Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині»

01 Липня 2013 10:50 Поділитися

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» (щодо діяльності, пов’язаної з трансплантацією кісткового мозку)».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Народні депутати України В.В. Дудка
В.М. Сушкевич
С.Л. Тігіпко
С.С. Фабрикант
І.Г. Богословська
В.М. Литвин
Т.Д. Бахтеєва
І.Д. Спіріна
М.М. Іонова

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» (щодо діяльності, пов’язаної з трансплантацією кісткового мозку)

1.    Обґрунтування необхідності прийняття акта

Конституцією України проголошено, що людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Отже, спасіння життя своїх громадян завжди є найголовнішим обов’язком держави.

Однією з категорій громадян, життя яких безпосередньо залежить від допомоги з боку держави, є хворі з онкогематологічною та гематологічною патологією. Лікування таких хворих здійснюється шляхом трансплантації кісткового мозку.

Щорічна загальна потреба України в трансплантації кісткового мозку складає 1530 операцій для пацієнтів з:

 • негоджкінськими лімфомами високого та проміжного ступеня злоякісності  – 300 пацієнтів;
 • хворобою Годжкіна – 230 пацієнтів;
 • множинною мієломою – 300 пацієнтів;
 • апластичною анемією – 200 пацієнтів;
 • гострою мієлоїдною лейкемією, окрім МЗ – 250 пацієнтів;
 • гострою лімфолейкемією, особливо Ph+ – 80 пацієнтів;
 • мієлодиспластичним синдромом, вік до 45 років – 70 пацієнтів;
 • хронічною мієлолейкемією, вік до 30 років – 100 пацієнтів

Проте, незважаючи на те, що держава має необхідні заклади охорони здоров’я та наукові установи, які здійснюють трансплантацію кісткового мозку, реально виконується всього 50 – 80 трансплантацій. Це пов’язано, насамперед, з відсутністю конкретного показника (стандарту), якого б додержувалися відповідні органи державної влади під час визначення обсягів фінансування зазначеної діяльності, потреби у кадрах, обладнанні тощо.

Тому, на нашу думку, необхідно на законодавчому рівні визначити державний соціальний норматив – мінімальну кількість трансплантацій кісткового мозку, яку державні і комунальні заклади охорони здоров’я повинні виконувати власними силами щорічно.

Можливість встановлення такого нормативу передбачено Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

Однією з необхідних умов проведення трансплантації кісткового мозку від донора реципієнту є створення та функціонування реєстру донорів кісткового мозку. Зазначений реєстр створено Міністерством охорони здоров’я, але повноваження Міністерства з цього питання законодавче не визначені, у зв’язку з чим державне фінансування реєстру не провадиться, поповнення донорами здійснюється повільно. Між тим, для акредитації реєстру у Всесвітній асоціації донорів кісткового мозку він повинен нараховувати не менш ніж 500 донорів (на сьогодні в ньому лише 82 донори).

2. Цілі і завдання прийняття акта

Законопроект розроблено з метою зниження смертності серед хворих з гематологічними та онкологічними захворюваннями та розвитку діяльності, пов’язаної з трансплантацією кісткового мозку.

Завданням законопроекту є створення системи надання державними і комунальними закладами охорони здоров’я обсягу гарантованого рівня медичної  допомоги громадянам, для лікування яких необхідна трансплантація кісткового мозку. А також унормування діяльності, пов’язаної із створенням та функціонуванням реєстру донорів кісткового мозку.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом передбачається:

надати повноваження Міністерству охорони здоров’я України створити і вести у визначеному ним порядку реєстр донорів кісткового мозку;

визначити, що порядок обміну інформацією, яка міститься у зазначеному реєстрі та у відповідних реєстрах інших держав і міжнародних організацій, встановлюється міжнародними договорами;

доручити Кабінету Міністрів України розробити та прийняти державну програму з метою забезпечення роботи закладів охорони здоров’я та наукових установ, які здійснюють трансплантацію та аутотрансплантацію кісткового мозку на рівні виконання в Україні:

 • 80 трансплантацій та 120 аутотрансплантацій – до 31 грудня 2016 року;
 • 240 трансплантацій та 360 аутотрансплантацій – до 31 грудня 2018 року;
 • 600 трансплантацій та 900 аутотрансплантацій – до 31 грудня 2020 року;

доручити Кабінету Міністрів України забезпечити включення до складу закладів охорони здоров’я та наукових установ, які здійснюють трансплантацію та аутотрансплантацію кісткового мозку лабораторій діагностики (типування) тканин кісткового мозку, призначених для визначення біологічної сумісності кісткового мозку донора і реципієнта; створити в Україні систему пропагування донорства кісткового мозку, а також підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом проект закону щодо розвитку в Україні донорства кісткового мозку; запровадити систему пропагування донорства кісткового мозку, зокрема проведення роз’яснювальної роботи серед населення про те, що взяття  кісткового мозку не створює загрози життю і здоров’ю донора.

4. Стан нормативно-правової бази для  прийняття проекту акта

Нормативно-правова база для прийняття цього проекту складається з Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Законів України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» та «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроектом передбачається, що заклади охорони здоров’я та наукові установи, які здійснюють трансплантацію кісткового мозку, повинні вийти на потужність передбачену цим Законом до 31 грудня 2020 року.

На реалізацію положень цього Закону (закупівля медичного та лабораторного обладнання, виробів медичного призначення та лікарських засобів, а також підготовка кадрового складу) необхідно буде передбачити у державному бюджеті суму у розмірі 2,4 млрд. грн., а саме:

 • 2015-2016 роки – 480 млн. грн.;
 • 2017-2018 роки – 840 млн. грн.;
 • 2019-2020 роки – 1080 млн. грн.

Але слід врахувати, що Україна на сьогодні щорічно витрачає бюджетних коштів на трансплантацію кісткового мозку за кордоном близько 2,4 млн. доларів США. При цьому, підрахувати суму коштів, які вивозяться з України на зазначену мету приватними особами і громадськими організаціями, підрахувати не представляється можливим, але ця сума, на нашу думку, є більшою в кілька разів.

Отже, у разі прийняття цього Закону кошти, які витрачаються державою, її громадянами та громадськими організаціями для лікування за кордоном, будуть залишатися у державі і компенсувати витрати державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Очікується, що у зв’язку із прийняттям акта буде створена стабільна система трансплантації кісткового мозку в Україні, яка стовідсотково забезпечить лікування громадян, що потребують трансплантації кісткового мозку.

Народні депутати України В.В. Дудка
В.М. Сушкевич
С.Л. Тігіпко
С.С. Фабрикант
І.Г. Богословська
В.М. Литвин
Т.Д. Бахтеєва
І.Д. Спіріна
М.М. Іонова

Проект

від 05.07.2013 р. реєстраційний № 2555а

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» щодо діяльності, пов’язаної з трансплантацією кісткового мозку

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 377) такі зміни:

1) у частині другій статті 8:

перше речення після слова «обладнання» доповнити словами «лікарські засоби, вироби медичного призначення»;

друге речення після слова «обладнання» доповнити словами «виробів медичного призначення»;

2)  статтю 14 доповнити частинами четвертою – шостою такого змісту:

«Реєстр донорів кісткового мозку (далі – Реєстр) створюється і ведеться в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Утримання Реєстру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету з дотриманням вимог, необхідних для його акредитації у міжнародній організації донорів кісткового мозку.

Порядок обміну інформацією, яка міститься у Реєстрі та у відповідних реєстрах інших держав і міжнародних організацій, встановлюється міжнародними договорами України.

Доступ до інформації, яка міститься у зазначених реєстрах, здійснюється відповідно до закону».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року, крім підпунктів 1 – 3 та 5 пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України:

1) до дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом і прийняття ними нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, забезпечивши введення їх у дію одночасно з набранням чинності цим Законом;

2) до 1 січня 2015 року розробити та прийняти державну програму з метою забезпечення роботи закладів охорони здоров’я та наукових установ, які здійснюють трансплантацію та аутотрансплантацію кісткового мозку на рівні виконання в Україні:

80 трансплантацій та 120 аутотрансплантацій – до 31 грудня 2016 року;

240 трансплантацій та 360 аутотрансплантацій – до 31 грудня 2018 року;

600 трансплантацій та 900 аутотрансплантацій – до 31 грудня 2020 року;

3) до 31 грудня 2017 року забезпечити включення до складу закладів охорони здоров’я та наукових установ, які здійснюють трансплантацію та аутотрансплантацію кісткового мозку, лабораторій діагностики (типування) тканин кісткового мозку, призначених для визначення біологічної сумісності кісткового мозку донора і реципієнта;

4) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо розвитку в Україні донорства кісткового мозку, в якому передбачити:

обов’язок керівників підприємств, установ та організацій безперешкодно надавати працівникам – донорам  кісткового мозку час, необхідний для взяття кісткового мозку, у тому числі для проведення відповідних медичних обстежень;

надання донорам кісткового мозку відповідних пільг та компенсацій;.

заохочення для громадян України з метою ставати донорами кісткового мозку;

5) запровадити систему пропагування донорства кісткового мозку, зокрема проведення роз’яснювальної роботи серед населення про те, що взяття  кісткового мозку не створює загрози життю і здоров’ю донора.

Голова Верховної Ради України В. Рибак

Порівняльна таблиця

до законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» (щодо діяльності, пов’язаної з трансплантацією кісткового мозку)

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині»

Стаття 8. Заклади та установи, що здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією Стаття 8. Заклади та установи, що здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією
Перше речення частини другої статті 8  Перше речення частини другої статті 8
Заклади охорони здоров’я та наукові установи, зазначені в частині першій цієї статті, повинні мати матеріально-технічну базу, обладнання та кваліфікованих працівників, які необхідні для застосування трансплантації та здійснення іншої, пов’язаної з нею діяльності. Заклади охорони здоров’я та наукові установи, зазначені в частині першій цієї статті, повинні мати матеріально-технічну базу, обладнання, лікарські засоби, вироби медичного призначення та кваліфікованих працівників, які необхідні для застосування трансплантації та здійснення іншої, пов’язаної з нею діяльності.
Друге речення частини другої статті 8 Друге речення частини другої статті 8
 Вимоги до матеріально-технічної бази, обладнання, підготовки та кваліфікації працівників цих закладів та установ встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.


Вимоги до матеріально-технічної бази, обладнання, виробів медичного призначення, підготовки та кваліфікації працівників цих закладів та установ встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я
 Стаття 14. Особливості донорства і трансплантації кісткового мозку та інших здатних до регенерації анатомічних матеріалів Стаття 14. Особливості донорства і трансплантації кісткового мозку та інших здатних до регенерації  анатомічних матеріалів
Стаття доповнюється новими частинами четвертою – шостою. Реєстр донорів кісткового мозку (далі – Реєстр) створюється і ведеться в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Утримання Реєстру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету з дотриманням вимог, необхідних для його акредитації у міжнародній організації донорів кісткового мозку.

Порядок обміну інформацією, яка міститься у Реєстрі та у відповідних реєстрах інших держав і міжнародних організацій, встановлюється міжнародними договорами України.

Доступ до інформації, яка міститься у зазначених реєстрах, здійснюється відповідно до закону.

Народні депутати України В.В. Дудка
В.М. Сушкевич
С.Л. Тігіпко
С.С. Фабрикант
І.Г. Богословська
В.М. Литвин
Т.Д. Бахтеєва
І.Д. Спіріна
М.М. Іонова

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті