Постанова КМУ від 31 січня 2007 р. № 106

21 Лютого 2013 5:49 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 січня 2007 р. № 106

Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм

Відповідно до статті 5 Закону України «Про державні цільові програми» Кабінет Міністрів України постановляє:

 Затвердити Порядок розроблення та виконання державних цільових програм, що додається.

Прем’єр-міністр України В. Янукович

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 31 січня 2007 р. № 106

ПОРЯДОК

розроблення та виконання державних цільових програм

Загальні питання

 1. Цей Порядок визначає механізм розроблення, погодження, подання для затвердження та виконання державних цільових програм (далі – програми).

 2. Програми поділяються на загальнодержавні програми, які спрямовуються на розв’язання проблем розвитку держави або значної кількості її регіонів, мають довгостроковий період виконання та виконуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, та інші програми, метою яких є розв’язання окремих проблем розвитку економіки і суспільства, проблем розвитку окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують державної підтримки.

Ініціювання розроблення програми, розроблення та громадське обговорення концепції програми

 3. Ініціаторами розроблення програми (далі – ініціатор) можуть бути Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Національний банк, Національна академія наук, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

 4. Ініціювання розроблення програми здійснюється за таких підстав:

 наявність проблеми, яку не можна розв’язати засобами територіального чи галузевого управління та яка потребує державної підтримки, координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 відповідність мети програми пріоритетним напрямам державної політики, визначеним у законах України, указах Президента України, програмах діяльності Кабінету Міністрів України, а також у міжнародних договорах (з посиланням на джерело);

 необхідність забезпечення міжгалузевих і міжрегіональних зв’язків;

 наявність реальних можливостей для забезпечення виконання програми: фінансових ресурсів – коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, матеріально-технічних і трудових ресурсів.

 5. Назва програми повинна бути лаконічна, відображати мету програми і містити слова «загальнодержавна» чи «державна», «цільова», а також «економічна», «наукова», «науково-технічна», «соціальна», «національно-культурна», «екологічна», «оборонна», «правоохоронна» або «регіональна» тощо відповідно до спрямування програми.

 6. Ініціатор розроблення програми готує проект концепції програми, який містить такі розділи:

 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма;

 Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом;

Мета програми;

 Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів;

 Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання програми;

 Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності;

 Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми.

 7. У розділі «Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма» чітко формулюється проблема, обґрунтовується її значущість і відповідність пріоритетам державної політики (з посиланням на документ, в якому визначено пріоритети), порівнюються основні прогнозні показники її розв’язання з відповідними показниками іноземних держав і вітчизняними офіційними статистичними даними, узятими, як правило, за період не менш як 3-5 років до початку розроблення проекту програми, а у разі їх відсутності – даними наукових досліджень, бухгалтерського обліку тощо (з посиланням на джерела інформації).

 8. У розділі «Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом» подається аналіз причин виникнення проблеми, обґрунтовується неможливість її розв’язання в рамках раніше прийнятих програм, а також визначаються основні заходи для розв’язання проблеми.

 Обґрунтування здійснюється з урахуванням кожної з підстав, визначених пунктом 4 цього Порядку.

 9. У розділі «Мета програми» чітко і стисло визначається мета програми з урахуванням напрямів соціально-економічного та тенденцій науково-технічного розвитку держави.

 10. У розділі «Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів» проводиться аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми з визначенням переваг і недоліків таких варіантів, наводяться приклади розв’язання подібних проблем в інших країнах (в основному в проектах концепцій програм з наукових та науково-технічних питань).

 11. У розділі «Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання програми» визначаються оптимальний варіант розв’язання проблеми, строки виконання програми (як правило, не більш як 5 років), виконання її завдань і заходів.

 12. У розділі «Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності» визначаються показники, зокрема економічні, соціальні, екологічні, яких передбачається досягти в результаті виконання програми, та проводиться їх оцінка з урахуванням офіційних статистичних показників найближчого від початку виконання програми звітного року.

 13. У розділі «Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми» дається оцінка фінансових (з обґрунтуванням обсягів фінансових ресурсів за джерелами фінансування та оцінкою реальних можливостей ресурсного забезпечення виконання програми за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел), матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми.

 Під час оцінки обсягів фінансових ресурсів в обов’язковому порядку враховуються прогнозні показники зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три роки, затверджені в установленому порядку.

 Оцінка матеріально-технічних та трудових ресурсів проводиться на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступні три роки, які подаються разом з проектом Закону про Державний бюджет України на відповідний рік, інших прогнозних документів, затверджених в установленому порядку.

 14. Проект концепції програми опубліковується ініціатором в офіційних засобах масової інформації та розміщується на його веб – сайті.

 Ініціатор проводить громадське обговорення проекту концепції програми (на засіданнях колегії, конференціях, нарадах), за результатами якого готує пропозиції, що враховуються під час доопрацювання проекту.

 Проект концепції програми, що містить інформацію, яка становить державну таємницю, опублікуванню не підлягає.

 15. Ініціатор погоджує в установленому порядку проект концепції програми з Мінфіном, Мінсоцполітики, МОНмолодьспортом (з наукових, науково-технічних та інноваційних питань, питань трансферу технологій), Мінприроди (з екологічних питань та питань, що стосуються видів діяльності та об’єктів, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 554 становлять підвищену екологічну небезпеку), Держенергоефективності (з питань енергозбереження), Держінвестпроектом та іншими заінтересованими органами виконавчої влади.

16. Під час погодження проекту концепції програми враховуються:

 пріоритетність проблеми;

 інноваційна спрямованість;

 обґрунтованість, комплексність та екологічна безпека програмних заходів, строк їх здійснення;

 наявність реальних можливостей фінансування програми за рахунок коштів державного бюджету;

 співвідношення фінансування програми за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел;

 соціально-економічна ефективність програми (рівень наближення до відповідних стандартів ЄС, підвищення конкурентоспроможності, питання енергозбереження тощо), очікувані кінцеві результати виконання програми та її вплив на соціально-економічний та культурний розвиток України.

 17. Ініціатор подає проект концепції разом з висновками Мінфіну, Мінсоцполітики, МОНмолодьспорту, Мінприроди, Держенергоефективності, Держінвестпроекту та інших заінтересованих органів виконавчої влади для погодження і складення узагальненого висновку до Мінекономрозвитку.

 18. Після отримання узагальненого висновку Мінекономрозвитку ініціатор доопрацьовує проект концепції з урахуванням зауважень і повторно надсилає його до Мінекономрозвитку для погодження.

Прийняття рішення про розроблення проекту програми, визначення державного замовника та строку її розроблення

 19. Погоджений проект концепції разом з узагальненим висновком Мінекономрозвитку, інформацією про результати громадського обговорення подається ініціатором на розгляд Кабінету Міністрів України.

 20. У разі схвалення концепції програми Кабінет Міністрів України приймає рішення про розроблення проекту програми, визначає одного або кількох державних замовників, строк розроблення проекту програми та його подання на розгляд Кабінету Міністрів України.

 За наявності більше ніж одного державного замовника визначається державний замовник-координатор.

 21. Державними замовниками програми можуть бути центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

 22. Державний замовник призначає керівника програми, яким можуть бути керівники, заступники керівників центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Розроблення проекту програми

 23. Проект програми розробляється державним замовником (або визначеним ним розробником) на основі схваленої концепції.

 Розроблення проекту програми з наукових та науково-технічних питань здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

 24. Проект програми містить такі розділи:

 Мета програми;

 Шляхи і способи розв’язання проблеми;

 Завдання і заходи;

 Очікувані результати, ефективність програми;

 Обсяги та джерела фінансування.

 25. Назва програми, відомості про державного замовника, керівника та виконавців програми, строк виконання, прогнозні обсяги та джерела фінансування подаються у паспорті програми згідно з додатком 1.

 26. У розділі «Мета програми» чітко і стисло визначається мета програми, яка повинна бути тісно пов’язана з проблемою, на розв’язання якої спрямована програма.

 27. У розділі «Шляхи і способи розв’язання проблеми» обґрунтовується вибір оптимального варіанта розв’язання проблеми з урахуванням переваг та недоліків альтернативних варіантів.

 28. Завдання і заходи з виконання програми, спрямовані на розв’язання проблеми і досягнення мети програми, визначаються за формою згідно з додатком 2.

 Перелік завдань і заходів формується відповідно до виробничо-господарських, організаційно-правових, соціально-економічних, екологічних вимог. Під час визначення завдань і заходів слід дотримуватися таких принципів:

 взаємозв’язаність;

 повнота охоплення проблеми;

 логічність викладу;

 відсутність суперечностей і повторів.

 Державний замовник готує пропозиції щодо включення визначених заходів програми до відповідних бюджетних програм.

 У разі коли до виконання заходів програми передбачається залучення інших (крім державного замовника) головних розпорядників бюджетних коштів, державний замовник повинен узгодити прогнозні обсяги фінансових ресурсів з такими розпорядниками бюджетних коштів.

 За наявності більше ніж одного державного замовника заходи та прогнозні обсяги фінансових ресурсів для їх виконання в обов’язковому порядку узгоджуються з державним замовником-координатором.

 29. У розділі «Очікувані результати, ефективність програми» подаються розрахунки кількісних та якісних показників (економічні, соціальні, екологічні, наукові тощо), яких передбачається досягти в результаті виконання програми з обґрунтуванням їх ефективності. Розраховані показники подаються за формою згідно з додатком 3.

 Методика оцінки ефективності виконання програми розробляється державним замовником з урахуванням специфіки програми та кінцевих результатів.

 30. У розділі «Обсяги та джерела фінансування» подаються детальні розрахунки необхідних прогнозних обсягів фінансування заходів програми з різних джерел з розподілом за роками.

 Окремо визначаються прогнозні обсяги фінансування, спрямовані на капітальні вкладення, інноваційну діяльність (дослідження і розробки).

 наукові дослідження та розробки, а також інші джерела фінансування (власні кошти виконавця, гранти, залучені кредити та інші кошти).

 Дається обґрунтування реальних можливостей фінансування програми за рахунок коштів державного бюджету (з урахуванням прогнозних показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні роки), місцевих бюджетів та інших джерел.

 31. Контроль за розробленням проекту програми здійснюється державним замовником і керівником програми.

Державна експертиза проекту програми

 32. Державний замовник програми організовує проведення державної експертизи (наукової, науково-технічної, екологічної, інвестиційної, санітарно-епідеміологічної, експертизи землевпорядної документації тощо) проекту програми на його відповідність критеріям, визначеним законодавчими актами, що регламентують проведення такої експертизи, та подає відповідні документи.

 У разі коли в проекті програми передбачається фінансування видатків для проведення фундаментальних досліджень за рахунок коштів державного бюджету, необхідно подати висновок експертної ради при Національній академії наук про доцільність їх проведення.

Погодження та затвердження Програми

 33. Державний замовник доопрацьовує і погоджує проект програми згідно з пунктами 15-18 цього Порядку.

 34. Проект державної цільової програми разом з висновками державної експертизи і Мінекономрозвитку та проектом постанови Кабінету Міністрів України державний замовник подає до Кабінету Міністрів України для затвердження.

 Текст проекту постанови Кабінету Міністрів України повинен містити пункти щодо:

 затвердження програми;

врахування Мінфіном визначених державним замовником обсягів бюджетних коштів для виконання завдань і заходів програми у відповідних бюджетних програмах під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік виходячи з можливостей державного бюджету;

 строку подання проміжних звітів про результати виконання програми (у разі потреби).

 35. Проект Загальнодержавної цільової програми після схвалення Кабінетом Міністрів України разом з проектом закону про її затвердження подається в установленому порядку до Верховної Ради України.

Організація виконання завдань і заходів програми

 36. Відповідальність за виконання програми, цільове та ефективне використання виділених для її виконання коштів несе керівник програми.

 37. Виконавцями заходів програми можуть бути підприємства, установи та організації незалежно від форми власності.

 38. Відбір виконавців заходів програми здійснюється відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

 39. Для кожного заходу може бути визначено кілька виконавців.

 40. У процесі виконання програми державний замовник:

 проводить моніторинг виконання завдань і заходів програми;

 подає в установленому порядку фінансову звітність;

 подає у разі потреби щороку до кінця березня Мінфіну та Мінекономрозвитку пропозиції щодо уточнення переліку завдань і заходів на наступний бюджетний період;

 організовує розміщення на своєму веб – сайті інформації про хід виконання програми.

 41. Державний замовник утворює у разі потреби координаційну раду як консультативно-дорадчий орган (для програм з наукових та науково-технічних питань – науково-технічну раду), до складу якої входять представники державного замовника, заінтересованих органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук, підприємств, установ та організацій, які беруть участь у виконанні програми.

 Очолює координаційну раду (науково-технічну раду) керівник програми. Склад ради затверджується державним замовником за поданням керівника програми.

 42. ( Абзац перший пункту 42 виключено на підставі Постанови КМ № 970 від 24.10.2012 )

 Державний замовник визначає обсяги видатків на виконання завдань та заходів програми у складі бюджетних програм під час формування проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

 Мінфін враховує під час складання проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік обсяги видатків на виконання завдань та заходів програми у відповідних бюджетних програмах з урахуванням можливостей державного бюджету.

Контроль за виконанням програми, підготовка проміжних, щорічних та заключного звітів

 43. Мінекономрозвитку веде облік затверджених державних цільових програм та подає відповідну інформацію Мінфіну і державним замовникам. Порядок обліку програм затверджується Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном.

 44. Державний замовник програми проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань і заходів програми, цільового використання коштів і готує щорічні та в разі потреби проміжні звіти про хід виконання програми.

 У разі коли програма має кількох державних замовників, зазначені звіти готує державний замовник-координатор на основі звітів, що подають інші державні замовники в установлений ним строк.

 45. Державний замовник програми подає Кабінетові Міністрів України і Мінекономрозвитку щорічні звіти про результати виконання програми до 1 березня року, що настає за звітним періодом (якщо не визначено інший строк), і проміжні – у строк, установлений актом про її затвердження.

 Щорічні та проміжні звіти містять інформацію про мету програми, дату прийняття та номер нормативно-правового акта, яким її затверджено, про державних замовників та виконавців програми, строк її виконання, обсяги та джерела фінансування з визначенням конкретних бюджетних програм (код, назва бюджетної програми), в рамках яких фактично здійснювалося фінансування, а також результати виконання завдань і заходів, визначених програмою, за звітний період, оцінку ефективності та пропозиції щодо подальшого її виконання.

 46. Мінекономрозвитку разом з державними замовниками, Мінфіном, Мінсоцполітики, МОНмолодьспортом, Мінприроди, Держенергоефективності, Держінвестпроектом проводить аналіз стану виконання програми на основі поданих державним замовником щорічних та проміжних звітів.

 47. Мінекономрозвитку подає до 1 квітня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід виконання програми разом із пропозиціями щодо подальшого їх виконання.

48. Після закінчення встановленого строку виконання програми державний замовник не пізніше ніж у тримісячний строк складає заключний звіт про результати виконання програми та подає його Кабінетові Міністрів України разом з узагальненим висновком про результати виконання програми, підготовленим Мінекономрозвитку разом з Мінфіном, Мінсоцполітики, МОНмолодьспортом, Мінприроди, Держенергоефективності, Держінвестпроектом.

 Заключний звіт повинен містити основні дані про програму, її мету та результати досягнення мети, інформацію про фактичні обсяги та джерела фінансування програми, виконання завдань і заходів, оцінку ефективності виконання програми.

 49. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства.

 50. Державний замовник програми організовує опублікування заключного звіту про результати виконання програми, крім звіту про результати виконання програми, що містить інформацію, яка становить державну таємницю, в офіційних засобах масової інформації та розміщує його на своєму веб-сайті.

 

Додаток 1

до Порядку

ПАСПОРТ

_______________________________________________

 (найменування Державної цільової програми)

 1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету

Міністрів України від ____ ____________ 20__р. №________.

 2. Програма затверджена:

 Законом України від ____ ___________ 20__р. № ________,

 постановою Кабінету Міністрів України від ___ ______ 20__ р. №______.

 3. Державний замовник-координатор____________________________

 4. Державні замовники________________________________________

 5. Керівник Програми_________________________________________

(посада)

 6. Виконавці заходів Програми________________________________

7. Строк виконання__________________________

 8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування

У тому числі за роками

20__

20__

20__

20__

20__

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Керівник Програми _____________________ _______________________________

                                                                        (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

 

Додаток 2

до Порядку

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання __________________________________________

(найменування Державної цільової програми)

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

20__

20__

20__

20__

20__

20__

Приклад заповнення

1. Знизити рівень материнської смертності

рівень материнської смертності (на 100 тис. дітей, народжених живими)

 

16,8

16,1

15,4

1) забезпечення акушерських відділень препаратами для подання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі

МОЗ

державний бюджет

84

28

28

28

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

бюджет Автономної Республіки Крим

60

20

20

20

рівень забезпечення реанімобілів обладнанням, необхідним для подання акушерської допомоги, відсотків

55

65

80

Київська міськдержадміністрація

міський бюджет

51

17

17

17

Севастопольська міськдержадміністрація

міський бюджет

45

15

15

15

Запорізька облдержадміністрація

обласний бюджет

21

7

7

7

Разом

261

87

87

87

у тому числі

державний бюджет

84

28

28

28

місцеві бюджети

177

59

59

59

2) забезпечення сучасним обладнанням реанімобілів для виїзної акушерської бригади

МОЗ

державний бюджет

1,5

0,5

0,5

0,5

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

бюджет Автономної Республіки Крим

1,2

0,4

0,4

0,4

Київська міськдержадміністрація

міський бюджет

0,9

0,3

0,3

0,3

Севастопольська міськдержадміністрація

міський бюджет

0,9

0,3

0,3

0,3

Богуславська райдержадміністрація

районний бюджет

0,6

0,2

0,2

0,2

Разом

5,1

1,7

1,7

1,7

у тому числі

державний бюджет

1,5

0,5

0,5

0,5

місцеві бюджети

3,6

1,2

1,2

1,2

3) безоплатне забезпечення контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують їх життю

МОЗ

державний бюджет

6

2

2

2

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

бюджет Автономної Республіки Крим

1,2

0,4

0,4

0,4

Київська міськдержадміністрація

міський бюджет

1,5

0,5

0,5

0,5

Севастопольська міськдержадміністрація

міський бюджет

0,6

0,2

0,2

0,2

Разом

9,3

3,1

3,1

3,1

у тому числі

державний бюджет

6

2

2

2

місцеві бюджети

3,3

1,1

1,1

1,1

Разом за завданням 1

275,4

91,8

91,8

91,8

у тому числі

державний бюджет

91,5

30,5

30,5

30,5

місцеві бюджети

183,9

61,3

61,3

61,3

2. Знизити рівень анемії серед вагітних

рівень анемії серед вагітних (на 100 вагітних)

 

9,6

9,2

8,8

1) забезпечення закупівлі препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних

МОЗ

державний бюджет

102

34

34

34

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

бюджет Автономної Республіки Крим

51

17

17

17

Київська міськдержадміністрація

міський бюджет

51

17

17

17

Севастопольська міськдержадміністрація

міський бюджет

9

3

3

3

Разом

213

71,0

71,0

71,0

у тому числі

державний бюджет

102

34

34

34

місцеві бюджети

111

37,0

37,0

37,0

Разом за завданням 2

213

71,0

71,0

71,0

 

державний бюджет

102

34

34

34

місцеві бюджети

111

37,0

37,0

37,0

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ

488,4

162,8

162,8

162,8

 

державний бюджет

193,5

64,5

64,5

64,5

місцеві бюджети

294,9

98,3

98,3

98,3

у тому числі

МОЗ

державний бюджет

193,5

64,5

64,5

64,5

Рада міністрів Автономної Республіки Крим

бюджет Автономної Республіки Крим

113,4

37,8

37,8

37,8

Київська міськдержадміністрація

міський бюджет

104,4

34,8

34,8

34,8

Севастопольська міськдержадміністрація

міський бюджет

55,5

18,5

18,5

18,5

Запорізька облдержадміністрація

обласний бюджет

21

7

7

7

Богуславська райдержадміністрація

районний бюджет

0,6

0,2

0,2

0,2

Додаток 3

до Порядку

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання ______________________________________________________________

(найменування Державної цільової програми)

 

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

20__

20__

20__

20__

20__

 

економічні

 

 

 

 

 

 

 

 

соціальні

 

 

 

 

 

 

 

 

екологічні

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті