Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»

25 Вересня 2014 11:40 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту Закону України Про внесення змін до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».

Законопроект, пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до законопроекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, E-mail: [email protected]; [email protected] (Карпінська Леся Григорівна, Влодек Алла Мечиславівна) тел. 254-06-52.

Заступник Міністра Наталя Лісневська

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розробка та прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» обумовлені необхідністю подовження терміну дії Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (Відомості Верховної Ради України 2012, № 12-13, ст.81; із змінами, внесеними законами України від 5 липня 2012 року № 5081-VI та від 10 квітня 2014 року № 1197-VII) до 31 грудня 2016 року через недостатність часу для реалізації його положень.

Законопроект розроблено на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України від 16.09.2014 № 33665/3/1-14.

Упродовж 2011-2014 років у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві розпочато формування нової моделі системи охорони здоров’я, запровадження нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів необхідних для підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення.

Станом на початок 2014 року у пілотних регіонах повністю сформовано мережу закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, підвищено рівень фізичної доступності первинної медичної допомоги для населення.

У Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві апробуються нові механізми фінансування охорони здоров’я, з 2012 року реалізується механізм об’єднання фінансових потоків для надання первинної медичної допомоги на районному/міському рівнях, для вторинної, третинної та екстреної допомоги на обласному рівні.

Формування потужних фінансових пулів створило передумови для ліквідації фінансових бар’єрів при наданні екстреної медичної допомоги, збільшення стійкості системи та наближення до населення шляхом створення розгалуженої мережі пунктів постійного та тимчасового базування бригад екстреної медичної допомоги, що в комплексі ефективно забезпечує додержання встановленого державного нормативу доїзду бригади до пацієнта.

Проміжні результати, отримані у пілотних регіонах, свідчать, що об’єднання коштів для надання вторинної медичної допомоги на регіональному рівні дозволило підвищити доступність цього виду медичної допомоги за рахунок її регіональної екстериторіальності та забезпечення можливості вибору медичного закладу для отримання допомоги адекватного стану пацієнта, привести видатки на медикаменти та харчування в установах, що надають вторинну спеціалізовану медичну допомогу, до єдиних нормативів з їх збільшенням майже в два рази.

У разі не вирішення питання щодо забезпечення розмежування фінансування за видами надання медичної допомоги після 31 грудня 2014 року (об’єднання коштів на первинну допомогу на районному/міському рівні, вторинної та екстреної допомоги на регіональному рівні) пілотні регіони з реформування галузі охорони здоров’я вимушені будуть повернути заклади охорони здоров’я, що надають первинну та вторинну медичну допомогу, у власність громад, що є трудомістким і витратним процесом. Зокрема, проведення сесій обласних, міських та районних рад, проведення перереєстрації у державного реєстратора, фондах соціального страхування, податкових органах, органах статистики та державної казначейської служби, здійснення виплат коштів медичним працівникам та керівникам за невикористані відпустки, внесення змін в статутні документи, отримання нових ліцензій на медичну практику, тощо.

Це потребуватиме додаткових витрат бюджетних коштів. Також одним із ризиків може стати нерівномірність фінансування закладів охорони здоров’я, оскільки спроможність бюджетів різна.

Окрім зазначеного в пілотних регіонах здійснюється реалізація нового механізму виплати медичним працівникам первинної ланки надбавок за обсяг і якість виконаної роботи.

У Закарпатській, Одеській, Полтавській областях також створено передумови до запровадження нових фінансових механізмів: здійснено фінансове розмежування закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівнів медичної допомоги, створено Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у статусі юридичних осіб.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (щодо продовження терміну дії) є подовження терміну дії Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (Відомості Верховної Ради України 2012, № 12-13, ст.81; із змінами, внесеними законами України від 5 липня 2012 року № 5081-VI та від 10 квітня 2014 року № 1197-VII) до 31 грудня 2016 року для реалізації у повному обсязі визначених положень та поширення його дії на регіони, які найбільш підготовлені до запровадження реформування.

Крім цього, прийняття законопроекту є необхідним заходом щодо попередження значних ризиків та додаткових навантажень, які виникнуть у протилежному випадку.

3. Правові аспекти

На сьогодні суспільні відносини, що належать до предмету правового регулювання проекту Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», частково врегульовані нормами, що містяться у наступних актах законодавства України: Конституції України; Основах законодавства України про охорону здоров’я, Бюджетному кодексі України, Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Законах України «Про оплату праці», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування» в Україні та інших законодавчих та нормативно – правових актах України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових та матеріальних витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України , Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта потребує погодження з Вінницькою, Дніпропетровською, Донецькою, Закарпатською, Одеською, Полтавською обласними державними адміністраціями та Київською міською державною адміністрацією.

61. Запобігання дискримінації

У проекті закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект акта потребує погодження з Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

9. Громадське обговорення

Законопроект оприлюднений на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

10. Прогноз результатів

Реалізація законопроекту дасть можливість в повному обсязі реалізувати положення Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», залучити до проведення реформи медичного обслуговування найбільш підготовлені регіони та відпрацювати оптимальну модель реформування системи охорони здоров я.

Міністр О. Мусій

Проект

оприлюднений на офіційному сайті

МОЗ України 23.09.2014 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»

Верховна Рада України постановляє :

1. Внести до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (Відомості Верховної Ради України 2012, № 12-13(30.03.2012), ст.81; із змінами, внесеними законами України від 5 липня 2012 року № 5081-VI та від 10 квітня 2014 року № 1197-VII) такі зміни:

1) назву викласти у такій редакції:

«Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві та інших регіонах»;

2) у тексті після слів «Донецькій областях» доповнити словами «, Закарпатській, Одеській, Полтавській областях» ;

3) частину другу статті 1 викласти у такій редакції:

«Пілотний проект щодо реформування системи охорони здоров’я передбачає проведення структурно-організаційної та функціональної перебудови системи медичного обслуговування протягом 2011-2016 років у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві, у Закарпатській, Одеській, Полтавській протягом 2015-2016 років що дасть змогу:

підвищити рівень медичного обслуговування населення, розширити можливості щодо його доступності та якості;

впровадити нові підходи щодо організації роботи закладів охорони здоров’я в пілотних регіонах та їх фінансового забезпечення;

підвищити ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансового забезпечення системи охорони здоров’я у пілотних регіонах.

4) у абзацах дев’ятому та десятому частини третьої статті 1 вилучити слова і цифри «починаючи з 2012 року»;

5) в абзаці другому частини першої статті 7 вилучити слова цифри «на 2012-2014 роки»;

6) в абзаці третьому частини першої статті 7 замінити слова і цифри «на 2012-2014 роки» словами «на наступний рік»;

7) у частині першій статті 12 цифри та слова «31 грудня 2014 року» замінити цифрами та словами «31 грудня 2016 року».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті