Постанова КМУ від 4 грудня 2013 р. № 879

Документ набув чинності згідно п.4 даної постанови

23.01.2014 р. у зв’язку з опублікуванням в Офіційному віснику України від 24.12.2013 № 97

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 грудня 2013 р. № 879
Деякі питання переробки товарів за межами митної території України та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 461

Відповідно до частин четвертої і п’ятої статті 164 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

1) такі, що додаються:

Порядок застосування заходів гарантування під час вивезення у митному режимі переробки за межами митної території товарів, продукти переробки яких обов’язкові до повернення на митну територію України і випуску у вільний обіг;

 • перелік продуктів переробки та товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, продукти переробки яких підлягають обов’язковому поверненню на митну територію України і випуску у вільний обіг;
 • перелік залишків переробки товарів, що утворилися в результатi здiйснення операцiй з їх переробки за межами митної територiї України та підлягають обов’язковому поверненню на митну територію України i випуску у вільний обіг;

2) мiнiмальне спiввiдношення вартості українських та іноземних товарів для окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки за межами митної території України, згідно з додатком.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 461 «Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1554) зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Мiнiстрiв України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Мiнiстрiв України

від 4 грудня 2013 р. № 879

ПОРЯДОК
застосування заходів гарантування під час вивезення у митному режимі переробки за межами митної території товарів, продукти переробки яких обов’язкові до повернення на митну територію України і випуску у вільний обіг

1. Цей Порядок визначає механізм застосування фінансової гарантії до товарів, що вивозяться у митному режимі переробки за межами митної території, як засобу гарантування повернення на митну територію України продуктів переробки, що визначені Кабінетом Міністрів України як обов’язкові до повернення на митну територію України.

2. Гарантування під час вивезення товарів у митному режимі переробки за межами митної території здійснюється шляхом надання митниці фінансової гарантії у вигляді документа чи у вигляді внесення грошової застави на відповідний рахунок.

Заходи гарантування не застосовуються до товарів, що вивозяться у митному режимі переробки за межами митної території державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» та Національним банком.

3. Розмір фінансової гарантії дорівнює сумі вартості товарів, що вивозяться у митному режимі переробки за межами митної території, зазначеній у рахунку-фактурi чи рахунку-проформi.

4. У разі коли митну декларацію складено на партію товарів, що переміщується кількома транспортними засобами, розмір фінансової гарантії дорівнює вартості товарів, задекларованих у митній декларації.

5. Розмір фінансової гарантії розраховується у валюті України. У разі коли для обчислення розміру фінансової гарантії необхідно здійснити перерахування іноземної валюти, застосовується курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком на день подання митниці митної декларації.

6. Контроль за дотриманням вимог щодо повернення на митну територію України продуктів переробки товарів здійснюється з використанням єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органів доходів і зборів посадовими особами митниці, що здійснила митне оформлення товарів у митному режимі переробки за межами митної території.

7. У разі невиконання зобов’язань, забезпечених фінансовою гарантією, або неповернення на митну територію України товарів, вивезених за її межі у митному режимi переробки за межами митної територiї, до завершення такого митного режиму у тому самому станi, в якому вони були вивезенi, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик, кошти підлягають перерахуванню до державного бюджету.

У разі виконання зобов’язань, забезпечених фінансовою гарантією, не в повному обсязі сума коштів, що підлягає перерахуванню до державного бюджету, визначається митницею пропорційно кількості не повернутих на митну територію України продуктів переробки, а у разі, коли переробка вивезених за межі митної території України товарів не здійснювалась і ці товари не повернуті на митну територію України, — пропорційно кількості таких товарів.

8. Грошова застава може бути забезпечена за рахунок коштів авансових платежів (передоплати), внесених декларантом або уповноваженою ним особою на рахунки митниць як попереднє грошове забезпечення майбутніх митних платежів.

9. У разі надання фінансової гарантії у вигляді грошової застави кошти вносяться на рахунки митниць, відкриті в Головному управлінні Державної казначейської служби у м. Києві.

10. Грошова застава вноситься декларантом або уповноваженою ним особою у безготівковій формі.

11. Для підтвердження надання фінансової гарантії у вигляді грошової застави декларант або уповноважена ним особа разом з митною декларацією подає митниці:

 • оригінал або копію оформленого платіжного доручення на перерахування необхідної суми коштів на рахунок митниці;
 • заяву про резервування як грошової застави коштів, внесених декларантом на рахунки митниць як попереднє грошове забезпечення майбутніх митних платежів.

12. Внесена декларантом на рахунок митниці грошова застава підлягає поверненню у разі:

 • виконання декларантом зобов’язань щодо повернення на митну територію України продуктів переробки товарів;
 • повернення на митну територію України товарів, вивезених за її межі у митному режимi переробки за межами митної території, до завершення строку їх переробки у тому самому станi, в якому вони були вивезенi, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик.

13. Внесена грошова застава повертається митницею протягом трьох банківських днів після завершення митного оформлення та випуску у вільний обіг продуктів переробки чи неперероблених та повернутих на митну територію України товарів.

14. Для повернення грошової застави декларант або уповноважена ним особа подає заяву у довiльнiй формi, в якiй зазначає напрям перерахування коштів:

 • на поточний рахунок декларанта або уповноваженої ним особи в установi банку;
 • на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи;
 • на рахунок митниці як авансові платежі (передоплата).

За бажанням декларанта заява про повернення митницею грошової застави подається разом з відповідною митною декларацією.

15. У разі виконання не в повному обсязі зобов’язання, забезпеченого грошовою заставою, грошова застава або її частина, розрахована відповідно до пункту 7 цього Порядку, перераховується митницею до державного бюджету впродовж одного робочого дня після завершення митного режиму переробки за межами митної території.

Залишок коштів грошової застави підлягає поверненню декларанту або уповноваженій ним особі.

16. Для забезпечення виконання зобов’язання щодо повернення на митну територію України продуктів переробки товарів шляхом надання митниці фінансової гарантії у вигляді документа використовується індивідуальна (одноразова) чи генеральна фінансова гарантія, видана гарантами, що внесені до реєстру гарантів.

17. Фінансова гарантія у вигляді документа подається декларантом або уповноваженою ним особою митниці до подання або одночасно з поданням митної декларації.

18. Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у паперовому вигляді застосовується виключно під час митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації у паперовій формі. Електронна копія такої фінансової гарантії надсилається до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів авторизованим електронним повідомленням гаранта.

Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у вигляді електронного документа використовується під час митного оформлення із застосуванням електронної митної декларації.

19. Генеральна фінансова гарантія подається митниці виключно у вигляді електронного документа.

20. Фінансові гарантії у вигляді електронних документів надсилаються до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів авторизованим електронним повідомленням гаранта.

21. Вивільнення (повернення) фінансової гарантії здійснюється митницею у разі:

 • виконання декларантом зобов’язань щодо повернення на митну територію України продуктів переробки товарів;
 • повернення на митну територію України товарів, вивезених за її межі у митному режимi переробки за межами митної територiї, до завершення такого митного режиму у тому самому станi, в якому вони були вивезенi, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик.

Зазначене вивільнення (повернення) здійснюється також в інших випадках, передбачених Митним кодексом України.

22. У разі виконання не в повному обсязі зобов’язання, забезпеченого фiнансовою гарантiєю у виглядi документа, митниця надсилає гаранту вимогу щодо сплати коштів у сумі, розрахованій відповідно до пункту 7 цього Порядку.

Вимога надсилається впродовж п’яти робочих днів з дня, наступного за днем завершення митного режиму переробки за межами митної території.

23. Зазначена у вимозі митниці сума сплачується гарантом на рахунок митниці впродовж трьох банкiвських днiв після отримання гарантом вимоги.

24. Отриманi вiд гаранта кошти перераховуються митницею до державного бюджету впродовж одного робочого дня після їх надходження на рахунок митниці.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Мiнiстрiв України

від 4 грудня 2013 р. № 879

ПЕРЕЛІК
продуктів переробки та товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, продукти переробки яких підлягають обов’язковому поверненню на митну територію України і випуску у вільний обіг

Код згідно з УКТЗЕД
товару
Найменування товару Код згідно з УКТЗЕД продукту переробки Найменування продукту переробки
2709 00 90 00 Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів): інші 2710 112710 19 нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; крім вiдпрацьованих нафтопродуктів
2711 Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані 2711 11 00 002711 122711 132711 14 00 002711 19 00 00 гази скраплені (зріджені)
4101 Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 4104 дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки
4102 Шкури необроблені овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 (с) до товарної групи 41 4105 дублена (чинена) шкіра або шкіряний краст із шкур овець чи шкурок ягнят, без вовняного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки
4103 30 00 00 Шкури необроблені (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1 (b) або 1 (с) до товарної групи 41: свиней 4106 314106 32 дублена (чинена) шкіра або шкіряний краст із шкур інших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки: свиней
4103 90 10 00 Шкури необроблені (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1 (b) або 1 (с) до товарної групи 41: кіз або козенят 4106 214106 22 дублена (чинена) шкіра або шкіряний краст із шкур інших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки: кіз або козенят
7106—7112 Дорогоцінні метали; метали, плаковані дорогоцінними металами 7106 срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку
7107 00 00 00 метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi
7108 золото (включаючи золото з покриттям iз платини), необроблене або напiвоброблене, або у виглядi порошку
7109 00 00 00 метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi
7110 платина необроблена або напiвоброблена, або у виглядi порошку
7111 00 00 00 метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi
7113—7118 ювелірні вироби, вироби майстрів золотих і срібних справ та інші вироби

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Мiнiстрiв України

від 4 грудня 2013 р. № 879

ПЕРЕЛІК
залишків переробки товарів, що утворилися в результатi здiйснення операцiй з їх переробки за межами митної територiї України та підлягають обов’язковому поверненню на митну територію України i випуску у вільний обіг

Код згідно з УКТЗЕД Найменування товару
2711 11 00 00 Газ природний скраплений (зріджений)
2711 21 00 00 Газ природний у газоподiбному станi
2711 29 00 00 Гази (крiм природного) у газоподiбному станi
7106 Срiбло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку
7107 00 00 00 Метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi
7108 Золото (включаючи золото з покриттям iз платини), необроблене або напiвоброблене, або у виглядi порошку
7109 00 00 00 Метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi
7110 Платина необроблена або напiвоброблена, або у виглядi порошку
7111 00 00 00 Метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi
7112 Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт із вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi головним чином для добування дорогоцiнних металiв
Примітка. Обсяг залишків, що утворюються в результатi здiйснення операцiй з переробки товарiв за межами митної територiї України та підлягають поверненню на митну територію України, визначається на підставі документів, поданих митниці відповідно до частини другої статті 165 Митного кодексу України.

Додаток

до постанови Кабінету Мiнiстрiв України

від 4 грудня 2013 р. № 879

МІНІМАЛЬНЕ СПIВВIДНОШЕННЯ
вартості українських та іноземних товарів для окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки за межами митної території України

Код згідно з УКТЗЕД Найменування товару Мінімальне співвідношення вартості товарів, вивезених з метою переробки за межами митної території України, до вартості готової продукції
01—05 Живі тварини; продукти тваринного походження 80%
06—14 Продукти рослинного походження 80%
15 Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження 80%
16—24 Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники 80%
39 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них 80%
48* Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону 80%
49 Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани 80%
72—73 Чорні метали та вироби з чорних металів 80%
74 Мiдь i вироби з неї 80%
75 Нiкель i вироби з нього 80%
76 Алюмiнiй i вироби з нього 80%
7802 00 00 00 Відходи та брухт свинцевi 80%
7902 00 00 00 Відходи та брухт цинковi 80%
8002 00 00 00 Вiдходи та брухт олов’янi 80%
8108 30 00 00 Відходи та брухт титанові 90%
*Зазначене у позиції мінімальне співвідношення не поширюється на папір для пакування жировмісних харчових продуктів, що класифікується за кодом згідно з УКТЗЕД 4806 20 00 00, який вивозиться з митної території України з метою виготовлення та ввезення готової продукції — паперу металізованого для харчових продуктів за кодом згідно з УКТЗЕД 4811 90 00 00.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Мiнiстрiв України

від 4 грудня 2013 р. № 879

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 461

1. Доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:

«11. Установити, що забезпечення сплати митних платежів під час переміщення територією України прохідним та внутрiшнiм транзитом товарів, зазначених у переліку, не надається у разі, коли:

 • митними органами видано дозвiл на переробку товарiв на митнiй територiї України або дозвiл на переробку товарiв за межами митної територiї України за умови гарантування дотримання умов перебування товарiв у митному режимi переробки на митнiй території або переробки за межами митної території;
 • товари ввозяться на митну територію України вiдповiдно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» як внесок іноземного iнвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними iнвестицiями чи на пiдставi зареєстрованих у встановленому законодавством порядку договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність;
 • товари, що переміщуються у складі вантажів з допомогою, визначені частиною першою статті 250 Митного кодексу України;
 • товари призначені для участі у спільних з пiдроздiлами Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань вiйськових навчаннях;
 • товари призначені для використання розвiдувальними органами України;
 • товари визнані відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» гуманітарною допомогою;
 • товари надходять в Україну в рамках зареєстрованих у встановленому законодавством порядку проектів (програм) мiжнародної технiчної допомоги;
 • товари призначенi для використання дипломатичними представництвами iноземних держав в Українi.».

2. У переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов’язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, затвердженому зазначеною постановою:

1) доповнити перелік такими позиціями:

«2309 Продукти, що використовуються для годiвлi тварин
2707 10 90 00 Бензол сирий кам’яновугільний
2709 00* Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв)
2905 11 00 00 Метанол технічний (метиловий спирт)
30** Фармацевтична продукція
3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кілограмів
3303 00 Парфуми (духи) i туалетнi води
3304 Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру
3305 Засоби для догляду за волоссям
3306 Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної торгiвлi
3307 Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них
3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух)
3824 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi
3920 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами
8408* Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі)
8414 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього
8421 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв
8428 Іншi машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування (наприклад, лiфти, ескалатори, конвеєри, канатнi дороги)
8432 Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв
8433 Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сiна; газонокосарки та сiнокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв, крiм машин, зазначених у товарнiй позицiї 8437
8434 Установки і апарати доїльні та обладнання для обробки та переробки молока
8436 Інше обладнання для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, птахівництва або бджільництва, включаючи обладнання для пророщування насіння з механічним або нагрівальним обладнанням; інкубатори та брудери для птахівництва
8437 Машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крім машин, що використовуються на сільськогосподарських фермах
8438 Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирів, або олій
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi
8607 Частини до залiзничних локомотивiв або моторних вагонiв трамвая або рухомого складу
8701 Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709)»;

2) виноски до переліку викласти в такій редакції:

«*Забезпечення сплати митних платежів є обов’язковим під час переміщення товарів територією України лише внутрішнім транзитом.

**Забезпечення сплати митних платежів є обов’язковим під час переміщення товарів територією України лише прохідним транзитом.».

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Мiнiстрiв України

від 4 грудня 2013 р. № 879

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Мiнiстрiв України, що втратили чинність

1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 4 листопада 1997 р. № 1216 «Про встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах» (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 45, с. 63).

2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 2 квітня 1998 р. № 418 «Про встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах» (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., № 14, ст. 519).

3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 2 квітня 1998 р. № 427 «Про встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах» (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., № 14, ст. 522).

4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 10 липня 1998 р. № 1049 «Про тимчасове обмеження вивезення брухту та відходів чорних і кольорових металів, які використовуються в операціях з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., № 28, ст. 1038).

5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 13 жовтня 1999 р. № 1889 «Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1998 р. № 418» (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., № 41, ст. 2050).

6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України від 6 травня 2001 р. № 430 «Про тимчасове обмеження вивезення шкіряної сировини, яка використовується в операціях з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., № 20, ст. 846).

7. Пункти 6, 7, 9 і 29 змін, що вносяться до постанов Кабінету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1648 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., № 51, ст. 2270).

8. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1493 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., № 42, ст. 1925).

9. Пункт 3 змін, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 квiтня 2008 р. № 386 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., № 31, ст. 995).

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті