Проект наказу Мінекономрозвитку України «Про затвердження уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін»

12 Серпня 2013 5:35 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Державна інспекція України з контролю за цінами повідомляє, що на сайті Держцінінспекції України (розділ «Регуляторна діяльність») оприлюднено проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін».

Проект наказу підготовлений з метою визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль) у сфері ціноутворення та унеможливлення (заборони) здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері ціноутворення з питань, що не зазначені у формі акта.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови просимо надсилати на адресу:

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2,

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,

Департамент розвитку реального сектору

тел./факс: (044) 596–67–73; тел.: 596–67–69

е-mail: blv@me.gov.ua; t.panasyuk@me.gov.ua

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

тел.: (044) 254–56–73

E-mail: inform@dkrp.gov.ua

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11,

Державна інспекція України з контролю за цінами

тел. (044) 500–86–24; тел./факс (044) 500–86–20

е-mail: info@dci.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту постанови прийматимуться Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Державною інспекцією України з контролю за цінами протягом місяця з дня оприлюднення.

Голова Державної інспекції України з контролю за цінами

О.В. Кисельов

Проект

Міністерство еконоМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ України
(Мінекономрозвитку України)

Наказ
Про затвердження уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін

Відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, що додається.

2. Департаменту розвитку реального сектору економіки (Пендзин О. В.) забезпечити:

  • подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
  • оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної інспекції України з контролю за цінами Кисельова О.В.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України

І.М. Прасолов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ
(Держцінінспекція України)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва, адреса та телефони територіального органу Держцінінспекції, що здійснює перевірку)

АКТ
ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО ФОРМУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЬОВАНИХ ЦІН

_____________________________________________________________________________,

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

код ЄДРПОУ / ІПН / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті),_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_____________________________________________________________________________

(адреса, телефон)

Перевірено:

_____________________________________________________________________________

(найменування об’єктів юридичної особи або фізичної особи — підприємця, їх адреси, телефони)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки Тип здійснюваної перевірки
Наказ №__    від  __ . __ .___ р.

Направлення на перевірку №___ від __.__.___ р.

_планова;

_ позапланова.

Початок перевірки Завершення перевірки
__ __ ____ __ __ __ __ ___ __ __
число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини

Особи, що беруть участь у перевірці:

Посадові особи Держцінінспекції:

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по-батькові)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Посадові та/або уповноважені особи cуб’єкта господарювання, треті особи:

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по-батькові)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова Позапланова
_ не було взагалі _ не було взагалі
_ була з __.__.___ р. по __.__.____ р. _ була з __.__.____ р. по __.__.____ р.

Питання, що підлягають перевірці

№ п/п Питання відповідно до переліку Так1 Ні2 НВ3 НП4 Нормативне обґрунтування
1. Виконання приписів про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування цін (тарифів)         ст. 8 ЗУ № 877-V;

ст. 18 ЗУ № 5007-VІ

2. Наявність виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також документів, що посвідчують особу, у посадових осіб         ст. 18 ЗУ № 5007-VІ
3 Перевірка бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, показників реєстраторів розрахункових операцій та інших документів пов’язаних з формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін (тарифів), у тому числі:         ст. 18 ЗУ № 5007-VІ, НПА Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади щодо затвердження порядків (методик) формування державних регульованих цін (тарифів)
3.1. статуту або положення        
3.2. документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачено Законом        
3.3. наказів щодо призначення: керівника суб’єкта господарювання або довіреність про виконання його функцій; головного бухгалтера; особи, відповідальної за формування, встановлення та застосування цін (тарифів)        
3.4. наказу про облікову політику суб’єкта господарювання з розподілом загальновиробничих витрат        
3.5. балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) або фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва)        
3.6. свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість        
3.7. договорів, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції, наданням послуг та виконанням робіт на підставі яких формується річний план        
3.8. стандартів, нормативів, норм, технічних регламентів, схем, паспортів, інструкцій, планів        
3.9. штатного розпису, затверджених посадових окладів і тарифних ставок, колективного договору        
3.10. інвестиційної програми або програми технічного розвитку        
3.11. головної книги бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей)        
3.12. розпорядчих документів щодо встановлення цін (тарифів)        
3.13. документів бухгалтерської та статистичної звітності        
3.14. калькуляцій та розрахунків цін (тарифів)        
4. Перевірка дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін (тарифів), у тому числі:         ст. 17 ЗУ № 5007-VІ, НПА Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо регулювання (встановлення) державних регульованих цін (тарифів), НПА Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади щодо затвердження порядків (методик) формування державних регульованих цін (тарифів)
4.1 правильність застосування цін (тарифів), встановлених Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування        
4.2. дотримання вимог (порядків, методик) при формуванні цін (тарифів)        
4.3. обґрунтованість статей витрат собівартості продукції, робіт і послуг, врахування при їх визначенні обсягів виробництва продукції (надання послуг, виконання робіт), норм (нормативів), податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо        
4.4. достовірність зазначеної у документах інформації про формування, встановлення та застосування цін        
4.5. обґрунтованість підстав для зміни рівня державних регульованих цін        
4.6. повноту надання послуг (виконання робіт), вартість яких врахована при визначені розміру цін (тарифів)        
4.7. дотримання способів державного регулювання цін (тарифів), визначених законодавством, при встановлені цін (тарифів)        

Порушення вимог законодавства, виявлені в ході перевірки

№ п/п НА5, вимоги якого порушено Детальний опис виявленого порушення
реквізити норми позначення НПА6
       
       
       

УВАГА!

Дана частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами субєкта господарювання!

Перелік питань для контролю дій перевіряючих

№ п\п Питання, що підлягають контролю з боку cуб’єкта господарювання Так1 Ні2 НВ3 Нормативне обґрунтування
1 про проведення планової перевірки суб’єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку       п. 4 ст. 5 ЗУ № 877-V
2 направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред’явлено       п. 5 ст. 7, абз. третій ст. 10 ЗУ № 877-V
3 копію направлення на перевірку надано       п. 5 ст. 7, абз. третій та шостий ст. 10 ЗУ № 877-V
4 перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)       п. 12 ст. 4 ЗУ № 877-V
5 під час позапланової перевірки з’ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки       п. 1 ст. 6 ЗУ № 877-V

Пояснення, зауваження або заперечення, щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб’єкта господарювання

№ п/п Опис пояснень, зауважень або заперечень
   
   

Даний Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб’єкта господарювання, а інший — залишається в органах Держцінінспекції

Підписи осіб, що приймали участь у перевірці

Посадові особи Держцінінспекції:

_________________________ __________________ _______________________

посада підпис прізвище, ім’я та по-батькові

_________________________ __________________ _______________________

посада підпис прізвище, ім’я та по-батькові

_________________________ __________________ _______________________

посада підпис прізвище, ім’я та по-батькові

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи:

_________________________ __________________ _______________________

посада підпис прізвище, ім’я та по-батькові

_________________________ __________________ _______________________

посада підпис прізвище, ім’я та по-батькові

_________________________ __________________ _______________________

посада підпис прізвище, ім’я та по-батькові

Примірник даного Акта перевірки на _ _ сторінках отримано _ _._ _._ _ _ _ р.:

_________________________ __________________ _______________________

посада підпис прізвище, ім’я та по-батькові

Відмітка про відмову підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання, третіми особами даного Акта перевірки

Пояснення до позначень, використаних у даному Акті перевірки

1 «Так»— так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

2 «Ні»— ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

3 «НВ» — не вимагається від суб’єкта господарювання, що перевіряється/осіб, що здійснюють перевірку;

4 «НП»— не перевірялося у суб’єкта господарювання;

5 «НПА»— нормативно-правовий акт;

6 «позначення НПА»— умовне позначення нормативно-правового акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені даним Актом перевірки».

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені даним Актом перевірки

№ п/п Позначення НПА5 Назва НПА5 Затверджено
вид документу та назва органу дата та номер документу
1. Закони України
1.1. ЗУ № 5007-VІ Про ціни і ціноутворення Закон 21 червня 2012 р. № 5007-VІ
1.2. ЗУ № 877-V Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності Закон 05 квітня 2007 р. № 877-V
2. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо регулювання (встановлення) державних регульованих цін (тарифів), нормативні акти Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади щодо затвердження порядків (методик) формування державних регульованих цін (тарифів)
Директор департаменту розвитку реального сектору економіки

О.В. Пендзин

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін» (далі — проект) розроблений на виконання підпункту 76.8 пункту 76 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128, враховуючи Методичні рекомендації щодо розробки переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типових форм актів, які складаються за результатами відповідних перевірок, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.04.2010 № 88 та «Інструкцію щодо розробки і запровадження актів перевірок (чек-листів) контролюючими органами» Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та у зв’язку з необхідністю розробки і затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері ціноутворення (формування, встановлення та застосування державних регульованих цін) Державною інспекцією України з контролю за цінами або її територіальними органами.

2. Визначення цілей державного регулювання

Мета проекту — визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль) у сфері ціноутворення та унеможливлення (заборони) здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері ціноутворення з питань, що не зазначені у формі акта.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Розглянуто два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб — невтручання і залишення існуючої ситуації.

Неприйняття проекту наказу унеможливлює виконання Указу Президента України від 12.03.2012 № 128 «Про Національний плану дій на 2013 рік щодо впровадження економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» не дає змогу створити сприятливі умови для здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання, що провадять діяльність з виробництва і реалізації товарів та надання послуг за цінами, які регулюються державою.

Другий спосіб — прийняття зазначеного проекту наказу дозволить виконати вимоги Указу Президента України від 12.03.2012 № 128 «Про Національний плану дій на 2013 рік щодо впровадження економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та запровадить ліберальний спосіб здійснення державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю з виробництва і реалізації товарів та надання послуг за цінами, які регулюються державою.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проблеми, якими обумовлено необхідність прийняття запропонованого нормативно-правового акта, вирішуються шляхом його запровадження. Внаслідок прийняття регуляторного акта, без втрати ефективності контролю з боку держави за суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з виробництва і реалізації товарів та послуг ціни на які підлягають державному регулюванню, створюються сприятливі умови для здійснення господарської діяльності внаслідок визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль) у сфері ціноутворення та унеможливлення (заборони) здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері ціноутворення з питань, що не зазначені у формі акта.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта, дозволить забезпечити детальний, прозорий та єдиний для всіх суб’єктів господарювання механізм здійснення заходів із державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання його вимог суб’єктами господарювання висока.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного проекту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати

Об’єкт впливу Витрати Вигоди
Держава Не передбачено Здійснення заходів із державного нагляду (контролю) згідно із визначеним переліком питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль) у сфері ціноутворення
Суб’єкти господарської діяльності Не передбачено Створення детального, прозорого та єдиного для всіх суб’єктів господарювання механізму здійснення заходів із державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін
Фізичні особи Не передбачено Не передбачено

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Без обґрунтування.

8. Показники результативності регуляторного акта

До показників результативності регуляторного акта належить, зокрема:

1) розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта — надходження коштів до державного бюджету передбачається у випадку застосування до суб’єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій відповідно до вимог законодавства у разі недотримання ними вимог визначених у переліку питань;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта — дія акта поширюватиметься на Державну інспекцію України з контролю за цінами та суб’єктів господарювання, які проводять діяльність з надання послуг, виробництва та реалізації товарів, ціни на які регулюються;

3) розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — не передбачається;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта — середній, оскільки проект наказу був розміщений на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України;

5) визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль) у сфері ціноутворення, що забезпечить запобігання можливих зловживань при здійсненні зазначених заходів органом державного нагляду (контролю) та створить детальний, прозорий та єдиний для всіх суб’єктів господарювання механізм здійснення заходів із державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

9. Заходи за допомогою яких буде здійснюватись відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом базового та повторного відстеження показників результативності цього акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності шляхом аналізу пропозицій та зауважень.

Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки шляхом аналізу показників результативності цього акта.

Відстеження результативності буде проводитись Мінекономрозвитку по показниках результативності цього регуляторного акта.

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

А.А. Максюта

Коментарі

vаcja 13.08.2013 10:02
Еще одна кормушка, и все это на фоне заявлений о не обходимости сокращать давление на бизнес.Держава не несе затрат. А кто-же будет содержать эту армию контролеров?

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті