Законопроект Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

01 Липня 2014 3:22 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення зміни до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо підвищення доступності знеболювальних лікарських засобів).

Доповідати на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Народний депутат України
Т.Д. Бахтеєва
О.М. Біловол
А.Ф. Шипко
О.І. Гелевей
С.М. Ханенко
Т.А. Донець
І.Д. Спіріна
В.В. Дудка
Р.Р. Ілик

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту закону України про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

(щодо підвищення доступності знеболювальних лікарських засобів)

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Практичний досвід медичного забезпечення постраждалих в умовах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, активна фаза якої розпочалася у травні 2014 р., засвідчив наявність низки суттєвих організаційних недоліків у цій сфері.

Зокрема, як свідчить практика, значні проблеми мають місце в організації своєчасної протибольової допомоги пораненим та постраждалим, значна кількість яких гине або підпадає під ризик загибелі внаслідок розвитку больового шоку.

Однією з причин такого стану справ є недостатня доступність знеболювальних наркотичних лікарських засобів, стосовно яких Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» встановлено спеціальні інструменти контролю та регулювання обігу. Ці інструменти передбачають заходи з ліцензування відповідних видів діяльності, запровадження системи дозволів у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, застосування заборон та обмежень щодо обігу окремих наркотичних засобів, подання статистичних даних щодо обігу цих засобів, встановлення спеціальних вимог щодо зберігання, перевезення, знищення таких ліків тощо.

Дотримання усіх цих процедур та отримання відповідних дозволів займає значну кількість часу, людських та матеріальних ресурсів, що є неприйнятним для умов, які характеризуються веденням бойових дій, проведенням спеціальних операцій, здійсненням заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Це вимагає законодавчого встановлення спрощеної процедури регулювання обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, що належать до лікарських засобів і використовуються для надання медичної допомоги пораненим і постраждалим на місці проведення бойових дій, антитерористичних операцій, а також на територіях, де введено надзвичайний стан, та на територіях і об’єктах, де має місце надзвичайна ситуація.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є забезпечення належного доступу поранених і постраждалих у результаті проведення бойових дій, антитерористичних операцій, надзвичайних ситуацій осіб до адекватної знеболювальної протишокової терапії, зменшення смертності поранених і постраждалих внаслідок розвитку больового шоку.

Зазначеної мети пропонується досягти шляхом встановлення спрощеної процедури регулювання обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, що належать до лікарських засобів і використовуються для надання медичної допомоги пораненим і постраждалим на місці проведення бойових дій, антитерористичних операцій, а також на територіях, де введено надзвичайний стан, та на територіях і об’єктах, де має місце надзвичайна ситуація.

Для цього пропонується доповнити статтю 21 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» новою частиною, що передбачає звільнення суб’єктів, які здійснюють зазначену вище діяльність, від необхідності отримання низки дозвільних документів, зокрема ліцензії, дозволу на використання приміщень, обладнання, перевезення, зберігання наркотичних та психотропних речовин тощо.

У той же час, для забезпечення контролю за здійсненням такої діяльності запропонована у законопроекті нова частина статті 21 зазначеного Закону передбачає надання права центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, повноважень:

  • встановлювати порядок провадження діяльності щодо придбання, зберігання, перевезення та використання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, для надання постраждалим особам медичної допомоги в місцях військових дій, проведення антитерористичних операцій, а також на територіях, де введено надзвичайний стан, та на територіях і об’єктах, де має місце надзвичайна ситуація;
  • надавати дозвіл на право здійснення такої діяльності.

Такий підхід не суперечить положенням статті 7 Закону «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», яка встановлює загальний порядок здійснення діяльності здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Закони України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про лікарські засоби», «Про правовий режим воєнного стану», «Про боротьбу з тероризмом», «Про правовий режим надзвичайного стану», Кодекс цивільного захисту України та прийняті на виконання цих законодавчих актів підзаконні нормативно-правові акти.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Регіональний аспект

Запропонований проект закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання корупції

У проекті закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадської антикорупційної експертизи не потребує.

8. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного Закону України дозволить забезпечити належний доступ поранених і постраждалих у результаті проведення бойових дій, антитерористичних операцій, надзвичайних ситуацій осіб до адекватної знеболювальної та протишокової терапії, зменшення смертності поранених і постраждалих внаслідок розвитку больового шоку, і тим самим зменшення можливих людських втрат, чисельності населення України та продуктивних сил її суспільства.

Народний депутат України
Т.Д. Бахтеєва
О.М. Біловол
А.Ф. Шипко
О.І. Гелевей
С.М. Ханенко
Т.А. Донець
І.Д. Спіріна
В.В. Дудка
Р.Р. Ілик

Проект
від 19.06.2014 р. № 4129а

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
(щодо підвищення доступності знеболювальних лікарських засобів)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89) такі зміни:

1. У статті 21:

перше речення частини третьої після слів «в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів Украї­ни» доповнити словами: «якщо інше не передбачено цим Законом»;

доповнити статтю новою частиною такого змісту:

«Придбання, зберігання, перевезення та використання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, для надання постраждалим особам медичної допомоги в місцях військових дій, проведення антитерористичних операцій, а також на територіях, де введено надзвичайний стан, та на територіях і об’єктах, де має місце надзвичайна ситуація, дозволяє­ться за окремим рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. У цьому рішенні зазначаються особи, які відповідають за зберігання, використання та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин. На здійснення діяльності, передбаченої цією частиною, не поширюються вимоги, встановлені статтями 8, 9, 10, 17, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34 цього Закону. Порядок здійснення такої діяльності встановлює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.»

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд, прийняття і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
(щодо підвищення доступності знеболювальних лікарських засобів)

Чинна редакція Нова редакція
Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
Стаття 21 Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичній практиці Стаття 21 Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичній практиці
У медичній практиці можуть використовуватися наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку та прекурсори, включені до таблиці IV Переліку
На правовідносини, пов’язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку), які дозволені до використання в медичній практиці, поширюється дія законодавства про лікарські засоби в частині, що не суперечить цьому Закону.
У медичній практиці можуть використовуватися наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку та прекурсори, включені до таблиці IV Переліку
На правовідносини, пов’язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку), які дозволені до використання в медичній практиці, поширюється дія законодавства про лікарські засоби в частині, що не суперечить цьому Закону.
Заклади охорони здоров’я всіх форм власності здійснюють діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Фізичні особи — підприємці, які мають ліцензію на провадження медичної практики, здійснюють діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Заклади охорони здоров’я всіх форм власності здійснюють діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено цим Законом. Фізичні особи — підприємці, які мають ліцензію на провадження медичної практики, здійснюють діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Використання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої допомоги на морських та повітряних суднах і в літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних ліній в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги, дозволяється за окремим рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. У цьому рішенні зазначаються особи складу екіпажу чи обслуговуючого персоналу транспортного засобу, які відповідають за зберігання, використання та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також порядок їх реєстрації та подання звітів про використання цих засобів і речовин. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, які зберігаються в аптечках першої допомоги на морських та повітряних суднах і в літаках міжнародного сполучення та поїздах міжнародних ліній в обсягах, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги, дозволяється за окремим рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. У цьому рішенні зазначаються особи складу екіпажу чи обслуговуючого персоналу транспортного засобу, які відповідають за зберігання, використання та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також порядок їх реєстрації та подання звітів про використання цих засобів і речовин.
Відсутня Придбання, зберігання, перевезення та використання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, для надання постраждалим особам медичної допомоги в місцях військових дій, проведення антитерористичних операцій, а також на територіях, де введено надзвичайний стан, та на територіях і об’єктах, де має місце надзвичайна ситуація, дозволяється за окремим рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. У цьому рішенні зазначаються особи, які відповідають за зберігання, використання та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин. На здійснення діяльності, передбаченої цією частиною, не поширюються вимоги, встановлені статтями 8, 9, 10, 17, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34 цього Закону. Порядок здійснення такої діяльності встановлює центральний орган виконавчої влади, що реа­лізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.»
Народний депутат України
Т.Д. Бахтеєва
О.М. Біловол
А.Ф. Шипко
О.І. Гелевей
С.М. Ханенко
Т.А. Донець
І.Д. Спіріна
В.В. Дудка
Р.Р. Ілик

ВИСНОВОК
на проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
(щодо підвищення доступності знеболювальних лікарських засобів)
(реєстр. № 4129а від 19.06.2014 р.)

Передбачені у законопроекті зміни мають на меті спростити порядок придбання, зберігання, перевезення, використання знеболювальних лікарських засобів, які містять наркотичні засоби і психотропні речовини, що включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів («Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць I-IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України», (далі — Перелік), які необхідні для «забезпечення належного доступу поранених і постраждалих у результаті проведення бойових дій, антитерористичних операцій, надзвичайних ситуацій осіб до адекватної знеболювальної протишокової терапії, зменшення смертності поранених і постраждалих внаслідок больового шоку».

Необхідність прийняття цього законопроекту в Пояснювальній записці обґрунтовується складністю механізму оформлення дозвільних документів, які передбачені чинним законодавством Украї­ни для поводження з наркотичними засобами та психотропними речовинами, включеними до таблиць ІІ і ІІІ зазначеного Переліку.

Головне науково-експертне управління, поділяючи наведені у супровідних документах аргументи на користь прийняття закону, водночас вважає за доцільне висловити щодо його змісту такі зауваження.

1. Звертає на себе увагу положення проекту закону, за змістом якого на здійснення діяльності, яка пов’язана з придбанням, перевезенням, використанням наркотичних засобів і психотропних речовин, які включені до таблиць ІІ і ІІІ зазначеного Переліку, «не поширюються вимоги, встановлені статтями… 30, 32, 33, 34 цього Закону». Річ у тім, що зазначеними статтями регулюються відносини у сфері знищення наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема, встановлений порядок знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, інструментів або обладнання, що використовуються для їх виробництва (ст. 30), звітності про діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (ст. 32), інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (ст. 33), реєстрації операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами (ст. 34), тоді як інший правовий механізм для вирішення окреслених питань у законопроекті не передбачається.

При цьому, згідно з проектом закону, «придбання, зберігання, перевезення та використання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, для надання постраждалим особам медичної допомоги… дозволяється за окремим рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. У цьому рішенні зазначаються особи, які відповідають за зберігання, використання та знищення наркотичних засобів і психотропних речовин». Запропонований порядок придбання, зберігання, перевезення та використання наркотичних засобів і психотропних речовин, на думку Головного управління, не містить достатніх правових передумов для забезпечення ефективного контролю за їх обігом, а тому може створювати ризики незаконного поширення і використання.

2. Окремі формулювання виглядають у правовому відношенні недостатньо визначеними (наприклад: «надання постраждалим особам медичної допомоги в місцях військових дій, проведення антитерористичних операцій») або непридатні для норм закону (наприклад, «придбання, зберігання, перевезення та використання наркотичних засобів і психотропних речовин… дозволяється за окремим рішенням центрального органу виконавчої влади…»).

3. Оскільки запропоновані у законопроекті зміни вносяться до статті 21 Закону, то відповідно до вимог законодавчої техніки назву законопроекту слід було б уточнити, виклавши її у такій редакції: «Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (щодо підвищення доступності знеболювальних лікарських засобів)».

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень.

Керівник Головного управління

В.Борденюк

Висновок

комітету ВРУ з питань охорони здоров’я

від 02.07.2014

Скорочений текст: за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу

Формалізований текст: Прийняти за основу

ВИСНОВОК

щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта

від 10.07.2014 р.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” (щодо підвищення доступності знеболювальних лікарських засобів).

Реєстр. № 4129а від 19 червня 2014 року.

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народні депутати України Бахтеєва Т. Д.,   Біловол О. М., Шипко А. Ф. та інш.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань охорони здоров’я.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства(рішення Комітету від 10.07. 2014 р., протокол № 44).

Голова Комітету В. Чумак

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті