Законопроект щодо внесення зміни до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо бюджетного фінансування)

18 Червня 2013 10:47 Поділитися

Верховна Рада України

Подання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр охорони здоров’я Богатирьова Раїса Василівна.

Додаток: 1. Текст законопроекту на 1 арк.
2. Проект постанови Верховної Ради на 1 арк.
3. Пояснювальна записка на 2 арк.
4. Порівняльна таблиця на     арк.
5. Текст зазначених документів в електронній формі.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

1.  Обґрунтування необхідності прийняття акта

Зміни до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» вносяться з метою уточнення формулювання статті 14 Фінансове та матеріально-технічне забезпечення системи екстреної медичної допомоги в частині визначення назви бюджету, з якого мають фінансуватися заклади охорони здоров’я, що надають екстрену медичну допомогу.

2.  Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою забезпечення фінансування з метою забезпечення фінансування системи екстреної медичної допомоги, забезпечення доступності, своєчасності та якості надання екстреної медичної допомоги, зниження рівня інвалідності та смертності та збереження здоров’я населення України.

3. Правові аспекти

Законодавство України у сфері надання екстреної медичної допомоги регламентується Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України: «Про екстрену медичну допомогу»; «Про аварійно-рятувальні служби», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про правові засади цивільного захисту», «Про Цивільну оборону України», «Про охорону праці».

Діють наступні нормативно-правові акти:

  • Наказ МОЗ України від 02.03.09 № 132 «Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги», зареєстрований у Міністерстві юстиції України за № 445/1646 від 21.05.09;
  • Наказ МОЗ України від 28.04.09 № 283 «Про удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників з надання екстреної та невідкладної медичної допомоги»;
  • Наказ МОЗ України від 29.08.08 № 500 «Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню України».
  • Наказ МОЗ України від 01.06.09 № 370 «Про єдину систему надання екстреної медичної допомоги населенню України», зареєстрований Міністерством юстиції України 14 вересня 2009 року.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація заходів Закону України «Про екстрену медичну допомогу» буде здійснюватись в межах коштів, що передбачатимуться у державному та місцевих бюджетах на реформування та розвиток системи екстреної медичної допомоги.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» має бути погодженим з, Мінфіном Мінекономіки та Мін’юстом.

6.  Регіональний аспект

Сфера інтересів держави: Створення ефективної системи супроводу хворих на догоспітальному та госпітальному етапах надання екстреної медичної допомоги.

Сфера інтересів громадян Забезпечення своєчасного гарантованого рівня надання екстреної медичної допомоги.

Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

7.  Запобігання корупції

За результатами проведення антикорупційної експертизи проекту Закону України «Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги» корупційних чинників не виявлено.

8.  Громадське обговорення

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» не потребує громадського обговорення.

9.  Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» не стосується інтересів соціальних партнерів.

10.  Прогноз результатів

Створення Системи призведе до щорічного збереження життя понад 10 тисяч громадян, збереження здоров’я та працездатності понад 200 тисяч осіб, сприятиме запобіганню інвалідності у понад 30 тисяч осіб, переважно працездатного та репродуктивного віку.

Результатом цього має стати:

  • збільшення обсягу валового внутрішнього продукту;
  • зменшення видатків на соціальний захист і реабілітацію інвалідів;
  • зменшення видатків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
  • відновлення населення України;
  • адаптація законодавства України до міжнародних стандартів надання екстреної медичної допомоги.
В.о. Міністра О. Толстанов

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

М. Азаров

Закон України

Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

Верховна Рада України постановляє:

1. У частині першій статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» слова «бюджетів областей, міст Києва та Севастополя» замінити словами «обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова
Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

Зміст положення (норми)
чинного законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
1. Фінансове забезпечення створення, функціонування та  розвитку системи екстреної медичної допомоги, її матеріально-технічної бази, іншого майна здійснюється за рахунок коштів  державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим,  бюджетів областей, міст Києва та Севастополя, коштів підприємств,  установ та організацій незалежно від форм     власності і  господарювання, а також добровільних пожертвувань фізичних і  юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян,  інших не заборонених законодавством джерел.

1. Фінансове забезпечення створення, функціонування та  розвитку системи екстреної медичної допомоги, її матеріально-технічної бази, іншого майна здійснюється за рахунок коштів  державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим,  обласних бюджетів, бюджетів  міст Києва та Севастополя, коштів підприємств,  установ та організацій незалежно від форм  власності і господарювання, а також добровільних пожертвувань фізичних і  юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян,  інших не заборонених законодавством джерел.

 

В.о. Міністра О. Толстанов

До № 2102 від 28.01.2013

Кабінет Міністрів України

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до статті 14  Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

У законопроекті шляхом внесення змін до частини першої статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», згідно з якою «Фінансове забезпечення створення, функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги, її матеріально-технічної бази, іншого майна здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва та Севастополя, коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел», пропонується слова «бюджетів областей, міст Києва та Севастополя» замінити на «обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя».

У Пояснювальній записці до законопроекту його прийняття обґрунтовується необхідністю «забезпечення фінансування системи екстреної медичної допомоги, забезпечення доступності, своєчасності та якості надання екстреної медичної допомоги, зниження рівня інвалідності, смертності й збереження здоров’я населення України». 

Головне управління підтримує в цілому пропозиції законопроекту щодо приведення термінології Закону України «Про екстрену медичну допомогу» у відповідність з Бюджетним кодексом України. Адже  запропоновані проектом поняття «обласні бюджети» та «бюджети міст Києва та Севастополя» містять положення Бюджетного кодексу України, яким «регулюються  відносини,   що виникають у процесі складання,  розгляду,  затвердження, виконання бюджетів,  звітування про їх виконання та контролю за  дотриманням бюджетного  законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного  законодавства,  а  також  визначаються  правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу» (ч. 1  ст. 1).  Крім того, згідно з  пп. «а» п. 3 ч. 1 статті 90 Бюджетного кодексу України «до видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» належать видатки на «консультативну амбулаторно-поліклінічну  та  стаціонарну допомогу  (лікарні республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), центри  екстреної  медичної  допомоги  та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги».

У той же час слід зауважити, що у Бюджетному кодексі України поряд з поняттям «бюджети міст Києва та Севастополя» використовується також поняття  «міських бюджетів міст Києва та Севастополя».

Головне управління звертає увагу на недостатньо коректне обґрунтування у Пояснювальній записці до законопроекту мети (п. 2) та прогнозних результатів (п. 10) його прийняття. Адже пропозиціями законопроекту пропонується уточнити термінологію Закону України «Про екстрену медичну допомогу», запровадження якої  не може вплинути на «збільшення обсягу ВВП; зменшення видатків на соціальний захист і реабілітацію інвалідів; зменшення видатків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; відновлення населення України», як це зазначається у Пояснювальній записці до проекту.

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що «проект Закону України має бути погоджений із Мінфіном, Мінекономіки та Мін’юстом». У зв’язку з цим звертаємо увагу на те, що згідно з вимогами Регламенту Верховної Ради України якщо законопроект вноситься за погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової влади, до нього додається таке погодження (ч. 7 ст. 91), а також  супровідні документи, в яких наводиться перелік державних органів, з якими погоджено його остаточну редакцію (п. 5 ч. 2 ст. 99). Крім того, Головне управління вважає за доцільне зауважити про алогічність ситуації, коли Кабінет Міністрів України, який за Конституцією України є вищим органом у системі органів виконавчої влади (ст. 113), вносить на розгляд Верховної Ради України законопроект, зазначаючи при цьому, що він потребує погодження з центральними органами виконавчої влади. У такому випадку незрозуміло, хто має здійснювати таке погодження після реєстрації законопроекту у парламенті.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу.

Перший заступник
Керівника Головного управління
В.М. Шамота

Висновок комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я розглянув проект Закону про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо бюджетного фінансування) (реєстр. № 2102), поданий Кабінетом Міністрів України.

Законопроект спрямовано на уточнення положень Закону України «Про екстрену медичну допомогу» у частині щодо визначення бюджетів, з яких здійснюється фінансове забезпечення створення, функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги, її матеріально-технічної бази та іншого майна.

У законопроекті пропонується у частині першій статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», де визначено засади фінансового та матеріально-технічного забезпечення системи екстреної медичної допомоги, слова «бюджетів областей, міст Києва та Севастополя» замінити словами «обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя».

Розглянувши цей законопроект та обґрунтування необхідності внесення запропонованої зміни, Комітет вважає за доцільне зауважити, що у Бюджетному кодексі України використовуються поняття «обласні бюджети» (статті 2, 5, 66, 67 та інші), «бюджети областей, міст Києва та Севастополя» (стаття 6), «обласний бюджет Київської області» (стаття 69), «міські бюджети міст Києва та Севастополя» (статті 64, 69, 77), «бюджети міст Києва та Севастополя» (статті 67, 69, 97, 98 та інші). Чинна редакція зазначеного Кодексу передбачає, що видатки на центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги належать до «видатків, які здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (підпункт «а» пункту 3 частини першої статті 90).

З огляду на наведене та враховуючи, що від Комітету Верховної Ради України з питань бюджету зауваження та пропозиції до законопроекту не надійшли, Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я не заперечує щодо внесення зазначеної зміни до частини першої статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України  у цілому підтримує вказану законодавчу ініціативу та пропонує за результатами розгляду в першому читанні законопроект прийняти за основу (висновок від 01.02.2013 р. № 16/3-127/2102).

Враховуючи викладене, Комітет вважає за доцільне рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (щодо бюджетного фінансування) (реєстр. № 2102), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному засіданні Верховної Ради України пропонується визначити Голову Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народного депутата України Бахтеєву Т.Д.

Додатки на 4 арк.

Голова Комітету Т.Д. Бахтеєва

Зауваження

до проекту Закону України  «Про внесення зміни до статті 14 Закону України  «Про екстрену медичну допомогу»

(реєстраційний № 2102)

У Головному юридичному управлінні розглянуто зазначений законопроект та звертається увага на те, що його текст, підготовлений до другого читання, хоча за формальними критеріями підпадає під дію вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради України, однак водночас викладений у редакції, яка відповідає вимогам бюджетного законодавства України.

Проект до другого читання

Закон України

Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

Верховна Рада України постановляє:

1. Текст статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» викласти у такій редакції:

«1. Фінансове забезпечення системи екстреної медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.

2. Для розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги можуть залучатися кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, а також добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші не заборонені законодавством джерела».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування

Голова

Верховної Ради України

Заступник керівника
Головного управління
А. Нижник

Порівняльна таблиця до проекту Закону України

Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»

(друге читання)

  Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
1 Закон України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»     Закон України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу»
2 Верховна Рада України постановляє:     Верховна Рада України постановляє:
3 1. У частині першій статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» слова «бюджетів областей, міст Києва та Севастополя» замінити словами «обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя». 1-Н.д. Бахтеєва Т.Д. (Реєстр. картка № 42)
Текст статті 14 викласти у такій редакції:
«1. Фінансове забезпечення системи екстреної медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.
2. Для розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги можуть залучатися кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, а також добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші не заборонені законодавством джерела.»
Враховано 1. Текст статті 14 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» викласти у такій редакції:
«1. Фінансове забезпечення системи екстреної медичної допомоги за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.
2. Для розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги можуть залучатися кошти підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, а також добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інші не заборонені законодавством джерела».
 
4 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.     2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
5 Голова
Верховної Ради України
    Голова
Верховної Ради України

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті