Положення про Експертний комітет з медичної реклами Всеукраїнської благодійної організації «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

представниками

ВБО «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів»

Міністерства охорони здоров’я України

Державної інспекції

з питань захисту прав споживачів

Державної служби з лікарських засобів

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

ВГО «Союз споживачів медичних послуг,

лікарських засобів та виробів медичного призначення»

«СХВАЛЕНО»

Протокол № 1 від «16» квітня 2013 року

Положення
про Експертний комітет з медичної реклами Всеукраїнської благодійної організації
«Рада захисту прав та безпеки пацієнтів»

Виходячи з принципів соціального партнерства, відкритості та прозорості діяльності, з метою подолання правових колізій та організаційних перешкод, налагодження значущого діалогу між владою, медичною, фармацевтичною та пацієнтською спільнотою щодо підвищення якості, безпеки медичних послуг, технологій та товарів медичного призначення, лікарських засобів, створення системи професійної відповідальності на підтримку виконання Національних планів розвитку системи охорони здоров’я Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Всеукраїнська благодійна організація «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів» (далі — Рада) створює Експертний комітет з медичної реклами.

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Експертний комітет з медичної реклами (далі по тексту — Комітет) є органом Ради, який утворено у відповідності до п.4.2. Статуту Всеукраїнської благодійної організації «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів», Плану дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки, та на виконання ст.29 Закону України «Про рекламу».

В своїй діяльності Експертний комітет з медичної реклами керується чинним законодавством України, цим Положенням, Статутом Ради, а також розробленими та прийнятими Комітетом документами (резолюціями, договорами, меморандумами тощо) та несе обов’язки і користується правами, передбаченими вищеперерахованими документами за умови, якщо вони не суперечать чинному законодавству України.

1.2. Експертний Комітет з медичної реклами є об’єднанням професіоналів у галузі охорони здоров’я, наукових працівників, правників, медичних працівників, медичних технологій,медичного інформаційного менеджменту, медико-фармацевтичного виробництва, маркетингу, фармацевтичних дистрибуторів, виробників та операторів медичної інформації та реклами, інших експертів та практиків.

1.3. Найменування:

– українською мовою:

повне — «Експертний комітет з медичної реклами Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів»;

скорочене- «Експертний комітет з медичної реклами»

– російською мовою:

повне — «Экспертный комитет по медицинской рекламе Всеукраинского Совета по защите прав и безопасности пациентов»;

скорочене — «Экспертный комитет по медицинской рекламе».

1.4. Для забезпечення діяльності Комітет співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України, Антимонопольним Комітетом України, Державною інспекцією України з питань прав захисту споживачів, Державною службою України з лікарських засобів, Державним експертним центром МОЗ України, іншими міністерствами та відомствами, органами місцевого самоврядування, науковцями, експертами в галузі медицини, фармації та права, громадськими організаціями тощо.

1.5. Рішення Комітету є обов’язковими для виконання усіма членами Комітету.

Стаття 2. Мета, основні завдання та функції Комітету

2.1. Метою створення Експертного комітету з медичної реклами є:

– координація діяльності його членів, що пов’язана з сучасним розвитком медичної галузі в Україні, впровадженням безпечних новітніх медичних інформаційних технологій для збереження здоров’я та життя громадян України, підвищення професійної кваліфікації медичних працівників, залучення прогресивного зарубіжного досвіду, покращення просвітницької діяльності серед населення;

-підтримка дій Уряду, спрямованих на впровадження кращих світових практик з безпеки медицини;

-встановлення партнерських відносин, координація зусиль, спрямованих на забезпечення безпеки і якості медичної інформації та реклами;

-спільна діяльність, скерована на вдосконалення нормативно-правових актів з вищевказаних питань.

2.2. Основними завданнями Комітету є:

2.2.1. здійснення організаційних заходів, які сприяють розвитку системи охорони здоров’я, реформуванню та розвитку медичної галузі, становленню ефективного сучасного інформаційного менеджменту в медичній галузі та в суспільстві;

2.2.2. захист прав пацієнтів на отримання достовірної медичної інформації, попередження негативних наслідків отримання і використання недостовірної (оманливої) медичної інформації та реклами;

2.2.3. сприяння підвищенню якості та достовірності медико-фармацевтичної інформації та реклами у відповідності до вимог чинного Законодавства України;

2.2.4. залучення експертів та експертних установ (медична, фармакологічна, етична, технологічна та. інші експертизи) з метою моніторингу, аналізу якості медичної інформації та медичної реклами;

2.2.5. захист інтересів споживачів інформації і реклами та запобігання правовим та етичним порушенням і зловживанням;

2.2.6. сприяння етично належній промоційній практиці з просування лікарських засобів, медичного обладнання, харчових домішок, методик профілактики, оздоровлення та лікування, інших медичних технологій;

2.2.7. сприяння належній етичній інформаційній та рекламній практиці у спеціалізованих засобах інформації для працівників охорони здоров’я, що виробляють та розповсюджують фахову медичну інформацію та рекламу;

2.2.8. аналітична робота зі статистичними даними про причини, ризики та наслідки, які пов’язані з різноманітними втратами та шкодою в зв’язку з розповсюдженням недобросовісної реклами медичних технологій.

2.3. Основними функціями Комітету є:

2.3.1. здійснення незалежної експертизи реклами, промоційних матеріалів, форм та методів реклами та промоції лікарських засобів, медичних технологій щодо відповідності вимогам законодавства України та підготовка відповідних рекомендацій рекламодавцям, виробникам і розповсюджувачам реклами щодо корегування інформації наведеної в кожному конкретному рекламному повідомленні;

2.3.2. здійснення незалежної експертизи реклами медичних технологій;

2.3.3. участь в робочих групах з розробки проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Комітету;

2.3.4. звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань порушення законодавства про рекламу;

2.3.5. звернення до суду в інтересах споживачів у разі порушення їх прав на достовірну інформацію з боку рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами;

2.3.6. представництво Ради в органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань які входять до компетенції Комітету.

Стаття 3. Обов’язки Експертного комітету з медичної реклами:

3. Експертний Комітет з медичної реклами зобов’язаний:

3.1. щоквартально (до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом) подавати Звіт про результати своєї діяльності до Президії Ради;

3.2. залучати фахівців та експертів для вирішення питань, що відносяться до компетенції Комітету;

3.3. інформувати органи державної влади, правоохоронні органи, громадськість та засоби масової інформації про виявлені недоліки відповідно до чинного законодавства;

3.4. представляти результати своєї діяльності на національних та міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах та інших заходах, присвячених питанням вдосконалення медичної реклами, тощо;

3.5. користуватися всіма іншими правами, наданими чинним законодавством.

Стаття 4. Склад та порядок формування Експертного Комітету з медичної реклами

4.1. Керівником Комітету є Голова Експертного комітету з медичної реклами, який обирається з його членів раз на 3 роки шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів з можливістю переобрання на засіданні Комітету шляхом відкритого голосування.

4.2. Голова Експертного комітету з медичної реклами:

4.2.1. представляє Комітет в органах державної влади, місцевого самоврядування, організаціях та установах всіх форм власності;

4.2.2. несе відповідальність за виконання завдань та зобов’язань Комітету;

4.2.3. виконує інші дії у межах своєї компетенції.

4.3. Заступник Голови Експертного комітету з медичної реклами обирається з його членів за поданням Голови Експертного комітету з медичної реклами раз на 3 роки шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів з можливістю переобрання на засіданні Комітету.

4.4. Секретар Експертного комітету з медичної реклами обирається з його членів шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

Стаття 5. Членство

5.1. Членство в Експертному комітеті з медичної реклами ґрунтується на засадах добровільності, гласності, рівноправності та набувається з дати прийняття відповідного позитивного рішення на засіданні Комітету на підставі подання не менш, як двох членів Експертного комітету і письмової заяви кандидата.

5.2. Членство в Комітеті можливе лише за умови дотримання наступних вимог:

5.2.1. наявність у кандидата вищої освіти;

5.2.2. наявність досвіду роботи в сфері охорони здоров’я — не менше 3 років.

5.4. Члени Комітету мають право:

5.4.1. використовувати можливості співробітництва з членами Комітету в реалізації заходів щодо участі у підготовці проектів законодавчих та нормативно-правових актів в сфері медичної реклами, сприяння прийняттю розроблених нормативно-правових актів центральними органами законодавчої та виконавчої влади, запровадження практики створення тематичних спільних комісій, робочих груп з залученням незалежних експертів; організація та проведення спільних засідань із залученням фахівців Міністерства охорони здоров’я України і Ради з метою вирішення питань, які виникають у сфері безпеки медицини, медичної інформації та реклами;

5.4.2. обирати/ бути обраним Головою Комітету;

5.4.3. при наявності відповідних повноважень виступати від імені Комітету перед органами державної влади, на наукових конференціях, конгресах, тощо, в засобах масової інформації та використовувати символіку Ради та Комітету;

5.4.4. надавати пропозиції з метою вирішення спірних питань, які виникають у сфері захисту прав та безпеки пацієнтів, медичної інформації та реклами;

5.4.5. обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, проводити спільні консультації та переговори;

5.4.6. сприяти зацікавленості громадськості у наданні пропозицій щодо поліпшення законодавства у сфері захисту прав і безпеки пацієнтів, медичної інформації та реклами;

5.4.7. розробляти та погоджувати плани спільних заходів;

5.4.8. підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових зв’язків учасників Комітету, всіляко сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у цьому Положенні цілей;

5.4.9. Брати участь в інтерактивних засіданнях (за допомогою Інтернет), онлайн — конференціях, вебінарах тощо.

5.5. Члени Комітету зобов’язані:

5.5.1. дотримуватись вимог цього Положення та інших документів Комітету;

5.5.2. виконувати рішення Комітету;

5.5.3. сприяти досягненню основних завдань та мети Комітету

5.6. Члени Комітету, які систематично не виконують своїх обов’язків та інших вимог цього Положення, інших документів Комітету, рішень керівних органів Комітету, або скоїли вчинок, що ганьбить членів Комітету, чи намагались використати своє членство в Комітеті з метою, не сумісною із завданнями та принципами його діяльності, виключаються з числа його членів.

Стаття 6. Припинення діяльності Комітету

6.1. Повноваження Голови та членів Комітету закінчуються в момент прийняття рішення Радою про ліквідацію Експертного комітету з медичної реклами.

6.2. Повноваження Голови та членів Комітету достроково припиняються у випадку:

6.2.1. подання заяви про складання повноважень;

6.2.2. неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

6.2.3. прийняття Президією Ради рішення про відкликання члена Комітету за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов’язків;

6.2.4. розголошення конфіденційної інформації про діяльність Ради або розповсюдження інформації, що шкодить інтересам та іміджу організації;

6.2.5. спричинення своїми діями шкоди правам та інтересам Ради.

Стаття 7. Заключні положення

7.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Президією Ради.

7.2. Всі питання, які не врегульовані Статутом Ради, цим Положенням і внутрішніми документами Комітету, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті