2 3 4

1.9. Виробничі операції здійснюються за такою технологічною схемою:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(указати послідовність технологічного процесу із зазначенням назви приміщень
з відповідною відміткою (о) на плані-схемі)

II. Стан забезпечення приміщень аптеки спеціальними меблями, устаткуванням, приладами і апаратурою, необхідними для здійснення діяльності з виробництва лікарських засобів, роздрібної торгівлі лікарськими засобами:

2.1. Зал обслуговування населення обладнаний меблями, устаткуванням для зберігання поточної потреби лікарських засобів:

___________________________________________________________________________________________

(конкретно зазначити вид меблів (спеціальні меблі на одне (два, три) робоче місце для приймання рецептів, відпуску лікарських засобів),

___________________________________________________________________________________________

пристрої для захисту працівників від прямої крапельної інфекції

___________________________________________________________________________________________

та устаткування (матеріальні шафи, холодильники, сейфи тощо), інші засоби)

У залі обслуговування інформація для населення:

___________________________________________________________________________________________

(наявна/ відсутня)

____________________________________________________________________________________________

(зазначити конкретно, яка інформація міститься на стенді)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2.2. Приміщення для зберігання лікарських засобів обладнані таким устаткуванням:

№ з/п Назва приміщення Найменування і кількість наявного обладнання (конкретно зазначити для кожного приміщення) Наявність вентиляційного обладнання (тип, кратність обміну повітря за годину)
1
2
3
4

2.3. Приміщення, у яких зберігаються отруйні, наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори:

____________________________________________________________________________________________

(зазначити: обладнані/ не обладнані)

засобами охоронної, пожежної сигналізації

___________________________________________________________________________________________

(конкретно зазначити назву приміщення: найменування, тип обладнання, дату встановлення,

___________________________________________________________________________________________

наявність сейфа, металевої шафи, металевих ґрат тощо)

З місцевими органами МВС, МНС

___________________________________________________________________________________________

(зазначити: укладено/ не укладено)

договір про обслуговування охоронної та пожежної сигналізації

___________________________________________________________________________________________

(указати найменування органу, з яким укладено договір, дату і номер договору, термін дії)

2.4. Приміщення для виготовлення нестерильних лікарських засобів та/або виготовлення лікарських засобів в асептичних умовах оснащені таким спеціальним виробничим устаткуванням, приладами, апаратами, засобами вимірювальної техніки:

Назва приміщення Найменування і кількість наявного обладнання, засобів вимірювання техніки Відомості щодо метрологічної повірки (дата останньої повірки, назва документів, №, дата, що підтверджує її)
Асистентська
Фасувальна
Кабінет (робоче місце) провізора-аналітика
Приміщення для одержання води очищеної
Мийна
Стерилізаційна для лікарських засобів
Асептична асистентська зі шлюзом
Стерилізаційна для лікарських засобів
Приміщення для одержання води для ін’єкцій
Контрольно-маркувальна кімната
Інші (зазначити)

2.5. Основне технологічне обладнання, що використовується для виготовлення нестерильних лікарських засобів та/або виготовлення лікарських засобів в асептичних умовах, складається з:

Найменування обладнання Марка, країна-виробник Виробнича потужність
Лікарська форма
Лікарська форма

2.6. Забезпеченість системами обслуговування виробництва:

Найменування системи Види документації, що регламентують обслуговування Види документації, де реєструється робота системи

(навести системи підготовки повітря, підготовки води очищеної, підготовки води для ін’єкцій, підготовки пари, системи опалення (котельна) тощо)

2.7. В аптеці використовуються такі засоби вимірювання:

№ з/п Назва Тип Заводський номер №, дата договору, найменування органу метрологічної служби, термін дії Дата останньої повірки Документ, що підтверджує проведення перевірки
1
2
3

2.8. Для контролю за температурою і вологістю повітря в приміщеннях для зберігання лікарських засобів використовуються термометри і гігрометри

____________________________________________________________________________________________

(указати із зазначенням типів (марок),

___________________________________________________________________________________________

дата останньої перевірки та орган, що її здійснив)

Облік температури та відносної вологості (для діючих аптек) здійснюється

___________________________________________________________________________________________

(указати періодичність обліку, а також зазначити показники на день складання відомостей окремо за приміщеннями)

2.9. Перед входом в асистентські приміщення, у тамбурі туалету

___________________________________________________________________________________________

(зазначити: наявні/ відсутні) гумові килимки, оброблені

___________________________________________________________________________________________

(зазначити назву дезінфекційного засобу та концентрацію розчину)

Для миття рук персоналу в шлюзі асистентської, асептичної, мийній і туалетній кімнатах раковини (рукомийники)

___________________________________________________________________________________________

(зазначити: наявні/ відсутні)

Поряд з рукомийником ємкості з дезінфекційними розчинами

___________________________________________________________________________________________

(зазначити: установлені/ не установлені)

___________________________________________________________________________________________

(зазначити назву засобу та концентрацію розчинів)

та повітряна електросушарка

___________________________________________________________________________________________

(зазначити назву)

2.10. У мийній кімнаті промарковані раковини для

___________________________________________________________________________________________

(зазначити: наявні/відсутні)

миття посуду в кількості, що призначаються для_________________________________________________

2.11. Асистентська асептична повітряним шлюзом від

___________________________________________________________________________________________

(зазначити: відокремлена/не відокремлена)

інших приміщень аптеки.

2.12. В аптеці повітроочисники, бактерицидні

___________________________________________________________________________________________

(зазначити: встановлені/ не встановлені)

опромінювачі________________________________________________________________________________

(указати назву повітроочисників, тип, кількість; порядок їх розміщення і кратність обміну повітря, назву

___________________________________________________________________________________________

бактерицидних опромінювачів, тип, кількість, а також режим їх роботи для кожного приміщення)

Облік часу роботи бактерицидних опромінювачів здійснюється в

___________________________________________________________________________________________

(указати: журнал, інші форми обліку)

2.13. Щоденне вологе прибирання

___________________________________________________________________________________________

(зазначити періодичність його проведення та застосування дезінфікуючих засобів)

Для проведення прибирання або

дезінфекції

___________________________________________________________________________________________

(зазначити: наявні/відсутні)

відповідний інвентар для прибирання, мийні та дезінфекційні

засоби, а саме

___________________________________________________________________________________________

(указати назву засобів, кількість інвентарю за призначенням)

2.14. Персонал аптеки _ технологічний одяг,

___________________________________________________________________________________________

(зазначити: має/не має)

спеціальне взуття

___________________________________________________________________________________________

(указати із зазначенням кількості виданих комплектів, періодичності заміни)

2.15. Спеціальний, технологічний одяг та взуття зберігаються:

___________________________________________________________________________________________

(указати приміщення та устаткування, ізольованість від змінного одягу та взуття)

_________________________________________________________________

2.16. Спеціальний технологічний одяг для роботи в асептичних приміщеннях:

___________________________________________________________________________________________

(навести перелік комплекту спеціального технологічного одягу, спосіб його підготовки, стерилізації, місце зберігання, терміни заміни)

2.17. Кімната персоналу аптеки обладнана

___________________________________________________________________________________________

(указати устаткування: шафи, холодильники тощо)

3. Склад працівників та рівень їх кваліфікації:

3.1. Штатний розпис затверджено

___________________________________________________________________________________________

(указати посаду, прізвище керівника суб’єкта господарювання, який затвердив, дату)

За штатним розписом в аптеці передбачено наявність фахівців

___________________________________________________________________________________________

(указати найменування і кількість посад)

Штат укомплектований фахівцями, а саме:

___________________________________________________________________________________________

(указати найменування посад, на які призначені фахівці)

3.2. На посаду завідувача аптеки призначений

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

наказ від _________________ № _____________, який(а) має

___________________________________________________________________________________________

(указати освіту: вища, середня, фармацевтична, ін. та заклад, який закінчив, рік)

працює на цій посаді

___________________________________________________________________________________________

(указати: на постійній основі чи за сумісництвом)

3.3. Безпосередньо займаються виготовленням та роздрібною торгівлею лікарськими засобами такі особи:

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада Найменування навчального закладу, який закінчено, рік закінчення № диплома № сертифіката провізора загального профілю* №, дата наказу про призначення

3.4. Здійснення контролю якості лікарських засобів покладено на

___________________________________________________________________________________________

(указати підрозділ чи посаду, прізвище фахівця, на якого покладено відповідні обов’язки,
№, дату наказу)

3.5. Працівники аптеки медичне обстеження при

___________________________________________________________________________________________

(зазначити: пройшли/не пройшли)

прийманні на роботу, а надалі — періодичний медичний огляд

___________________________________________________________________________________________

(указати дату допуску до роботи кожного фахівця та зазначити

___________________________________________________________________________________________

прізвища, посади працівників, які не пройшли медичне обстеження, періодичний медичний огляд)

4. Перелік наявних нормативних документів із стандартизації, документації з виробництва, контро­лю якості, нормативно-правових документів, що забезпечують виконання обраних видів робіт:

4.1. Перелік нормативно-правових документів, нормативних документів із стандартизації, що забезпечують виконання обраних видів робіт:

№ з/п Найменування Дата затвердження Рік видання Кількість примірників

Вищенаведені відомості складені за станом на

Суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства України про ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами і відповідає за достовірність даних, що зазначені в цих відомостях на _____________ аркушах.

Керівник суб’єкта

Господарювання

___________________________________________

(посада)

___________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)Завідувач аптекою

___________________________________________

(посада)

___________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«____» ________________

(дата)

Місце печатки

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, — серія та номер паспорта.
**Для спеціалістів, що закінчили вищий навчальний заклад після 1992 року.

Додаток 10
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі
лікарськими засобами

(у редакції наказу МОЗ України від 22.12.2014 р. № 990)

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами

1 Відомості про субʼєкта господарювання
1.1 Для юридичної особи: Для фізичної особи — підприємця:
найменування прізвище
Ім’я
по батькові
телефон
код за ЄДРПОУ  реєстраційний номер облікової картки платника податків 
форма власності
паспорт: серія  № 
виданий
1.2 Відомості про керівника суб’єкта господарювання (для юридичної особи):
прізвище
Ім’я
по батькові
телефон
1.3 Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця
Електронна адреса: E-mail:
2 Відомості про матеріально-технічну базу
2.1 Аптечний заклад
Аптека номер найменування аптечного закладу(за наявності) аптека, структурним підрозділом якої є аптечний пункт
Аптечний пункт
2.2 Місцезнаходження аптечного закладу (індекс, область, район, місто/селище міського типу/село/селище, вулиця, будинок тощо)
Лікувально-профілактичний заклад, у якому розташований відокремлений підрозділ (для аптечних пунктів)
2.3 Режим роботи
з до вихідні дні
2.4 Характеристика будівлі, у якій розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ)
Створені необхідні умови для доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек(для аптечних пунктів — не обов’язково) так  ні 
2.5 Правова підстава для використання приміщення
Приміщення використовується на праві власності  користування 
Документ, що підтверджує право власності або користування приміщенням (із зазначенням його дати та номера)
2.6 Характеристика приміщення, у якому розміщено аптечний заклад (структурний підрозділ)
ізольоване так  ні 
кількаповерхове так  ні 
якщо «так», то мінімум один із залів обслуговування населення розташований на першому поверсі з обов’язковою організацією одного робочого місця для відпуску лікарських засобів так  ні 
наявний загальний вхідний тамбур так з __________________ ні 
якщо «так», то зазначити, з яким приміщенням, та не заповнювати інформацію про наявність окремого самостійного виходу назовні
наявний окремий самостійний вихід назовні так  ні 
якщо «ні», то знаходиться в торговельному центрі, санаторно-курортному закладі, готелі, аеропорту, на вокзалі, у лікувально-профілактичному закладі, будинку громадського призначення (окрім шкіл, закладів дошкільної освіти та під’їздів житлових будинків), у приміщенні сільської (селищної) ради, підприємстві поштового зв’язку (необхідне підкреслити)
зал обслуговування населення знаходиться на першому поверсі так  ні 
якщо «ні», то рівень підлоги залу обслуговування населення не нижче/вище планувального рівня землі більше ніж на 0,5 метра так  ні 
приміщення знаходиться у лікувально-профілактичному закладі так  ні 
якщо «так», то зазначити поверх, на якому розташовано аптечний заклад (структурний підрозділ) 
2.7 Наявність інженерного обладнання для забезпечення:
теплопостачання наявне  відсутнє 
каналізація наявна  відсутня 
2.8 Структура аптечного закладу (структурного підрозділу)
Загальна площа,у тому числі площа: __________ кв. м
торговельного залу ≥ 18 кв. м так  ні 
___________________________________________
(для аптек, розташованих у містах та селищах міського типу)
≥ 10 кв. м так  ні 
___________________________________________
(для аптек, розташованих у селах, селищах)
приміщень зберігання лікарських засобів ≥ 10 кв. м так  ні 
___________________________________________
(для аптек, розташованих у містах та селищах міського типу)
≥ 6 кв. м так  ні 
___________________________________________
(для аптек, розташованих у селах, селищах)
приміщень персоналу ≥ 8 кв. м так  ні 
___________________________________________
(для аптек, розташованих у містах та селищах міського типу)≥ 4 кв. м так  ні
__________________________________________
(для аптек, розташованих у селах, селищах)
В аптечному закладі (структурному підрозділі) наявні:вбиральня з рукомийником так  ні 
місце санітарної обробки рук так  ні 
2.9 Облаштування аптечного закладу (структурного підрозділу)
Обладнання для зберігання та відпуску лікарських засобів шафи  стелажі  холодильник 
сейф  металева шафа екран для захисту від прямої
крапельної інфекції 
Наявні технічні засоби для постійного контролю за температурою та відносною вологістю повітря так  ні 
Обладнання службово-побутових приміщень шафи для роздільного зберігання особистого та технологічного одягу 
кімната/шафа для інвентарю 
холодильник (для аптек) 
меблі для вживання їжі (для аптек) 
Наявність промаркованого інвентарю для прибирання, призначеного для прибирання різних приміщень або зон так  ні 
3 Відомості про кваліфікацію персоналу
3.1 Відомості про завідувача аптечного закладу (структурного підрозділу):
прізвище
Ім’я
по батькові
освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення, номер диплома, спеціальність
номер і дата укладання трудового договору (для фізичної особи — підприємця, який використовує працю найманого фахівця, — обов’язково), номер і дата наказу про призначення на посаду
Відповідність кваліфікаційним вимогам так  ні 
3.2 Відомості про Уповноважену особу (для аптеки)
прізвище
Ім’я
по батькові
телефон
освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення, номер диплома, спеціальність
номер і дата укладання трудового договору (для фізичної особи — підприємця, який використовує працю найманого фахівця, — обов’язково), номер і дата наказу про покладання обов’язків Уповноваженої особи
Відповідність кваліфікаційним вимогам так  ні 
4 Декларація
4.1 Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідаю і зобов’язуюсь їх виконувати
4.2 Уся надана у цих відомостях інформація є достовірною та повною
Прізвище, ініціали керівника суб’єкта господарювання або фізичної особи — підприємця підпис
Дата складання цих відомостей М. П.

Додаток 11
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової,
роздрібної торгівлі
лікарськими засобами

(у редакції наказу МОЗ України від 22.12.2014 р. № 990)

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами

1 Відомості про суб’єкта господарювання
1.1 Для юридичної особи: Для фізичної особи — підприємця:
найменування прізвище
Ім’я
по батькові
телефон
код за ЄДРПОУ  реєстраційний номер облікової картки платника податків 
форма власності
паспорт: серія  № 
виданий
1.2 Відомості про керівника суб’єкта господарювання (для юридичної особи):
прізвище
Ім’я
по батькові
телефон
1.3 Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця
Електронна адреса: E-mail:
2 Відомості про матеріально-технічну базу
2.1 Аптечний склад, номер найменування аптечного закладу (за наявності)
2.2 Місцезнаходження аптечного закладу (індекс, область, район, місто/селище міського типу/ село/селище, вулиця, будинок тощо)
2.3 В аптечному закладі здійснюється/буде здійснюватися
діяльність з:оптової торгівлі лікарськими засобами 
оптової торгівлі виключно медичними газами 
2.4 Режим роботи
з до вихідні дні
2.5 Характеристика будівлі, у якій розміщено аптечний заклад:
основне використання
2.6 Правова підстава для використання приміщення
Приміщення використовується на праві власності  користування 
Документ, що підтверджує право власності або користування приміщенням (із зазначенням його дати та номера)
2.7 Характеристика приміщення, у якому розміщено аптечний заклад:
ізольоване (вихід назовні) так  ні 
вбудоване так  ні 
наявна вантажно-розвантажувальна площадка так  ні 
приміщення знаходиться на _______ поверсі (поверхах)
2.8 Наявність інженерного обладнання:
теплопостачання наявне  відсутнє 
вентиляція припливно-витяжна вентиляція з механічним спонуканням 
змішана природно-витяжна вентиляція з механічно-припливною 
природна 
відсутня 
водопостачання наявне  відсутнє 
освітлення електричне  електричне + природне 
каналізація наявна  відсутня 
2.9 Структура аптечного закладу із зазначенням площ приміщень, кв. м
Загальна площа аптечного закладу,у тому числі: ________ кв. м
виробничих приміщень (зон): ≥ 250 кв. м так ні 
приймання продукції так  ні 
контролю якості так  ні 
карантину так  ні 
зберігання лікарських засобів так  ні 
зберігання допоміжних матеріалів, тари так  ні 
комплектації та відпуску/відвантаження лікарських засобів (експедиційна) так  ні 
службово-побутових приміщень:кімната персоналу (не менше 8 кв. м) так  ні 
вбиральня (не менше 2 кв. м) так  ні 
допоміжні приміщення (приміщення або шафи для зберігання предметів прибирання) площею не менше 4 кв. м так  ні 
Розміщення приміщень виключає необхідність проходу працівників для переодягання у спеціальний одяг через виробничі приміщення так  ні 
Прохід до побутових та допоміжних приміщень здійснюється не через виробничі приміщення так  ні 
2.10 Облаштування аптечного закладу
Наявне обладнання для зберігання та відпуску лікарських засобів шафи 
холодильник 
стелажі 
сейф 
Наявні технічні засоби для постійного контролю за температурою та відносною вологістю повітря так  ні 
Обладнання службово-побутових приміщень шафи  холодильник 
меблі для вживання їжі 
Наявний промаркований інвентар для прибирання різних приміщень та/або зон за призначенням так  ні 
Поверхня виробничого устаткування підлягає вологому прибиранню з використанням дезінфекційних засобів так  ні 
Покриття допускає вологе прибирання виробничих приміщень з використанням дезінфекційних засобів:
стін
підлоги
так  ні так  ні 
3 Відомості про кваліфікацію персоналу
3.1 Відомості про завідувача аптечного закладу (структурного підрозділу):
прізвище
Ім’я
по батькові
освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення, номер диплома, спеціальність
номер і дата укладання трудового договору (для фізичної особи — підприємця, який використовує працю найманого фахівця, — обов’язково), номер і дата наказу про призначення на посаду
Відповідність кваліфікаційним вимогам так  ні 
3.2 Відомості про Уповноважену особу:
прізвище
Ім’я
по батькові
телефон
освіта, найменування навчального закладу, рік закінчення, номер диплома, спеціальність
номер і дата укладання трудового договору (для фізичної особи — підприємця, який використовує працю найманого фахівця, — обов’язково), номер і дата наказу про покладання обов’язків Уповноваженої особи
Відповідність кваліфікаційним вимогам так  ні 
4 Декларація
4.1 Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідаю і зобов’язуюсь їх виконувати
4.2 Вся надана у цих відомостях інформація є достовірною та повною
Прізвище, ініціали керівника суб’єкта господарювання або фізичної особи — підприємця підпис
Дата складання цих відомостей М. П.

Додаток 12

до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва
лікарських засобів, оптової, роздрібної
торгівлі лікарськими засобами

Державний Герб України

Найменування органу ліцензування

Додаток № __________ до Ліцензії серії ____________ № _____________

на провадження господарської діяльності з

виробництва лікарських засобів

Строк дії ліцензії ________________________________ 1

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Найменування суб’єкта господарювання:
Найменування відокремленого структурного підрозділу:
Місцезнаходження/ адреса відокремленого структурного підрозділу:

ТИП ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ:

Виробництво лікарських засобів Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
Виробництво досліджуваних лікарських засобів(І, ІІ, ІІІ фази клінічних досліджень) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)

ДОЗВОЛЕНІ ОПЕРАЦІЇ:

Виробничі операції (відповідно до розділу І цього додатка) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)

І. ВИРОБНИЧІ ОПЕРАЦІЇ

Ліцензовані виробничі операції включають повне та/або часткове виробництво (включаючи різні процеси фасування, пакування або маркування), випуск і сертифікацію серій, зберігання і дистрибуцію зазначених лікарських форм, якщо не вказано інше.

Проведення контролю якості та/або випуску і сертифікації серій без виробничих операцій повинно зазначатися у відповідних пунктах розділу І цього додатка.

Якщо підприємство здійснює виробництво лікарських засобів з особливими вимогами, наприклад такими, як радіофармацевтичні лікарські засоби або лікарські засоби, які містять пеніцилін, сульфаніламіди, цитотоксини, цефалоспорини, діючі речовини гормонів або інші потенційно небезпечні АФІактивні фармацевтичні інгредієнти, то про це має бути чітко зазначено (для відповідного типу лікарського засобу та відповідної лікарської форми (застосовується до всіх пунктів розділу І цього додатка, крім підпункту 1.5.2 пункту 1.5 та пункту 1.6)).

1.1 Стерильні лікарські засоби Виробництво
1.1.1 Асептично виготовлені (перелік лікарських форм)
1.1.1.1 Рідини в упаковках великого об’єму Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.1.1.2 Ліофілізати Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.1.1.3 М’які Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.1.1.4 Рідини в упаковках малого об’єму Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.1.1.5 Тверді та імплантати Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.1.1.6 Інші асептично виготовлені лікарські форми (зазначити) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.1.2 Термічно стерилізовані Виробництво
1.1.2.1 Рідини в упаковках великого об’єму Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.1.2.2 М’які Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.1.2.3 Рідини в упаковках малого об’єму Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.1.2.4 Тверді та імплантати Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.1.2.5 Інші термічно виготовлені лікарські форми (зазначити) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.1.3 Тільки сертифікація серій Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2 Нестерильні лікарські засоби Виробництво
1.2.1 Нестерильні лікарські засоби (перелік лікарських форм)
1.2.1.1 Капсули тверді желатинові Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.2 Капсули м’які желатинові Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.3 Жувальна гума Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.4 Імпрегновані матриці Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.5 Рідини для зовнішнього застосування Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.6 Рідини для внутрішнього застосування Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.7 Медичні гази Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.8 Інші тверді лікарські форми (зазначити) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.9 Препарати під тиском Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.10 Генератори радіонуклідів Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.11 М’які лікарські форми (зазначити) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.12 Супозиторії Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.13 Таблетки Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.14 Трансдермальні пластирі Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.15 Лікарські форми для стоматології (зазначити) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.1.16 Інші нестерильні лікарські форми (зазначити) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.2.2 Тільки сертифікація серій Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.3 Медичні імунобіологічні препарати Виробництво
1.3.1 Біологічні лікарські засоби (перелік лікарських засобів)
1.3.1.1 Лікарські засоби, які одержують з крові або плазми людини Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.3.1.2 Імунологічні лікарські засоби Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.3.1.3 Лікарські засоби, отримані за допомогою методу клітинної інженерії Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.3.1.4 Генно-інженерні лікарські засоби Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.3.1.5 Високотехнологічні (біотехнологічні) лікарські засоби Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.3.1.6 Екстраговані препарати з тканин людини або тварин Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.3.1.7 Інші біологічні лікарські засоби (зазначити) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.3.2 Тільки сертифікація серій (перелік лікарських засобів)
1.3.2.1 Лікарські засоби, які одержують з крові або плазми людини Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.3.2.2 Імунологічні лікарські засоби Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.3.2.3 Лікарські засоби, отримані за допомогою методу клітинної інженерії Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.3.2.4 Генно-інженерні лікарські засоби Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.3.2.5 Високотехнологічні (біотехнологічні) лікарські засоби Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.3.2.6 Екстраговані препарати з тканин людини або тварин Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.3.2.7 Інші біологічні лікарські засоби (зазначити) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.4 Інші лікарські засоби або виробнича діяльність(будь-які інші види виробничої діяльності/типи лікарських засобів, не зазначені вище, наприклад, стерилізація АФІактивних фармацевтичних інгредієнтів (субстанцій), виробництво біологічно активних вихідних речовин (біологічних агентів, біологічних АФІдіючих речовин), препаратів рослинного походження або гомеопатичних лікарських засобів, виробництво нерозфасованих продуктів (продукція in bulk) або виробництво за повним циклом тощо) Виробництво
1.4.1 Виробництво:
1.4.1.1 Лікарських засобів рослинного походження Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.4.1.2 Гомеопатичних лікарських засобів Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.4.1.3 Біологічно активних вихідних речовин (біологічних агентів, біологічних АФІдіючих речовин) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.4.1.4 АФІАктивних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ, субстанцій, діючих/лікарських речовин) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.4.1.5 Інше (зазначити у разі наявності) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.4.2 Стерилізація активних речовин/допоміжних речовин/готової продукції:
1.4.2.1 Фільтрація Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.4.2.2 Сухожарова стерилізація Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.4.2.3 Стерилізація паром Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.4.2.4 Хімічна Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.4.2.5 Гамма-випромінювання Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.4.2.6 Електронне випромінювання Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.4.3 Інше (зазначити у разі наявності) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5 Тільки пакування Виробництво
1.5.1 Первинне пакування
1.5.1.1 Капсули тверді желатинові Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.2 Капсули м’які желатинові Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.3 Жувальна гума Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.4 Імпрегновані матриці Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.5 Рідини для зовнішнього застосування Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.6 Рідини для внутрішнього застосування Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.7 Медичні гази Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.8 Інші тверді лікарські форми (зазначити) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.9 Препарати під тиском Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.10 Генератори радіонуклідів Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.11 М’які Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.12 Супозиторії Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.13 Tаблетки Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.14 Трансдермальні пластирі Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.15 Лікарські форми для стоматології (зазначити) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.1.16 Інші нестерильні лікарські засоби (зазначити) Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.5.2 Вторинне пакування Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.6 Випробування контролю якості Виробництво
1.6.1 Мікробіологічні: стерильність Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.6.2 Мікробіологічні: мікробіологічна чистота Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.6.3 Фізичні/хімічні Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.6.4 Біологічні Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.7 Зберігання Виробництво
1.7.1 Зберігання готової продукції Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.7.2 Зберігання сировини Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)
1.7.3 Зберігання матеріалів Ліцензовано/Не ліцензовано (зазначити необхідне)

ІІ. Особливі умови провадження діяльності

2.1. Інформація щодо контрактних виробників лікарських засобів

Найменування, місцезнаходження та адреса місця провадження діяльності контрактного виробника лікарських засобів (для кожного контрактного виробника лікарських засобів)

2.2. Інформація щодо контрактних лабораторій

Найменування, місцезнаходження та адреса місця провадження діяльності контрактної лабораторії (для кожної контрактної лабораторії)

2.3. Інформація щодо Уповноважених осіб

П.І.Б. Уповноважених осіб

_____________________________________________________________________________

(посада, П.І.Б., підпис відповідальної особи) 2

М.П. 2

1 Інформація зазначається у верхньому колонтитулі кожної сторінки додатка до ліцензії.
2 У нижньому колонтитулі кожної сторінки додатка до ліцензії, крім останньої сторінки, зазначаються посада, П.І.Б. та підпис відповідальної особи, М.П. Номер сторінки та загальна кількість сторінок зазначаються в нижньому колонтитулі кожної сторінки додатка до ліцензії.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Демченко Валерий 26.12.2011 10:11
Наказ МОЗ N 385 : 3. Фармацевтичні (аптечні) заклади: Аптека Аптечна база (склад) 16. Аптека - заклад охорони здоров'я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ і організацій лікарськими засобами і в и р о б а м и м е д и ч н о г о п р и з н а ч е н н я. Наказ МОЗ №723 : аптека — заклад охорони здоров’я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій лікарськими засобами ш л я х о м з д і й с н е н н я р о з д р і б н о ї т о р г і в л і. аптечні заклади — аптечні склади (бази), аптеки та ї х с т р у к т у р н і п і д р о з д і л и. Одно ведомство пишет приказы, а порядок в терминологии не могут навести. О чем говорить далее. Да и структурные подразделения аптечного заведения не могут быть заведениями.
Бедный бухгалтер 30.12.2011 1:52
Может кто-нибудь объяснит, почему лицензионные условия надо менять раз в год?
denis 04.08.2012 9:42
Без слов.
Тамара 14.08.2012 12:42
Отвечаю Валерию -так выгодно органу лицензирования для того чтобы субъект не мог сам оформить ведомости и значит что делал? .... Правильно- шел в консалтинг.Но главное чтобы в свой.)))) А если серьезно - пользуйтесь Законм Украины "Про основны засады держнагляду", в которм написано, что если в норм.документе положения трактуются неоднозначно , то решени госслужащи обязан принять в пользу субъекта. Давайте уже будем требовать выполнения госслужащими норм законов. А то они от нас требуют а сами эти же законы и не выполняют.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті