Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765»

17 Травня 2013 5:14 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765».

Проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765» розроблений з метою приведення у відповідність до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (у редакції Закону України від 07.07.2011 р. № 3611-VI) та удосконалення механізму акредитації закладів охорони здоров’я усіх форм власності, а також для можливості ефективного використання результатів акредитації на шляху реалізації реформи медичного обслуговування.

Проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проект постанови надсилати на адресу: МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Донченко Тетяна Миколаївна тел. (044) 200-08-17, (E-mail: dtm@moz.gov.ua ).

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 15.05.2013 у письмовому та/або електронному вигляді.

Начальник Управління контролю якості медичних послуг Т. Донченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765» (далі – проект) розроблений Міністерством охорони здоров’я України на виконання статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я (у редакції Закону України від 07.07.2011 № 3611-VI) з метою удосконалення механізму акредитації закладів охорони здоров’я усіх форм власності, а також для можливості ефективного використання результатів акредитації на шляху реалізації реформи медичного обслуговування.

2. Мета і шляхи її досягнення

У проекті постанови передбачається встановити добровільність проходження акредитації для закладів охорони здоров’я (далі – заклади) незалежно від форми власності. Перша акредитація закладу проводиться через два роки від початку здійснення діяльності.  Наступні акредитації проводяться кожні три роки у випадку здійснення закладом безперервної діяльності. Акредитацію закладів, здійснює Головна акредитаційна комісія, що утворюється при МОЗ України (далі – Головна акредитаційна комісія), та акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі – акредитаційні комісії), за результатами оцінки відповідності закладу вимогам Стандартів акредитації, що виконується експертними установами, які відповідають критеріям, визначеним МОЗ України. Перелік та профіль експертних установ визначається МОЗ України на конкурсних засадах. Головна акредитаційна комісія або відповідна акредитаційна комісія розглядає подані матеріали у порядку, встановленому МОЗ України, протягом не більше, як 90 днів. Передбачається, що з метою участі в акредитаційних комісіях незалежних технічних експертів, аудиторів тощо, а також для підготовки об’єктивного висновку щодо відповідності закладу Стандартам акредитації залучаються експертні установи, визначені МОЗ на конкурсних засадах. Зазначене дозволить МОЗ України отримувати повну інформацію про діяльність закладів охорони здоров’я всіх форм власності (в т.ч. про матеріально-технічне і кадрове забезпечення) та сприятиме удосконаленню алгоритмів визначення необхідних обсягів фінансування медичної галузі, обґрунтованих потреб щодо державного замовлення на підготовку/перепідготовку фахівців у вищих медичних навчальних закладах тощо. Організація роботи Головної акредитаційної комісії або відповідних акредитаційних комісій забезпечується експертними установами шляхом надання послуг організаційного характеру, пов’язаних з проведенням акредитації.

3. Правові аспекти

На сьогодні у цій сфері правового регулювання діє Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта потребує додаткових фінансових витрат суб’єктів господарювання у зв’язку з встановленням реєстраційного збору за акредитацію закладу, що вноситься до державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується інтересів інших центральних органів виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

7. Запобігання корупції

У проекті акта не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765» розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України www.moz.gov.ua для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про акредитацію закладів охорони здоров’я» стосується соціально-трудової сфери, тому потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765» забезпечить виконання статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, сприятиме удосконаленню процесу акредитації закладів охорони здоров’я усіх фори власності задля забезпечення ефективного і доступного медичного обслуговування населення.

Міністр охорони здоров’я України Р. Богатирьова

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___________2013р. № ________

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 61; 2001 р., № 26, ст. 1170; 2002 р., № 7, ст. 291; 2010 р., № 86, ст. 3036; 2013, № 2 (18.01.2013), ст. 40) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ______ 2013 р. № _____

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765

1. Порядок акредитації закладу охорони здоров’я, затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету

Міністрів України

від 15 липня 1997 р.

№765

(у редакції постанови

Кабінету Міністрів

України

від ____ 2013 р. №____ )

ПОРЯДОК

акредитації закладу охорони здоров’я

1. Акредитація закладу охорони здоров’я (далі – акредитація) – це офіційне визнання наявності у закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам

Акредитація закладів охорони здоров’я проводиться на підставі стандартів акредитації, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я (далі – центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я).

Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я – перелік офіційно встановлених вимог та умов, дотримання та наявність яких дає змогу підтвердити спроможність закладу охорони здоров’я забезпечити належні умови надання відповідного рівня медичного обслуговування населення.

2. Акредитації підлягають всі заклади охорони здоров’я, в тому числі фармацевтичні, незалежно від форми власності, в добровільному порядку за власною ініціативою закладу охорони здоров’я.

Перша акредитація закладу проводиться через два роки від початку провадження діяльності, наступні акредитації проводяться через три роки.

У випадку тимчасового припинення діяльності акредитованим закладом на строк понад один рік його наступна акредитація проводиться через два роки з моменту поновлення діяльності у сфері охорони здоров’я.

3. Акредитація закладів здійснюється Головною акредитаційною комісією, що утворюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я та місцевими акредитаційними комісіями, що утворюються структурними підрозділами з охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – акредитацій ні комісії).

Положення про головну акредитаційну комісію та типове положення про акредитаційні комісії затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

4. Головною акредитаційною комісією проводиться акредитація закладів охорони здоров’я, в тому числі фармацевтичних, державної форми власності, та закладів комунальної форми власності, що надають третинну медичну допомогу, та приватної форми власності, що надають вторинну та третинну медичну допомогу.

Акредитаційними комісіями проводиться акредитація закладів комунальної форми власності, що надають первинну та вторинну медичну допомогу, та закладів приватної форми власності, що надають первинну медичну допомогу.

5. Для проведення акредитації закладу охорони здоров’я до відповідної акредитаційної комісії подається заява про проведення акредитації закладу охорони здоров’я за формою відповідно додатку 1 та документи за переліком обов’язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я, визначені відповідно до додатку 2. Всі документи (належно завірені копії оригіналів документів) подаються у двох примірниках.

6. Акредитація закладу охорони здоров’я здійснюється з обов’язковим проведенням оцінки дотримання закладом охорони здоров’я стандартів акредитації, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Проведення оцінки дотримання закладами стандартів акредитації забезпечується спеціалізованими підприємствами (установами, організаціями), незалежно від форми власності, які отримали підтвердження відповідності їх встановленим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я критеріям в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, та включені до переліку експертних установ, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я (далі – експертні установи).

Перелік експертних установ розміщується центральним органом виконавчої влади на власному веб-сайті.

7. Оцінка дотримання закладом охорони здоров’я стандартів акредитації проводиться експертними установами на підставі отриманого повідомлення відповідної акредитаційної комісії про можливість проведення такої оцінки, наданого за результатами первинного розгляду пакету документів, поданих закладом із заявою про проведення акредитації, на відповідність їх вимогам цієї Постанови та актів законодавства.

Оцінка дотримання закладом стандартів акредитації проводиться експертними установами, обраними таким закладом з переліку експертних установ, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, на підставі договору, укладеного між закладом та експертною установою, за формою типового договору, затвердженою центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

8. Строк розгляду відповідною акредитаційною комісією заяви та документів, поданих закладом охорони здоров’я, та направлення повідомлення про можливість проведення оцінки дотримання закладом стандартів акредитації, не може перевищувати 10 робочих днів з дати подання заяви.

Строк проведення оцінки дотримання закладом стандартів акредитації визначається договором.

Загальний строк проведення акредитації закладу та видачі сертифікату акредитації не може перевищувати 90 робочих днів.

9. Під час проведення оцінки дотримання закладом стандартів акредитації, з метою отримання додаткових даних щодо якості, своєчасності, повноти медичного обслуговування, експертними установами можуть бути витребувані від закладу додаткові документи. Строк підготовки та надання закладом додаткових документів не зараховується до строку проведення оцінки дотримання закладом стандартів акредитації.

10. За результатами оцінки дотримання закладом стандартів акредитації експертною установою складається висновок щодо дотримання закладом стандартів акредитації, який надсилається експертною установою відповідній акредитаційній комісії, та який містить висновок про дотримання закладом стандартів акредитації з пропозиціями щодо акредитації закладу та присвоєння відповідної акредитаційної категорії закладу, або про недотримання таких стандартів з пропозиціями щодо відмови в акредитації або зміни категорії акредитації закладу.

11. За результатами розгляду поданих закладом охорони здоров’я документів, з урахуванням наданого експертними установами висновків щодо дотримання (або недотримання) стандартів акредитації, відповідна акредитаційна комісії приймає рішення щодо акредитації закладу охорони здоров’я та присвоєння такому закладу відповідної акредитаційної категорії (вищої, першої, другої), або про відмову в акредитації (або про зміну категорії акредитації закладу).

12. Рішення головної акредитаційної комісії затверджується наказом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я; рішення місцевих акредитаційних комісій затверджуються наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

13. На підставі рішення відповідної акредитаційної комісії про акредитацію закладу та присвоєння закладу певної акредитаційної категорії акредитовані заклади вносяться до переліку акредитованих закладів охорони здоров’я, що ведеться центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я в затвердженому ним порядку.

Рішення про відмову в акредитації приймається у разі не підтвердження експертними установами дотримання закладом стандартів акредитації або за результатом розгляду інших документів та матеріалів, поданих закладом.

В разі відмови в акредитації заклад охорони здоров’я може повторно звернутись із заявою про проведення акредитації не раніше ніж через один рік після прийняття відповідного рішення про відмову в акредитації.

Про прийняте рішення відповідна акредитаційна комісія інформує заклад протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення.

14. На підставі рішення про акредитацію закладу та присвоєння акредитаційної категорії та за умови сплати реєстраційного збору відповідною акредитаційною комісією видається сертифікат акредитації за формою згідно додатку 3.

Строк дії сертифіката акредитації не може перевищувати трьох років і визначається відповідною акредитаційною комісією під час прийняття рішення про акредитацію.

У сертифікаті акредитації зазначається назва акредитаційної комісії, що його видала, повне найменування закладу охорони здоров’я та суб’єкта господарювання (якщо заклад є структурним підрозділом такого суб’єкта господарювання), присвоєна акредитаційна категорія, код ЄДРПОУ, місцезнаходження закладу, строк дії сертифіката, дата та номер рішення про акредитацію закладу, реєстраційний номер та дата видачі сертифіката.

Сертифікат акредитації підлягає постійному зберіганню у закладі.

15. У разі анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідною акредитаційною комісією приймається рішення про анулювання сертифіката акредитації.

16. Сертифікат акредитації підлягає переоформленню у разі:

зміни найменування закладу, якщо така зміна не пов’язана з реорганізацією закладу;

зміни найменування суб’єкта господарювання, структурним підрозділом якого є заклад;

зміни місцезнаходження закладу.

Для переоформлення сертифіката акредитації закладом охорони здоров’я відповідній акредитаційній комісії подається заява про переоформлення сертифіката акредитації за формою згідно додатку 4, оригінал сертифіката, який підлягає переоформленню, та документи (нотаріально засвідчені копії), які підтверджують відповідні зміни.

За наявності підстав для переоформлення сертифіката відповідна акредитаційна комісія приймає рішення про переоформлення сертифіката та видає новий сертифікат із заміною попереднього.

17. В разі втрати або пошкодження сертифіката акредитації відповідною акредитаційною комісією на підставі відповідної заяви закладу приймається рішення про анулювання втраченого або пошкодженого сертифіката акредитації та видачу дублікату сертифіката акредитації.

18. Ведення обліку виданих сертифікатів та зберігання бланків сертифікатів акредитації акредитації покладається на відповідну акредитаційну комісію.

Документи, на підставі яких проведено акредитація закладу охорони здоров’я підлягають зберіганню відповідною акредитаційною комісією протягом п’яти років.

19. За видачу сертифіката акредитації акредитований заклад охорони здоров’я сплачує до державного бюджету реєстраційний збір в розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

До реєстраційного збору не включаються витрати на виконання робіт з оцінки дотримання закладом охорони здоров’я стандартів акредитації, які визначаються на підставі договору між закладом та експертною установою.

Додаток 1

до Порядку

ЗАЯВА

про проведення акредитації закладу охорони здоров’я

Заклад охорони здоров’я ________________________________________________________

Форма власності та відомче підпорядкування

_____________________________________________________________________________

Адреса (адреси) закладу охорони здоров’я

________________________ телефон (телефакс) ____________________________________

в особі

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада керівника закладу охорони здоров’я)

просить провести акредитацію відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я

Найменування документа

Кількість аркушів

1. Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку

 

2. Копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

 

3. Копії документів, що підтверджують право користування приміщенням та обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установленому законодавством порядку

 

4. Затверджена структура закладу

 

5. Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ)

 

6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий за місцем провадження діяльності, про відповідність закладу, крім фармацевтичних (аптечних) закладів, вимогам санітарних норм і правил

 

7. Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації — за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу)

 

8. Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки

 

9. Копія свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної та/або контрольно-аналітичних та інших вимірювальних лабораторій (у разі їх наявності у структурі закладу)

 

10. Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися

 

«____» ____________ 20__ р.   __________________________________

                                                                   (підпис керівника закладу)

                                                                                       МП

Додаток 2

до Порядку

ПЕРЕЛІК

обов’язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я

Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку

Копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Копії документів, що підтверджують право користування приміщенням та обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установленому законодавством порядку

Затверджена структура закладу

Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий за місцем провадження діяльності, про відповідність закладу, крім фармацевтичних (аптечних) закладів, вимогам санітарних норм і правил

Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації – за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу)

Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки

Копія свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної та/або контрольно-аналітичних та інших вимірювальних лабораторій (у разі їх наявності у структурі закладу)

Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися.

Додаток 3

до Порядку

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

серія ________                                                                                   №_______

СЕРТИФІКАТ АКРЕДИТАЦІЇ

_______________________________________________________________________________________категорія

________________________________________________________________________________

(найменування комісії, що видала сертифікат)

_________________________________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

___________________________________________________________________________________

(адреса (адреси) закладу охорони здоров’я)

Строк дії сертифіката _________________________________

Дата та номер рішення про акредитацію

закладу ____________________________________________

                                    (дата та номер наказу)

«____» ______________________ 20__ р.

             (дата видачі сертифіката)

Реєстраційни номер __________________________________

Голова комісії                                                                                         _____________________

                                                                                                                              (підпис)

Секретар комісії                                                                                    _____________________

                                                                                                                              (підпис)

                                                                                                                              МП

Додаток 4

до Порядку

ЗАЯВА

про переоформлення сертифіката акредитації

Заявник _________________________________________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

Форма власності та відомче підпорядкування

________________________________________________________________________________________________

Адреса (адреси) закладу охорони здоров’я

________________________________________________________________________________________________

__________________________________ телефон (телефакс) _______________________________

в особі

________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада керівника закладу охорони здоров’я)

просить переоформити акредитаційний сертифікат серії ________ №_________

строком дії до ________________,

виданий_________________________________________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

у зв’язку із зміною

________________________________________________________________________________________________

З

«___________________________________________________________________________»

на

«___________________________________________________________________________»

Перелік документів, що додаються до заяви:

_____________________________________________________________________________

«____» ____________ 20__ р.                        __________________________________

                                                                                        (підпис керівника закладу)

                                                                                          МП

Аналіз регуляторного впливу

 до проекту постанови Кабінету  міністрів України

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765»

Підстава для розроблення

Підставою для розроблення є необхідність реалізації 16 статті Основ законодавства України про охорону здоров’я.

1. Визначення проблеми яку передбачено розв’язати шляхом державного регулювання.

Опис проблеми:

Відповідно до вимог статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я (із змінами), заклади охорони здоров’я (далі – заклади) підлягають акредитації у випадках та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України. Таким чином, слід законодавчо врегулювати чіткий порядок акредитації закладів охорони здоров’я (далі – порядок) та визначити зазначені випадки.

Проектом пропонується встановити, що акредитації підлягають всі заклади охорони здоров’я (далі – заклади) незалежно від форми власності за власною ініціативою.

2. Цілі нормативного регулювання.

Цілями нормативного регулювання проекту постанови Кабінету Міністрів України є:

– виконання норм Основ законодавства України про охорону здоров’я;

– проведення акредитації закладів охорони здоров’я на добровільних засадах.

3. Аналіз альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Викладені вище проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів, а тому потребують державного регулювання шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акта України.

3.1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

У разі не прийняття цього проекту постанови, суб’єкти господарювання (юридичні особи), що здійснюють господарську діяльність у сфері охорони здоров’я, які створили заклад не зможуть підтвердити дотримання закладом охорони здоров’я галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, наявності у ньому умов для ефективного і доступного медичного обслуговування населення, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

Відсутність регулювання цього питання за допомогою чинного законодавства.

3.2. Прийняття цього регуляторного акта.

Обґрунтування необхідності державного регулювання

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Прийняття цього регуляторного акта дозволить врегулювати процедуру проходження акредитації закладу у відповідному порядку та у встановлених випадках.

У ньому встановлено:

– проведення акредитації за ініціативою закладу,

– здійснення оцінки відповідності закладу стандартам акредитації експертними установами.

– встановлення реєстраційного збору за реєстрацію акредитованого закладу, що вноситься до державного бюджету,

– проведення оцінку відповідності закладів Стандартам акредитації експертними установами, які відповідають критеріям, визначеним МОЗ України.

4. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.

Прийняття Кабінетом Міністрів України проекту постанови забезпечуватиме здійснення з боку уповноважених державних органів належного та ефективного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання (юридичні особи будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників), що провадять господарську діяльність у сфері охорони здоров’я.

Дія цього регуляторного акта поширюватиметься на тих суб’єктів господарювання, які в порядку, встановленому Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», набули права на здійснення в Україні господарської діяльності у сфері охорони здоров’я.

Кількість таких суб’єктів станом на 1 січня 2013 року становить більш 40000. При цьому коло суб’єктів господарювання, на яких поширюватимуться положення цього регуляторного акта, постійно змінюватиметься внаслідок видачі нових ліцензій та анулювання вже виданих.

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта є мінімальним.

5. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Проблеми, які обумовили необхідність прийняття запропонованого нормативно-правового акта, вирішуються шляхом його прийняття.

Внаслідок прийняття проекту постанови держава гарантує громадянам підвищення рівню якості медичного обслуговування. Прийняття акту ввійде в створення єдиної системи управління та контролю якості медичної допомоги та забезпечить права пацієнтів на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і належної якості шляхом оптимального використання кадрових і матеріально-технічних ресурсів в сфері охорони здоров’я.

Проект регуляторного акту розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства охорони України з метою отримання пропозицій і зауважень від зацікавлених суб’єктів господарювання.

6. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Запропонований регуляторний акт застосовуватиметься неодноразово до всіх суб’єктів господарювання (юридичні особи будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників), що провадять господарську діяльність в сфері охорони здоров’я.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів. Прийняття проекту постанови не може привести до неочікуваних результатів, які унеможливлюють позитивний ефект від його впровадження.

Прийняття проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат державного бюджету.

7. Строк дії регуляторного акта.

Строк дії нормативно-правового акта необмежений і визначається відповідно до строку дії Основ законодавства України про охорону здоров’я.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Показниками результативності нормативно-правового акта є досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті. Показником результативності проекту постанови є виконання статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я та здійснення з боку держави належного контролю за особливим (специфічним) сегментом українського ринку – ринку медичного обслуговування.

Рівень поінформованості суб’єктів з основних положень проекту регуляторного акта – високий у зв’язку з розміщенням його на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження показників результативності буде здійснюватися по показникам результативності Головної акредитаційної комісії та Головна комісія з акредитації фармацевтичних (аптечних) закладів.

Види та строки відстеження результативності акта

Вид відстеження

Строк

Вид даних

Базове

до набрання чинності

статистичні данні 

Повторне

через 1 рік після набрання чинності

показники результативності

Періодичне

кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

показники результативності

Міністр охорони здоров’я України Р. Богатирьова

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті