Постанова КМУ від 20.08.2014 р. № 371

Документ втратив чинність на підставі постанови КМУ від 24.12.2014 р. № 724

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20.08.2014 р. № 371
Про затвердження Положення
про Державну регуляторну службу України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державну регуляторну службу України, що додається.

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 371

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну регуляторну службу України

1. Державна регуляторна служба України (далі — Регуляторна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну політику та політику у сфері нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, є спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності і координує дії з питань спрощення регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності.

2. Регуляторна служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Регуляторної служби є реалізація державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та координація дій органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства і підприємництва з питань спрощення регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності.

4. Регуляторна служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) здійснює заходи щодо оптимізації кількості функцій державного нагляду (контролю), які виконуються органами виконавчої влади, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх скорочення та усунення дублювання;

3) забезпечує реалізацію державної регуляторної політики на засадах захисту права громадян на провадження підприємницької діяльності, економічної багатоманітності та рівного захисту державою усіх суб’єктів господарювання;

4) проводить експертизу проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, подає розробникам таких проектів пропозиції щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

5) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, розроблені центральними органами виконавчої влади;

6) погоджує в установленому порядку проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;

7) подає Міністру економічного розвитку і торгівлі в установленому порядку пропозиції щодо забезпечення формування державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

8) готує та подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України для затвердження плани дій щодо спрощення регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності, забезпечує моніторинг і координацію їх виконання органами виконавчої влади, організовує і регулярно проводить консультації з інститутами громадянського суспільства і підприємцями щодо виконання таких планів та звітує про стан їх виконання;

9) проводить аналіз проектів регуляторних актів, що подаються для погодження, та результатів їх регуляторного впливу і приймає рішення про погодження таких проектів або про відмову в їх погодженні;

10) проводить відповідно до законодавства експертизу регуляторних актів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, приймає рішення про необхідність усунення виявлених під час експертизи порушень принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, публікує в установленому порядку повідомлення про зупинення дії регуляторних актів або їх окремих положень, а також надсилає повідомлення про це до органів юстиції, які зареєстрували відповідні регуляторні акти;

11) повідомляє про виявлення встановлених законом обставин, за яких регуляторний акт не може бути прийнято або схвалено, органам виконавчої влади, їх посадовим особам, уповноваженим на прийняття або схвалення регуляторних актів, а також відповідним органам юстиції, якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

12) здійснює методичне забезпечення діяльності регуляторних органів, пов’язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

13) проводить аналіз стану здійснення заходів щодо реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

14) забезпечує підготовку та подання Кабінетові Міністрів України щорічної інформації про результати реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в системі органів виконавчої влади;

15) вживає в межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, порушених унаслідок дії регуляторних актів;

16) проводить аналіз звітів про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади;

17) звертається згідно із законом до регуляторних органів з пропозиціями щодо внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих зазначеними органами регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;

18) звертається в установленому порядку до органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданнями про скасування або зупинення дії регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимог;

19) проводить аналіз листів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, їх посадових осіб, у яких роз’яснюються положення регуляторних актів, подає зазначеним органам та посадовим особам пропозиції щодо відкликання таких листів, якщо вони суперечать законодавству;

20) надає роз’яснення положень законодавства з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

21) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

22) інформує Кабінет Міністрів України про стан виконання органами виконавчої влади вимог Закону України «Про основні засади державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності»;

23) розробляє основні напрями розвитку ліцензування, здійснює методичне керівництво та інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування;

24) здійснює нагляд за дотриманням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування та надає роз’яснення щодо його застосування;

25) розробляє форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення;

26) погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх дотриманням, крім випадків, передбачених законом;

27) формує експертно-апеляційну раду та здійснює її організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення;

28) організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування органів ліцензування;

29) веде Єдиний ліцензійний реєстр;

30) організовує замовлення, постачання, ведення обліку і звітності щодо витрачання бланків ліцензій;

31) видає відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;

32) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань видачі документів дозвільного характеру та погоджує їх в установленому порядку;

33) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за дотриманням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та методичне забезпечення діяльності дозвільних органів і державних адміністраторів;

34) організовує навчання та підвищення кваліфікації державних адміністраторів, погоджує їх кандидатури для призначення та звільнення;

35) є розпорядником Реєстру документів дозвільного характеру;

36) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

37) організовує взаємодію з громадськими організаціями підприємців, їх спілками та учасниками ринків за галузевим принципом;

38) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Регуляторної служби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

39) інформує громадськість про свою діяльність та стан проведення державної політики у визначених сферах діяльності, а також про хід виконання планів дій щодо спрощення регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності;

40) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Регуляторна служба з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Регуляторної служби, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Регуляторної служби, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату;

3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Регуляторної служби, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, сприяє здійсненню громадського контролю за її діяльністю, забезпечує врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, що належать до її компетенції;

8) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6. Регуляторна служба для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, документи і матеріали;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

5) брати участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до її компетенції;

6) брати участь у планових та позапланових заходах із здійснення державного нагляду (контролю), які проводяться іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, в межах повноважень, передбачених законом.

7. У справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом, уповноважені посадові особи Регуляторної служби та її територіальних органів мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

8. Регуляторна служба здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

9. Регуляторна служба у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

10. Регуляторна служба в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, розпорядження про усунення порушень у сфері ліцензування, а з питань здійснення державної регуляторної політики — рішення, які підписує Голова Регуляторної служби.

11. Регуляторна служба відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» за результатами прийнятих експертно-апеляційною радою рішень оформляє протокол, який підписується її Головою та секретарем експертно-апеляційної ради.

12. Регуляторну службу очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

13. Голова Регуляторної служби:

1) очолює Регуляторну службу, здійснює керівництво її діяльністю, представляє в установленому порядку Регуляторну службу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) організовує та контролює виконання в апараті Регуляторної служби та її територіальних органах вимог Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і наказів Мінекономрозвитку;

3) вносить в установленому порядку Міністру економічного розвитку і торгівлі пропозиції щодо забезпечення формування державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та розроблені Регуляторною службою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і проектів наказів Мінекономрозвитку;

4) затверджує плани роботи Регуляторної служби;

5) вносить в установленому порядку пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади своїх заступників;

6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Регуляторної служби;

7) призначає на посаду та звільняє з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Регуляторної служби, присвоює їм ранги державних службовців;

8) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Регуляторної служби;

9) призначає на посаду за погодженням з головами відповідних місцевих держадміністрацій, звільняє з посади керівників територіальних органів Регуляторної служби, призначає на посаду та звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Регуляторної служби;

10) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Регуляторної служби;

11) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

12) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Регуляторної служби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

13) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців і працівників апарату Регуляторної служби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, до відзначення державними нагородами;

14) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові до виконання державними службовцями і працівниками апарату Регуляторної служби доручення;

15) представляє в установленому порядку Регуляторну службу у відносинах з іншими державними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

16) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Регуляторна служба;

17) очолює експертно-апеляційну раду при Регуляторній службі;

18) приймає рішення про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики щодо регуляторного акта в цілому або окремих його положень відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

19) забезпечує проведення внутрішнього контролю та аудиту, контролює розгляд скарг та реагування на них;

20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

21) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Регуляторної служби, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, здійснення контролю за її збереженням;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

14. Голова Регуляторної служби має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Регуляторної служби.

15. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Регуляторної служби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Регуляторній службі може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть реалізовуватися шляхом видання наказу Регуляторної служби.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Регуляторній службі можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Регуляторної служби.

16. Гранична чисельність державних службовців і працівників апарату Регуляторної служби затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Регуляторної служби затверджується її Головою.

Штатний розпис та кошторис апарату Регуляторної служби затверджуються Головою Регуляторної служби за погодженням з Мінфіном.

17. Регуляторна служба є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті