Законопроет «Про затвердження Загальнодержавної програми «Здоров’я — 2020: український вимір»

12 Грудня 2013 3:20 Поділитися

Верховна Рада України
Подання

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми «Здоров’я—2020: український вимір».

Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр охорони здоров’я Богатирьова Раїса Василівна.

Прем’єр-міністр України Микола Азаров

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми «Здоров’я — 2020:
український вимір»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття проекту Закону спрямоване на вдосконалення підходів до охорони громадського здоров’я в Україні, з урахуванням положень стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я «Здоров’я для всіх», рекомендацій та ключових засад інших програмних і стратегічних документів, включаючи Талліннську хартію «Системи охорони здоров’я для здоров’я і добробуту», Європейську політику в охороні здоров’я «Здоров’я-2020».

Необхідність прийняття проекту Закону зумовлена критичною медико-демографічною ситуацією в Україні, що характеризується низьким рівнем народжуваності порівняно з високою смертністю, від’ємним природним приростом і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб, а також нагальною потребою оптимізації системи охорони здоров’я, недостатньо адаптованої до функціонування в ринкових умовах.

Загальна смертність населення та смертність від окремих причин в Україні вдвічі перевищують відповідні показники країн Європейського Союзу. Надзвичайно високою є смертність осіб працездатного віку, яка в 2–4 рази вища, ніж в економічно розвинених країнах. Провідну роль у формуванні захворюваності та смертності відіграють хронічні неінфекційні захворювання, на які страждають до 60 відсотків дорослого та майже 20 відсотків дитячого населення.

Соціально-економічними наслідками несприятливої медико-демографічної ситуації, збільшення загального тягаря хвороб, передчасної смертності населення України є не лише зменшення років потенційного життя та збільшення величини безповоротних втрат унаслідок смерті, а й значні економічні збитки. Лише через передчасну смертність населення щороку втрачається приблизно 4 млн років потенційного життя, відповідно обсяг недовиробленого національного продукту становить від 47,9 до 89,1 млрд гривень.

Загальнодержавна програма «Здоров’я-2020: український вимір» спрямована на реалізацію стратегічних пріоритетів України у сфері охорони здоров’я щодо профілактики хронічних неінфекційних захворювань, мінімізації впливу факторів ризику їх розвитку на основі міжсекторального підходу, створення сприятливого для здоров’я середовища, формування відповідального ставлення громадян до особистого здоров’я та мотивації населення до здорового способу життя, а також оптимізації організації і фінансування медичної галузі зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, зорієнтованої на пріоритетний розвиток первинної медичної допомоги, сімейної медицини, спроможної забезпечити медичні потреби населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані хронічними неінфекційними захворюваннями.

Затвердження та реалізація Програми дозволить запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем у сфері охорони громадського здоров’я з залученням до реалізації програмних заходів органів державної влади, зацікавлених міністерств та відомств, громадських організацій і самого населення, зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та економічну ефективність.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір» є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

Досягнення визначеної мети проекту акта здійснюватиметься шляхом:

  • розроблення та впровадження новітніх технологій мінімізації факторів (чинників) ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища на основі даних наукових досліджень;
  • розроблення стратегії з питань формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного здоров’я та особистої безпеки;
  • оптимізації організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги, спрямованої на розв’язання реальних потреб населення;
  • підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування;
  • проведення сучасних інноваційних наукових розробок з обов’язковим створенням ефективної системи впровадження їх результатів у практику охорони здоров’я (взаємодія зі зворотним зв’язком);
  • проведення наукових досліджень щодо збереження та зміцнення здоров’я населення, первинної профілактики захворювань, вивчення негативного впливу факторів ризику і соціальних детермінант на здоров’я та шляхів його мінімізації, формування громадської системи охорони здоров’я.

Проект акта передбачається виконати протягом 2014 — 2020 років.

3. Правові аспекти

Правове врегулювання проведення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо зменшення втрат суспільства шляхом зниження смертності та інвалідності населення внаслідок неінфекційних захворювань, визначено:

Конституцією України;

законами України:

«Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги» від 07.07.2011 № 3611-VI;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» від 21.01.2010 №1824-VI;

«Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року» від 23.12.2009 1794-VI;

«Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009–2015 роки» вiд 21.10.2009 № 1658-VI;

«Про державні цільові програми» від 18.03.2004 № 1621-IV;

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.10.2001 №2623-ІІІ;

указами Президента України:

«Про додаткові заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення» від 27.01.2010 № 70/2010;

Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкуренто спроможна економіка, ефективна держава» від 12.03.2012 № 187/2012;

постановами Кабінету Міністрів України:

«Про затвердження Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки» від 19.08.2009 № 877;

«Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009–2015 роки» від 28.01.2009 № 41;

«Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Трансплантація» на період до 2012 року» від 08.10.2008 № 894;

«Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року» від 27.12.2006 № 1849;

«Про затвердження Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року» від 29.04.2013 № 637;

розпорядженнями Кабінету Міністрів України:

«Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я–2020: український вимір» від 31.10.2011 № 1164-р;

«Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 — 2016 роки» від 31.08.2011 № 828-р;

«Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 13.04.2011 № 330-р;

«Про схвалення Концепції Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року» від 30.03.2011 № 245-р;

«Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011–2015 роки» від 22.11.2010 №2140-р;

«Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011–2015 роки» від 13.09.2010 №1808-р;

«Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009–2013 роки» від 21.05.2008 № 731-р;

«Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006 — 2016 роки» від 22.04.2006 № 229-р.

У разі офіційного закінчення термінів дії зазначених загальнодержавних програм виконання завдань і заходів заплановано у Загальнодержавній програмі «Здоров’я — 2020: український вимір».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Джерелом фінансування є державний та місцеві бюджети, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Для реалізації заходів проекту акта рекомендується залучати міжнародні джерела інформаційної, технічної та фінансової допомоги.

Фінансування проекту акта здійснюється в межах видатків, передбачених у державному бюджеті органам, відповідальним за виконання Програми, у бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, інших джерел.

5.Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження із заінтересованими органами.

6. Регіональний аспект

Проект акта потребує погодження з регіональними органами виконавчої влади.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що мають ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному сайті МОЗ України для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Програми потребує погодження із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект закону не відноситься до регуляторних актів.

11. Прогноз результатів

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити середню очікувану тривалість життя до 72 років;

знизити передчасну смертність населення на 10 відсотків, у т.ч. від серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань, цукрового діабету;

скоротити поширеність тютюнокуріння серед населення віком 12 років і старше на 36 відсотків або на 1 відсотковий пункт щороку;

зменшити кількість випадків смертей від причин, пов’язаних із вживанням алкоголю, на 20 відсотків;

скоротити частоту абортів серед дівчат 15 — 17 років на 20 відсотків;

створити сприятливе для здоров’я навколишнє природне середовище;

знизити материнську смертність на 30 відсотків;

знизити малюкову смертність на 20 відсотків;

скоротити смертність від дорожньо-транспортних пригод на 30 відсотків;

досягти охоплення базовою вакцинацією дитячого населення до рівня 95 відсотків;

підтвердити статус території, вільної від поліомієліту;

знизити рівень госпіталізації у заклади охорони здоров’я на 20 відсотків;

збільшити показник своєчасності надання екстреної медичної допомоги в містах протягом 10 хвилин, у сільській місцевості протягом 20 хвилин від моменту виклику на 30 відсотків;

знизити рівень первинної інвалідності населення працездатного віку на 10 відсотків;

довести рівень укомплектованості штатних посад лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою в закладах охорони здоров’я первинного рівня до 100%.

Заступник Міністра О. Толстанов

ПРОЕКТ

від 11.12.2013 р. за реєстраційним № 3748

Закон УкраЇни
Про затвердження Загальнодержавної програми «Здоров’я–2020:
український вимір»

Верховна Рада України постановляє:

I. Затвердити Загальнодержавну програму «Здоров’я–2020: український вимір» (далі — Програма), що додається.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

щороку затверджувати заходи з виконання Програми;

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати з урахуванням можливостей фінансового забезпечення у бюджетному періоді видатки на здійснення заходів з виконання Програми.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування забезпечити розроблення та затвердження регіональних програм з питань охорони здоров’я і передбачати під час підготовки проектів відповідних бюджетів видатки на здійснення заходів з їх виконання.

Голова Верховної Ради України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
«Здоров’я–2020: український вимір»

Мета Програми

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Можливі три варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає збереження наявного підходу до організації охорони здоров’я, що не дасть змоги істотно поліпшити медико-демографічну ситуацію в державі, потребуватиме значного зростання видатків на охорону здоров’я без покращення здоров’я населення і зниження показників смертності.

Другий варіант передбачає реформування тільки системи надання медичної допомоги, що сприятиме більшій доступності та ефективності медичного обслуговування за рахунок структурно-функціональної реорганізації сфери охорони здоров’я, широкого впровадження сімейної медицини, але не забезпечить комплексного розв’язання проблеми, задоволення потреби у високоспеціалізованій медичній допомозі та потребуватиме значних фінансових ресурсів.

Третій, оптимальний варіант передбачає системний міжвідомчий підхід до вирішення питань у сфері охорони здоров’я в рамках виконання Програми шляхом здійснення заходів з профілактики та раннього виявлення захворювань, здійснення контролю за перебігом захворювань та запобігання їх несприятливим наслідкам, формування системи громадського здоров’я, мотивації населення до здорового способу життя, здійснення заходів з реабілітації, організації медичного забезпечення за окремими класами та нозологічними формами хвороб, що разом з проведенням реформи системи надання медичної допомоги забезпечить скорочення медичних потреб населення, раціональне використання ресурсів сфери охорони здоров’я, підвищення якості та надання ефективної медичної допомоги, покращення стану здоров’я населення, зниження рівня первинної інвалідизації, загальної смертності населення та смертності осіб працездатного віку.

Послідовна реалізація нових стратегічних підходів до розв’язання пріоритетних проблем охорони здоров’я на системній програмній основі дасть змогу підвищити рівень соціальної справедливості у сфері охорони здоров’я, впровадити міжсекторальний підхід із залученням різних галузей національної економіки з урахуванням стандартів, правил та заходів, спрямованих на зміцнення стану здоров’я працюючого населення та формування здорового способу життя, підвищити тривалість та якість життя, насамперед осіб працездатного віку, зменшити розрив у стані здоров’я різних соціально-економічних груп населення.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

розроблення та впровадження новітніх технологій мінімізації факторів ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища на основі даних наукових досліджень;

розроблення стратегії з питань формування усвідомленого та відповідального ставлення населення до власного здоров’я та особистої безпеки;

оптимізації організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги, спрямованої на розв’язання реальних потреб населення;

підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування;

проведення сучасних інноваційних наукових розробок з обов’язковим створенням ефективної системи впровадження їх результатів у практику охорони здоров’я;

проведення наукових досліджень щодо збереження та зміцнення здоров’я населення, первинної профілактики захворювань, вивчення негативного впливу факторів ризику і соціальних детермінант на здоров’я та шляхів його мінімізації, формування громадської системи охорони здоров’я.

Програму передбачається виконати протягом 2014–2020 років.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

створення передумов для формування системи охорони громадського здоров’я шляхом:

  • формування здорового способу життя та мотивації населення до такого способу життя;
  • охорони навколишнього природного середовища та створення сприятливого для здоров’я середовища;

залучення інвестицій для зміцнення здоров’я населення;

удосконалення механізму надання медичної допомоги населенню та профілактика хронічних неінфекційних захворювань;

розвиток системи надання медичної допомоги;

впровадження стратегічного управління;

удосконалення підходу до кадрового забезпечення;

забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та обладнанням закладів охорони здоров’я і пільгових категорій населення;

удосконалення інформаційного забезпечення;

розвиток міжнародного співробітництва та партнерства.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить:

збільшення середньої очікуваної тривалості життя до 72 років;

зниження рівня передчасної смертності населення, зокрема від серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань, цукрового діабету, на 10 відсотків;

скорочення поширеності тютюнокуріння серед населення віком від 12 років і старше на 36 відсотків або на 1 відсотковий пункт щороку;

зменшення кількості випадків смертей з причин, пов’язаних із вживанням алкоголю, на 20 відсотків;

скорочення кількості абортів серед підлітків 15–17 років на 20 відсотків;

створення сприятливого для здоров’я навколишнього природного середовища;

зниження рівня материнської смертності на 30 відсотків;

зниження рівня смертності немовлят на 20 відсотків;

зниження рівня смертності від дорожньо-транспортних пригод на 30 відсотків;

досягнення охоплення базовою вакцинацією дитячого населення до 95 відсотків;

підтвердження статусу території, вільної від поліомієліту;

зниження рівня госпіталізації у заклади охорони здоров’я на 20 відсотків;

підвищення показника своєчасності надання екстреної медичної допомоги в містах протягом 10 хвилин, у сільській місцевості протягом 20 хвилин від моменту виклику на 30 відсотків;

зниження рівня первинної інвалідності осіб працездатного віку на 10 відсотків;

доведення рівня укомплектованості штатних посад лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою в закладах охорони здоров’я первинного рівня до 100 відсотків.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному бюджеті органам, відповідальним за виконання Програми, у бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету визначатиметься щороку в законі про Державний бюджет України на відповідний рік виходячи з конкретних завдань і заходів та можливостей фінансового забезпечення у бюджетному періоді.

Для фінансування Програми можуть залучатися джерела міжнародної інформаційної, технічної та фінансової допомоги.

Виконання Програми здійснюватиметься в межах наявних та залучених матеріально-технічних і трудових ресурсів.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*