Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток»

02 Вересня 2013 3:06 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр економічного розвитку і торгівлі Прасолов Ігор Миколайович.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток»

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону розроблено на виконання п. 69.1.1. Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», п.8 окремого доручення Кабінету Міністрів України №45721/0/1-12 від 14.11.2012. Проект Закону спрямований на спрощення процедур започаткування бізнесу.

Започаткування будь-якого бізнесу складається з необхідності вчинення певних кроків, а також витрат часу та коштів. Однією з процедур, яка додає таких кроків, часових та грошових витрат є оформлення (виготовлення) майбутніми суб’єктами господарювання печатки. Але переважна більшість держав відмовилася від обов’язковості її застосування суб’єктами господарювання.

Для здійснення Україною такого ж кроку також існує багато причин. І це не лише необхідність спрощення процедур започаткування бізнесу та покращення позицій України в міжнародних рейтингах, а й існуючі масштаби зловживань, що ґрунтуються або є похідними від встановленої законодавством обов’язковості використання печаток.

Так, правоохоронні та податкові органи вже давно визнали факт надзвичайної легкості підробки будь-якої печатки. Технології та обладнання для цього вже не є чимось ексклюзивним. За таких обставин, жодна печатка, насправді, вже не гарантує того, заради чого її обов’язкове використання запроваджувалося багато років.

Системного характеру вже набула проблема передачі печатки від попереднього керівництва суб’єкта господарювання до новопризначеного при його заміні. Не передавання печатки позбавляє нове керівництво можливості управляти суб’єктом господарювання, а попереднє керівництво (із печаткою на руках) не лише продовжує фактично контролювати цілий бізнес, а й здатне нанести йому істотних збитків (найчастіше через вчинення правочинів «заднім числом»).

Загрозливих масштабів набуло і захоплення чужого майна (бізнесу) проти волі його власника (так зване рейдерство). Встановлення внаслідок рейдерських дій контролю над печаткою (наприклад, фізичне заволодіння нею, вилучення під приводом проведення її експертизи, визнання недійсною за судовим рішенням тощо), фактично означає встановлення контролю над суб’єктом господарювання. Відсутність печатки на сьогодні здатна зупинити господарську діяльність будь-якого підприємства, оскільки без неї керівник суб’єкта господарювання просто нездатний укладати угоди, приймати окремі розпорядчі рішення тощо).

В той же час, окреслених проблем, що ґрунтуються на необхідності обов’язкового застосування печатки, досить легко уникнути. Достатньо відмовитися від обов’язковості печаток для суб’єктів приватного права та перейти до обов’язковості зазначення у документах лише особистого підпису. Власний підпис не можна загубити, сховати, забути в якомусь місці, передати іншій особі тощо. Його майже неможливо підробити. Саме тому відмова від обов’язковості застосування печаток суб’єктами господарювання в Україні не позбавить документів їх захищеності.

Одночасно, реалізація законопроекту сприятиме досягненню цілої низки позитивних результатів. Тому прийняття даного проекту Закону є актуальним для України та суб’єктів господарювання в цілому.

2. Мета та шляхи її досягнення

Основною метою проекту Закону є спрощення та здешевленням процедури започаткування бізнесу в Україні через відмову від обов’язковості та перехід до добровільності використання печаток суб’єктами господарювання приватного права.

Одночасно, законопроект вирішує такі завдання як:

 •  покращення позицій України у рейтингах міжнародних організацій щодо легкості ведення бізнесу;
 • усунення причин зловживань, які ґрунтуються на обов’язковості застосування суб’єктами господарювання печаток (у тому числі причин тих зловживань, що на сьогодні широко використовуються в рейдерстві).

Окремо слід відзначити вже давно назрілу потребу у перегляді застарілих підходів до процедур започаткування та ведення бізнесу в Україні.

Шляхами досягнення цієї мети є внесення відповідних змін до чинних законодавчих актів України.

Основні положення законопроекту передбачають:

 • скасування обов’язковості використання печатки для суб’єктів господарювання приватного права та запровадження добровільності її використання (суб’єкти публічного права матимуть застосовувати печатки як і раніше);
 • запровадження обов’язковості та достатності зазначення у документах лише особистого підпису уповноваженої особи;
 • заборона необхідності отримання документів дозвільного характеру для виготовлення печатки (стосується тих суб’єктів господарювання, які попри добровільність її застосування все ж таки вирішать користуватися нею).

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері є: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, цілий ряд Законів України, які містять положення щодо обов’язковості застосування печаток суб’єктами господарювання приватного права.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Виконання проекту Закону не потребує використання бюджетних коштів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено з Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України та Держпідприємництвом без зауважень.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6і. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, а навпаки направлений, зокрема, на запобігання вчиненню державними реєстраторами корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом. Держпідприємництво надала свої зауваження листом від 07.12.2012 № 6044/0/20-12, які враховані частково. Протокол узгодження позицій додається.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить забезпечити:

 • перехід України до більш простої, більш швидкої та менш витратної
  процедури створення нових суб’єктів господарювання;
 • покращення позицій України в міжнародних рейтингах щодо інвестиційної привабливості економіки та легкості ведення бізнесу в нашій державі. Зокрема, у рейтингу Doing Business за показником «Легкості започаткування бізнесу» Україна може піднятися до 97-ї позиції (за умови якщо інші країни не проведуть реформ, які дозволять їм випередити Україну);
 • зменшення можливостей для здійснення рейдерства;
 • перехід України до визнаної переважною більшістю країн світу практики господарської діяльності, яка ґрунтується на необов’язковості (добровільності) застосування печаток.
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України А.А. Максюта

ПРОЕКТ

від 12.04.2013 р. реєстраційний № 2795

Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У другому реченні частини третьої статті 28 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) після слів «посвідчується печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144):

1) доповнити Кодекс статтею 581 такого змісту:

«Стаття 581. Застосування суб’єктами господарювання печатки у господарській діяльності

1. Суб’єкт господарювання може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

2. Для виготовлення печатки одержання будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається.”;

2) у частині четвертій статті 62 слова «, печатку із» замінити словами «та може мати печатку із»;

3) перше речення частини першої статті 181 після слів «та скріпленого печатками» доповнити словами «у випадках, передбачених законом»;

4) у частині другій статті 279 слова «, печатку зі своїм найменуванням» замінити словами «та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом».

3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):

1) у частині другій статті 207:

абзац другий після слова «печаткою» доповнити словами «(за наявності)»;

доповнити частину абзацом такого змісту:

«Законом або за домовленістю сторін може бути передбачено скріплення правочину, який вчиняє юридична особа, печаткою такої особи.»;

2) у статті 246 після слів «скріплюється печаткою» доповнити словами «(за наявності)»;

3) останній абзац частини другої статті 962 після слів «та печатки товарного складу» доповнити словами «(за наявності)».

4. У частині третій статті 42 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40—42, ст. 492) після слів «з прикладенням печатки» доповнити словами «(за наявності)».

5. У частині третій статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35—37, ст. 446) після слів «засвідчуються печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

6. У частині другій статті 1 Закону України «Про товарну біржу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139; 2002 р., № 16, ст. 114) слова «, печатку із своїм найменуванням» замінити словами «та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом».

7. У частині другій статті 1 Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 272; 2002 р., № 16, ст. 114) слова «і печатку із своїм найменуванням» замінити словами «та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом».

8. Перше речення частини другої статті 44 Закону України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642) після слів «та печаткою» доповнити словами (за наявності).

9. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161):

1) частину першу статті 47 після слів «і скріплені печаткою юридичної особи» доповнити словами «(за наявності)»;

2) у другому реченні статті 76 після слів «з прикладенням печатки» доповнити словами «(за наявності)».

10. Частину восьму статті 1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 13, ст. 52; 2002 р., № 16, ст. 114) викласти в такій редакції:

«8. Торгово-промислова палата має поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських установах і може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.».

11. У пункті 1 статті 9 і пункті 7 статті 17 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 28, ст. 205; 2001 р., № 7, ст. 34; 2002 р., № 5, ст. 32) після слів «підписаних і завірених печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

12. Третє речення абзацу другого частини третьої статті 5 Закону України «Про обіг векселів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2011 р., № 4, ст. 21) після слів «скріплюються печаткою» доповнити словами «(у разі її наявності)».

13. Друге речення частини першої статті 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251) після слів «скріплюється печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

14. У частині першій статті 3 і в абзаці першому частини другої статті 24 Закону України «Про кредитні спілки» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101) слова «печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням» замінити словами «може мати печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом».

15. У частині другій статті 10 Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 5, ст. 47) слова «печатки із своїм найменуванням» замінити словами «може мати печатки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом».

16. Друге речення частини четвертої статті 21 і останнє речення частини другої статті 25 Закону України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 313) після слова «печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

17. Частину третю статті 1 Закону України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363) викласти в такій редакції:

«3. Фермерське господарство має найменування та може мати печатку і штамп із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.».

18. У частині третій статті 6 Закону України «Про кооперацію» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 5, ст. 35) слова «, печатку із своїм найменуванням» замінити словами «та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом».

19. Частину другу статті 5 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 46) після слів «скріплюється печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

20. У другому реченні частини шостої статті 43 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140) після слів «скріплюється печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

21. Абзаци четвертий і п’ятий частини сьомої статті 25 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 136) після слова «печатку» доповнити словами «(за наявності)».

22. Перше речення абзацу дев’ятого підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430) після слів «скріплюються печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

23. В абзаці другому частини п’ятої статті 6, першому реченні абзацу четвертого частини четвертої статті 11 і першому реченні абзацу першого частини п’ятої статті 30 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268, ст. 384; 2009 р., № 49, ст. 733) після слова «печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

24. Абзаци другий і третій частини десятої статті 39 Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10—11, ст. 137) після слова «печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

25. В останньому абзаці частини другої статті 46, першому реченні підпункту 2 частини другої статті 49, абзаці третьому частини шостої статті 75 і першому реченні абзацу першого частини другої статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344) після слова «печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

26. У першому реченні частини першої статті 25 і частині третій статті 36 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471) після слів «скріплена печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

27. Частину четверту статті 11 Закону України «Про охоронну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 2, ст. 8) після слів «скріпленим печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

28. Абзац п’ятий частини другої статті 9 Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» після слова «скріплену печаткою» доповнити словами «(за наявності)».

29. У пункті 2 частини другої статті 122 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 2011 р., № 36, ст. 416; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI і від 20 листопада 2012 року № 5492-VI) слова «, а також печаткою (для юридичної особи)» замінити словами «та скріплюється для юридичної особи печаткою (за наявності)».

II. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток»

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

1. У Господарському процесуальному кодексі України

1. У Господарському процесуальному кодексі України

Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб

Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб

Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації.

Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою (за наявності) підприємства, організації.

2. У Господарському кодексі України

2. У Господарському кодексі України

Відсутнє.

Стаття 581. Застосування суб’єктами господарювання печатки у господарській діяльності

Відсутнє.

1. Суб’єкт господарювання може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

2. Для виготовлення печатки одержання будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається.

Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання

Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання

4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів

Стаття 181. Загальний порядок укладання господарських договорів

1. Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

1. Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками в випадках, передбачених законом. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

Стаття 279. Товарна біржа

Стаття 279. Товарна біржа

2. Товарна біржа є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.

2. Товарна біржа є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

3. У Цивільному кодексі України

3. У Цивільному кодексі України

Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину

Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину

2. …

Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.

 

Відсутня.

2. …

Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою (за наявності).

Законом або за домовленістю сторін може бути передбачено скріплення правочину, який вчиняє юридична особа, печаткою такої особи.

Стаття 246. Довіреність юридичної особи

Стаття 246. Довіреність юридичної особи

1. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

1. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою (за наявності) цієї юридичної особи.

Стаття 962. Подвійне складське свідоцтво

Стаття 962. Подвійне складське свідоцтво

2. …

Кожна з двох частин подвійного складського свідоцтва повинна також містити ідентичні підписи уповноваженої особи та печатки товарного складу.

2. …

Кожна з двох частин подвійного складського свідоцтва повинна також містити ідентичні підписи уповноваженої особи та печатки товарного складу (за наявності).

4. У Цивільному процесуальному кодексі України

4. У Цивільному процесуальному кодексі України

Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників

Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників

3. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи.

3. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки (за наявності) юридичної особи.

5. У Кодексі адміністративного судочинства України

5 У Кодексі адміністративного судочинства України

Стаття 58. Документи, що підтверджують повноваження представників

Стаття 58. Документи, що підтверджують повноваження представників

3. Довіреності від імені органу, підприємства, установи, організації видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те законом, положенням, статутом особи і засвідчуються печаткою цього органу, підприємства, установи, організації.

3. Довіреності від імені органу, підприємства, установи, організації видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те законом, положенням, статутом особи і засвідчуються печаткою (за наявності) цього органу, підприємства, установи, організації.

6. У Законі України “Про товарну біржу”

6. У Законі України “Про товарну біржу”

Стаття 1. Правове становище товарної біржі

Стаття 1. Правове становище товарної біржі

Товарна біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням.

Товарна біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

7. У Законі України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»

7. У Законі України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»

Стаття 1. Колективне сільськогосподарське підприємство як суб’єкт господарювання

Стаття 1. Колективне сільськогосподарське підприємство як суб’єкт господарювання

2. Підприємство є юридичною особою, має поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку, і печатку із своїм найменуванням.

2. Підприємство є юридичною особою, має поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

8. У Законі України «Про заставу»

8. У Законі України «Про заставу»

Стаття 44. Поняття закладу

Стаття 44. Поняття закладу

За угодою заставодержателя із заставодавцем предмет застави може бути залишено у заставодавця під замком та печаткою заставодержателя (тверда застава).

За угодою заставодержателя із заставодавцем предмет застави може бути залишено у заставодавця під замком та печаткою (за наявності) заставодержателя (тверда застава).

9. У Законі України «Про нотаріат»

9. У Законі України «Про нотаріат»

Стаття 47. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії

Стаття 47. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальної дії

Документи, викладені на двох і більше аркушах, що подаються для вчинення нотаріальної дії, повинні бути прошиті у спосіб, що унеможливлює їх роз’єднання без порушення цілісності, а аркуші пронумеровані і скріплені печаткою юридичної особи, яка видала документ.

Документи, викладені на двох і більше аркушах, що подаються для вчинення нотаріальної дії, повинні бути прошиті у спосіб, що унеможливлює їх роз’єднання без порушення цілісності, а аркуші пронумеровані і скріплені печаткою юридичної особи (за наявності), яка видала документ.

Стаття 76. Засвідчення вірності копії з копії документа

Стаття 76. Засвідчення вірності копії з копії документа

 В останньому випадку копія документа повинна бути викладена на бланку даного підприємства, установи, організації з прикладенням печатки і з відміткою про те, що оригінал документа знаходиться на даному підприємстві, в установі, організації.

В останньому випадку копія документа повинна бути викладена на бланку даного підприємства, установи, організації з прикладенням печатки (за наявності) і з відміткою про те, що оригінал документа знаходиться на даному підприємстві, в установі, організації.

10. У Законі України «Про торгово-промислові палати в Україні»

10. У Законі України «Про торгово-промислові палати в Україні»

Стаття 1. Торгово-промислова палата

Стаття 1. Торгово-промислова палата

8. Торгово-промислова палата має печатку із зображенням своєї емблеми і своїм найменуванням та свої поточні та вкладні (депозитні) рахунки.

8. Торгово-промислова палата має поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських установах і може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

11. У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

11. У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою (за наявності) у встановленому порядку;

Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

7) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі порушення встановленого у пункті 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті;

7) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі порушення встановленого у пункті 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою (за наявності) у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті; …

12. У Законі України «Про обіг векселів в Україні»

12. У Законі України «Про обіг векселів в Україні»

Стаття 5.

Стаття 5.

від імені юридичних осіб – власноручно керівником та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розписом юридичної особи) чи уповноваженими ними особами. У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на внутрішній документ юридичної особи, відповідно до якого уповноважена особа має право підписувати вексель. Підписи скріплюються печаткою;

від імені юридичних осіб – власноручно керівником та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розписом юридичної особи) чи уповноваженими ними особами. У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на внутрішній документ юридичної особи, відповідно до якого уповноважена особа має право підписувати вексель. Підписи скріплюються печаткою (у разі її наявності);

13. У Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

13. У Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Стаття 12. Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна)

Стаття 12. Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна)

Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності.

Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна , і скріплюється печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності.

14. У Законі України «Про кредитні спілки»

14. У Законі України «Про кредитні спілки»

Стаття 3. Юридичний статус кредитної спілки

Стаття 3. Юридичний статус кредитної спілки

1. Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

1. Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також може мати печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, власну символіку.

Стаття 24. Загальні засади створення асоціацій кредитних спілок та їх діяльності

Стаття 24. Загальні засади створення асоціацій кредитних спілок та їх діяльності

2. Асоціація кредитних спілок є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриваються і використовуються згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

2. Асоціація кредитних спілок є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриваються і використовуються згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також може мати печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, власну символіку.

15. У Законі України «Про Товариство Червоного Хреста України»

15. У Законі України «Про Товариство Червоного Хреста України»

Стаття 10.

Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків (у тому числі валютні), печатки із своїм найменуванням, символіку, штампи, бланки.

Стаття 10.

Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків (у тому числі валютні), може мати печатки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, символіку, штампи, бланки.

16. У Законі України «Про іпотеку»

16. У Законі України «Про іпотеку»

Стаття 21. Форма і зміст заставної

Стаття 21. Форма і зміст заставної

Заставна підписується іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Іпотекодавець, боржник – юридичні особи засвідчують підпис уповноваженої особи печаткою.

Заставна підписується іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Іпотекодавець, боржник – юридичні особи засвідчують підпис уповноваженої особи печаткою (за наявності).

Стаття 25. Передача заставної

Стаття 25. Передача заставної

У передавальному написі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та адреса фізичної особи або найменування та адреса юридичної особи, якій передається заставна. Передавальний напис підписується зазначеним у заставній іпотекодержателем, а якщо цей напис не перший – власником заставної, зазначеним у попередньому індосаменті. Індосант – юридична особа засвідчує підпис уповноваженої особи печаткою.

У передавальному написі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові та адреса фізичної особи або найменування та адреса юридичної особи, якій передається заставна. Передавальний напис підписується зазначеним у заставній іпотекодержателем, а якщо цей напис не перший – власником заставної, зазначеним у попередньому індосаменті. Індосант – юридична особа засвідчує підпис уповноваженої особи печаткою (за наявності).

17. У Законі України «Про фермерське господарство»

17. У Законі України «Про фермерське господарство»

Стаття 1. Поняття фермерського господарства

Стаття 1. Поняття фермерського господарства

3. Фермерське господарство має своє найменування, печатку і штамп.

3. Фермерське господарство має найменування та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

18. У Законі України «Про кооперацію»

18. У Законі України «Про кооперацію»

Стаття 6. Кооператив

Стаття 6. Кооператив

Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.

Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

19. У Законі України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»

19. У Законі України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»

Стаття 5. Порядок одержання контрольних марок

Стаття 5. Порядок одержання контрольних марок

2. Заява та копії документів, зазначені в частині першій цієї статті, посвідчуються: від юридичних осіб – підписом посадової особи заявника, який скріплюється печаткою, від фізичних осіб – особистим підписом заявника.

2. Заява та копії документів, зазначені в частині першій цієї статті, посвідчуються: від юридичних осіб – підписом посадової особи заявника, який скріплюється печаткою (за наявності), від фізичних осіб – особистим підписом заявника.

20. У Законі України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»

20. У Законі України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»

Стаття 43. Підстави для внесення записів до Державного реєстру

Стаття 43. Підстави для внесення записів до Державного реєстру

Заяви про виникнення, зміну, припинення обтяжень та про звернення стягнення на предмет обтяження підписуються обтяжувачем. Якщо обтяжувачем є юридична особа, підпис її уповноваженої особи скріплюється печаткою. Якщо заява подається в електронній формі, вона повинна містити електронний підпис обтяжувача.

Заяви про виникнення, зміну, припинення обтяжень та про звернення стягнення на предмет обтяження підписуються обтяжувачем. Якщо обтяжувачем є юридична особа, підпис її уповноваженої особи скріплюється печаткою (за наявності). Якщо заява подається в електронній формі, вона повинна містити електронний підпис обтяжувача.

21. У Законі України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва»

21. У Законі України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва»

Стаття 25. Передавальний напис простого складського свідоцтва

Стаття 25. Передавальний напис простого складського свідоцтва

Передавальний напис на простому складському свідоцтві містить:

підпис фізичної особи та печатку юридичної особи, яка передає право за складським свідоцтвом;

 

підпис фізичної особи та печатку юридичної особи, якій або у розпорядження якої передаються права за складським свідоцтвом;

Передавальний напис на простому складському свідоцтві містить:

підпис фізичної особи та печатку (за наявності) юридичної особи , яка передає право за складським свідоцтвом;

підпис фізичної особи та печатку (за наявності) юридичної особи юридичної особи, якій або у розпорядження якої передаються права за складським свідоцтвом;

22. У Законі України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу»

22. У Законі України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу»

Стаття 3. Порядок участі підприємств паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості

Стаття 3. Порядок участі підприємств паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості

Підтверджувальні документи підписуються або засвідчуються уповноваженою особою та скріплюються печаткою підприємства. Повноваження особи, яка подає підтверджувальні документи, встановлюються відповідно до вимог законодавства. Відповідальність за повноту та достовірність даних, наведених у підтверджувальних документах, несуть учасники розрахунків.

Підтверджувальні документи підписуються або засвідчуються уповноваженою особою та скріплюються печаткою (за наявності) підприємства. Повноваження особи, яка подає підтверджувальні документи, встановлюються відповідно до вимог законодавства. Відповідальність за повноту та достовірність даних, наведених у підтверджувальних документах, несуть учасники розрахунків.

23. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок»

23. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Стаття 6. Акції

Стаття 6. Акції

5. …

У сертифікаті акції (акцій) зазначаються вид цінного паперу, найменування акціонерного товариства, серія і номер сертифіката, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і клас акцій, номінальна вартість акції, кількість акцій, що належить власникові за таким сертифікатом, ім’я (найменування) власника, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою емітента (уповноваженої особи).

5. …

У сертифікаті акції (акцій) зазначаються вид цінного паперу, найменування акціонерного товариства, серія і номер сертифіката, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і клас акцій, номінальна вартість акції, кількість акцій, що належить власникові за таким сертифікатом, ім’я (найменування) власника, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою засвідчений печаткою (за наявності) емітента (уповноваженої особи).

Стаття 11. Казначейські зобов’язання України

Стаття 11. Казначейські зобов’язання України

4. …

У сертифікаті казначейського зобов’язання України зазначаються вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження емітента, сума платежу, дата виплати грошового доходу, дата погашення, зазначення місця, в якому повинно бути здійснено погашення, дата і місце видачі казначейського зобов’язання України, серія та номер сертифіката казначейського зобов’язання України, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою емітента. У сертифікаті іменного казначейського зобов’язання України також зазначається ім’я власника.

4. …

У сертифікаті казначейського зобов’язання України зазначаються вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження емітента, сума платежу, дата виплати грошового доходу, дата погашення, зазначення місця, в якому повинно бути здійснено погашення, дата і місце видачі казначейського зобов’язання України, серія та номер сертифіката казначейського зобов’язання України, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою (за наявності) емітента. У сертифікаті іменного казначейського зобов’язання України також зазначається ім’я власника.

Стаття 30. Вимоги до проспекту емісії цінних паперів

Стаття 30. Вимоги до проспекту емісії цінних паперів

5. Проспект емісії цінних паперів підписується керівником емітента (головою виконавчого органу), аудитором та засвідчується печаткою емітента. Особи, що підписали проспект емісії, тим самим підтверджують достовірність відомостей, які в ньому містяться, а аудитор – достовірність перевірених ним відомостей.

…..

5. Проспект емісії цінних паперів підписується керівником емітента (головою виконавчого органу), аудитором та засвідчується печаткою (за наявності) емітента. Особи, що підписали проспект емісії, тим самим підтверджують достовірність відомостей, які в ньому містяться, а аудитор – достовірність перевірених ним відомостей.

…..

24. У Законі України «Про автомобільний транспорт»

24. У Законі України «Про автомобільний транспорт»

Стаття 39. Документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення

Стаття 39. Документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення

Документи на перевезення пасажирів автобусами для власних потреб:

для автомобільного перевізника – документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, список пасажирів, яких перевозять, завірений підписом перевізника та печаткою, інші документи, передбачені законодавством України;

для водія – посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на автобус, дорожній лист, список пасажирів, яких перевозять, завірений підписом перевізника та печаткою, інші документи, передбачені законодавством України.

Документи на перевезення пасажирів автобусами для власних потреб:

для автомобільного перевізника – документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, список пасажирів, яких перевозять, завірений підписом перевізника та печаткою (за наявності), інші документи, передбачені законодавством України;

для водія – посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на автобус, дорожній лист, список пасажирів, яких перевозять, завірений підписом перевізника та печаткою (за наявності), інші документи, передбачені законодавством України.

25. У Законі України «Про акціонерні товариства»

25. У Законі України «Про акціонерні товариства»

Стаття 46. Протокол загальних зборів

Стаття 46. Протокол загальних зборів

2. …

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

2. …

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою (за наявності) товариства та підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи

Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи

2. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

2. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється письмово (у формі рішення), підписується таким акціонером та засвідчується печаткою (за наявності) товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства

Стаття 75. Аудитор

Стаття 75. Аудитор

6. …

 У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера

(акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10

відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов’язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

 

6. …

 У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера

(акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10

відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов’язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою (за наявності) товариства копії всіх документів протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

 

Стаття 78. Надання акціонерним товариством інформації

Стаття 78. Надання акціонерним товариством інформації

2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – виконавчий орган акціонерного товариства зобов’язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.

2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – виконавчий орган акціонерного товариства зобов’язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою (за наявності) товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.

26. У Законі України «Про здійснення державних закупівель»

26. У Законі України «Про здійснення державних закупівель»

Стаття 25. Порядок подання пропозицій конкурсних торгів

Стаття 25. Порядок подання пропозицій конкурсних торгів

1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення замовника від негайного отримання пропозицій конкурсних торгів, що подаються особисто, є підставою для оскарження.

1. Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності) у запечатаному конверті. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення замовника від негайного отримання пропозицій конкурсних торгів, що подаються особисто, є підставою для оскарження.

Стаття 36. Порядок проведення процедури запиту цінових пропозицій

Стаття 36. Порядок проведення процедури запиту цінових пропозицій

3. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті.

3. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності), у запечатаному конверті.

27. У Законі України «Про охоронну діяльність»

27. У Законі України «Про охоронну діяльність»

Стаття 11. Умови залучення громадян до охоронної діяльності

Стаття 11. Умови залучення громадян до охоронної діяльності

4. Персонал охорони під час виконання функціональних обов’язків повинен мати при собі посвідчення з підписом керівника суб’єкта охоронної діяльності, скріпленим печаткою, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, яка належить до персоналу охорони, дата видачі і термін дії посвідчення та міститься фотокартка особи, якій видано посвідчення.

4. Персонал охорони під час виконання функціональних обов’язків повинен мати при собі посвідчення з підписом керівника суб’єкта охоронної діяльності, скріпленим печаткою (за наявності), в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, яка належить до персоналу охорони, дата видачі і термін дії посвідчення та міститься фотокартка особи, якій видано посвідчення.

28. У Законі України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств»

28. У Законі України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств»

Стаття 9. Продаж на інвестиційному конкурсі

Стаття 9. Продаж на інвестиційному конкурсі

Конкурсні інвестиційні пропозиції та підтвердні документи повинні містити:

 

 підписану і скріплену печаткою заяву на участь у конкурсі у вільній формі (справжність підпису на заяві фізичних осіб, які не мають печатки, підлягає обов’язковому нотаріальному засвідченню);

Конкурсні інвестиційні пропозиції та підтвердні документи повинні містити:

 

 підписану і скріплену печаткою (за наявності) заяву на участь у конкурсі у вільній формі (справжність підпису на заяві фізичних осіб, які не мають печатки, підлягає обов’язковому нотаріальному засвідченню);

29. У Законі України «Про інвестиційну діяльність»

29. У Законі України «Про інвестиційну діяльність»

Стаття 122. Державна реєстрація інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

Стаття 122. Державна реєстрація інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

 2. Суб’єктом інвестиційної діяльності для державної

реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної)

пропозиції до центрального органу виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері економічного розвитку, подаються такі

документи:

 …

 2) копія інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної)

пропозиції, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом

уповноваженої особи суб’єкта інвестиційної діяльності, а також

печаткою (для юридичної особи);

 2. Суб’єктом інвестиційної діяльності для державної

реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної)

пропозиції до центрального органу виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері економічного розвитку, подаються такі

документи:

 …

 2) копія інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної)

пропозиції, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом

уповноваженої особи суб’єкта інвестиційної діяльності та скріплюється для юридичної особи печаткою (за наявності);

 

II. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

Заступник директора департаменту державної регуляторної політики та
розвитку підприємництва Мінекономрозвитку України – начальник управління
І.А. Волков

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу

провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток»

(реєстр. № 2795 від 12.04.2013 р., внесенийКабінетом Міністрів України)

У проекті пропонується внести зміни до ряду кодексів та законів України, згідно з якими з них вилучаються норми про обов’язковість використання печаток у діяльності юридичних осіб. За своїм змістом він близький до внесених Кабінетом Міністрів України однойменних законопроектів № 9172 від 19.09.2011 року та № 10730 від 07.07.2012 року, які не були підтримані Верховною Радою України.

Проаналізувавши зміст проект, зазначимо, що при його доопрацюванні були враховані деякі зауваження Головного управління висловлені у його висновках до згаданих проектів. Проте частина зауважень залишилося поза увагою суб‘єкта права законодавчої ініціативи, у зв‘язку з цим вважаємо за доцільне нагадати їх, а також висловити зауваження до нових положень проекту.

1. З назви проекту випливає, що скасування обов‘язковості застосування печаток стосується лише суб‘єктів приватного права. У зв‘язку з чим обов‘язковість застосування печаток залишається незмінною для суб‘єктів публічного права, які також можуть бути учасниками господарських правовідносин. У результаті цього одні особи будуть вчиняти цивільні правочини без печаток, а інші, зокрема державні підприємства (які згідно з ст. 167 Цивільного Кодексу України визнаються юридичними особами приватного права) – з обов‘язковим її використанням, що виглядає нелогічним. Це, на нашу думку, не повною мірою узгоджується з ст. 13 Конституції України, згідно з якою держава забезпечує захист прав усіх суб‘єктів права власності та господарювання, а всі суб‘єкти права власності рівні перед законом, а тому всі суб‘єкти господарювання повинні брати участь у господарських відносинах на єдиних правових засадах. Крім цього, слід звернути увагу на те, що у ЦК України використовується термін «юридичні особи приватного права», «а не суб‘єкти приватного права». Також слід відмітити, що у назві проекту йдеться про скасування застосування печаток у господарських відносинах. Проте до проекту включені зміни до Господарського та Цивільного процесуального кодексів України та Кодексу адміністративного судочинства України, які регулюють процесуальні відносини, а не порядок провадження господарської діяльності. У зв‘язку з цим пропонуємо уточнити назву проекту на «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження господарської діяльності без застосування печаток» та виключити з проекту внесення змін до законодавчих актів до процесуальних кодексів. Слід виключити з проекту і внесення змін до ст. 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», оскільки казначейське зобов‘язання України є державним цінним папером, що розміщується на добровільних засадах серед фізичних осіб та посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов’язання України.

2. Проект є вразливим як з концептуальної точки зору, так і з точки зору практичних наслідків його прийняття. Обгрунтуванням скасування обов‘язку використання печаток у Пояснювальній записці до проекту визначаються, зокрема, існуючі масштаби зловживань, що ґрунтуються або є похідними від встановленої законодавством обов‘язковості використання печаток. Це надзвичайна легкість підробки будь-якої печатки; залишення печатки у попереднього керівництва суб‘єкта господарювання при його зміні, що дозволяє йому продовжувати керувати бізнесом; можливість встановлення контролю за нею внаслідок рейдерських дій (фізичне заволодіння нею, вилучення під приводом проведення її експертизи, визнання недійсною за судовим рішенням тощо). Не заперечуючи проти існування вказаних зловживань, водночас зазначимо, що просте скасування обов‘язкового використання печаток цих проблем не вирішить, оскільки відсутність печатки сама по собі лише полегшує можливість здійснення неправомірних дій. Наприклад, якщо сьогодні для рейдерського захоплення потрібне отримання контролю не лише над самим підприємством, а й над його печаткою, то у разі прийняття поданого проекту для захоплення чужого бізнесу достатньо буде простого контролю за підприємством. Більше того, скасування використання печатки створює серйозну загрозу поширення інших правопорушень, насамперед шахрайства, оскільки наявність повноважень для вчинення правочинів фактично нічим не буде підтверджуватися.

Слід також звернути увагу на те, що, скасовуючи обов‘язковість застосування печаток, проект не запроваджує замість них інших способів підтвердження достовірності документів та/чи повноважень відповідної особи. Вочевидь після прийняття вказаного проекту учаснику цивільних та інших відповідних відносин доведеться покладатися виключно на добросовісність своїх контрагентів у цих відносинах, що, на нашу думку, явно недостатньо для забезпечення надійного цивільного (господарського) обороту в сучасних умовах. Зазначимо, що аргумент Пояснювальної записки до проекту про те, що проблем, які випливають із необхідності обов‘язкового застосування печатки, досить легко уникнути шляхом переходу до обов‘язковості зазначення у документах лише особистого підпису, є хибним, оскільки підробити підпис не набагато важче, ніж печатку. На нашу думку, висловлена у записці теза про те, що підпис «майже неможливо підробити» є явним перебільшенням. Заміна застосування печатки на підпис також навряд чи допоможе вирішити проблеми, що виникають при зміні керівництва суб‘єкта господарювання, оскільки, як правильно підмічено у Пояснювальній записці до проекту «власний підпис .. не можна передати», у зв‘язку з цим нові керівники так само не матимуть дієвих засобів протидіяти вчиненню правочинів «заднім числом», як і зараз. Зазначимо також, що вказані проблеми стосуються і скасування необхідності мати печатку на довіреності юридичної особи. Крім цього, скасування застосування печаток як таке (в тому числі і для оформлення довіреностей юридичних осіб) ставить під сумнів тезу Пояснювальної записки до проекту про те, що його прийняття має здешевити ведення бізнесу в Україні, оскільки з метою забезпечення достовірності правочину замість його письмової форми сторони правочину будуть намагатись використовувати нотаріальне посвідчення правочину, що вимагатиме від бізнесу додаткових витрат.

У зв‘язку з цим вважаємо, що просте скасування обов‘язковості застосування печаток без їх заміни іншими механізмами підтвердження достовірності документів може призвести до зростання правопорушень у сфері цивільного (господарського) обігу, в тому числі шляхом шахрайства. Варто також звернути увагу на те, що у діяльності юридичної особи печатки використовуються не лише у цивільних (господарських) відносинах, а й у інших, наприклад, у трудових, для належного оформлення записів у трудовій книжці працівника.

Таким чином управління, не заперечуючи можливості певного скорочення сфери обов‘язкового застосування печаток при укладенні правочинів у спосіб, передбачений у змінах до ст. 207 ЦК України, вважає, що це має супроводжуватися встановленням на законодавчому рівні додаткових гарантій щодо забезпечення захисту прав учасників відповідних відносин. При цьому вважаємо, що вимога про обов‘язкове скріплення печаткою має стосуватися письмових правочинів з нерухомістю, в тому числі земельними ділянками, акціями, векселями, об‘єктами права інтелектуальної власності, кредитних договорів тощо. Причому необхідні зміни до відповідних законів мають бути внесені одночасно з запропонованими у проекті змінами до ст. 207 ЦК України, які передбачають визначення законом правочинів, які обов‘язково мають скріплюватися печаткою юридичної особи. Іншим варіантом узгодження набрання чинності цими нормами є визначення у розділі ІІ проекту моменту набрання ним чинності моментом набрання чинності законом, який визначає правочини юридичних осіб, які обов‘язково мають скріплюватися печаткою. Крім цього, ЦК України має бути доповнений визначенням наслідків здійснення правочинів без печаток у разі, якщо їх використання є обов‘язковим.

У зв‘язку з цим пропонуємо також не вносити запропонованих проектом змін до ст. 962 ЦК України, ст. 44 Закону України «Про заставу», ст. 5 Закону України «Про обіг векселів в Україні», ст.ст. 21 та 25 Закону України «Про іпотеку», ст. 25 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва», ст. ст. 6 та 30 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», ст. ст.46 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб‘єктами приватного права без застосування печаток» доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Керівник Головного управління В.І. Борденюк

Верховна Рада України

ВИСНОВОК

Комітет з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики на засіданні 19 червня 2013 року розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток (реєстр. № 2795), поданий Кабінетом Міністрів України.

Метою запропонованого законопроекту є спрощення та здешевлення процедури започаткування бізнесу в Україні через відмову від обов’язкового та перехід до добровільного використання печаток суб’єктами господарювання приватного права.

Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України в своєму висновку від 18.06.13 р. № 16/3-906/2795 зазначає, що передбачене даним законопроектом скасування обов’язковості застосування печаток без їх заміни іншими механізмами підтвердження достовірності документів може призвести до зростання правопорушень у сфері цивільного (господарського) обігу, в тому числі шляхом шахрайства. У зв’язку з вищевикладеним у своєму висновку управління визначило, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України прийняв рішення направити його Комітету Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики, який визначено головним з підготовки та попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки прийняв рішення рекомендувати проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток, внести на розгляд Верховної Ради України для прийняття у першому читанні за основу.

Враховуючи вищевикладене, члени Комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики прийняли рішення проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток (реєстр. №2795 від 12.04.2013 р.), внести на розгляд Верховної Ради України та пропонувати його відхилити.

Проект відповідної Постанови Верховної Ради України додається.

Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено Голову Комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики Кужель О.В.

Голова Комітету Кужель О.В.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті