Постанова КМУ від 28.10.2004 р. № 1440

02 Грудня 2013 5:27 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28.10.2004 р. № 1440

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (ЗП України, 1993 р., № 1-2, ст. 28; 1994 р., № 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1551; 2002 р., № 20, ст. 986; 2004 р., № 15, ст. 1047, № 27, ст. 1774) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. Янукович

ЗАТВЕРДЖЕНО

 постановою Кабінету Міністрів України

 від 28 жовтня 2004 р. № 1440

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731

1. У постанові:

1) У пункті 1:

абзац третій після слів «державну реєстрацію нормативно-правових актів» доповнити словами «у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«За результатами перевірки (у разі потреби) інформувати Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, відповідні органи прокуратури та засоби масової інформації»;

2) у пункті 2:

в абзаці третьому слово «переглянути» замінити словами «постійно переглядати»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в установленому законодавством порядку»;

3) доповнити постанову пунктом 2-1 такого змісту:

«2-1. Керівники міністерств та інших органів виконавчої влади несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цієї постанови».

2. У Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1:

доповнити пункт після слова «контролю» словами «які виступають суб’єктами нормотворення»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. На державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти, прийняті уповноваженими на це суб’єктами нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, що містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами «Для службового користування», «Особливої важливості», «Цілком таємно», «Таємно» та іншими, а також прийняті в порядку експерименту»;

3) абзац четвертий пункту 6 після слів «інших підрозділів»

доповнити словами «територіальних органів центральних органів виконавчої влади»;

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію у п’ятиденний строк після його прийняття у чотирьох примірниках: оригінал, три завірені в установленому законодавством порядку копії (з них дві українською мовою та одна копія в перекладі на російську мову) розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення, постанови тощо), а також затвердженого ним положення (інструкції, порядку тощо) і додатків до них.

У разі наявності положень, норм та доручень, що поширюються на інші органи, нормативно-правовий акт повинен бути погоджений з відповідними заінтересованими органами у формі, встановленій законодавством.

Спільно виданий нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію органом, підпис першої особи якого на акті стоїть першим»;

5) пункт 9 доповнити підпунктом «б-1» такого змісту:

«б-1) копія нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни або який визнається таким, що втратив чинність, у контрольному стані»;

6) пункт 10 виключити;

7) абзац четвертий пункту 11 виключити;

8) доповнити Положення пунктом 11-1 такого змісту:

«11-1. Нормативно-правовий акт може бути повернутий реєструючим органом без державної реєстрації для доопрацювання на прохання органу, що його прийняв, а також якщо органом, що його прийняв, порушено вимоги цього Положення або порядку подання акта на державну реєстрацію, встановленого реєструючим органом.

У разі повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації суб’єкт нормотворення повинен врахувати всі висловлені реєструючим органом зауваження та усунути виявлені порушення і протягом місяця повторно подати акт на державну реєстрацію або надати реєструючому органу копію документа про скасування такого акта»;

9) пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. У разі коли нормативно-правовий акт відповідає вимогам, зазначеним у пункті 8 цього Положення, реєструючий орган готує висновок щодо державної реєстрації нормативно-правового акта за встановленою Мін’юстом формою, заносить його до державного реєстру та на оригіналі акта робить напис встановленого зразка про дату державної реєстрації і номер акта згідно з державним реєстром (додатки 1 і 2)»;

10) у пункті 13:

в абзаці першому слова «може бути відмовлено» замінити словом «відмовляється»;

підпункт «б» доповнити абзацом такого змісту:

«видано за наявності будь-якої з обставин, визначених у частині першій статті 25 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (на підставі повідомлення Держпідприємництва або його територіального органу)»;

у підпункті «в» слова «якщо таке узгодження відповідно до чинного законодавства є обов’язковим» виключити;

в останньому абзаці слово «відміну» замінити словом «відмову»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«Копія відповідного розпорядчого документа в цей же строк направляється до реєструючого органу»;

11) у пункті 14 слова «одна копія передається Українському державному центру правової інформації Мін’юсту для створення банку даних про нормативно-правові акти, занесені до державного реєстру, друга залишається в реєструючому органі для обліку» виключити;

12) пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, органи господарського управління і контролю направляють для виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування.

У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані.

При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації акта є обов’язковим»;

13) абзац другий пункту 16 після слова «акта» доповнити словами «а також рішення про втрату нормативно-правовим актом чинності»;

14) абзац перший пункту 19 викласти в такій редакції:

«19. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днів після прийняття рішення про скасування його державної реєстрації, а у разі оскарження цього рішення – з дня отримання реєструючим органом позитивного висновку за результатами розгляду скарги»;

15) пункт 20 викласти в такій редакції:

«20. Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає скасуванню органом, що його прийняв, протягом 5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного реєстру.

Копія відповідного розпорядчого документа направляється до реєструючого органу протягом 2 днів з дня скасування нормативно-правового акта».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті