Постанова КМУ від 19 серпня 2009 р. № 877

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 серпня 2009 р. № 877
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ»
НА 2009–2013 РОКИ

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму «Цукровий діабет» на 2009–2013 роки (далі — Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати щороку за поданням Міністерства охорони здоров’я визначені Програмою завдання, заходи та показники до відповідних розділів проекту Державної програми економічного та соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству охорони здоров’я та Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити кошти для виконання завдань і заходів Програми виходячи з можливостей державного бюджету.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Національній академії медичних наукАкадемії медичних наук, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 1 березня Міністерству охорони здоров’я інформацію про хід виконання Програми для узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівліМіністерству економіки.

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 серпня 2009 р. N 877

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ» НА 2009–2013 РОКИ

Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на:

 • профілактику, діагностику та лікування хворих на цукровий діабет, його ускладнень;
 • запобігання та зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності та смертності;
 • збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги, адаптації їх у суспільстві.

Шляхи та способи розв’язання проблеми

За даними ВООЗ, в економічно розвинутих країнах світу до 4–6 відсотків населення хворіє на цукровий діабет. В Європі питома вага таких хворих становить близько 4 відсотків.

Визначаючи загрозу, яку становить для людства цукровий діабет, Генеральна Асамблея ООН прийняла 20 грудня 2006 р. Резолюцію про цукровий діабет, відповідно до якої витрати, пов’язані з наданням медичної допомоги хворим, оцінюються більш як у 2–3 відсотки загальних видатків з охорони здоров’я; майже 80 відсотків припадає на лікування ускладнень, 20 відсотків — на закупівлю цукрознижувальних препаратів і засобів контролю.

За даними Міжнародної діабетичної федерації, вартість лікування одного хворого хоча б з одним хронічним ускладненням становить в середньому від 6 до 18 тис. доларів США на рік.

В Україні на 1 січня 2009 р. зареєстровано 1138120 хворих на цукровий діабет (2,5 відсотка чисельності населення). Проте кількість людей з недіагностованою патологією перевищує у 3–4 рази.

Останніми роками невпинно збільшується кількість хворих дітей, особливо віком до п’яти років, які потребують лікування препаратами інсуліну.

Відповідно до світової статистики, кожні 13–15 років кількість хворих на цукровий діабет (далі — хворі) подвоюється. Аналогічна тенденція спостерігається і в Україні — показник захворюваності збільшився з 115,6 (1993 рік) до 248,4 (2008 рік) на 100 тис. населення. Переважно це стосується кількості хворих на цукровий діабет II типу. Ситуація ускладнюється також тим, що при цукровому діабеті II типу спостерігається артеріальна гіпертензія у 2 рази частіше, ніж у пацієнтів, які не страждають на цукровий діабет.

У структурі загальної захворюваності населення патологія ендокринних органів і тканин займає шосте місце. При цьому кожна третя особа з ендокринним захворюванням страждає на цукровий діабет.

Щороку збільшуються видатки для проведення заходів з профілактики, діагностики та лікування хворих, але обсяг таких видатків становить лише 0,5–0,8 відсотка загальних коштів, передбачених для охорони здоров’я.

Актуальність прийняття Програми зумовлена потребою у невідкладному вжитті заходів для поліпшення медичної допомоги відповідно до обсягів та джерел фінансування, наведених у додатку 1.

Для розв’язання проблеми необхідно:

 • оптимізувати мережу державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим;
 • удосконалити систему підготовки медичного персоналу, насамперед для закладів первинної медико-санітарної допомоги, з питань профілактики, діагностики та лікування хворих;
 • забезпечити постійний скринінг цукрового діабету та його ускладнень;
 • створити і забезпечити належне функціонування системи профілактики, діагностики та лікування хворих;
 • розробити та впровадити у практичну діяльність стандарти (протоколи) надання медичної допомоги хворим;
 • широко застосовувати сучасні медичні технології;
 • удосконалити порядок забезпечення хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • забезпечити заклади охорони здоров’я сучасними діагностичними системами для оцінки ефективності лікування хворих, своєчасного виявлення та лікування ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет;
 • забезпечити створення та ефективне функціонування Державного реєстру хворих на цукровий діабет;
 • удосконалити систему соціального захисту і реабілітації хворих;
 • забезпечити наукове супроводження Програми;
 • сприяти розвиткові міжнародного співробітництва з відповідних питань;
 • активізувати роз’яснювальну роботу серед населення з підвищення рівня обізнаності з питань профілактики, діагностики та лікування хворих;
 • удосконалити відповідно до міжнародних вимог нормативно-правові акти, що регулюють проведення клінічних досліджень нових вітчизняних та іноземних препаратів інсуліну та інших цукрознижувальних лікарських засобів.

Завдання і заходи Програми

Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів до визначення пріоритетності у розв’язанні існуючих проблем передбачено завдання і заходи згідно з додатком 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • підвищити рівень компенсації цукрового діабету у дорослих — з 3 до 11, у дітей — з 10 до 30 відсотків;
 • зменшити кількість випадків ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет — діабетичних гангрен з 0,7 до 0,5 відсотка, важкого ступеня діабетичної ретинопатії з 50 до 30 відсотків загальної кількості хворих; ампутацій стопи з приводу цукрового діабету з 6,4 до 5,3 випадку на 100 тис. населення;
 • зменшити кількість випадків госпіталізації дітей з важким гіпоглікемічним станом на 10 відсотків щороку;
 • знизити рівень первинного виходу на інвалідність (насамперед хворих працездатного віку) внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет, з 1,35 до 1,1 на 10 тис. населення, а рівень смертності — на 10 відсотків.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяг та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах видатків, що передбачаються у державному бюджеті МОЗ, іншим головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання Програми, та за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя, інших джерел.

Обсяг бюджетних коштів визначатиметься щороку виходячи з конкретних завдань та фінансових можливостей.

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ
ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ» НА 2009–2013 РОКИ

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 17.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. № 877.

3. Державний замовник Програми — МОЗ.

4. Виконавці заходів Програми — МОЗ, Національна академія медичних наук, МінсоцполітикиАкадемія медичних наук, Мінпраці, МОН, Мінагрополітики, МінекономрозвиткуМінекономіки, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

5. Керівник Програми — заступник Міністра охорони здоров’я.

6. Строк виконання — 2009–2013 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг фінансування, тис. гривень У тому числі за роками
2009 2010 2011 2012 2013
Державний бюджет 130857,6125795,6 15000 20202 20439,6 34744 4047235410
Місцеві бюджети 2332895 387805,8 387805,8 469851 520655,6 566776,8
Усього 2463752,62458690,6 402805,8 408007,8 490290,6 555399,6 607248,8602186,8

Додаток 2 до Програми

(із змінами згідно постанови КМУ від 15.04.2013 р. № 265)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
З ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ “ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ” НА 2009 – 2013 РОКИ

Додаток 3 до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ» НА 2009–2013 РОКИ

Найменування показника виконання завдання Значення показників за роками
2009 2010 2011 2012 2013
Економічні          
Зниження рівня первинного виходу у працездатному віці на інвалідність внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 10 тис. населення) 1,35 1,3 1,25 1,2 1,1
Соціальні          
Зниження рівня смертності внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення) 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4
Підвищення рівня компенсації цукрового діабету у хворих, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукровим діабетом у загальній кількості хворих на цукровий діабет, відсотків) у дорослих
3 5 7 9 11
у дітей
10 15 20 25 30
Зменшення кількості випадків госпіталізації дітей з важким гіпоглікемічним станом (щороку, відсотків) 10 10 10 10 10
Зменшення кількості випадків ампутацій стопи, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (кількість випадків на 100 тис. населення) 6,4 6,1 5,8 5,5 5,3
Зменшення кількості випадків гангрен, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (питома вага хворих з діабетичною гангреною у загальній кількості хворих на цукровий діабет, відсотків) 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5
Зменшення кількості випадків ретинопатії важкого ступеня, зумовлених захворюванням на цукровий діабет (питома вага хворих з важким ступенем діабетичної ретинопатії у загальній кількості хворих на цукровий діабет, відсотків) 50 45 40 35 30
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Виталина 06.11.2009 1:23
Програму прийнято, але діти Чернігова до цього часу не забезпечені тест-смужками до глюкометрів.Мій син хворіє на цукровий діабет з півторарічного віку (11 років), має ускладнення. В цьому році ми не отримали тест-смужок для глюкометрів, хоча програмою передбачено забезпечення дітей віком до 18 років витратними матеріалами до індивідуальних глюкометрів. Якщо мати сама виховує дитину і отримує зарплату в 1000 грн та пенсію на дитину, то досить складно із сімейного бюджету виділити необхідну суму, а перед тим як вимірювати цукор думати чи є це необхідним чи можна почекати. Але ж для компенсації цукор необхідно вимірювати хоча б раз на день.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті